Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP), stran 2141.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP) 
Razglašam Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.
Št. 003-02-2/2018-20
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV (ZUOPŠP) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta zakon določa dodatne ukrepe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov kot pomoč prizadetim lastnikom gozdov.
(2) Ukrepi po tem zakonu se uporabljajo poleg ukrepov, ki jih za preprečitev širjenja in zatiranje prenamnoženih populacij žuželk ter sanacijo poškodovanega gozda določa zakon, ki ureja gozdove, ter predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike.
(3) Prenamnožitev populacije podlubnikov po tem zakonu je naravna nesreča.
(4) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za odpravo posledic škode v gozdovih zaradi naravnih ujm, če je treba posekati oziroma spraviti iz gozda več kot 400.000 m3 dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč, in ima to lahko za posledico prenamnožitev populacije podlubnikov. Naravna ujma iz tega odstavka je naravna nesreča po tem zakonu.
(5) Naravne ujme iz prejšnjega odstavka so snegolom, vetrolom, žledolom, poplava, snežni ali zemeljski plaz ter drug naravni pojav, če povzroči poškodovanost oziroma fiziološko oslabljenost dreves v gozdu.
(6) Stanje in ocena škode iz četrtega odstavka tega člena se ugotavljata v skladu z 2. in 3. členom tega zakona.
2. člen 
(prenamnožitev populacije podlubnikov) 
(1) Prenamnožitev populacije podlubnikov je stanje, ko je zaradi napada podlubnikov treba posekati več kot 400.000 m3 dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč. Prenamnožitev populacije podlubnikov v tekočem letu ugotovi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v poročilu o stanju in oceni škode po podlubnikih, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
(2) Zavod mesečno spremlja stanje podlubnikov in škode po podlubnikih ter do 15. v tekočem mesecu poroča ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, kumulativno stanje za pretekle mesece tekočega leta.
3. člen 
(ocena škode) 
Zavod pripravi oceno škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Ocena škode iz tega člena je sestavni del poročila o stanju in oceni škode po podlubnikih iz prejšnjega člena.
4. člen 
(ukrepi za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov) 
Ukrepi za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov po tem zakonu so:
– izjema pri odreditvi sanitarne sečnje;
– skrajšanje rokov za izdajo soglasij, dovoljenj in drugih aktov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil;
– izjeme pri gradnji gozdnih prometnic;
– povračilo stroškov pri zapori državnih cest zaradi izvedbe varstvenih del zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov;
– povračilo stroškov za zaporo občinskih cest zaradi izvedbe varstvenih del zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov;
– posebna ureditev glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete iz Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; v nadaljnjem besedilu: ZPKZ).
5. člen 
(upravičenci) 
(1) Do ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov so upravičeni lastniki gozdov, ki izvajajo ali so izvedli vsa dela, v obsegu, vsebini in rokih, kot je določeno z odločbami Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.
(2) Upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. Izpolnjevanje obveznosti do države pomeni, da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do države ne presega 50 evrov ali več. Stanje poravnanih obveznosti do države upravičenec dokazuje z originalnim potrdilom Finančne uprave Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
(3) Za ugotavljanje upravičenosti do ukrepov po tem zakonu se uporabljajo evidence Zavoda, ki jih Zavod vodi na podlagi predpisov o gozdovih.
II. UKREPI ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV 
6. člen 
(sanitarna sečnja) 
Ne glede na predpise, ki urejajo gozdove, se za sanitarno sečnjo šteje tudi sečnja dreves iglavcev v oddaljenosti 30 m od roba žarišča napada podlubnikov, če takšna drevesa pred sečnjo označi Zavod in o tem izda odločbo v upravnem postopku.
7. člen 
(rok za izdajo soglasij, dovoljenj in drugih aktov) 
Državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo izdati soglasja, dovoljenja ali druge akte, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, v 15 dneh od prejetja zahtevka. K vlogi za izdajo soglasja, dovoljenja ali drugega akta mora vlagatelj priložiti odločbo Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.
8. člen 
(gradnja gozdnih prometnic) 
(1) Ne glede na določbe petega odstavka 67. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) se za gradnjo gozdne prometnice, ki je nujno potrebna za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, šteje, da se za posamezno zemljiško parcelo v solastnini lastniki strinjajo z gradnjo te prometnice, če investitor pridobi overjena soglasja polovice solastnikov glede na njihove solastniške deleže.
(2) Priključek nove gozdne prometnice na javno cesto je treba v šestih mesecih od zaključka del urediti tako, da bo izpolnjeval vse pogoje, ki jih zahtevajo predpisi o javnih cestah, ali ga v tem roku odstraniti.
(3) Po izvedbi vseh del morajo lastniki gozdov, ki so uporabljali gozdno prometnico za izvajanje varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, v enem mesecu območje javne ceste vzpostaviti v prvotno stanje tako, da odstranijo ves les in druge ostanke sečnje ter sanirajo morebitne poškodbe ceste in cestnega sveta, sicer lahko to po tem roku stori upravljavec na njihov račun. Podatke o lastnikih gozdov upravljavcu posreduje Zavod.
9. člen 
(povračilo stroškov za zaporo državne ceste) 
Ne glede na določbe šestega odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) stroške ureditve zapore državne ceste zaradi izvedbe varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov upravičencu povrne ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Povračilo se izvede na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevek mora vsebovati najmanj potrdilo o plačilu računa za ureditev zapore državne ceste, dovoljenje za zaporo ceste in potrdilo o izvedbi potrebnih sanacijskih del, ki ga izda Zavod. O upravičenosti zahtevka odloči ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, z odločbo. Dodatne podatke glede lokacije zapore, trajanja zapore in o izvedenih sanacijskih delih lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pridobi na Zavodu.
10. člen 
(povračilo stroškov za zaporo občinske ceste) 
Stroške ureditve zapore občinske ceste zaradi izvedbe varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov upravičencu povrne ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Povračilo se izvede na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevek mora vsebovati najmanj potrdilo o plačilu računa za ureditev zapore državne ceste, dovoljenje za zaporo ceste in potrdilo o izvedbi potrebnih sanacijskih del, ki ga izda Zavod. O upravičenosti zahtevka odloči ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, z odločbo. Dodatne podatke glede lokacije zapore, trajanja zapore in o izvedenih sanacijskih delih lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pridobi na Zavodu.
11. člen 
(posebna ureditev glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov in podaljšanje roka) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena ZPKZ se prispevki zavarovancem lahko zmanjšajo ali odpišejo zaradi odprave posledic prenamnožitve podlubnikov po ZPKZ, če je škodo ocenil Zavod.
(2) Ne glede na 9. člen ZPKZ lahko zavarovanec na pristojni davčni organ v primeru iz prejšnjega odstavka vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v 60 dneh od vročitve odločbe Zavoda iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.
(3) Upravičenci uveljavljajo ukrepa iz prvega in drugega odstavka tega člena, če je zaradi podlubnikov potrebna obnova s sadnjo njihovega gozda na več kot 20 odstotkih njihove gozdne posesti, o čemer izda potrdilo Zavod in to zaznamuje v svoji evidenci.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
12. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Sredstva za izvajanje ukrepov iz 9. in 10. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Ob pripravi predlogov proračunov za naslednja leta mora ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, v okviru svojega finančnega načrta zagotavljati zadosten obseg pravic porabe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, ki jo ureja ta zakon.
IV. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-07/17-1/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2468-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost