Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

219. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, stran 404.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/134), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 – ZUKN 57/11, Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 17. člen Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je občinski svet na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom julij 2018 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi.
Potrjene in uporabnikom zaračunane cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve oskrba s pitno vodo – vodarina je 0,6283 €/m3,
2. cene omrežnine oskrba s pitno vodo po spodnji preglednici:
Vodomer
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v €/mesec
DN ≤ 20
1
3,4486
20 < DN < 40
3
10,3458
40 ≤ DN < 50
10
34,4859
50 ≤ DN < 65
15
51,7289
65 ≤ DN < 80
30
103,4578
80 ≤ DN < 100
50
172,4297
100 ≤ DN < 150
100
344,8593
150 ≤ DN
200
689,7187
II. 
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in veljajo od 1. 2. 2019.
III. 
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Št. 354-107/2018
Zagorje ob Savi, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.