Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

67. Uredba o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice glede postopka sporočanja kršitev, stran 135.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice glede postopka sporočanja kršitev 
Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
(1) Ta uredba določa postopek priprave odgovorov, pojasnil, izjav, stališč, informacij, opažanj, mnenj, obvestil, podajo soglasij, sprejetje zaščitnih in začasnih ukrepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v zvezi z zahtevami, obvestili, vabili, zaprosili in drugimi pozivi Odbora za otrokove pravice (v nadaljnjem besedilu: odbor), podanimi na podlagi Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev (v nadaljnjem besedilu: protokol), ter postopek glede predložitve sporočil o kršitvah drugih držav.
(2) Komuniciranje med odborom in vlado ali ministrstvom, pristojnim za družino (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poteka prek ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Komuniciranje med vlado in pristojnimi organi Republike Slovenije poteka prek ministrstva.
(3) Ministrstvo pošlje poziv odbora iz prvega odstavka tega člena organom, na katerih delovno področje se nanaša kršitev (v nadaljnjem besedilu: organ), in s tem seznani vlado v osmih dneh od prejema takega poziva.
(4) Organ pošlje odgovore, mnenja, predloge, poročila, stališča, informacije in druge odzive ministrstvu v roku, ki ga določi ministrstvo glede na rok za odziv, ki ga je določil odbor. Organ lahko zaprosi za podaljšanje tega roka. O zaprosilu odloči ministrstvo v osmih dneh od prejema zaprosila. Zoper odločitev ministrstva o podaljšanju roka pritožba ni mogoča.
(5) Ministrstvo pripravi gradivo za obravnavo odziva iz prejšnjega odstavka na vladi. V postopku priprave gradiva organi sodelujejo z ministrstvom. V ta namen organ iz prejšnjega odstavka imenuje kontaktno osebo ali osebe, ki bodo sodelovale v postopku priprave gradiva. Ministrstvo pošlje gradivo vladi v obravnavo v 15 dneh od prejema odziva iz prejšnjega odstavka.
(6) Vlada določi delegacijo, ki jo bo zastopala v postopku pred odborom ali v preiskavi na ozemlju Republike Slovenije. V ta namen organ sporoči ministrstvu imena in kontaktne podatke oseb, ki bodo sodelovale v postopku pred odborom.
(7) Odgovore, pojasnila, izjave, stališča, informacije, opažanja, mnenja, obvestila, soglasja vlade (v nadaljnjem besedilu: odziv vlade) pošlje ministrstvo odboru prek ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v osmih dneh od njihovega prejema.
2. člen 
(zaščitni ukrepi) 
Organ po prejemu zahteve odbora, podane na podlagi prvega odstavka 4. člena protokola, prouči zatrjevane kršitve iz navedenega člena protokola in v primeru ugotovitev kršitev sprejme ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. Organ o ugotovitvah in sprejetih ukrepih pripravi poročilo, ki ga pošlje ministrstvu.
3. člen 
(začasni ukrepi) 
(1) Organ prouči zahtevo odbora za sprejetje začasnih ukrepov iz prvega odstavka 6. člena protokola in sprejme ustrezne začasne ukrepe, da bi se izognili nepopravljivi škodi za žrtve domnevne kršitve. Organ o ugotovitvah in sprejetih ukrepih pripravi poročilo, ki ga pošlje ministrstvu.
(2) Če organ iz prejšnjega odstavka kadar koli med postopkom ugotovi, da zahteva za sprejetje začasnih ukrepov ni utemeljena ali ti niso več potrebni, o tem pripravi poročilo in ga pošlje ministrstvu.
(3) Ministrstvo po prejemu obvestila odbora o umiku zahteve za sprejetje začasnih ukrepov to obvestilo nemudoma pošlje organu in s tem seznani vlado.
Drugi del: POSTOPEK V ZVEZI S SPOROČILOM O KRŠITVI 
4. člen 
(sporočilo o kršitvi) 
(1) Organ po prejemu obvestila odbora iz prvega odstavka 8. člena protokola to obvestilo prouči in pošlje ministrstvu pisna pojasnila ali izjave, ki pojasnjujejo zadevo in uporabljena pravna sredstva.
(2) Če organ meni, da je sporočilo o kršitvi nedopustno, v enem mesecu po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pošlje ministrstvu pisni predlog, naj se sporočilo o kršitvi kot nedopustno zavrne, in navede razloge za njegovo nedopustnost. Če organ kot razlog nedopustnosti navede točko (e) prvega odstavka 7. člena protokola, navede pravna sredstva, ki so na voljo domnevni žrtvi in niso bila izkoriščena.
5. člen 
(ustna obravnava) 
(1) Organ ministrstvu sporoči, ali se namerava odzvati na vabilo odbora na ustno obravnavo, tele- ali videokonferenco. Če organ potrdi udeležbo na ustni obravnavi, tele- ali videokonferenci, hkrati sporoči tudi imena in kontaktne podatke oseb, ki se bodo udeležile ustne obravnave, tele- ali videokonference.
(2) Če organ zavrne udeležbo na ustni obravnavi, tele- ali videokonferenci, svojo odločitev utemelji.
6. člen 
(posvetovanje med postopkom) 
(1) Organ sporoči ministrstvu, ali se namerava odzvati na zaprosilo odbora za posvetovanje oziroma pošiljanje dokumentacije. Če se organ na zaprosilo odzove, hkrati sporoči tudi ime in kontaktne podatke osebe ali oseb, ki bodo sodelovale v postopku posvetovanja, oziroma pošlje zaprošeno dokumentacijo. V posameznem primeru se lahko na podlagi posvetovanja in dogovora med ministrstvom, organom in ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, sprejme odločitev, da se vzpostavi neposredno komuniciranje med odborom in kontaktno osebo oziroma osebami.
(2) Če organ sporoči, da se na zaprosilo iz prejšnjega odstavka ne namerava odzvati, svojo odločitev utemelji.
7. člen 
(prijateljska poravnava) 
(1) Organ pošlje ministrstvu utemeljeno stališče glede ponudbe odbora iz prvega odstavka 9. člena protokola. Če se organ strinja s postopkom prijateljske poravnave, hkrati sporoči tudi ime in kontaktne podatke osebe ali oseb, ki bodo v njej sodelovale.
(2) Organ kadar koli od prejema sporočila o kršitvi v skladu s 4. členom te uredbe do izdaje ugotovitev odbora v zvezi s sporočilom o kršitvi predlaga vladi, da zaprosi odbor za nudenje njegovih dobrih uslug za dosego prijateljske poravnave.
8. člen 
(nadaljnji postopek) 
(1) Organ po prejemu ugotovitev in morebitnih priporočil odbora iz petega odstavka 10. člena protokola pošlje ministrstvu pisni odgovor, ki vključuje informacije o izvedenih ali predvidenih ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev in priporočil odbora ali dogovora iz prijateljske poravnave.
(2) V primeru poziva odbora iz drugega odstavka 11. člena protokola pošlje organ ministrstvu pisni odgovor, ki vključuje informacije o izvedenih ali predvidenih ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev in priporočil odbora ali o izvajanju dogovora iz prijateljske poravnave.
(3) Na poziv odbora in ob predhodnem soglasju vlade organ, ki je zadolžen za pripravo poročila iz 44. člena Konvencije o otrokovih pravicah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 35/92 in št. 55/92; v nadaljnjem besedilu: konvencija), 12. člena Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/04; v nadaljnjem besedilu: izbirni protokol h konvenciji glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije) in 8. člena Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/04; v nadaljnjem besedilu: izbirni protokol h konvenciji glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih), v redno poročilo o uresničevanju določb konvencije in njenih vsebinskih protokolov vključi tudi informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev in priporočil odbora ali o izvajanju dogovora iz prijateljske poravnave.
9. člen 
(sporočilo druge države o kršitvah v Republiki Sloveniji) 
V primeru sporočila o kršitvi iz 12. člena protokola se uporabljajo določbe 4. do 8. člena te uredbe.
Tretji del: POSTOPEK ZA IZVEDBO PREDLOGA SPOROČILA REPUBLIKE SLOVENIJE O KRŠITVAH V DRUGIH DRŽAVAH POGODBENICAH 
10. člen 
(sporočilo Republike Slovenije o kršitvah v drugi državi) 
(1) Organ, ki meni, da druga država pogodbenica krši svoje obveznosti po konvenciji, izbirnem protokolu h konvenciji glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ali izbirnem protokolu h konvenciji glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, to v obrazloženem mnenju sporoči ministrstvu.
(2) Mnenje se uskladi z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, če organ iz prejšnjega odstavka ni ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(3) Ministrstvo mnenje iz prvega odstavka tega člena skupaj z mnenjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, pošlje vladi v odločanje.
Četrti del: POSTOPEK V ZVEZI S POSTOPKOM PREISKAVE HUDIH ALI SISTEMATIČNIH KRŠITEV 
11. člen 
(proučitev sporočila) 
Po prejemu pobude odbora za sodelovanje v postopku preiskave hudih ali sistematičnih kršitev pošlje organ ministrstvu svoje ugotovitve in informacije glede domnevnih kršitev.
12. člen 
(imenovanje predstavnika vlade) 
Glede na področja, na katera se nanašajo domnevne hude ali sistematične kršitve, pošlje ministrstvo vladi v odločanje zaprosilo odbora za imenovanje predstavnika ali predstavnikov vlade, ki se bodo sešli s predstavnikom ali predstavniki odbora.
13. člen 
(soglasje za izvedbo preiskave na ozemlju Republike Slovenije) 
(1) Organ se v obrazloženem mnenju opredeli glede predloga odbora o izvedbi preiskave na ozemlju Republike Slovenije z obiskom predstavnika ali predstavnikov odbora. Če se organ strinja z izvedbo preiskave na ozemlju Republike Slovenije, v mnenje vključi tudi ime in kontaktne podatke osebe ali oseb, ki bodo v njej sodelovale.
(2) Če vlada poda soglasje za izvedbo preiskave na ozemlju Republike Slovenije, prek ministrstva, v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, z odborom uskladi vse potrebno, da predstavnik ali predstavniki odbora lahko opravijo preiskavo na ozemlju Republike Slovenije.
14. člen 
(odgovor na izsledke, pripombe in priporočila odbora) 
(1) Organ pošlje ministrstvu obrazloženo mnenje glede izsledkov preiskave ter morebitnih pripomb in priporočil odbora iz četrtega odstavka 13. člena protokola.
(2) Ministrstvo uskladi mnenja organov in oblikuje skupno mnenje.
15. člen 
(postopek po preiskavi) 
(1) Po prejemu poziva odbora iz 14. člena protokola pošlje organ ministrstvu informacije o izvedenih in načrtovanih ukrepih na podlagi preiskave po 13. členu protokola ali dodatne informacije o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi preiskave po 13. členu protokola.
(2) Na poziv odbora in ob predhodnem soglasju vlade organ, ki je zadolžen za pripravo poročila iz 44. člena konvencije, 12. člena izbirnega protokola h konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije in 8. člena izbirnega protokola h konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, v redno poročilo o uresničevanju določb konvencije in njenih vsebinskih protokolov vključi tudi informacije o vseh ukrepih, ki so bili sprejeti na podlagi preiskave po 13. členu protokola.
Peti del: KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-30/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-2611-0076
Vlada Republike 
Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik