Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

187. Navodilo za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije, stran 358.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) minister za obrambo izdaja
N A V O D I L O 
za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina navodila) 
To navodilo določa podlage za izdelavo ocen tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kritična infrastruktura), postopek izdelave ocen tveganj za delovanje kritične infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: ocena tveganj) ter obveznost ažuriranja teh ocen.
2. člen 
(namen ocene tveganj) 
Ocena tveganj, ki jo izdelujejo posamezni upravljavci kritične infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), je podlaga za oblikovanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture in temelji na identifikaciji, analizi in ovrednotenju različnih virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture.
3. člen 
(sprejem ocene tveganj) 
Oceno tveganj sprejme predstojnik ali organ upravljanja upravljavca.
II. VSEBINA IN POSTOPEK IZDELAVE OCENE TVEGANJ 
4. člen 
(vsebina ocene tveganj) 
Upravljavci izdelajo oceno tveganj, ki vsebuje:
– strokovne usmeritve pristojnega nosilca sektorja kritične infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: nosilec sektorja),
– opis stanja kritične infrastrukture v razmerah rednega delovanja,
– seznam identificiranih virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture,
– opisno analizo in ovrednotenje virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture.
5. člen 
(strokovne usmeritve nosilca sektorja) 
Strokovne usmeritve pripravijo nosilci sektorjev in praviloma obsegajo značilnosti posameznega sektorja kritične infrastrukture, pomen posledic prekinitve delovanja ali uničenja kritične infrastrukture za nacionalno varnost, gospodarstvo in druge ključne družbene funkcije ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi ter standarde, metodologije in druge smernice za ocenjevanje tveganj, ključna tveganja za delovanje sektorja kritične infrastrukture, soodvisnost sektorjev kritične infrastrukture in vpliv mednarodnega okolja na delovanje sektorja kritične infrastrukture.
6. člen 
(opis stanja kritične infrastrukture v razmerah rednega delovanja) 
Upravljavec v opisu stanja kritične infrastrukture v razmerah rednega delovanja opredeli:
– poslanstvo in temeljne naloge upravljavca kritične infrastrukture za delovanje sektorja kritične infrastrukture,
– tehnološke in materialno-tehnične zmogljivosti za izvajanje poslanstva in temeljnih nalog kritične infrastrukture,
– kadrovske zmogljivosti za izvajanje poslanstva in temeljnih nalog kritične infrastrukture,
– finančne vire za izvajanje poslanstva in temeljnih nalog kritične infrastrukture,
– druge zmogljivosti za izvajanje poslanstva in temeljnih nalog kritične infrastrukture.
7. člen 
(identifikacija virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture) 
(1) Upravljavec na podlagi možnih groženj in vplivov na delovanje kritične infrastrukture identificira različne vire tveganj.
(2) Upravljavec vire tveganj vpiše v seznam identificiranih virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture.
8. člen 
(opisna analiza in ovrednotenje virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture) 
(1) Upravljavec izdela opisno analizo identificiranih virov tveganj, v kateri opredeli:
– verjetnost uresničitve vira tveganj,
– resnost potencialne škode, nastale zaradi uresničitve vira tveganj,
– potencialne vplive uresničitve vira tveganj na poslovne procese,
– druge dejavnike.
(2) Upravljavec na podlagi opisne analize iz prejšnjega odstavka ovrednoti in določi tiste vire tveganj, ki lahko povzročijo izredni dogodek pri delovanju kritične infrastrukture ali krizo.
9. člen 
(upoštevanje obstoječih metodoloških podlag in dokumentov) 
Pri izdelavi ocene tveganj lahko upravljavci uporabijo veljavne standarde na področju obvladovanja tveganj in metode za ocenjevanje tveganj ter upoštevajo obstoječe ocene ogroženosti in tveganj za opravljanje dejavnosti kritične infrastrukture.
10. člen 
(ažuriranje ocene tveganj) 
(1) Oceno tveganj upravljavec ažurira ob nastanku novih okoliščin, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje kritične infrastrukture, najmanj pa enkrat letno.
(2) K izdelani oziroma spremenjeni oceni tveganj upravljavec pridobi soglasje pristojnega nosilca sektorja.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(rok za izdelavo strokovnih usmeritev) 
Nosilci sektorjev kritične infrastrukture izdelajo strokovne usmeritve iz 5. člena tega navodila v 5 mesecih od uveljavitve tega navodila.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2018-13
Ljubljana, dne 29. januarja 2019
EVA 2018-1911-0018
Karl Erjavec l.r.
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti