Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2459. Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev, stran 8000.

  
S K U P N I   S P O R A Z U M 
za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev 
IPF, k.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju besedila: IPF)
ter
ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ (v nadaljevanju: ZKOS)
Celovška cesta 150
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Darko Dolinšek
in
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje (v nadaljevanju: ZSODT)
Šmartinska cesta 134B
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik poslovodstva Jernej Tovornik
(v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16: ZKUASP) sklenejo
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Podpisniki uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
– da IPF v skladu z dovoljenjem Urada kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih, med drugim tudi v primeru uporabe fonogramov pri dejavnosti retransmisije programov kabelskih in IPTV operaterjev;
– da ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ in Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje predstavljata večino kabelskih oziroma IPTV operaterjev, ki na območju Republike Slovenije opravljajo dejavnost retransmisije (v nadaljevanju besedila tudi: razširjanja) radijskih in televizijskih programov, in kot taka skupaj v načinu uporabe fonogramov pri razširjanju radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev predstavljata reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP;
– da se s predmetnim skupnim sporazumom določa tarifa za uporabo fonogramov iz repertoarja IPF pri dejavnosti retransmisije programov kabelskih in IPTV operaterjev;
– da tarifa, določena v tem sporazumu, temelji predvsem na kriteriju primerljivosti s tarifami v posameznih drugih državah EU (ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči) in zajema plačilo za uporabo vseh posnetkov zvokov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov.
TARIFA 
2. člen 
Podpisniki se dogovorijo, da se tarifa za uporabo fonogramov v televizijskih in radijskih programih, ki se s strani kabelskih in IPTV operaterjev razširjajo na območju Republike Slovenije, določi tako, da se posameznemu operaterju (uporabniku), ki opravlja dejavnost razširjanja TV in radijskih programov, za vsak aktivni priključek zaračuna mesečno nadomestilo v višini:
x EUR/posamezen priključek/mesec
za leto
0,039
2018
0,052
2019
0,065
2020
0,078
2021
0,091
2022
0,0975
2023 
in naprej
Na nadomestilo, določeno v predhodnem odstavku tega sporazuma, se uporabniku obračunavajo zvišanja in znižanja v skladu s 3. točko četrtega odstavka 44. člena ZKUASP, kot so opredeljena v nadaljevanju tega sporazuma, in pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu (3., 4., 5. in 12. člen tega sporazuma). Podpisniki sporazuma se strinjajo, da zvišanja in znižanja v odmerjenih deležih predstavljajo ustrezno in primerno višino glede na vse okoliščine, s katerimi se IPF sooča pri upravljanju pravice v primerih izpolnitve oziroma neizpolnitve pogojev, določenih po tem sporazumu (3., 4., 5. in 12. člen tega sporazuma).
Aktivni priključek je veljavno pogodbeno razmerje med uporabnikom in končnim naročnikom, katerega predmet je razširjanje TV in radijskih programov. Nadomestilo se obračuna mesečno glede na povprečno število aktivnih priključkov v zadevnem mesecu (tj. seštevek aktivnih priključkov na prvi in zadnji dan v mesecu, deljeno z dve). Za potrebe določanja števila aktivnih priključkov se uporabnikovo omogočanje končnemu naročniku, da uporablja storitve na podlagi sklenjenega naročniškega razmerja na največ petih dodatnih napravah (npr. mobilni telefon, računalnik, televizija), všteje v obstoječi aktivni priključek. V kolikor uporabnik svojim naročnikom dovoljuje razširjanje programskega signala na več kot pet dodatnih enot, ki omogočajo spremljanje vsebine TV in radijskih programov, in uporabnik takemu naročniku za to dodatno zaračunava, se nadomestilo iz tega sporazuma za tak aktivni priključek poveča proporcionalno glede na višji znesek naročnine, ki jo uporabnik zaračunava naročniku za spremljanje vsebine TV in radijskih programov na šesti in naslednjih dodatnih napravah glede na siceršnjo ceno svoje storitve za do največ pet dodatnih naprav.
Pri hotelih in ostalih nastanitvenih objektih se kot število aktivnih priključkov upošteva število sob, v katerih je gostom omogočeno spremljanje TV in radijskih programov preko televizorja, pomnoženo z deležem povprečne zasedenosti sob v slovenskih hotelih v preteklem koledarskem letu, ki ga izdaja Statistični urad RS, oziroma v primeru izostanka takšne objave s strani Statističnega urada RS, drug ustrezen organ.
OKOLIŠČINE UPORABE, ZARADI KATERIH SE PLAČILO NADOMESTILA ZNIŽA, ZVIŠA ALI OPROSTI 
3. člen 
Posameznemu uporabniku se zviša nadomestilo iz 2. člena tega sporazuma za 30,7 %, če z IPF ne uredi razmerja s sklenitvijo pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
Zvišanje iz prvega odstavka tega člena se naloži tistemu uporabniku, ki ne uredi razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe v roku 3 mesecev od začetka uporabe tega sporazuma oziroma tistemu uporabniku, ki ne uredi razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe v roku 3 mesecev od začetka razširjanja TV in radijskih programov, če je uporabnik z razširjanjem TV in radijskih programov začel po uveljavitvi tega sporazuma.
V kolikor uporabnik ne sklene pogodbe z IPF v 3 mesecih od začetka uporabe tega sporazuma oziroma v 3 mesecih od začetka razširjanja TV in radijskih programov, zvišanje iz prvega odstavka tega člena za takšnega uporabnika velja še prvih 12 mesecev po sklenitvi pogodbe z IPF. Po preteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe z IPF je uporabnik na podlagi pisne vloge upravičen do ukinitve oziroma prenehanja zvišanja nadomestila iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
Posamezni uporabnik, ki je član reprezentativnega združenja uporabnikov, je upravičen do 7,7 % znižanja nadomestila iz 2. člena tega sporazuma. Znižanje se določi zaradi vloge, ki jo reprezentativno združenje opravlja pri sklepanju in izvajanju tega sporazuma. Združenje obvesti IPF o vsakokratni spremembi članstva, ki jo IPF upošteva pri obračunu nadomestila za prvi naslednji mesec od prejema obvestila.
5. člen 
Posameznemu uporabniku se nadomestilo iz 2. člena tega sporazuma zviša za 23,1 % v primeru, da ne plačuje redno mesečnega nadomestila.
Neredno plačevanje nadomestila po prejšnjem odstavku tega člena pomeni, da uporabnik v zadnjih 12 mesecih zamudi rok (valuto) plačila več kot 3-krat in hkrati za več kot 15 dni.
V kolikor uporabnik kljub prejemu pisnega opomina IPF-a v zadnjih 12 mesecih zamudi rok plačila več kot trikrat in hkrati za več kot 15 dni, se zvišanje po tem členu uveljavi z naslednjim mesecem po ugotovljeni kršitvi. Uporabnik lahko s pisno vlogo ponovno uveljavi ukinitev oziroma prenehanje zvišanja nadomestila iz tega člena po preteku 12 mesecev od uveljavitve zvišanja nadomestila naprej, v kolikor v teh 12 mesecih niso izpolnjeni pogoji za neredno plačevanje nadomestila po prejšnjem odstavku tega člena.
6. člen 
Odstotka zvišanj iz 3. in 5. člena tega sporazuma se seštevata in znašata skupaj največ 53,8 % od nadomestila iz 2. člena tega sporazuma.
ROK IN NAČIN PLAČILA NADOMESTILA 
7. člen 
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo. V primeru, da uporabnik z IPF pogodbe ne sklene, se nadomestilo obračuna sprotno mesečno na podlagi prejetih poročil o številu priključkov iz 9. člena tega sporazuma.
DAVEK NA DODANO VREDNOST IN REVALORIZACIJA 
8. člen 
Vsa nadomestila, določena po tem sporazumu, so opredeljena v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost, denarne vrednosti iz tega sporazuma pa se letno, praviloma januarja (začenši z januarjem 2024 na preteklo leto 2023 in tako smiselno naprej), usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto, pri čemer se IPF zaveže tako valorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS in začno nove vrednosti veljati za prvi naslednji mesec po objavi v Uradnem listu.
POROČANJE 
9. člen 
Uporabnik je dolžan mesečno, do 20. v mesecu, IPF sporočiti število aktivnih priključkov, ki jih je upravljal v preteklem mesecu.
V primeru, da uporabnik kljub prejemu pisnega opomina IPF-a tri mesece zapored ne sporoči podatkov iz prvega odstavka tega člena, za takšnega uporabnika velja enako zvišanje nadomestila, kot je določeno v tretjem odstavku 5. člena tega sporazuma.
Če uporabnik svojim naročnikom omogoča spremljanje TV in radijskih programov na več kot petih dodatnih napravah in za to zaračunava višjo naročnino za aktivni priključek, poroča IPF v enakem roku tudi število takšnih aktivnih priključkov in delež, za katerega je bila naročnina na takšne aktivne priključke povišana glede na siceršnjo ceno njegove storitve za do vključno pet dodatnih naprav.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določi Miha Šinkovec, kot predstavnik IPF, in Jernej Tovornik, predsednik poslovodstva ZSODT ter Darko Dolinšek, predsednik upravnega odbora ZKOS, kot predstavnika reprezentativnega združenja uporabnikov. Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Za objavo v Uradnem listu RS in za obveščanje Urada RS za intelektualno lastnino se zaveže poskrbeti IPF.
Podpisniki tega sporazuma bodo morebitne spremembe in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo dodatkov (aneksov) k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
Vzorčna pogodba med posameznim uporabnikom in IPF ter njene morebitne naknadne spremembe se uskladijo v skladu s tem sporazumom med strankami tega sporazuma in se objavijo na spletni strani IPF.
11. člen 
Ta sporazum začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do uveljavitve novega skupnega sporazuma oziroma do uveljavitve odločbe Sveta za avtorsko pravo, s katero bi se ta sporazum nadomestil, oziroma do spremembe tarife na drug z zakonom določen način.
12. člen 
Ne glede na predhodni člen se tarifa iz tega sporazuma začne uporabljati z začetkom naslednjega meseca po uveljavitvi tega sporazuma. Stranke sporazuma opredelijo prehodno obdobje treh mesecev od začetka uporabe sporazuma, v katerem se ne glede na izpolnjevanje pogojev za zvišanje oziroma znižanje nadomestila po tem sporazumu, uporabnikov ne bo obremenilo z zvišanjem nadomestila po 3. in 5. členu tega sporazuma, članom obeh reprezentativnih združenj pa se bo priznalo znižanje iz 4. člena tega sporazuma. Uporabniku, ki z IPF ne sklene pogodbe v navedenem trimesečnem prehodnem obdobju, se po izteku le-tega opravi poračun nadomestil za to prehodno obdobje po tarifi z upoštevanimi zvišanji iz 3. in 5. člena tega sporazuma.
13. člen 
Obveznost uporabnikov po tem sporazumu do IPF preneha v primeru, če preneha dovoljenje Urada, in v drugih, z zakonom določenih primerih.
14. člen 
Ta sporazum je sklenjen v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po 1 izvod, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Ljubljana, dne 11. julija 2018
IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar l.r.
ZDRUŽENJE 
KABELSKIH OPERATERJEV 
SLOVENIJE GIZ 
Darko Dolinšek l.r.
 
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, 
gospodarsko interesno združenje 
Jernej Tovornik l.r.

AAA Zlata odličnost