Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3719. Tarifa 2017 o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev, stran 12853.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O 
2017 o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2017.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke znaša 5,59 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
3. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 0100-5/2016/61
Ljubljana, dne 14. decembra 2016
EVA 2016-2130-0101
mag. Tanja Muha l.r.
v.d. direktorja 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-18/2016/3, z dne 22. decembra 2016.
Priloga k Tarifi 2017 o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev za delovanje regulatornega organa na področju poštnih storitev:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2017 o plačilih za delovanje regulatornega organa na področju poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2017. Integralni element programa dela in finančnega načrta so tudi tarife.
5. V letu 2017 bo agencija na področju poštnih storitev, ki ga pokriva ta tarifa, s pobranimi sredstvi: zagotavljala zakonsko določene kakovosti univerzalne poštne storitve, trajne, dostopne in kakovostne poštne storitve ob ustreznih izjemah od izvajanja univerzalne storitve ter nadzor nad izvajanjem ZPSto-2. Z namenom zagotavljanja univerzalne poštne storitve na predpisani ravni bo agencija ugotavljala zadovoljstvo končnih uporabnikov s poštnimi storitvami ter s pogodbenimi poštami. Poleg tega bo agencija – z namenom zagotovitve stroškovne naravnanosti cen univerzalne storitve – regulirala cene ob upoštevanju načel preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence, zagotovila pogoje in cene dostopa do omrežja izvajalca univerzalne storitve ter ločene računovodske evidence izvajalca univerzalne storitve. Večjo fleksibilnost pri spremembah cen univerzalne storitve pa namerava agencija zagotoviti z izvedbo študije o uvedbi regulacije po načelu cenovne kapice in morebitnem pričetku implementacije. Prav tako bo agencija zagotovila vodenje uradne evidence izvajalcev poštnih storitev, pridobivanje statističnih podatkov ter pripravila letne analize trga poštnih storitev za ugotavljanje stanja in sprememb na trgu poštnih storitev v Republiki Sloveniji, s pregledom razvoja trga in vplivov na trg, povzročenih z ukrepi agencije, zakonskimi spremembami ali zgolj s spremembami v okolju. Z izvedbo primerjalne analize cen in kakovosti izvajalcev poštnih storitev pa si bo agencija prizadevala povečati obveščenost končnih uporabnikov in zainteresirane javnosti o izbiri na trgu poštnih storitev.
6. Glede na navedene cilje agencija v nadaljevanju pojasnjuje vrednost točke. Upoštevaje dejstvo, da mora agencija pri pripravi tarife upoštevati tudi saldo finančnih sredstev za to vrsto plačila iz preteklih let, je agencija pri tem upoštevala zadnji potrjen presežek, tj. še neporabljen presežek leta 2014, ki je bil podlaga za znižanje te tarife za leto 2016.
Na podlagi navedenega je agencija – ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov ter ob dodatno upoštevani ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta 2014 – v primerjavi z letom 2016 načrtovala manjše, a nujno potrebno, zvišanje tarif, in sicer: pri plačilih za izvajanje poštnih storitev zvišanje za 0,35 EUR oziroma 6,7 % na vrednost 5,59 EUR. Navedeno pomeni, da je, v primerjavi z letom 2015, tarifa še vedno ohranjena na nizki ravni, in gre v letu 2017 za minimalen dvig njene vrednosti. Poleg tega so tudi načrtovana finančna sredstva za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 nižja, kar bo vplivalo na višino tarife v naslednjih letih.
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2017 oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZPSto-2. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan.

AAA Zlata odličnost