Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016

Kazalo

2076. Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo, stran 7041.

  
Na podlagi tretjega odstavka 51. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem aktom se določajo kriteriji in pravila, na podlagi katerih distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih podrobneje predpiše pogoje za zagotavljanje nujne oskrbe in strošek nujne oskrbe.
(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop električne energije in je namenjena samo skrajnim primerom ogrožanja življenja in zdravja ranljivega odjemalca.
2. člen 
(upravičenci do nujne oskrbe) 
(1) Do nujne oskrbe je upravičen ranljivi odjemalec, ki izkaže, da bi bilo glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) ob odklopu električne energije ogroženo življenje in zdravje ranljivega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(2) Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih in bivalnih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.
II. KRITERIJI ZA PRESOJO UPRAVIČENOSTI DO NUJNE OSKBE 
3. člen 
(kriteriji) 
Pri presoji upravičenosti ranljivega odjemalca do nujne oskrbe distribucijski operater upošteva naslednje kriterije:
– letni čas, temperaturne razmere in
– zdravstveno stanje ranljivega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.
4. člen 
(letni čas in temperaturne razmere) 
(1) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih razmer distribucijski operater presoja glede na vrsto stavbe, v kateri ranljivi odjemalec prebiva, ter temperaturne razmere, ki bi lahko v povezavi z načinom prebivanja ogrožale življenje in zdravje ranljivega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.
(2) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne razmere so ranljivi odjemalci upravičeni le v obdobju od 1. oktobra do 30. aprila.
(3) Do nujne oskrbe glede na kraj prebivanja oziroma vrsto stavbe iz prvega odstavka niso upravičeni ranljivi odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v katerih za ogrevanje v prostorih odjemalca ni nujno potrebna električna energija. Takšne stavbe so predvsem:
– večstanovanjske stavbe s centralnim ogrevanjem;
– večstanovanjske in individualne stavbe, v katerih je vsaj v enem bivalnem prostoru ranljivega odjemalca omogočeno ogrevanje s trdimi gorivi;
– večstanovanjske in individualne stavbe, v katerih je ogrevanje vsaj v enem bivalnem prostoru ranljivega odjemalca izvedeno s pomočjo ogrevalnih naprav na plinasto ali tekoče gorivo, ki za svoje delovanje ne potrebujejo električne energije.
(4) Distribucijski operater v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih razmer zahteva naslednja dokazila:
– v primeru večstanovanjske stavbe pisno potrdilo upravljavca stavbe o načinu ogrevanja bivalnih prostorov ranljivega odjemalca;
– v primeru individualne ali večstanovanjske stavbe brez centralnega ogrevanja potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da stavba nima centralnega ogrevanja niti ni vsaj v enem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva.
(5) Dokazilo iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in ne sme biti starejše od treh mesecev. Dokazilo iz druge alinee prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od enega leta.
5. člen 
(zdravstveno stanje) 
(1) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja se presoja na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa električne energije ogroženo življenje in zdravje ranljivega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(2) Distribucijski operater v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva potrdilo osebnega zdravnika, da ranljivi odjemalec za ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje medicinske aparate ali opremo, ki za delovanje potrebuje električno energijo.
(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal življenje in zdravje ranljivega odjemalca.
III. PRAVILA IN POSTOPEK ODOBRITVE NUJNE OSKRBE 
6. člen 
(presoja) 
(1) Pri presoji upravičenosti do nujne oskrbe mora distribucijski operater naprej ugotoviti, ali je gospodinjski odjemalec ranljivi odjemalec, nato pa, ali obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi v primeru odklopa bilo ogroženo življenje ali zdravje odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(2) Upravičenost do nujne oskrbe je povezana z izpolnjevanjem vseh kriterijev, ki jih distribucijski operater presoja v postopku odobritve nujne oskrbe.
7. člen 
(obvestilo o odklopu) 
Distribucijski operater mora gospodinjskega odjemalca pred odklopom iz točke e) in g) prvega odstavka 151. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) obvestiti o datumu predvidenega odklopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti, ter rokih za predložitev dokazil.
8. člen 
(preložitev odklopa) 
(1) Odjemalec, ki uveljavlja pravico do nujne oskrbe, mora po prejemu obvestila o odklopu distribucijskemu operaterju podati vlogo za priznanje te pravice in predložiti dokazila. Rok za predložitev dokazil določi distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.
(2) Distribucijski operater kot dokazila za preložitev odklopa upošteva:
– potrdilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da je odjemalec vložil vlogo za dodelitev redne denarne socialne pomoči že pred prejemom obvestila iz prejšnjega člena;
– dokazila iz 4. in 5. člena tega akta.
(3) Če distribucijski operater po predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so podani razlogi za preložitev odklopa, odjemalca o tem nemudoma obvesti in mu v podpis predloži pogodboo oskrbi v obdobju preložitve odklopa (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
(4) Če distribucijski operater presodi, da niso izpolnjeni pogoji za preložitev odklopa, o tem nemudoma pisno obvesti gospodinjskega odjemalca in nadaljuje postopek odklopa.
9. člen 
(pogodba) 
(1) Pogodba iz tretjega odstavka prejšnjega člena se sklene za obdobje od dneva predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz 7. člena tega akta in dokler obstajajo okoliščine, ki povzročajo ogrožanje življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči. Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.
(2) S pogodbo se ranljivi odjemalec med drugim zaveže, da bo v celoti poravnal strošek oskrbe v primeru neodobritve redne denarne socialne pomoči in da bo distribucijskemu operaterju pravočasno predložil ustrezna potrdila v zvezi s postopkom o dodelitvi redne denarne socialne pomoči.
(3) Distribucijski operater v pogodbi določi količino odjema električne energije oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstvene razmere, karakteristike priključka in drugo) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(4) Distribucijski operater lahko priključno moč odjemnega mesta za čas preložitve odklopa ustrezno spremeni glede na ugotovljene potrebe ranljivega odjemalca, in sicer z namestitvijo ustreznih obračunskih varovalk ali vgradnjo merilne naprave s prigrajenim odklopnikom za omejevanje priključne moči.
10. člen 
(upravičenost do nujne oskrbe) 
(1) Do nujne oskrbe je ranljivi odjemalec upravičen za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz 7. člena tega akta, do dokončne odločbe Centra za socialno delo, s katero mu je bila odobrena redna denarna socialna pomoč, če hkrati izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega akta.
(2) Če Center za socialno delo gospodinjskemu odjemalcu ne odobri redne denarne socialne pomoči, se šteje, da gospodinjski odjemalec v času preložitve odklopa iz prvega odstavka prejšnjega člena ni upravičen do nujne oskrbe.
IV. STROŠEK NUJNE OSKRBE 
11. člen
(strošek nujne oskrbe) 
(1) Strošek nujne oskrbe ranljivega odjemalca je upravičeni strošek distribucijskega operaterja.
(2) Odjemalec mora distribucijskemu operaterju plačati vse nastale stroške nujne oskrbe, če skladno z drugim odstavkom prejšnjega člena ni upravičen do nujne oskrbe.
V. KONČNA DOLOČBA 
12. člen
(uveljavitev akta) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132-1/2016-20/263
Maribor, dne 22. junija 2016
EVA 2016-2430-0041
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost