Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

821. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških napravah, stran 2888.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških napravah 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določijo pristojni organ in prekrški za izvajanje Uredbe (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (UL L št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/424/EU).
(2) Ta uredba se uporablja za podsisteme in varnostne elemente za žičniške naprave, ki so dani na trg v Republiki Sloveniji po 21. aprilu 2018.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 2016/424/EU.
3. člen 
(pristojni organ) 
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2016/424/EU in te uredbe je inšpektorat, pristojen za žičniške naprave.
4. člen 
(prekrški za težje kršitve) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot proizvajalec, uvoznik ali distributer da na trg, omogoči dostopnost na trgu ali vgradi v žičniško napravo podsistem ali varnostni element, ki ni v skladu:
– s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim pododstavkom sedmega odstavka 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 14. člena Uredbe 2016/424/EU;
2. kot proizvajalec, uvoznik ali distributer ne izvede, ne začne izvajati ali ne zagotovi izvedbe ustreznih korektivnih ukrepov v skladu:
– z osmim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 2016/424/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
5. člen 
(prekrški za lažje kršitve) 
(1) Z globo od 2.700 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot proizvajalec, pooblaščeni zastopnik proizvajalca, uvoznik ali distributer ravna v nasprotju:
– z devetim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s točko a) drugega odstavka 12. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s točko b) drugega odstavka 12. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z devetim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU;
2. kot proizvajalec, pooblaščeni zastopnik proizvajalca ali uvoznik ne ravna v skladu:
– s tretjim odstavkom 11. člena 2016/424/EU,
– s točko a) drugega odstavka 12. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z osmim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU;
3. kot proizvajalec, uvoznik ali distributer ne ravna v skladu:
– z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s petim in šestim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z osmim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim pododstavkom drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom tretjega odstavka 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 14. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim pododstavkom drugega odstavka 14. člena Uredbe 2016/424/EU;
4. kot uvoznik ali distributer ne ravna v skladu:
– s petim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe 2016/424/EU;
5. kot uvoznik ravna v nasprotju s šestim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU.
(2) Z globo od 1.800 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.100 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
6. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-11/2018/2
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2018-2430-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost