Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3011. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 9672.

  
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14), Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) in Soglasjem Agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote za vročevodni distribucijski sistem, št. 23-98/2015-22/466, z dne 30. 6. 2016, objavlja
C E N I K 
za posamezne tarifne skupine toplote 
1. člen 
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina
Enota
Cena brez DDV na enoto
Dodatek 
za povečanje energetske učinkovitosti 
na enoto
Prispevek 
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom in iz OVE na enoto
22 % DDV
Končna cena z DDV 
na enoto
 
GOSPODINJSKI ODJEM
 
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
38,19684
0,65000
0,99045
8,76420
48,60149
 
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MW/leto
12.251,40710
2.695,30956
14.946,71666
  in obračun po vodomeru
 
 
NEGOSPODINJSKI ODJEM
 
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
42,52668
0,65000
0,99045
9,71677
53,88390
 
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MW/leto
14.181,51110
3.119,93244
17.301,44354
  in obračun po vodomeru
 
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16.
3. člen 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. novembra 2016
Samo Lozej l.r.
Direktor