Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3100. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, stran 8963.

  
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo, izdaja
P R A V I L N I K 
o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena oseba za sklepanje zakonske zveze, minimalni standardi za uradne prostore za sklepanje zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: uradni prostori) in njihovo opremljenost, način in postopek sklepanja zakonske zveze, višina in način plačila oziroma povračila stroškov za osebe, ki sodelujejo pri sklepanju zakonske zveze, način izvedbe ponovitve slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: ponovitev slovesnosti), višino in način plačila za osebe, ki sodelujejo pri ponovitvi slovesnosti, ter druga vprašanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze in izvedbo ponovitve slovesnosti.
2. člen 
(imenovanje pooblaščene osebe) 
Načelnik izda sklep, s katerim pooblasti za sklepanje zakonske zveze osebo, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
3. člen 
(pogoji za pooblaščeno osebo) 
(1) Načelnik lahko za sklepanje zakonske zveze pooblasti osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– v okolju uživa ugled in spoštovanje,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima sposobnost javnega nastopanja in
– je poslovno sposobna.
(2) Na območjih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, mora pooblaščena oseba aktivno znati jezik narodne skupnosti.
4. člen 
(trajanje in prenehanje pooblastila pooblaščeni osebi) 
(1) Načelnik pooblaščeno osebo pooblasti za največ štiri leta. Pooblastilo se prekliče pred iztekom te dobe v naslednjih primerih:
– na zahtevo pooblaščene osebe,
– kadar pooblaščena oseba ne izpolnjuje več pogojev iz 3. člena tega pravilnika,
– z odvzemom pooblastila zaradi neizpolnjevanja obveznosti pooblaščene osebe ali
– zaradi drugih poslovnih oziroma organizacijskih razlogov po presoji načelnika.
(2) Načelnik lahko izda pooblastilo tudi za enkratno sklenitev zakonske zveze. Pooblaščena oseba za enkratno sklenitev zakonske zveze ni upravičena do plačila.
5. člen 
(določitev in ukinitev uradnih prostorov) 
(1) Zakonska zveza se sklepa v uradnih prostorih določenih s sklepom načelnika v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo.
(2) Uradni prostori, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 6. člena tega pravilnika ali ki jih upravne enote ne bodo več uporabljale v ta namen, se ukinejo s sklepom načelnika v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo.
6. člen 
(kriterij za določitev uradnih prostorov, minimalni standardi za uradne prostore ter zagotavljanje sredstev) 
(1) Načelnik določi najmanj en uradni prostor.
(2) Uradni prostor mora biti svetel in primerno urejen. Velikost uradnega prostora, določenega za sklepanje zakonske zveze, mora biti približno 40 m2.
(3) Dostop do uradnega prostora mora biti omogočen tudi invalidnim osebam.
(4) Uradni prostor mora biti opremljen z mizo in stoli za bodoča zakonca ter priči. V uradnem prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
(5) Seštevek stroškov najemnine, obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja in stroškov investicijskega vzdrževanja za uradni prostor ne sme presegati 40,00 eurov na eno sklenitev zakonske zveze na letni ravni.
(6) Uradne prostore in opremo za izpolnjevanje s tem pravilnikom določenih standardov urejenosti uradnih prostorov zagotavlja upravna enota iz sredstev za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje.
(7) Uradne prostore in opremo lahko upravna enota zagotovi tako, da z lastniki prostorov sklene sporazum o njihovi neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.
(8) Izjemoma se lahko uradni prostori v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, najamejo z odplačno pogodbo.
7. člen 
(zagotovitev toaletnih prostorov in prostora za pripravo) 
V objektu, kjer se nahaja uradni prostor za sklepanje zakonske zveze, je potrebno zagotoviti toaletne prostore in prostor za pripravo na sklenitev zakonske zveze.
8. člen 
(sklepanje zakonske zveze na sedežu upravne enote v času uradnih ur) 
(1) Načelnik najmanj en dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotovi sklepanje zakonske zveze na sedežu upravne enote.
(2) Prostor na sedežu upravne enote, kjer se sklepa zakonska zveza, se določi s sklepom načelnika.
(3) Prostor, kjer se sklepa zakonska zveza, mora biti svetel in primerno urejen. Velikost prostora je lahko manjša od 40 m2. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
(4) Če načelnik za sklepanje zakonske zveze ne more zagotoviti prostora na sedežu upravne enote, se najmanj en dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotovi sklepanje zakonske zveze v uradnem prostoru, ki ga s sklepom določi načelnik.
9. člen 
(uradni čas za sklepanje zakonske zveze ob sobotah) 
(1) Načelnik zagotovi sklepanje zakonske zveze ob sobotah v časovnem razponu najmanj petih ur, med 10.00 in 19.00 uro.
(2) Matičar ob prijavi sklenitve zakonske zveze bodočima zakoncema ponudi proste termine, pri čemer je potrebno zagotoviti, da si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem časovnem zaporedju.
10. člen 
(sklepanje zakonske zveze zunaj uradnih prostorov zaradi opravičljivih razlogov) 
(1) Načelnik lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to opravičljive razloge.
(2) Opravičljivi razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (na primer huda bolezen).
(3) Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze po prvem odstavku tega člena, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze.
(4) Sklenitev zakonske zveze iz prvega odstavka tega člena ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca.
11. člen 
(sklepanje zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa za sklepanje zakonske zveze iz drugih razlogov) 
(1) Sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa za sklepanje zakonske zveze se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote in če taka sklenitev zakonske zveze ne bi bila težko izvedljiva.
(2) Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze po prejšnjem odstavku, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži najmanj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze.
(3) V primeru sklenitve zakonske zveze po prvem odstavku tega člena bodoča zakonca krijeta dodatne stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 eurov. Bodoča zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede.
(4) Stroški iz prejšnjega odstavka se določijo z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske zveze.
(5) Znesek iz tretjega odstavka tega člena se nakaže na podračun upravne enote 639 in se uporabi za pokrivanje dodatnih stroškov, ki jih ima upravna enota pri sklenitvi zakonske zveze zunaj uradnega prostora ali zunaj uradnega časa za sklepanje zakonske zveze.
12. člen 
(zagotovitev slovesnosti v primeru sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov) 
V primeru sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov se oprema za uradno dejanje sklepanja zakonske zveze uporabi na način, ki je lokaciji primeren.
13. člen 
(sklepanje zakonske zveze na praznike ali dela proste dneve) 
(1) Zakonska zveza se ne sklepa na z zakonom določene praznike v Republiki Sloveniji, ki so dela prosti dnevi.
(2) Zakonska zveza se tudi ne sklepa na druge, z zakonom določene dela proste dneve.
14. člen 
(dejanje sklenitve zakonske zveze) 
(1) Matičar bodoča zakonca seznani s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, ki ureja zakonsko zvezo.
(2) Vsebino slovesnega poročnega nagovora pripravi načelnik, pooblaščena oseba ali župan glede na okoliščine bodočih zakoncev.
(3) Načelnik, pooblaščena oseba ali župan razglasi, da je zakonska zveza sklenjena, matičar pa zakoncema izroči izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi v slovesni poročni mapi.
15. člen 
(dejanje sklenitve zakonske zveze pred matičarjem) 
(1) Matičar bodoča zakonca seznani s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, ki ureja zakonsko zvezo.
(2) Matičar razglasi, da je zakonska zveza sklenjena in zakoncema izroči izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi v slovesni poročni mapi.
16. člen 
(trajanje obreda) 
Obred sklenitve zakonske zveze traja v povprečju 20 minut, med obredi pa mora biti zagotovljen najmanj 10 minutni odmor.
17. člen 
(zunanji izgled matičarja, načelnika, pooblaščene osebe in župana) 
(1) Ob sklepanju zakonske zveze morajo biti matičar, načelnik, pooblaščena oseba ali župan slovesnega in urejenega videza. V primeru sklepanja zakonske zveze po 8. členu tega pravilnika morajo biti matičar, načelnik ali od njega pooblaščena oseba ali župan urejenega videza.
(2) Ob sklepanju zakonske zveze nosi načelnik, pooblaščena oseba ali župan insignijo z državnim grbom ali grb Republike Slovenije, matičar ob sklepanju zakonske zveze nosi grb Republike Slovenije. Priponka grba Republike Slovenije mora biti na levi strani v prsni višini.
18. člen 
(višina in način plačila matičarja, načelnika in pooblaščene osebe) 
(1) Plačilo pooblaščeni osebi, ki ni zaposlena na upravni enoti, se opravi na podlagi podjemne pogodbe. Plačilo za prvo sklenitev zakonske zveze znaša 40,00 eurov, za vsako naslednjo opravljeno sklenitev zakonske zveze na isti dan pa 5,00 eurov.
(2) Če se sklepanje zakonske zveze opravlja ob sobotah ali zunaj poslovnega časa upravne enote, so matičar, načelnik ali pooblaščena oseba, ki je zaposlena na upravni enoti, upravičeni do plačila nadur. V nadurno delo se šteje tudi priprava na delo, pri čemer so za pripravo na delo upravičeni do plačila največ dveh nadur za prvo sklenitev zakonske zveze na isti lokaciji.
(3) Matičar je na vsake tri leta sklepanja zakonskih zvez upravičen do sredstev za nakup svečane obleke v višini do največ 190,00 eurov, po predložitvi računa. Evidenco o sredstvih vodi upravna enota.
(4) Za urejenost na dan sklepanja zakonske zveze pripada matičarju povračilo stroškov v višini do največ 40,00 eurov, po predložitvi računa. Sredstva zagotavlja upravna enota.
(5) V primeru sklepanja zakonske zveze po 8. členu tega pravilnika matičarju ne pripada povračilo stroškov za urejenost iz prejšnjega odstavka.
19. člen 
(ponovitev slovesnosti) 
(1) Ponovitev slovesnosti se opravi na podlagi prijave zakoncev pri matičarju upravne enote, na območju katere nameravata ponoviti slovesnost. V prijavi zakonca navedeta datum in kraj sklenitve zakonske zveze.
(2) Glede na željo zakoncev se ponovitev slovesnosti opravi pred načelnikom, pooblaščeno osebo ali županom, ki pripravi slovesni nagovor glede na okoliščine zakoncev.
(3) Zakonca za ponovitev slovesnosti krijeta stroške v znesku 170,00 eurov, ne glede na to ali se ponovitev slovesnosti izvede v uradnem prostoru ali zunaj uradnega prostora. Zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred ponovitvijo slovesnosti, sicer se ponovitev slovesnosti ne izvede.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se nakaže na podračun upravne enote 639 in se porabi za pokrivanje stroškov, ki jih ima upravna enota s ponovitvijo slovesnosti.
(5) Za ostala vprašanja v zvezi z izvedbo ponovitve slovesnosti, ki niso urejena v tem členu, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
20. člen 
(izbira izvajalca, vzdrževanje in evidenca) 
(1) Ministrstvo, pristojno za družino, izbere izvajalca, ki zagotovi dobavo grbov Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map. Sredstva za dobavo grbov Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map zagotavlja ministrstvo, pristojno za družino.
(2) Upravna enota je z dobavljenimi grbi Republike Slovenije, insignijami in slovesnimi poročnimi mapami dolžna skrbno ravnati in o njih voditi evidenco. Sredstva za vzdrževanje in obnovo grbov Republike Slovenije in insignij zagotavlja upravna enota iz sredstev za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(postopki v že začetih zadevah) 
(1) Vloge za sklenitev zakonske zveze in ponovitev slovesnosti, ki so bile vložene pred pričetkom uporabe tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 67/13 in 32/15).
(2) Vloge za določitev uradnih prostorov, ki so jih upravne enote predložile v soglasje ministru, pristojnemu za upravo, pred pričetkom uporabe tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 67/13 in 32/15).
22. člen 
(povračilo sredstev za nakup svečane obleke) 
Matičarji so do sredstev za nakup svečane obleke iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika prvič upravičeni po preteku treh let od zadnjega povračila, ki so ga prejeli po četrtem odstavku 20. člena Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 67/13 in 32/15).
23. člen 
(neuporaba določil za uradne prostore) 
Določbe drugega in tretjega odstavka 6. člena in 7. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za tiste uradne prostore, ki so jih upravne enote prevzele v uporabo od občinskih upravnih organov na podlagi 103. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 80/99 – ZUP, 52/02 – ZDU-1 in 56/02 – ZIN).
24. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 67/13 in 32/15).
25. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0072-11/2017
Ljubljana, dne 21. novembra 2017
EVA 2017-2611-0033
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost