Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2448. Pravilnik o vodni knjigi, stran 7945.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o vodni knjigi 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obliko in način vodenja vodne knjige, način posredovanja listin, sporočanja podatkov in dostopa do njih ter način določanja materialnih stroškov posredovanih informacij.
II. OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNE KNJIGE 
2. člen 
(oblika vodne knjige) 
Vodna knjiga je javna knjiga in je sestavljena iz:
‒ evidence o podeljenih vodnih pravicah;
‒ evidence o evidentirani posebni rabi vode;
‒ evidence o izdanih vodnih soglasjih in
‒ zbirke listin.
3. člen 
(način vodenja vodne knjige) 
(1) Vodno knjigo vodi Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
(2) Vodna knjiga se vodi v elektronski obliki. Zbirka listin se vodi in hrani v fizični ali elektronski obliki.
(3) Direkcija opravlja vpise v evidence o podeljenih vodnih pravicah, o evidentirani posebni rabi vode in o izdanih vodnih soglasjih ter izdaja izpise iz evidenc in prepise listin iz zbirke listin.
4. člen 
(evidenca o podeljenih vodnih pravicah) 
(1) Evidenca o podeljenih vodnih pravicah je sestavljena iz:
– zbirke podatkov o podeljenih vodnih dovoljenjih in
– zbirke podatkov o podeljenih koncesijah.
(2) Vpis v evidenco o podeljenih vodnih pravicah se opravi na podlagi:
1. pravnomočne odločbe o izboru ali določitvi koncesionarja;
2. sklenjene koncesijske pogodbe in aneksov h koncesijski pogodbi;
3. pravnomočnega vodnega dovoljenja;
4. pravnomočne odločbe, s katero se ugotovi, da je koncesija prenehala delno ali v celoti;
5. pravnomočne odločbe, s katero se ugotovi, da je vodno dovoljenje prenehalo delno ali v celoti;
6. pravnomočne odločbe, s katero se odvzame koncesija ali vodno dovoljenje;
7. pravnomočnega sklepa, s katerim se koncesijska pogodba razdre, oziroma sklenjenega sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe;
8. pravnomočne odločbe o prenosu vodne pravice;
9. drugih aktov, ki vplivajo na izvajanje vodne pravice.
(3) V evidenco o podeljenih vodnih pravicah se vpisujejo podatki o:
1. aktu, na podlagi katerega je bila vodna pravica podeljena, spremenjena ali je prenehala (naslov akta, opravilna številka in datum akta);
2. vrsti podeljene vodne pravice (vodno dovoljenje ali koncesija);
3. imetniku ali začasnem imetniku vodne pravice, in sicer: firma, sedež, matična številka in davčna številka za pravno osebo ter osebno ime, naslov in davčna številka za fizično osebo;
4. namenu vodne pravice, opredeljenem s klasifikacijsko številko v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin;
5. obsegu vodne pravice;
6. obveznosti izvajanja monitoringa odvzetih količin vode;
7. opisu vodnega vira, ki je predmet vodne pravice:
– geografska opredelitev (zajem, izpust, centroid območja in območje, namenjeno za izvajanje vodne pravice),
– vrsta,
– enolični identifikator,
– ime,
– lokacija (koordinate v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, linijami in območji, identifikacijska oznaka parcele);
8. obdobju trajanja vodne pravice in
9. drugih podrobnostih v zvezi s podeljeno vodno pravico:
‒ izdatnost vodnega vira, če gre za odvzem iz podzemne vode (izvir, črpalna vrtina ipd.);
‒ ekološko sprejemljiv pretok, kjer je predpisan;
‒ ime kopališča, če obstaja, v primerih rabe vode za potrebe dejavnosti kopališč;
‒ trajanje kopalne sezone v primerih rabe vode za potrebe dejavnosti naravnih kopališč;
‒ identifikacijska oznaka parcele, ki se namaka, v primerih rabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč in drugih površin;
‒ ime namakalnega sistema, če obstaja, v primerih rabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč in drugih površin;
‒ obdobje odvzemanja vode v letu, če je določeno, v primerih rabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč in drugih površin;
‒ ime ribnika, če obstaja, v primerih rabe vodnega javnega dobra za gojenje sladkovodnih organizmov in za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih;
‒ identifikacijska oznaka parcele komercialnega ribnika v primerih rabe vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih;
‒ ime pristanišča oziroma vstopno-izstopnega mesta, če obstaja, v primerih rabe vodnega ali morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč in rabe vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest v skladu s predpisi, ki urejajo plovbo po celinskih vodah;
‒ ime smučišča, če obstaja, v primerih rabe vode za zasneževanje smučišč in drugih površin;
‒ ime hidroelektrarne, če obstaja, v primerih rabe vode za proizvodnjo električne energije;
‒ ime mlina, žage ali podobne naprave, če obstaja, v primerih rabe vode za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave;
‒ vplivno območje izvajanja vodne pravice, kjer je določeno, v primerih rabe vode za proizvodnjo električne energije in
‒ sprememba temperature vode v primerih rabe vode za pridobivanje toplote ali ogrevanje.
(4) Če je več imetnikov vodne pravice, se v vodno knjigo vpiše tudi podatek o obsegu oziroma deležu vodne pravice vsakega imetnika vodne pravice.
(5) Podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se hranijo trajno.
5. člen 
(evidenca o evidentirani posebni rabi vode) 
(1) Vpis v evidenco o evidentirani posebni rabi vode se opravi na podlagi predloga za evidentiranje posebne rabe vode v skladu s predpisom, ki ureja evidentiranje posebne rabe vode.
(2) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno.
6. člen 
(evidenca o izdanih vodnih soglasjih) 
(1) Vpis v evidenco o izdanih vodnih soglasjih se opravi na podlagi pravnomočnega vodnega soglasja.
(2) V evidenco o izdanih vodnih soglasjih se vpisujejo podatki o:
1. imetniku vodnega soglasja, in sicer: firma in sedež za pravno osebo ter osebno ime in naslov za fizično osebo;
2. geografski opredelitvi posega (identifikacijska oznaka parcele);
3. vrsti posega, za katerega je bilo izdano vodno soglasje:
– poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču;
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb v skladu z zakonom, ki ureja vode;
– poseg, ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode;
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik;
– hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim;
4. številki in datumu izdanega vodnega soglasja ter
5. opisu posega v prostor in podatki o drugih podrobnostih v zvezi s posegom, zlasti podatki o:
‒ projektni dokumentaciji, ki je podlaga za izdajo vodnega soglasja;
‒ imenu vodotoka v primerih posegov na vodnem ali priobalnem zemljišču;
‒ pravici graditi (identifikacijska oznaka parcele s podeljeno pravico graditi);
‒ vrsti vodne pravice (vodno dovoljenje ali koncesija) v primerih posega, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, ter
‒ varstvenem in ogroženem območju.
III. DOSTOP DO PODATKOV TER NAČIN POSREDOVANJA LISTIN IN SPOROČANJA PODATKOV 
7. člen 
(dostopnost podatkov) 
(1) Vsakdo ima pravico pregledovati podatke ter zahtevati in pridobiti izpiske iz vodne knjige.
(2) Dostop do podatkov v vodni knjigi je omogočen v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
(3) Vpogled v podatke evidenc vodne knjige je brezplačen in omogočen na spletnem portalu »eVode«, ki ga upravlja direkcija.
(4) Direkcija na spletnem portalu iz prejšnjega odstavka zagotavlja informativni grafični prikaz prostorskih podatkov iz evidenc vodne knjige z uporabo pregledovalnika, ki omogoča pregledovanje prostorskih podatkov.
8. člen 
(posredovanje listin in podatkov) 
(1) Listine in podatki se posredujejo in sporočajo osebno, v elektronski obliki in po pošti.
(2) Za posredovanje izpiskov iz vodne knjige se prosilcu zaračunajo stroški v skladu s predpisi, ki določajo zaračunavanje stroškov v zvezi z informacijami javnega značaja.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prevzem obstoječih evidenc in vzpostavitev vodne knjige) 
(1) Direkcija v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika prevzame v vodenje in v arhiv vse obstoječe evidence in zbirko listin, ki so se vodile na podlagi Pravilnika o vodni knjigi (Uradni list RS, št 10/12).
(2) Direkcija vzpostavi vodno knjigo na podlagi tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2018.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 10/12).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2017
Ljubljana, dne 15. junija 2018
EVA 2017-2550-0007
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost