Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

35. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 102.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 21. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
MOSG – Mestna občina Slovenj Gradec.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto, oziroma na območju občine izvajajo programe v športnih panogi, ki v lokalnem okolju še ni prisotna,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 40 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov, in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva in njihove zveze, ki imajo sedež v Slovenj Gradcu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev izvajalcev programov športa v skupine:
 društva, ki so tekmovalnega značaja
 društva, ki so rekreativnega značaja.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika.
(4) Razvrstitev izvajalcev programov športa v skupine pripravi Športna zveza Slovenj Gradec v skladu z veljavnim Pravilnikom za razvrščanje izvajalcev programov športa v skupine.
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo predstavniki OŠZ oziroma pristojne regijske pisarne OKS-ZŠZ, v primeru, da OŠZ ne obstaja.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitna dodatna merila, pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje OŠZ. V primeru, da OŠZ ne obstaja, soglasje k LPŠ daje pristojna regijska pisarna OKS-ZŠZ.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog OŠZ in po en predstavnik občinskega sveta in zavoda za šport. V primeru, da OŠZ ne obstaja, se tri člane imenuje na predlog pristojne regijske pisarne OKS-ZŠZ.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
(4) Naloge komisije so:
– pripravi in pregleda razpisno dokumentacijo,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(5) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
9. člen 
(JR) 
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo javnega razpisa,
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
12. člen 
(sklep o izbiri) 
Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri izda pristojni organ občinske uprave.
13. člen 
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen 
(začasno sofinanciranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (pogodba, sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
(3) MO Slovenj Gradec oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa upravljavcu športnega objekta in površin za uporabo vadbenega prostora prizna materialne stroške, ki se krijejo iz sredstev lokalne skupnosti za izvajanje programov športa v javnem interesu. Višina stroškov iz predhodnega člena, se podrobneje opredeli s sklepom, ki ga Mestna občina Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa, izda vsako leto. Upravljavec mora urnik uporabe prostora in podatke o uporabnikih prostora, posredovati MO Slovenj Gradec, oziroma pooblaščeni instituciji najkasneje v mesecu novembru za naslednje leto, o tekočem koriščenju prostora pa do 5. v mesecu, za pretekli mesec. Izvajalci programov športa, ki delujejo v javnem interesu in imajo sedež v Mestni občini Slovenj Gradec, imajo za programe športa, izven obsega opredeljenega v pogodbi, pravico do znižane cene, ki znaša z odstotkom določen del neprofitne cene, za izvajanje naslednjih dejavnosti: – 70 % redna, organizirana vadba športne in rekreacijske dejavnosti (tudi ob sobotah in nedeljah), redna tekmovanja. Prednost koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v MO Slovenj Gradec, v naslednjem vrstnem redu:
1. obvezni programi šolske športne vzgoje,
2. šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. vrhunski šport,
4. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
5. kakovostni šport,
6. športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov,
7. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
8. obštudijske športne dejavnosti.
Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prostih terminov društva – klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov.
Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in vzgojno izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje, kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.
V soglasju z Mestno občino Slovenj Gradec ali od nje pooblaščeno institucijo, upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov ter ukrepe, ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v pogodbi opredeljenih obveznosti.
Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor, spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.
Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti nižja od cene najema za namen športa.
Upravljavec je dolžan voditi poslovanje s športnim objektom in površinami (funkcionalni prostor) na ločenem kontu.
Sredstva pridobljena za uporabo športnih objektov in površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje in izboljšanje stanja športnih objektov.
Mestna občina Slovenj Gradec neposredno izvaja in zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in površin v javni lasti in izgradnjo športnih objektov, ter zagotavlja upravljavcem sredstva za redno vzdrževanje v lasti MO Slovenj Gradec.
III. PREHODNI DOLOČBI 
19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/10, 27/13 in 111/13).
20. člen 
(veljavnost pravilnika) 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG so sestavni del tega pravilnika.
Št. 7-9/2016
Slovenj Gradec, dne 7. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.