Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

640. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, stran 2314.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi s sledljivostjo in prilovom modroplavutih tunov Thunnus thynnus (v nadaljnjem besedilu: modroplavuti tun) v okviru gospodarskega, športnega in rekreacijskega ribolova, način poročanja Komisiji ter sankcije za kršitve za izvajanje:
− Uredbe (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003 (UL L št. 194 z dne 24. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2010/EU) in
− Uredbe (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L št. 252 z dne 16. 9. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1627/2016/EU).
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. dokument o ulovu modroplavutih tunov je dokument iz 3. in 4. člena Uredbe 640/2010/EU;
2. elektronski sistem dokumentacije o modroplavutih tunih je elektronski sistem, ki ga upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna;
3. gospodarski subjekt je gospodarski subjekt iz predpisa, ki ureja spremljanje ulova in prodajo ribiških proizvodov;
4. prilov modroplavutih tunov je ulov modroplavutih tunov s strani plovil, ki plujejo pod slovensko zastavo v okviru gospodarskega ribolova ali v okviru športnega in rekreacijskega ribolova.
II. PRISTOJNI ORGANI 
3. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 640/2010/EU in Uredbe 1627/2016/EU so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava), vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Ministrstvo v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 640/2010/EU vpisuje subjekte v elektronski sistem dokumentacije o modroplavutih tunih.
(3) Pregledovanje in potrjevanje dokumentov o modroplavutih tunih, vključno s potrjevanjem v okviru elektronskega sistema dokumentacije o modroplavutih tunih, izvajata inšpektorat in finančna uprava, in sicer inšpektorat, ko gre za notranjo trgovino in izvoz, ter finančna uprava, ko gre za uvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov.
4. člen 
(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov) 
Pristojni organ za potrjevanje, pošiljanje in shranjevanje potrdil o ponovnem izvozu modroplavutih tunov v skladu s 6., 7. in 8. členom Uredbe 640/2010/EU je finančna uprava.
III. SLEDLJIVOST MODROPLAVUTIH TUNOV 
5. člen 
(vpisani subjekti) 
(1) Uvoz, izvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov ter notranjo trgovino z modroplavutimi tuni lahko izvajajo le gospodarski subjekti, ki so vpisani kot subjekti v elektronskem sistemu dokumentacije o modroplavutih tunih (v nadaljnjem besedilu: elektronski sistem) za uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni.
(2) Ministrstvo na podlagi vloge stranke za uvoz, izvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni v elektronski sistem v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU vpiše stranko, ki je registrirana za opravljanje živilske dejavnosti in je odobren ali registriran obrat za ribiške proizvode v skladu s predpisi, ki urejajo živilsko proizvodnjo.
(3) Če vloga iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ter prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2010/EU, se stranka vpiše v elektronski sistem, in sicer za obdobje petih let od datuma vpisa. Vpis stranke v elektronski sistem se prekliče, če stranka ne izpolnjuje več pogojev iz te uredbe in Uredbe 640/2010/EU.
(4) Vpis v elektronski sistem se prekliče tudi, če stranka izvaja uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni v nasprotju z določbami te uredbe ali če stori prekršek iz uredbe, ki ureja izvajanje uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike, ter uredbe, ki ureja izvajanje uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, v zvezi z modroplavutim tunom.
(5) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznam gospodarskih subjektov, ki so vpisani v elektronski sistem (v nadaljnjem besedilu: vpisani subjekti).
6. člen 
(dokument o ulovu modroplavutih tunov) 
(1) Vpisani subjekt pred dokončanjem iztovarjanja, izvozom in notranjo trgovino za vsako pošiljko modroplavutih tunov, ki je predmet iztovarjanja, izvoza in notranje trgovine, izpolni dokument o ulovu modroplavutih tunov v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU tako, da vnese zahtevane podatke v ustrezne oddelke dokumenta. Dokument se praviloma izpolni v elektronskem sistemu, če to ni mogoče, pa v pisni obliki. Dokument v pisni obliki se, takoj ko je to mogoče, vnese v elektronski sistem.
(2) Dokument iz prejšnjega odstavka se pošlje v potrjevanje inšpektoratu, in sicer tako, da se v elektronski sistem vnese zahteva za potrditev dokumenta ter se o vloženi zahtevi po elektronski pošti obvesti inšpektorat.
(3) Pri uvozu modroplavutih tunov finančna uprava preveri, da pošiljko modroplavutega tuna spremlja dokument o ulovu modroplavutih tunov, potrjen s strani pristojnega organa.
(4) Dokument iz prvega odstavka tega člena se potrdi, če je izpolnjen in so, kjer je to predpisano, s strani pristojnih organov potrjeni vsi zahtevani oddelki tega dokumenta v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU, če so podatki v dokumentu točni ter v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. členom in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU.
(5) Uvoz in izvoz pošiljk modroplavutih tunov oziroma notranja trgovina z njimi se dovolijo po opravljenem pregledu, in kjer je to predpisano, potrditvi dokumenta s strani pristojnih organov v skladu s to uredbo ter 3., 4. in 9. členom Uredbe 640/2010/EU in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU. Pri uvozu ali izvozu se mora dokument predložiti v fizični obliki.
(6) Če pošiljk modroplavutih tunov ne spremlja veljaven, ustrezno izpolnjen in potrjen dokument v skladu z določbami te uredbe ter 3., 4. in 9. členom Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. členom in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU oziroma se pri pregledu pošiljke ugotovi neskladnost pošiljke z določbami te uredbe, 3., 4. ali 9. členom Uredbe 640/2010/EU oziroma 11. do 17. členom ali 56. členom Uredbe 1627/2016/EU, se uvoz in izvoz modroplavutih tunov oziroma notranja trgovina z njimi ne dovolijo.
7. člen 
(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov) 
(1) Vpisani subjekti pred vsakim ponovnim izvozom modroplavutih tunov izpolnijo potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov v skladu z določbami tega člena ter 6. in 7. člena Uredbe 640/2010/EU. Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se praviloma izpolni v elektronskem sistemu dokumentacije o modroplavutih tunih, če to ni mogoče, pa v pisni obliki. Potrdilo v pisni obliki se, takoj ko je to mogoče, vnese v elektronski sistem.
(2) Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se pošlje v potrjevanje finančni upravi, in sicer tako, da se v elektronski sistem vnese zahteva za potrditev potrdila ter se o vloženi zahtevi po elektronski pošti obvesti finančno upravo.
(3) Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se potrdi, če so podatki v potrdilu o ponovnem izvozu v skladu s 7. členom Uredbe 640/2010/EU.
(4) Ponovni izvoz modroplavutih tunov se dovoli na podlagi potrjenega dokumenta o ponovnem izvozu modroplavutih tunov s strani finančne uprave. Če pošiljke modroplavutih tunov za ponovni izvoz ne spremlja ustrezno izpolnjeno in potrjeno potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov skupaj z ustrezno izpolnjenim in potrjenim dokumentom o ulovu modroplavutih tunov v skladu s prejšnjim členom ter 3., 4., 6. in 7. členom Uredbe 640/2010/EU v fizični obliki, se ponovni izvoz modroplavutih tunov ne dovoli.
IV. PRILOV MODROPLAVUTIH TUNOV 
8. člen 
(pogoji za trženje prilova v okviru gospodarskega ribolova) 
(1) Ribolov modroplavutih tunov ni dovoljen.
(2) Prilov modroplavutih tunov se lahko iztovori in trži v skladu z določbami tega člena in 9. člena te uredbe ter 3. in 4. člena Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. člena, 30., 31. in 56. člena Uredbe 1627/2016/EU.
(3) Plovila z dovoljenjem za gospodarski ribolov, ki plujejo pod slovensko zastavo, lahko na posameznem ribolovnem potovanju na krovu obdržijo, iztovorijo in tržijo količino modroplavutih tunov, ki ne presega 5 % skupnega ulova po teži na ribolovno potovanje oziroma pri ulovu tuna in tunu podobnih vrst rib, ki jih upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna, 5 % skupnega ulova po številu rib.
(4) Prilov modroplavutih tunov, ki presega 5 % skupnega ulova iz prejšnjega odstavka, ni dovoljen. V primeru takega prilova živih modroplavutih tunov jih mora kapitan ribiškega plovila nemudoma izpustiti, v primeru prilova mrtvih modroplavutih tunov pa mora o tem nemudoma obvestiti inšpektorat in zagotoviti iztovor celih modroplavutih tunov. Inšpektorat mrtve modroplavute tune zaseže. Kapitan ribiškega plovila mora odstraniti zasežene modroplavute tune v skladu s predpisom, ki ureja zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode.
(5) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena, se glede trženja modroplavutih tunov imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov vpiše v elektronski sistem v skladu s 5. členom te uredbe. Pred trženjem vsake pošiljke modroplavutih tunov mora izpolniti dokument in pridobiti njegovo potrditev s strani inšpektorata v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen 
(nadzorni ukrepi) 
(1) Na krovu ribiškega plovila se lahko obdrži, iztovori in trži prilov modroplavutih tunov v skladu s prejšnjim členom ter 14. členom Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovoljenih velikosti morskih organizmov. Prilov mrtvih modroplavutih tunov, ki ni v skladu s 14. členom Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovoljenih velikosti, se iztovori in zaseže v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Prilov modroplavutih tunov se zabeleži v skladu s predpisom, ki ureja spremljanje ulova in prodajo ribiških proizvodov.
(3) Iztovor modroplavutih tunov, ulovljenih kot prilov s plovili, ki plujejo pod slovensko zastavo, je dovoljen v ribiških pristaniščih v Izoli, Kopru in Piranu.
(4) Ribiško plovilo, ki ima na krovu prilov modroplavutih tunov, najmanj eno uro pred predvidenim časom vplutja v ribiško pristanišče inšpektoratu pošlje obvestilo o prilovu, ki vključuje identifikacijsko številko in ime ribiškega plovila, ime ribiškega pristanišča, predvideni čas iztovora ter ocenjeno količino in delež modroplavutih tunov na krovu.
V. POROČANJE KOMISIJI 
10. člen 
(poročanje Komisiji) 
(1) Finančna uprava poroča Komisiji o izvajanju Uredbe 640/2010/EU, pri čemer zahtevane podatke pridobi od ministrstva in inšpektorata.
(2) Ministrstvo poroča Komisiji o izvajanju Uredbe 1627/2016/EU, pri čemer zahtevane podatke pridobi od inšpektorata.
VI. ŠPORTNI IN REKREACIJSKI RIBOLOV 
11. člen 
(športni in rekreacijski ribolov) 
(1) Športni ribolov in rekreacijski ribolov modroplavutih tunov nista dovoljena. Na plovilu ni dovoljeno uporabljati opreme, ki je namenjena ribolovu modroplavutih tunov.
(2) V primeru prilova živega modroplavutega tuna se zagotovi izpust živega modroplavutega tuna.
VII. NADZOR 
12. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe ter Uredbe 640/2010/EU in Uredbe 1627/2016/EU izvajata inšpektorat in finančna uprava, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
13. člen 
(inšpekcijski ukrepi) 
(1) Za izvajanje drugega odstavka 3. člena ter petega in šestega odstavka 9. člena Uredbe 640/2010/EU v zvezi z notranjo trgovino z modroplavutim tunom in iztovorom ali pretovorom modroplavutega tuna, uvozom, izvozom ali ponovnim izvozom modroplavutega tuna v Republiko Slovenijo oziroma iz nje sta pristojna:
1. inšpektorat, če gre za notranjo trgovino, iztovor ali pretovor;
2. finančna uprava, če gre za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz v Republiko Slovenijo oziroma iz nje.
(2) Inšpektorat in finančna uprava, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, zasežeta ali odredita neškodljivo uničenje pošiljk modroplavutih tunov iz šestega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 8. člena in prvega odstavka 9. člena te uredbe.
(3) Stroške neškodljivega uničenja plačajo osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz modroplavutega tuna v Republiko Slovenijo oziroma iz nje ali ki opravljajo notranjo trgovino z modroplavutim tunom, iztovor ali pretovor modroplavutega tuna na ozemlju Republike Slovenije.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. izvaja uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov ali notranjo trgovino z modroplavutimi tuni ter ni vpisani subjekt (prvi odstavek 5. člena te uredbe);
2. izvaja iztovarjanje, pretovarjanje, uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov ali notranjo trgovino z modroplavutimi tuni brez ustrezno izpolnjenega in potrjenega dokumenta, ter kjer je to predpisano, priloženega potrdila o ponovnem izvozu (drugi odstavek 3. člena Uredbe 640/2010/EU);
3. izvaja ribolov modroplavutih tunov v okviru gospodarskega ribolova (prvi odstavek 8. člena te uredbe);
4. iztovori oziroma trži prilov modroplavutih tunov, ki presega 5 % skupnega ulova po teži oziroma pri ulovu tuna in tunu podobnih vrst rib, ki jih upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna, 5 % skupnega ulova po številu rib (tretji odstavek 8. člena te uredbe);
5. trži prilov modroplavutih tunov, ki ni v skladu z določbami 14. člena Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovoljenih velikosti (prvi odstavek 9. člena te uredbe);
6. ne sporoči prihoda v pristanišče v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe;
7. izvaja ribolov modroplavutih tunov v okviru športnega ali rekreacijskega ribolova in uporablja opremo v nasprotju z določbami 11. člena te uredbe;
8. ne opravi neškodljivega uničenja na podlagi odredbe pristojnega inšpektorja (drugi odstavek 13. člena te uredbe).
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
IX. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus (Uradni list RS, št. 36/13).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2330-0019
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost