Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

556. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi, stran 1669.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju ZBan-2), 83. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 19. avgusta 2015 objavil Smernice organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo zahteve iz člena 28 Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60, z dne 28. 2. 2014, str. 34; v nadaljevanju Direktiva 2014/17/EU) v zvezi s kreditnimi pogodbami, ki spadajo v področje uporabe člena 3 Direktive 2014/17/EU.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. finančne institucije, kot so opredeljene členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki so dajalci kredita v skladu s točko (2) člena 4 Direktive 2014/17/EU in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, in so opredeljeni tudi s točko (22) člena 4 Direktive 2014/17/EU.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: banke),
2. dajalce kreditov, ki opravljajo storitev finančnega zakupa nepremičnin v skladu z ZPotK-2,
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 in ZPotK-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Subjekti iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena pri ravnanju v primeru zamud s plačili in postopkom izvršbe v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino, sklenjeno v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite, v celoti upoštevajo določbe smernic in morajo zagotoviti upoštevanje določb smernic s strani njihovih zunanjih izvajalcev.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in ZPotK-2 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. marca 2017
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik 
Sveta Banke Slovenije