Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1746. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 3, stran 5302.

  
Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 16. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 3 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16; v nadaljevanju: OPN).
Pravna podlaga za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ostali relevantni sistemski in področni zakoni ter ustrezni podzakonski predpisi.
Vsebinska podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN so novi razvojni projekti, ki v postopku priprave OPN še niso bili na voljo oziroma v OPN niso integrirani ter razvojne pobude pravnih in fizičnih oseb, ki v postopku priprave OPN niso bile obravnavane ali so bile podane po sprejemu OPN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Občina Slovenske Konjice je novembra 2016 sprejela in uveljavila OPN. Po uveljavitvi OPN in uporabi v praksi se je izkazalo, da prihaja pri razumevanju in tolmačenju zlasti izvedbenega dela OPN na strani občine, upravne enote, prostorskih načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov do posameznih nejasnosti, neusklajenosti in dvoumnosti, ob tem pa tudi do novih dejstev in okoliščin, ki ob pripravi akta še niso mogle biti upoštevane. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN.
Občina je v času po pripravi osnutka OPN pripravila nekatere razvojne projekte, ki jih je sicer vključila v strateški del OPN, iz proceduralnih razlogov pa jih v izvedbeni del veljavnega OPN še ni integrirala v potrebni meri. Prav tako razpolaga z različnimi pobudami pravnih in fizičnih oseb za spremembo namenske rabe prostora, podanih v istem obdobju, ki jih iz istih razlogov v OPN še ni obravnavala. Poleg tega so bile dodatno na občino podane pobude za spremembo namenske rabe prostora tudi po uveljavitvi OPN.
Šesti odstavek 47. člena ZPNačrt občinam nalaga, da pobude preverjajo najmanj enkrat na dve leti. Zato bo občina proučila, ali posamezne prej navedene razvojne potrebe oziroma pobude fizičnih in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN ter tiste, ki tem pogojem ustrezajo oziroma jih predpisi dopuščajo, vključila v OPN. Zaradi navedenih razlogov se je Občina Slovenske Konjice odločila za pričetek splošnih sprememb in dopolnitev OPN.
Za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN bo občina zagotovila ustrezne strokovne podlage, na osnovi katerih bo lahko sprejela ustrezno utemeljene in preverjene odločitve o načrtovanih prostorskih ureditvah. Kljub temu, da Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) še ni uveljavljen in niso izdani izvršilni predpisi na njegovi osnovi, bo občina izdelavo strokovnih podlag v določenih izbranih vsebinah, vezanih na področje poselitve, delno prilagodila novi zakonski ureditvi in jih po presoji v manjši meri v okviru možnosti upoštevala v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN.
3. člen 
(območje, predmet sprememb in dopolnitev OPN in vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in z izvedbenim delom za celotno območje Občine Slovenske Konjice.
Osnovni koncept prostorskega razvoja občine, opredeljen v strateškem delu OPN, se v glavnem ohranja. Ta del bo spremenjen oziroma dopolnjen po potrebi v tehničnem smislu v besedilnem delu, če bo podrobnejša proučitev pokazala, da so posamezna določila premalo jasna, nepopolna ali dvoumna. Morebitne vsebinske spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN se izvedejo v primeru, da bodo strokovne podlage in proučitve razvojnih pobud pokazale nedvoumno in vsebinsko utemeljeno potrebo po spremembi tega dela OPN. Spremembe in dopolnitve se lahko delno izvedejo tudi v primeru, da bo občina zagotovila ustrezne strokovne podlage za del področja poselitve, kot ga ureja ZUreP-2, in sicer del, ki se nanaša na območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij in posamično poselitev.
Kot izhaja iz dosedanjih strokovnih presoj in proučitev, se bodo vsebinske spremembe in dopolnitve OPN nanašale pretežno na izvedbeni del OPN, in sicer na tekstualni del in grafične prikaze.
Spremembe in dopolnitve določil posameznih splošnih členov odloka se nanašajo na celotno območje veljavnega akta oziroma občine in se izvedejo v besedilnem delu akta, po potrebi pa tudi v grafičnih prikazih. Posamezne spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN, ki se nanašajo na namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje ter območja urejanja s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi akti, pa se nanašajo na posamezne enote urejanja prostora in se izvedejo v besedilni in/ali grafični obliki.
Skladno z 18. členom ZPNačrt se spremembe in dopolnitve OPN sprejmejo po postopku, kot je bil sprejet OPN oziroma je določen za OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva posodobljeni prikaz stanja prostora, za OPN izdelano okoljsko poročilo, splošne smernice nosilcev urejanja prostora ter usmeritve iz državnih prostorskih aktov, prav tako pa tudi strokovne podlage, izdelane v postopku priprave OPN, razpoložljivi novi razvojni projekti in strokovne podlage s presojo razvojnih pobud pravnih in fizičnih oseb ter druge strokovne podlage za področje poselitve, ki se zagotovijo v postopku sprememb in dopolnitev OPN.
V primeru, da se v teku izvajanja postopka ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne oziroma dodatne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s potrebami in predpisi.
5. člen 
(udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN) 
Pobudnik, pripravljavec in naročnik sprememb in dopolnitev OPN je Občina Slovenske Konjice.
Prostorskega načrtovalca bo izbral naročnik.
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN bodo uporabljene relevantne splošne smernice nosilcev urejanja prostora, v postopek pa se vključijo naslednji državni in lokalni nosilci urejanja prostora, od katerih se pridobijo prva in druga mnenja:
1. državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
– Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana (za področje gozdarstva),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (za področje cestnega in železniškega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko (za področje trajnostne mobilnosti),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za področje pomorskega in zračnega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami (za področje obrambe),
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja (za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč),
– ELES-Elektro Slovenija d.o.o. (za področje prenosa električne energije),
– Geoplin plinovodi d.o.o. (za področje prenosnih plinovodov).
2. lokalni nosilci urejanja prostora:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odpadke: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– za področje oskrbe s toplovodom, Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice,
– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana.
Kot drugi udeleženec se v postopek vključi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, od katerega se pridobi odločitev, ali je treba za spremembe in dopolnitve OPN izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Občina lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da ureditve oziroma vsebine posegajo v njihovo delovno področje.
Z namenom, da se pridobijo njihove pobude, predlogi, mnenja ipd., se v postopek ustrezno vključijo še Krajevne skupnosti Občine Slovenske Konjice.
6. člen 
(postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo po fazah in izvedejo v naslednjih rokih:
aktivnost
nosilec
rok oziroma trajanje aktivnosti
priprava in sprejem sklepa o pričetku postopka in objava v uradnem glasilu
občinska uprava, župan
izvedeno
izdelava strokovnih podlag s presojo pobud za spremembo namenske rabe prostora 
in drugih strokovnih podlag
prostorski načrtovalec, občinska uprava
4 mesece po dokončni uskladitvi 
in konkretizaciji vsebine in obsega sprememb in dopolnitev OPN
izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPN 
prostorski načrtovalec, občinska uprava
2 meseca po uskladitvi strokovnih podlag
Pridobitev prvih mnenj NUP in odločbe 
o potrebnosti postopka CPVO
občinska uprava
45 dni po izdelavi osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN
prostorski načrtovalec
3 mesece po pridobitvi prvih mnenj NUP
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
občinska uprava
objavi pripravljavec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 30 dni, javna obravnava se izvede v tem času
priprava strokovnih stališč do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave 
prostorski načrtovalec
1 mesec po končani javni razgrnitvi 
in ureditvi pripomb
sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve
župan
2 tedna po uskladitvi stališč
izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPN
prostorski načrtovalec
2 meseca po sprejemu stališč 
pridobitev drugih mnenj NUP 
občinska uprava
45 dni po izdelavi predloga sprememb 
in dopolnitev OPN
izdelava usklajenega predloga sprememb 
in dopolnitev OPN
prostorski načrtovalec
30 dni po zaključenem usklajevanju drugih mnenj NUP
sprejem sprememb in dopolnitev OPN 
na občinskem svetu 
občinski svet
prva redna seja občinskega sveta
objava v uradnem glasilu
občinska uprava
prva številka uradnega glasila po sprejemu akta
izdelava končnih elaboratov 
prostorski načrtovalec
1 teden po objavi v uradnem glasilu
V kolikor bo za spremembe in dopolnitve OPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja oziroma predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, se ta postopek ustrezno integrira v postopek in roke priprave sprememb in dopolnitev OPN po ZPNačrt.
7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN financira Občina Slovenske Konjice, del strokovnih podlag pa tudi zainteresirane pravne in fizične osebe.
8. člen 
(Druge določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice.
Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-0011/2018
Slovenske Konjice, dne 16. maja 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.