Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018

Kazalo

948. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu (ZVet-1A), stran 3217.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu (ZVet-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu (ZVet-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2018.
Št. 003-02-3/2018-13
Ljubljana, dne 30. marca 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VETERINARSTVU (ZVet-1A)
1. člen
V Zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) se v 51. členu v 60. točki za besedo »mučenjem« doda besedilo »in skrb za dobrobit živali«.
2. člen 
V prvem odstavku 52. člena se besedilo »in 58. točke« nadomesti z besedilom », 58. in 60. točke«.
3. člen 
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »in 58. točke« nadomesti z besedilom », 58. in 60. točke«.
4. člen 
V tretjem odstavku 58. člena se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. sklepanje kolektivnih pogodb za dejavnost veterinarstva v imenu zasebnih delodajalcev;«.
Dosedanja 9. točka postane 10. točka.
5. člen 
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesija preneha:
1. na podlagi odločbe o odvzemu koncesije, pri čemer se koncesija odvzame začasno, v primeru ponavljajočih se kršitev pa trajno. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. Koncesija se odvzame, če koncesionar:
– ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v dogovorjenem roku;
– ne izpolnjuje higiensko-tehničnih ali kadrovskih pogojev;
– pri delu ne upošteva predpisov, pogodbe ali dovoljenj;
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev koncesije ali je v vlogi podal neresnične podatke;
– sam ali veterinar, ki je pri njem zaposlen, ravna nestrokovno ali malomarno, dejanja oziroma opustitve pa negativno vplivajo ali bi lahko negativno vplivale na zdravje ljudi ali živali;
– ne vodi predpisanih evidenc ali ne pošilja predpisanih poročil oziroma jih pošilja neredno;
– ne spoštuje rokov za izvedbo storitev v skladu s predpisi;
– nepravilno obračunava storitve;
– ne pristane na spremembe koncesijske pogodbe, ki so posledica spremembe predpisov, ki vplivajo na koncesijsko pogodbo, ali spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob sklenitvi koncesijske pogodbe;
2. s prenehanjem pogodbe in sicer:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– na podlagi pisne odpovedi;
– v primeru stečaja koncesionarja, z dnem nastanka pravnih posledic stečajnega postopka;
– v primeru likvidacije, z dnem prenehanja koncesionarja.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prehodni določbi) 
Koncesijska pogodba z NVI se uskladi s tem zakonom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Postopki glede odvzema koncesije, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po do sedaj veljavnih predpisih.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/17-2/12
Ljubljana, dne 22. marca 2018
EPA 2498-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost