Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1580. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2016, stran 4357.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji dne 18. maja 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šentjur za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2016 se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-0008/2017
Šentjur, dne 18. maja 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.
PRIHODKI IN ODHODKI PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2016
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 
proračuna 2016
6
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.723.917,83
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.572.513,23
70
DAVČNI PRIHODKI
11.543.544,31
700 Davki na dohodek in dobiček
10.377.809,00
703 Davki na premoženje
812.712,46
704 Domači davki na blago in storitve
336.492,79
706 Drugi davki
16.530,06
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.028.968,92
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.113.158,53
711 Takse in pristojbine
16.834,46
712 Globe in druge denarne kazni
40.939,19
714 Drugi nedavčni prihodki
858.036,74
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.120.834,15
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.250,12
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.118.584,03
73
PREJETE DONACIJE
450,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
450,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.030.120,45
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.005.717,07
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
24.403,38
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.814.054,57
40
TEKOČI ODHODKI
3.908.386,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
827.064,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
122.531,69
402 Izdatki za blago in storitve
2.585.611,84
403 Plačila domačih obresti
71.058,86
409 Rezerve
302.119,55
41
TEKOČI TRANSFERI
5.858.239,12
410 Subvencije
14.453,01
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.898.763,39
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
625.782,10
413 Drugi tekoči domači transferi
1.319.240,62
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.774.491,43
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.774.491,43
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
272.937,28
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
184.410,18
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
88.527,10
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–90.136,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
444 Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.097.176,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.097.176,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
621.675,83
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
621.675,83
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
385.363,43
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
475.500,17
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
860.863,60
Stanje na računu 31. 12. 2016
760.305,75

AAA Zlata odličnost