Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3716. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, stran 12823.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 28/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) S tem aktom se določajo:
– tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov sistema glede na značilnost njihove uporabe sistema v določenih največjih razponih teh značilnosti;
– storitve, ki jih lahko operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema;
– način izračuna omrežnin;
– način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
(2) S tem aktom se določajo tudi način določanja obračunskih količin, način pretvarjanja volumskih enot standardni kubični meter (v nadaljnjem besedilu: Sm3) v energijske enote kWh za s strani Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrjene vrednosti tarifnih postavk za distribucijo, način določanja zgornje kurilnosti zemeljskega plina, ki se uporablja pri obračunavanju omrežnine za distribucijo v obračunskem obdobju, ter način pretvarjanja izmerjenih volumskih enot v normalni kubični meter (v nadaljnjem besedilu: Nm3), če merilna naprava ne meri količine odjema v Nm3.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– delovni volumen (VD):
je z merilno napravo brez korektorjev temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina v m3;
– Nm3:
pomeni količino zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 0 °C;
– odjemna skupina:
je skupina, v katero operater distribucijskega sistema razvrsti posamezno odjemno mesto končnega odjemalca glede na letno predvideno distribuirano količino;
– pogodbena distribucijska zmogljivost:
je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za končnega odjemalca določena v pogodbi o dostopu za prevzem na odjemnem mestu, izražena v Sm3 na dan (v nadaljnjem besedilu: Sm3/dan) ali v kWh na dan (v nadaljnjem besedilu: kWh/dan);
– Sm3:
pomeni količino zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 15 °C; 
– tarifa:
pomeni strukturiran seznam tarifnih elementov, ki na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine in drugih prihodkov iz naslova opravljenih ostalih storitev;
– tarifna postavka:
je znesek na obračunsko enoto; 
– tarifni element:
je obračunski element iz tarife, ki se ovrednoti s tarifno postavko;
– volumen v Nm3:
(VN):
je z merilno napravo s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri normalnem referenčnem stanju ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračunana na normalno referenčno stanje.«.
3. člen 
V 5. členu se besedilo »Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedilom »agencije«.
4. člen 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Fiksni del tarife za distribucijo se obračunava v obliki tarifnih postavk:
– pavšala (CFPi) v EUR, za posamezno odjemno mesto, ki ga operater distribucijskega sistema razvrsti v odjemne skupine od vključno CDK1 do vključno CDK5;
– pavšala (CFPi) v EUR in moči (CFMi) v EUR/kW, za posamezno odjemno mesto, ki ga operater distribucijskega sistema razvrsti v odjemne skupine od vključno CDK6 do vključno CDK8;
– pavšala (CFPi) v EUR, moči (CFMi) v EUR/kW in zmogljivosti (CFZi) v EUR/(kWh/dan) za posamezno odjemno mesto, ki ga operater distribucijskega sistema razvrsti v odjemno skupino CDK9;
– zmogljivosti (CFZi) v EUR/(kWh/dan), za posamezno odjemno mesto, ki ga operater distribucijskega sistema razvrsti v odjemno skupino od vključno CDK10 do vključno CDK15;
pri čemer upošteva odjemne skupine, določene v Tabeli 1 Priloge 1 tega akta.«.
V tretjem odstavku se enota »EUR/Sm3« nadomesti z enoto »EUR/kWh«.
5. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se enota »EUR/(Sm3/dan)« nadomesti z enoto »EUR/(kWh/dan), enota »EUR/Sm3« pa se nadomesti z enoto »EUR/kWh«.
6. člen 
V četrtem odstavku 18. člena se besedilo »100 000 Sm3/leto« nadomesti z besedilom »1 076 900 kWh/leto«.
7. člen 
V prvem odstavku 20. člena se enota »EUR/(Sm3/dan)« nadomesti z enoto »EUR/(kWh/dan)«, enota »Sm3/dan« pa se nadomesti z enoto »kWh/dan«.
8. člen 
V 21. členu se enota »EUR/Sm3« nadomesti z enoto »EUR/kWh«, enota »Sm3« pa se nadomesti z enoto »kWh«.
9. člen 
V drugem in četrtem odstavku 22. člena se enote »Sm3/dan« nadomestijo z enotami »kWh/dan«. V četrtem odstavku se enota »EUR/(Sm3/dan)« nadomesti z enoto »EUR/(kWh/dan)«.
10. člen 
Za 25. členom se doda novo V.a poglavje, ki se glasi: »V.a NAČIN DOLOČANJA OBRAČUNSKIH KOLIČIN«, ter novi 25.a, 25.b in 25.c členi, ki se glasijo:
»25.a člen 
(določanje obračunskih količin) 
(1) Operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu za potrebe obračunavanja omrežnine za distribucijo določi obračunsko količino energijskih enot v kWh v skladu z določbami tega člena.
(2) Operater distribucijskega sistema obračunsko količino energijskih enot v kWh izračuna na podlagi obračunske količine volumskih enot, izraženih v Nm3.
(3) Če je na merilnem mestu vgrajena merilna naprava s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka ter meri odjem volumskih enot v Nm3, operater distribucijskega sistema za izračun obračunske količine energijskih enot v kWh uporabi vrednost izmerjenega odjema volumskih enot v Nm3.
(4) Če je na merilnem mestu vgrajena merilna naprava s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka ter meri odjem volumskih enot v Sm3, operater distribucijskega sistema najprej izračuna ekvivalentno količino volumskih enot v Nm3 in jo uporabi za izračun obračunske količine energijskih enot v kWh.Izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3 operater distribucijskega sistema izvedeskladno s standardom SIST EN ISO 13443:2005, kjer je pretvorbeni faktor za količine iz Sm³ (referenčna temperatura 15 °C) v Nm³ (referenčna temperatura 0 °C) enak 0,9476. Izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3 se izračuna na naslednji način:
 
VN[Nm3] = VS[Sm3] * 0,9476
(5) Če merilna naprava ne meri odjema volumskih enot v Nm3 ali Sm3, operater distribucijskega sistema za obračunsko količino volumskih enot najprej izračuna ekvivalentno količino volumskih enot v Nm3 in jo uporabi za izračun obračunske količine energijskih enot v kWh.Izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3 operater distribucijskega sistema izvede z upoštevanjem obračunskega delovnega volumna in ustreznega pretvorbenega faktorja z, izračunanega glede na srednjo nadmorsko višino distribucijskih sistemov operaterja distribucijskega sistema in obračunske temperature zemeljskega plina na merilnem mestu, ki znaša:
– za merilne naprave brez korektorja temperature, vgrajene izven objekta, Teff=279,15 K (oziroma 6 °C) in
– za merilne naprave s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15 °C, vgrajene v ali izven objekta ter za naprave, vgrajene v objektu, Teff=288,15 K (oziroma 15 °C).
(6) Izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3 iz prejšnjega odstavka se izračuna na naslednji način:
 
VN[Nm3] = VD[m3] * z,
pri čemer je z pretvorbeni faktor, ki določa razmerje med VN in VD in se izračuna z upoštevanjem delovnih parametrov na merilnem mestu po enačbi:
Slika 1
kjer oznake pomenijo:
Tn referenčna temperatura zemeljskega plina za določitev volumna v Nm3 [K], (273,15 K (oziroma 0 °C));
Teff obračunska temperatura zemeljskega plina na merilnem mestu [K] v skladu s prejšnjim odstavkom;
pamb srednji zračni tlak na območju izvajanja distribucije [mbar], izračunan z upoštevanjem srednje nadmorske višine na območju izvajanja distribucije, ki se izračuna na naslednji način:
pamb= 1016 mbar0,12 mbar/m * H [mbar]
in je H srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina [m];
peff nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu [mbar] (vrednost izhodnega tlaka na regulatorju tlaka plina: 23 mbar na merilnih mestih z merilnimi napravami brez uporabljenega korektorja tlaka oziroma izjemoma do največ 100 mbar na merilnih mestih, kjer se izvaja meritev pri nadtlaku, višjem od 23 mbar, in merilna naprava še ni opremljena s korektorjem tlaka);
pn referenčni tlak zemeljskega plina (1 013,25 mbar).
(7) Pretvorbeni faktor z se zaokroži na pet decimalnih mest.
(8) Izračun količine energijskih enot v kWh iz drugega odstavka tega člena se izračuna na naslednji način:
E[kWh] = VN[Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3],
kjer oznake pomenijo:
E [kWh] količina odjema zemeljskega plina v kWh (distribuirana energija);
HS,I,RS [kWh/Nm3] povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina.
25.b člen 
(uporaba podatkov o zgornji kurilnosti zemeljskega plina) 
(1) Operater distribucijskega sistema pri pretvorbi volumskih enot Nm3 v energijsko enoto kWh za namen obračunavanja omrežnine za distribucijo uporabi mesečne povprečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina, ki jih objavlja operater prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater prenosnega sistema) na svoji spletni strani in na svoji platformi za objavo podatkov uporabnikom prenosnega sistema, operater distribucijskega sistema pa informacijo povzame na svoji spletni strani.
(2) Če je distribucijski sistem priključen oziroma oskrbovan z zemeljskim plinom preko tujega plinskega sistema, se smiselno uporabijo določbe prejšnjega odstavka ter mesečne povprečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina, ki jih zagotavlja operater tujega plinskega sistema.
(3) Če operater prenosnega sistema oziroma operater plinskega sistema iz prejšnjega odstavka še ni objavil ali sporočil mesečne povprečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za pretekli mesec skladno s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, operater distribucijskega sistema pri pretvorbi volumskih enot Nm3 v energijsko enoto kWh za namen obračunavanja omrežnine za distribucijo uporabi zadnjo objavljeno ali sporočeno mesečno povprečno zgornjo kurilnost zemeljskega plina.
25.c člen 
(objava informacij v povezavi z določanjem obračunskih količin) 
Operater distribucijskega sistema na svoji spletni strani in na sedežu družbe za območje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema, objavlja naslednje podatke:
– srednja nadmorska višina H:
pri čemer je lahko višinski razpon območja distribucije med najnižjo in najvišjo točko največ 200 m;
– pretvorbeni faktor z za primer izračuna ekvivalentne količine VN:
za vse primere izračuna ekvivalentne količine odjema zemeljskega plina v Nm3, ko merilna naprava ne meri odjema neposredno v Nm3;
– povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina 
za pretekli mesec [kWh/Nm3].«.
11. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(prikaz elementov za pretvorbo volumskih enot v energijske enote) 
(1) Operater distribucijskega sistema pri obračunavanju zneska za distribucijo v obračunskem obdobju na računu prikaže tudi v obračunu upoštevano:
– količino obračunskih volumskih enot v enotah, ki jih meri merilna naprava;
– mesečno povprečno zgornjo kurilnost zemeljskega plina za volumsko enoto Nm3, upoštevano v obračunu, in
– pretvorbeni faktor z za pretvarjanje obračunskih volumskih enot v Nm3, če merilna naprava ne meri odjema v Sm3 ali Nm3, ali pretvorbeni faktor za pretvarjanje Sm3 v Nm3, če merilna naprava meri odjem v Sm3.
(2) Operater distribucijskega sistema na svoji spletni strani in na sedežu podjetja objavlja pregleden in razumljiv primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemalce odjemnih skupin od CDK1 do CDK5.«.
12. člen 
V Prilogi 1 se Tabela 1 nadomesti z novo Tabelo 1, ki se glasi:
»Tabela 1: Tarife za distribucijo
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 154 kWh/leto
(0 – 200 Sm3/leto)
CDK2
2 155 – 5 385 kWh/leto
(201 – 500 Sm3/leto)
CDK3
5 386 – 16 154 kWh/leto
(501 – 1 500 Sm3/leto)
CDK4
16 155 – 26 923 kWh/leto
(1 501 – 2 500 Sm3/leto)
CDK5
26 924 – 48 461 kWh/leto
(2 501 – 4 500 Sm3/leto)
CDK6
48 462 – 107 690 kWh/leto
(4 501 – 10 000 Sm3/leto)
CDK7
107 691 – 323 070 kWh/leto
(10 001 – 30 000 Sm3/leto)
CDK8
323 071 – 753 830 kWh/leto
(30 001 – 70 000 Sm3/leto)
CDK9
753 831 – 1 076 900 kWh/leto
(70 001 – 100 000 Sm3/leto)
CDK10
1 076 901 – 2 153 800 kWh/leto
(100 001 – 200 000 Sm3/leto)
CDK11
2 153 801 – 6 461 400 kWh/leto
(200 001 – 600 000 Sm3/leto)
CDK12
6 461 401 – 10 769 000 kWh/leto
(600 001 – 1 000 000 Sm3/leto)
CDK13
10 769 001 – 53 845 000 kWh/leto
(1 000 001 – 5 000 000 Sm3/leto)
CDK14
53 845 001 – 161 535 000 kWh/leto
(5 000 001 – 15 000 000 Sm3/leto)
CDK15
Nad 161 535 001 kWh/leto
(Nad 15 000 001 Sm3/leto)
«. 
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Operaterji distribucijskega sistema za leti regulativnega obdobja 2017 in 2018 od 1. januarja 2017 na svojih spletnih straneh in na sedežu podjetja objavljajo tarifne postavke za distribucijo skladno s spremenjeno Tabelo 1 Priloge 1 tega akta.
(2) Pri pretvorbi obstoječih tarifnih postavk za distribucijo Zmogljivost (CFZi) in Poraba (CVPi), ki sta bili v dosedanjih tarifah izraženi za volumsko enoto Sm3, v energijsko enoto kWh, se uporabi srednja vrednost letne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za izstopne točke v Republiki Sloveniji v letu 2015, ki jo objavlja operater prenosnega sistema in znaša:
HS,I,RS,2015 = 11,365 kWh/Nm3
in pretvorbeni faktor 0,9476 za pretvarjanje volumskih enot Sm3 v volumsko enoto Nm3, ki rezultira srednjo vrednost letne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za Sm3:
HS,I,RS,2015 = 10,769 kWh/Sm3
(3) Pri pretvorbi volumskih enot Sm3 v kWh za obdobje pred 1. januarjem 2017 se uporabi vrednost zgornje kurilnosti zemeljskega plina iz prejšnjega odstavka.
(4) Do prve objave podatka oziroma sporočene vrednosti o mesečni povprečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina iz prvega in drugega odstavka novega 25.b člena akta se uporabi vrednost zgornje kurilnosti zemeljskega plina HS,I,RS,2015 = 11,365 kWh/Nm3.
(5) Operaterji distribucijskega sistema informacije glede določanja obračunskih količin iz novega 25.c člena akta objavljajo od 1. januarja 2017.
14. člen 
(uveljavitev akta) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-1/2015-53/262
Maribor, dne 8. decembra 2016
EVA 2016-2430-0096
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti