Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1759. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, stran 5332.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena, prvega odstavka 22.b člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11, 55/17 in 5/18) in v povezavi z Zakonom o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 67/11 – uradno prečiščeno besedilo, 82/13, 74/14 in 90/15) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. S tem sklepom se vzpostavlja register finančnega premoženja pri Banki Slovenije za potrebe upravljanja finančnega zavarovanja terjatev Eurosistema (v nadaljevanju: register) ter se določa pravila vodenja registra. Za premoženje v tem registru se v skladu z 22.d členom Zakona o Banki Slovenije uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančna zavarovanja.
2. V register se vpisujejo podatki o posojilih, ki jih posojilodajalci odobrijo po slovenskem pravu primernim dolžnikom, in vlogah, ki se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema.
3. Za potrebe tega sklepa imajo spodnji pojmi naslednji pomen:
– Eurosistem: Evropska centralna banka (v nadaljevanju: ECB) in nacionalne centralne banke držav članic EU, katerih valuta je euro;
– Euroobmočje: države članice EU, katerih valuta je euro;
– Nasprotna stranka: nasprotna stranka, kot jo opredeljuje Smernica Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) in njenimi spremembami;
– Primerni dolžniki: nefinančne družbe (opredeljene po Uredbi (EU) št. 549/2013) in subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v euroobmočju, ter multilateralne razvojne banke ali mednarodne organizacije;
– Posojilodajalec: nasprotna stranka, ki je odobrila posojilo primernemu dolžniku oziroma nasprotna stranka, na katero je druga kreditna institucija ali druga pravna oseba prenesla terjatev do primernega dolžnika, ki izhaja iz posojila;
– Kreditna institucija: pomeni kreditno institucijo v smislu točke (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 2(5) brez točke (1) do (3) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta;
– Vloga: denar, nakazan na račun v katerikoli valuti, ali podobni zahtevki za izplačilo denarja, kot so depoziti na denarnem trgu.
4. Posojilodajalec oziroma imetnik vloge posreduje zahtevke po tem sklepu (vključno s predlogom za sklenitev in razvezo sporazuma o finančnem zavarovanju) na obrazcih, ki jih določi Banka Slovenije in jih objavi na svoji spletni strani.
Podrobnejše postopke in pravila v zvezi z registrom določa uporabniški priročnik, ki ureja uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije za nasprotne stranke, ki ga Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani.
POGOJI, VSEBINA IN NAČIN VPISA POSOJILA V REGISTER OZIROMA IZBRISA IZ REGISTRA 
5. V register lahko posojilodajalec vpiše posojilo, katerega neodplačani znesek znaša najmanj 500.000 eurov.
6. Neizkoriščene kreditne linije (npr. neizkoriščen del revolving posojila), prekoračitve stanja na tekočem računu in akreditivi se ne štejejo za posojila po tem sklepu. Delež v sindiciranem posojilu, ki je posledica udeležbe posojilodajalca pri posojilu, ki ga zagotovi skupina posojilodajalcev v sindikatu, se šteje za posojilo po tem sklepu.
7. Število nacionalnih prav, ki urejajo nasprotno stranko, posojilodajalca, dolžnika, garanta, posojilno pogodbo in mobilizacijo posojila, ne sme preseči dveh.
8. Posojilodajalec in dolžnik se morata pogodbeno dogovoriti o brezpogojnem soglasju dolžnika, da se Eurosistemu razkrijejo podrobnosti v zvezi z bančnim posojilom in dolžnikom. Prav tako se zahteva, da se posojilodajalec in garant dogovorita o brezpogojnem soglasju garanta, da se Eurosistemu razkrijejo podrobnosti v zvezi z jamstvom in garantom.
9. Posojilna pogodba ne sme vsebovati nobenih omejitev za posojilodajalca glede razpolaganja s terjatvijo po tej pogodbi (npr. prepoved zastave ali prepoved prenosa v zavarovanje). Prav tako posojilna pogodba ne sme vsebovati nobenih omejitev glede izvršitve zavarovanja z bančnim posojilom, ki se uporablja za zavarovanje.
10. Pravice iz naslova odplačila glavnice oziroma obresti iz posojilne pogodbe ne smejo biti podrejene pravicam (morebitnih) imetnikov drugih bančnih posojil ali dolžniških instrumentov istega dolžnika.
11. Posojilodajalec mora pred vpisom posojila v register posredovati Banki Slovenije en izvod posojilne pogodbe in poroštvene pogodbe (če obstaja) ter morebitne anekse k tej pogodbi v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
12. Posojilo se vpiše v register na zahtevo posojilodajalca.
13. Banka Slovenije vpis posojila v register potrdi posojilodajalcu z dodelitvijo enolične identifikacijske številke posojila.
14. Register je baza podatkov, v katero se vpisujejo naslednji podatki o bančnih posojilih:
– posojilodajalec (naziv, oznaka, naslov),
– garant, če obstaja (naziv, oznaka, naslov),
– dolžnik posojila (naziv, oznaka, naslov),
– neodplačani znesek posojila,
– identifikacijska številka posojila (posojilu dodeljena za enolično identifikacijo ob vpisu v register),
– datum vpisa posojila v register oziroma datum izbrisa iz registra,
– datum sklenitve posojilne pogodbe ter datum dospelosti posojila,
– druga nasprotna stranka, če obstaja (naziv, oznaka, naslov), za katere obveznosti posojilodajalec oziroma imetnik posojila vzpostavlja zavarovanje,
– prejemnik finančnega zavarovanja (naziv, oznaka, naslov),
– datum nastanka oziroma datum prenehanja zastavne pravice ali datum prenosa v finančno zavarovanje oziroma datum povratnega prenosa.
Če je garant iz druge alineje prejšnjega odstavka fizična oseba, se v register vpiše zgolj zaznamek »fizična oseba«.
15. Posojilodajalec lahko zagotovi oziroma ukine finančno zavarovanje na posojilu za svoje obveznosti ali obveznosti druge nasprotne stranke.
Posojilodajalec lahko zagotovi oziroma ukine finančno zavarovanje na posojilu samo v višini celotnega zneska posojila do dolžnika. V primeru sindiciranega posojila se delež posojila posameznega posojilodajalca šteje kot celotni znesek posojila tega posojilodajalca do dolžnika.
Posojilodajalec mora ob sklenitvi finančnega zavarovanja na posojilu sporočiti Banki Slovenije, da je obvestil dolžnika in garanta (če obstaja) iz posojilne pogodbe o svoji nameri za vzpostavitev zavarovanja na posojilu ter da je na svoje izvode posojilne pogodbe vpisal identifikacijsko številko posojila, vodeno v registru, prejeto s strani Banke Slovenije. Poleg tega mora posojilodajalec zagotoviti, da je na njegovem izvodu posojilne pogodbe v času trajanja finančnega zavarovanja vpisano besedilo: DANO V ZAVAROVANJE EUROSISTEMU.
16. Na posojilu, ki se vpiše v register, se lahko zagotovi zavarovanje z maksimalno zastavno pravico brez datuma dospelosti ali s prenosom v zavarovanje.
17. Posojilodajalec posreduje Banki Slovenije predlog za sklenitev sporazuma o finančnem zavarovanju za posojilo, ki je vpisano v register. Sporazum o finančnem zavarovanju je sklenjen, ko Banka Slovenije pošlje posojilodajalcu obvestilo o sprejemu predloga.
18. Ob sklenitvi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije vpiše finančno zavarovanje v register.
19. Posojilodajalec ne sme v korist tretjih oseb razpolagati s posojilom, na katerem je zagotovljeno finančno zavarovanje v korist Eurosistema.
20. Sporazum o finančnem zavarovanju se lahko sporazumno razveže na predlog posojilodajalca, ki ga posreduje Banki Slovenije. Sporazum je razvezan, če Banka Slovenije predlog sprejme. Banka Slovenije predlog sprejme, če finančno zavarovanje na tem posojilu ni potrebno za zavarovanje terjatev Eurosistema.
Po razvezi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije izbriše finančno zavarovanje iz registra.
21. Izbris posojila iz registra se izvede na podlagi zahtevka posojilodajalca. Posojilo se lahko izbriše iz registra, če na njem ni zagotovljenega finančnega zavarovanja.
22. Posojilodajalec je o nastalih spremembah bančnega posojila dolžan takoj obvestiti Banko Slovenije.
POGOJI, VSEBINA IN NAČIN VPISA VLOGE V REGISTER OZIROMA IZBRISA IZ REGISTRA 
23. Vloga se vpiše v register na zahtevo nasprotne stranke.
24. Banka Slovenije potrdi vpis vloge v register z dodelitvijo enolične identifikacijske številke vloge nasprotni stranki.
25. Register je baza podatkov, v katero se vpisujejo naslednji podatki o vlogah:
– znesek vloge,
– datuma vplačila in datum dospelosti vloge,
– imetnik vloge (naziv, oznaka, naslov),
– datum vpisa vloge v register oziroma datum izbrisa iz registra,
– prejemnik finančnega zavarovanja (naziv, oznaka, naslov zastavnega upnika),
– datum nastanka oziroma datum prenehanja zastavne pravice.
26. Nasprotna stranka lahko zagotovi oziroma ukine finančno zavarovanje samo na vlogi, katere imetnik je, in samo za svoje obveznosti.
Nasprotna stranka lahko zagotovi in ukine finančno zavarovanje na vlogi samo v višini celotnega zneska vloge.
27. Na vlogi v registru se lahko zagotovi finančno zavarovanje z vpisom maksimalne zastavne pravice brez datuma dospelosti.
28. Imetnik vloge posreduje Banki Slovenije predlog za sklenitev sporazuma o finančnem zavarovanju za vlogo, ki je vpisana v register. Sporazum o finančnem zavarovanju je sklenjen, ko Banka Slovenije pošlje imetniku vloge obvestilo o sprejemu predloga.
29. Ob sklenitvi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije vpiše finančno zavarovanje v register.
30. Nasprotna stranka ne sme v korist tretjih oseb razpolagati z vlogo, na kateri je zagotovljeno finančno zavarovanje v korist Eurosistema.
31. Sporazum o finančnem zavarovanju se lahko sporazumno razveže na predlog imetnika vloge, ki ga posreduje Banki Slovenije. Sporazum je razvezan, če Banka Slovenije predlog sprejme. Banka Slovenije predlog sprejme, če finančno zavarovanje na tej vlogi ni potrebno za zavarovanje terjatev Eurosistema.
Po razvezi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije izbriše finančno zavarovanje iz registra.
32. Izbris vloge iz registra se izvede na podlagi zahtevka imetnika vloge. Vloga se lahko izbriše iz registra, če na njej ni zagotovljenega finančnega zavarovanja.
33. Nasprotna stranka je o nastalih spremembah vloge dolžna takoj obvestiti Banko Slovenije.
JAVNOST PODATKOV 
34. Podatki o identifikacijski številki ter o zagotovitvi finančnega zavarovanja v korist Eurosistema na posojilu ali vlogi so javni. Banka Slovenije posreduje podatek o obstoju finančnega zavarovanja v registru na podlagi pisnega zahtevka, v katerem prosilec navede enolično identifikacijsko številko posojila ali vloge.
V primeru, ko oseba, ki ji je v zavarovanje ponujeno finančno premoženje, ki se lahko uporablja za zavarovanje terjatev Eurosistema, ne razpolaga z enolično identifikacijsko številko posojila ali vloge, lahko kljub temu pri Banki Slovenije poizve, ali je na tem premoženju vzpostavljeno finančno zavarovanje v korist Eurosistema. Banka Slovenije posreduje podatek o obstoju finančnega zavarovanja v registru na podlagi pisnega zahtevka prosilca, ki vsebuje ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da mu je bilo premoženje ponujeno v zavarovanje.
35. Oseba, ki ji je v zavarovanje ponujeno premoženje, ki se vpisuje v register po tem sklepu, lahko Banko Slovenije obvesti, da je bilo na tem premoženju zagotovljeno finančno zavarovanje v njeno korist. Obvestilo mora biti pisno in mora vsebovati osnovne značilnosti bančnega posojila (posojilodajalec, dolžnik posojila, zastavni upnik oziroma prejemnik zavarovanja, datum sklenitve in oznaka posojilne pogodbe ter čas trajanja zavarovanja) oziroma vloge (imetnik vloge, zastavni upnik oziroma prejemnik zavarovanja, datum sklenitve vloge ter čas trajanja zavarovanja).
NADOMESTILA 
36. Banka Slovenije lahko s sklepom, ki ureja tarifo za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, določi nadomestila za upravljanje registra.
POSLI IZVEN OKVIROV IZVAJANJA DENARNE POLITIKE 
37. Ne glede na določbe tega sklepa se lahko, ob soglasju Banke Slovenije, za namene zavarovanja terjatev Banke Slovenije, ki ne izhajajo iz poslov izvajanja denarne politike in posojila čez dan, v register vpišejo tudi posojila in vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2., 5., 6., 7., 8., 10. točke tega sklepa, in tudi če so posojila odobrena dolžnikom, ki se ne štejejo kot primerni dolžniki po tem sklepu.
V zvezi s posojili in vlogami iz prvega odstavka te točke se pri uporabi določb tega sklepa, ne glede na opredelitev iz 3. točke tega sklepa, kot nasprotna stranka šteje banka in hranilnica, kot jo določa Zakon o Banki Slovenije.
Posojila in vloge, ki se vpisujejo v register na podlagi te točke, se ne štejejo kot primerno finančno premoženje v smislu veljavnih Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike.
Za posojila in vloge iz te točke se praviloma uporablja 4. točka tega sklepa, kljub temu pa Banka Slovenije lahko določi, da se vpis v register izvede tudi na drugačen način.
Ne glede na določbe 17., 20., 28. in 31. točke tega sklepa se lahko za posojila ali vloge iz prvega odstavka te točke sporazum o finančnem zavarovanju sklene ali razveže na drugačen način.
Ne glede na določbe prvega stavka 21. točke in prvega stavka 32. točke tega sklepa lahko Banka Slovenije v primeru zavarovanja s posojili ali vlogami iz prvega odstavka te točke sama izbriše posojilo ali vlogo iz registra, ko na njem ni več vzpostavljeno finančno zavarovanje.
Ne glede na določbe 26. točke tega sklepa lahko nasprotna stranka v primeru vloge iz prvega odstavka te točke zagotovi ali ukine finančno zavarovanje tudi za tuje obveznosti.
Register finančnega premoženja se za posojila in vloge iz prvega odstavka te točke lahko vodi ločeno.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 59/11 in 72/13).
Z uveljavitvijo tega sklepa se drugi odstavek 14. točke uporabi tudi za fizične osebe, ki so bile v register vpisane pred uveljavitvijo tega sklepa.
Ljubljana, dne 22. maja 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije