Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

557. Sklep o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino, stran 1670.

  
Na podlagi 83. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 19. oktobra 2015 objavil Smernice o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena obravnavajo zahtevo za pristojne organe matičnih držav članic, da pristojne organe držav članic gostiteljic uradno obvestijo o kreditnih posrednikih, ki nameravajo poslovati v drugi državi članici in zahteve za posodabljanje javnega registra kreditnih posrednikov z informacijami iz uradnih obvestil.
(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in so opredeljeni tudi s točko (22) člena 4 Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60, z dne 28. 2. 2014, str. 34).
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad kreditnimi posredniki pri posredovanju potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanjem svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZPotK-2 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. marca 2017
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik 
Sveta Banke Slovenije