Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

194. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1), stran 380.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 28. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1)
1. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Braslovče ima veljaven Občinski prostorski načrt Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Braslovče določa začetek in način priprave njegovih prvih sprememb, t.j. Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (v nadaljevanju: SD OPN 1).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 1 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 1
– območje in predmet načrtovanja
– način pridobitve strokovnih rešitev
– vrsto postopka
– roke za pripravo SD OPN 1 in njegovih posameznih faz
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 1 z dne 28. 1. 2019.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja SD OPN 1 so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe.
(2) Potrebe občine so predvsem:
– določitev ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij
– opredelitev območij stavbnih zemljišč na posamični poselitvi.
(3) Območje načrtovanja za potrebe občine iz drugega odstavka tega člena so vsa naselja, za katera so v strateškem delu OPN določena okvirna območja naselij oziroma v izvedbenem delu OPN stavbna zemljišča v okviru enot urejanja prostora, t.j. za:
– Braslovče – UON / ODRN 1
– Glinje – UON / ODRN 2
– Gomilsko – UON / ODRN 3
– Grajska vas – UON / ODRN 4
– Kamenče – UON / ODRN 5
– Letuš – UON / ODRN 6
– Letuš – vikend naselje levi breg – UON / ODRN 7
– Letuš – vikend naselje desni breg – UON / ODRN 8
– Male Braslovče – UON / ODRN 9
– Orla vas – UON / ODRN 10
– Parižlje – UON / ODRN 11
– Podgorje pri Letušu – UON / ODRN 12
– Vrtoglav – UON / ODRN 13
– Poljče – UON / ODRN 14
– Preserje – UON / ODRN 15
– Rakovlje – UON / ODRN 16
– Spodnje Gorče – UON / ODRN 17
– Šentrupert – UON / ODRN 18
– Šmatevž – UON / ODRN 19
– Topovlje – UON / ODRN 20
– Trnava – UON / ODRN 21
– Zakl – UON / ODRN 22
– Zgornje Gorče – UON / ODRN 23.
(4) Potrebe nosilcev urejanja prostora so predvsem:
– potrebe nosilcev pri vsebinskem (strokovnem) določanju ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij
– smernice in mnenja nosilcev glede izraženih zasebnih potreb
– druge izražene potrebe nosilcev urejanja prostora.
(5) Območje načrtovanja za potrebe nosilcev urejanja prostora iz (4) odstavka tega člena so enaka območjem načrtovanja za potrebe občine in načrtovanja za zasebne potrebe, lahko pa tudi druga območja v občini, če tako zahtevajo nosilci v smernicah in mnenjih.
(6) Zasebne potrebe so potrebe, ki jih je Občina Braslovče prejela do dne 28. 1. 2019. V kolikor bo Občina Braslovče v nadaljevanju postopka ugotovila, da obstaja dodaten interes po vključitvi zasebnih potreb (pobud) v postopek SD OPN 1, lahko zaradi racionalnosti v postopek SD OPN 1 vključiti tudi zasebne potrebe, ki se jih zbere naknadno, pri čemer pa ne sme biti kršeno načelo ekonomičnosti (drugi odstavek 12. člena ZUreP-2). V primeru vključitve dodatnih zasebnih pobud se sprejme dopolnitev izhodišč iz 2. člena in dopolnitev tega sklepa.
(7) Območje načrtovanja za zasebne potrebe iz šestega odstavka tega člena so navedena v tabeli 1:
Tabela 1:
Zap. št.
Datum pobude
Opis 
Št. parc.
K.o.
1. 
9. 3. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor 
420/16
Trnava
2. 
30. 3. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
523/4
Grajska vas
3. 
29. 4. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
469/274
Letuš
4. 
11. 5. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
367/2
Male Braslovče
5. 
29. 9. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
52/52, 52/72, 52/73, 52/74, 166, 176/1
Orla vas
6. 
1. 3. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
204/1, 205/5
Podvrh
7. 
7. 3. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
64/1
Male Braslovče
8. 
28. 3. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
352/1
Šmatevž
9. 
12. 4. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
918/42
Spodnje Gorče
10. 
3. 7. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
420/16
Trnava
11. 
11. 8. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
420/11, 420/12
Trnava
12. 
22. 8. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
469/92
Letuš
13. 
29. 9. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
879/1
Podvrh
14. 
19. 1. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
*160, del 1301, del 1300/1
Podvrh
15. 
31. 1. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
467/223
Letuš
16. 
15. 2. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
420/9
Trnava
17. 
16. 2. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
105/33
Podvrh
18. 
28. 3. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
1
Trnava
19. 
25. 5. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
*83, 420/14, 420/15, 420/13
Trnava
20. 
14. 6. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
208/4
Šmatevž
21. 
13. 7. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
1023/1
Podvrh 
22. 
18. 7. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
1301/1
Grajska vas
23. 
22. 9. 2018
LPC Gomilsko (umestitve cone, navezovalna cesta in krčitev gozdov)
gl. tabelo 2 – okvirno območje 
pobude
Trnava 
Šmatevž 
Podvrh
24. 
17. 12. 2018
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora za gospodarske dejavnosti v Šentrupertu
okvirno območje parcel št. 452/6, 452/7, 451/1, 451/2, 450/3, 450/1, 455/3, 456/4, 458/6, 458/1, 458/2, *178, 444/6
Orla vas
25. 
22. 1. 2019
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
469/242
Letuš
Tabela 2: okvirno območje pobude št. 23
Območje znotraj pobude 23
Podobmočje
Št. parc.
K.o.
območje cone
1.1.1.
4/2 (del), 4/3, 4/4 (del), 4/5 (del), 10/3, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 487/8 (del),
Šmatevž
 
1.1.2.
17/2, 17/15 (del), 17/16, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 487/9 (del), 492/1
Šmatevž
 
1.2.1.
4/2 (del), 4/4 (del), 4/5 (del), 15/5 (del)
Šmatevž
 
1.2.2.
10/1, 10/4, 15/5 (del)
Šmatevž
 
1.3.1.
6/5 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 17/9, 17/10, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30 (del), 17/31, 17/32, 17/33, 17/34, 17/35, 17/37, 17/38, 17/39, 17/40 (del), 17/41, 208/8, 487/7 (del)
Šmatevž
 
1.3.2.
17/27 (del)
Šmatevž
 
1.3.3.
6/1 (del), 6/5 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 487/7 (del) in 887 (del), 900, 901
Šmatevž in Trnava
 
1.3.4.
17/4 (del), 17/6 (del), 17/8 (del), 17/30 (del)
Šmatevž
 
1.4.1.
15/3 (del), 15/4 (del), 17/1 (del), 17/21 (del), 487/8 (del), 487/9 (del)
Šmatevž
 
1.4.2.
15/3 (del), 15/5 (del), 17/26, 492/1 (del)
Šmatevž
 
1.4.3.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)
Šmatevž
 
1.4.4.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)
Šmatevž
 
1.4.5.
17/21 (del)
Šmatevž
 
1.5.1.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del), 487/9 (del)
Šmatevž
 
1.5.2.
17/1 (del), 17/15 (del), 487/9 (del)
Šmatevž
 
1.5.3.
17/21 (del)
Šmatevž
območje krčitve gozdov 
 
 
 
 
2.1.
deli parcel: 204/1, 205/4, 205/5, 296, 305
Podvrh
2.2.
deli parcel: 105/54, 105/55, 105/57, 105/58, 105/62, 105/63, 105/64, 105/71, 105/72, 105/77, 105/78, 105/82, 105/83, 105/86, 105/89, 105/91, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 238, 243, 244, 249, 250, 255, 256, 262, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 1445/6, 1453
Podvrh
2.3.
deli parcel: 105/91, 105/94, 105/95, 105/97, 105/98, 105/99, 105/100, 105/101, 105/102, 1445/4, 1445/6
Podvrh
2.4.
deli parcel: 192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/3, 205/4, 205/5
Podvrh
2.5.
204/1, 205/3, 205/4, 205/5, 284, 294, 295, 296, 297, 305
Podvrh
območje navezovalne ceste 
 
 
3.1.
deli parcel: *31, 139, 140/1, 17/30, 17/4, 17/40, 17/5, 17/6, 17/8, 17/9, 18/1, 195, 198, 199/1, 199/2, 203, 204, 206, 208/1, 208/3, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 216, 217, 218/5, 218/6, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 273/3, 487/4, 500/2, 500/3, 7/1, 8/1, 885/1
Šmatevž
 
deli parcel: 1111/9, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 273/1, 277/2, 277/4, 277/5, 437, 438, 446/1, 618, 620, 621, 623, 625, 626, 627/1, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 631/3, 632/1, 632/2, 861/2, 863/1, 869/13, 870/7, 875/1, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 883/3, 885/1, 886, 907/1
Trnava
3.2.
deli parcel: 1111/9, 426, 427, 431, 432, 433/3, 434, 663, 664/1, 664/4, 672/7, 863/2, 863/3
Trnava
Opomba: območje pobude št. 23 je določeno kot okvirno območje pobude, ki se lahko v nadaljnjih fazah načrtovanja še spremeni, še posebej v delu, ki se nanaša na umestitev navezovalne ceste, v manjšem delu na robnih območjih cone, kjer so možne korekcije predvsem zaradi optimalnega načrtovanja prometne infrastrukture ter na vzhodu cone, ki se nahaja v poplavnem območju in se lahko na podlagi ustrezne študije tudi zmanjša.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine iz drugega odstavka 3. člena je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2, ki jih zagotovi Občina Braslovče. Pri tem se smiselno upoštevajo določila veljavnega OPN ter že izdelane strokovne podlage s področja poselitve:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-14, 05-13, datum: julij, 2005 – september, 2006).
(2) Strokovne podlage se skladno z 61. členom ZUreP-2 pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki bo ustrezala zahtevnosti določevanja mej ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, poleg tega pa bo omogočala tudi usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov ter zagotavljala transparentne strokovne rešitve.
(3) V kolikor se bo tekom izdelave strokovnih podlag pokazalo, da že izdelane strokovne podlage za območje vodilnega naselja (Braslovče z Rakovljami) ali druga večja naselja ne zadostujejo, se lahko za ta naselja izdela urbanistična zasnova.
(4) S strokovnimi podlagami bo med drugim preverjeno, ali se lahko ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij določijo za vseh 23 predvidenih naselij iz tretjega odstavka 3. člena.
(5) Posebne strokovne podlage za uskladitev razpršene poselitve v OPN s posamično poselitvijo na podlagi ZUreP-2 niso predvidene.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe nosilcev urejanja prostora) 
Strokovne rešitve za potrebe nosilcev urejanja prostora iz četrtega odstavka 3. člena načeloma zagotovijo nosilci urejanja prostora sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
6. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za zasebne potrebe) 
Strokovne rešitve, ki so posebne oziroma dodatne strokovne podlagein utemeljitve posega skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami nosilcev urejanja prostora za zasebne potrebe iz šestega odstavka 3. člena zagotovijo investitorji (pobudniki) sami.
7. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 1 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
8. člen 
(roki za pripravo SD OPN 1 in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek SD OPN 1 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih:
Faza
Roki
(1) Izdelava izhodišč za pripravo SD OPN 1, sodelovanje z javnostjo 
25. 1. 2019 (javni posvet) 
28. 1. 2019 (potrditev izhodišč)
(2) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD OPN 1, objava sklepa in izhodišč v uradnem glasilu in prostorskem informacijskem sistemu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
28. 1. 2019 (sprejem sklepa) 
1. 2. 2019 (objava v uradnem glasilu)
(3) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 1 na okolje 
NUP: 30 dni
(4) Pridobivanje odločbe ministrstva, pristojnega za prostor in okolje (MOP), ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
MOP: 21 dni po fazi (3)
(5) Pridobivanje konkretnih smernic NUP
NUP: 30 dni, hkrati s fazo (3)
(6) Izdelava osnutka SD OPN 1 
Izbrani načrtovalec SD OPN 1
(7) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
Tekom faze (6)
(8) Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je z odločbo MOP potrjena izdelava CPVO za SD OPN 1
Izbrani izdelovalec OP
(9) Objava osnutka SD OPN 1 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 1 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 1 na okolje (mnenje na OP)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(10) Pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP
30 dni po fazi (9)
(11) Dopolnitev osnutka SD OPN 1 in OP na podlagi mnenj iz faze (9)
izbrani načrtovalec SD OPN 1 in izdelovalec OP
(12) Objava osnutka SD OPN 1 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava
Trajanje javne razgrnitve minimalno 30 dni
(13) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve
Občina: 45 dni po končani javni razgrnitvi
(14) Izdelava predloga SD OPN 1 na podlagi stališč iz faze (13)
Izbrani načrtovalec SD OPN 1
(15) Objava predloga SD OPN 1 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 1 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 1 na okolje (mnenje na OP), če ga niso podali v fazi (9)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(16) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (15))
MOP, NUP
(17) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 1 na okolju sprejemljivi
MOP
(18) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 1, posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (15) in ugotovitvi MOP iz faze (17), da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 1 na okolje sprejemljivi)
Izbrani načrtovalec SD OPN 1 MOP: 30 dni 
(19) Objava potrjenega predloga SD OPN 1 v prostorskem informacijskem sistemu
MOP 
(20) Sprejem SD OPN 1 na OS, posredovanje SD OPN 1 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 1, objava v uradnem glasilu
Občina, MOP
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
9. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana za področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje za področje gozdarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana za področje upravljanja z vodami
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana za področje prometne infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana za področje prometne infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje trajnostne mobilnosti
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje pomorskega in zračnega prometa
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje rudarstva
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje energetike
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje zaščite in reševanja
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje obrambe
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana za področje vojnih in prikritih grobišč
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana za področje blagovnih rezerv
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
10. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč iz 2. člena tega sklepa (faza (1) iz 8. člena tega sklepa), ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena v obliki javnega posveta v Domu kulture Braslovče dne 25. 1. 2019 in kot posvet osebno po telefonu ali e-pošti z zainteresiranimi nosilci urejanja prostora v času od 23. do 28. 1. 2019.
(2) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju izhodišč iz 2. člena tega sklepa (faza (1) iz 8. člena tega sklepa), ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine, kot npr. posvet z občinsko upravo in županom, posvet z ministrstvom, pristojnim za prostor glede načina vodenja postopka in podobno.
(3) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(4) Javnost se seznani s potrjenimi izhodišči iz 2. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(5) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN (faza (7) iz 8. člena tega sklepa), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(6) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom SD OPN 1 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave (faza (12) iz 8. člena tega sklepa), kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN 1 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
(7) Občina Braslovče lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 1 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
11. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Občina Braslovče v postopku SD OPN 1 zagotovi:
– posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in je v zakonu opredeljeno, da jih je dolžna zagotoviti občina,
– preveritev skladnosti zasebnih potreb v skladu s Priročnikom za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, september 2017).
(2) Pri pripravi SD OPN 1 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN, med njimi tudi že izdelane strokovne podlage za področje poselitve iz (1) odstavka 4. člena,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, t.j. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se z SD OPN 1 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– strokovno literaturo kot npr. Fister, P. (1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS za prostorsko planiranje, Marušič, I., (1998): Krajine predalpske regije, nosilec naloge: Marušič, J., Jančič, J., sodelavci: Hladnik, J. et al., Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje in podobno,
– prostorske podatke in evidence, ki jih zagotovi Občina Braslovče, kot npr. topografske podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Strokovne podlage za potrebe nosilcev urejanja prostora in za zasebne potrebe skladno s 5. oziroma 6. členom tega sklepa zagotovijo nosilci urejanja prostora oziroma investitorji (pobudniki) sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(4) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD OPN 1 ter financiranjem izdelave prostorskega akta in okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, zagotovi Občina Braslovče.
12. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
Št. 3504-1/2019-9
Braslovče, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar l.r.