Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika, stran 3764.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ, 68/17), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 25/10 in 56/17) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 11/10 in 36/13) se v 3. točki prvega odstavka 5. člena za besedilom »izvajalec gospodarske javne službe« doda tekst, ki se glasi: »obdelave komunalnih odpadkov in«.
2. člen 
V odloku se 48. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»48. člen
(obračun storitev ravnanja z odpadki) 
Cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se pri kalkulaciji cene in na računih oblikujejo ločeno za:
1. ceno za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2. ceno za obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Predlog cene za 1. točko prejšnjega odstavka pripravi javno podjetje Komunala Metlika d.o.o., predlog cene za 2. točko prejšnjega odstavka pa javno podjetje CEROD d.o.o. Novo mesto.
Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.
V primeru spremembe predpisa iz prejšnjega odstavka, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten donos.«
3. člen 
V odloku se za 48. členom doda 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen 
(obračunsko obdobje) 
Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ, ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje.«
4. člen 
Za 48.a členom se doda 48.b člen, ki se glasi:
»48.b člen 
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja) 
Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«
5. člen 
Za 50. členom se doda 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen 
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo) 
Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-9/2010-7
Metlika, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost