Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1932. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov, stran 6558.

  
Na podlagi drugega odstavka 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem aktom se določa obvezna vsebina sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov (v nadaljnjem besedilu: SON) ter pravila in načela, v skladu s katerimi mora distributer drugih energetskih plinov (v nadaljnjem besedilu: distributer), ki opravlja dejavnost distribucije drugih energetskih plinov kot gospodarsko javno službo, pripraviti SON.
(2)  SON morajo biti oblikovana pregledno, objektivno in nediskriminatorno za odjemalce sistema, ob upoštevanju ciljev, da SON prispevajo k učinkovitemu, zanesljivemu in varnemu delovanju distribucijskega sistema drugih energetskih plinov (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem) ter delovanju trga oskrbe z drugimi energetskimi plini v skladu z veljavnimi predpisi.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v 4. in 283. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– drugi energetski plin:
pomeni energetski plin, ki se uporablja kot energent, razen zemeljskega plina. Kot drugi energetski plin se obravnava tudi utekočinjen zemeljski plin (UZP), če se uporablja za primarno oskrbo distribucijskega sistema z energentom in ta distribucijski sistem ni neposredno ali posredno priključen na prenosni sistem zemeljskega plina;
– notranja plinska napeljava:
je napeljava z vso opremo, od glavne plinske zaporne pipe do vključno plinskih trošil oziroma odvoda dimnih plinov;
– predajno mesto:
je točka, na kateri distributer preda odjemalcu drugi energetski plin in na kateri se izvajajo meritve predanih količin odjemalcu;
– priključek:
pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi distribucijskega sistema in odjemnega mesta ter se začne na priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim mestom odjemalca;
– priključno mesto na omrežju:
pomeni točko na distribucijskem sistemu, kjer je oziroma bo priključen priključek odjemalca;
– priključno mesto odjemalca:
pomeni točko na koncu priključka neposredno za glavno plinsko zaporno pipo, kjer je oziroma bo priključena notranja plinska napeljava odjemalca.
II. SPLOŠNO O VSEBINI SON 
3. člen 
(obvezne sestavine SON) 
(1) Distributer mora v SON urediti vsa vprašanja iz prvega odstavka 297. člena EZ-1 in druga vprašanja, za katera je v EZ-1 posebej določeno, da jih distributer uredi v SON.
(2) Distributer lahko posamezne vsebine tehnične narave, kot so tehnične zahteve za izvedbo del pri gradnji distribucijskega sistema, priključkov na sistem in notranje plinske napeljave, uredi v prilogi SON.
4. člen 
(temeljna načela za pripravo SON) 
(1) V skladu z načelom preglednosti morajo biti SON oblikovana jasno in na splošno razumljiv način.
(2) V skladu z načelom nediskriminatornosti je pri urejanju razmerij z odjemalci prepovedana diskriminacija odjemalcev.
5. člen 
(vsebina SON) 
(1) SON morajo vsebovati jasna in razumljiva pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih distributerja in odjemalcev.
(2) Pri določanju pravic in obveznosti v SON je distributer dolžan upoštevati določbe veljavnih predpisov.
(3) V SON mora distributer urediti najmanj naslednja poglavja in njihove vsebine:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z drugim energetskim plinom;
– pogoje in način priključitve na distribucijski sistem;
– splošne pogoje za dobavo in odjem drugih energetskih plinov;
– tarifni sistem za zaračunavanje dobave in tarifne elemente za obračun dobave drugih energetskih plinov;
– druge vsebine, kot jih določa EZ-1.
III. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
6. člen 
(opredelitev distribucijskega sistema) 
Distributer v SON podrobno opredeli distribucijski sistem in njegove sestavne dele (kot na primer rezervoar drugega energetskega plina, izparilna postaja, omrežje in drugo), na katere se nanašajo določbe SON. Opredelitev in opis distribucijskega sistema morata biti dovolj natančna, da je na njuni podlagi mogoče razmejiti objekte in naprave distribucijskega sistema in ga ločiti od drugih sistemov, objektov ali naprav.
7. člen 
(zahteve glede pravnega statusa distribucijskega sistema) 
(1) S SON je treba opredeliti pravni status distribucijskega sistema glede na lastništvo pravic na stvareh, ki sestavljajo distribucijski sistem.
(2) V povezavi z lastništvom naprav se določi lastništvo posameznih delov oziroma sestavin distribucijskega sistema ter meja lastništva.
(3) V zvezi z deli distribucijskega sistema, ki niso v lasti distributerja, se v SON določijo pravila, ki zadevajo področje gradnje, obratovanja, odpravljanja napak, vzdrževanja in izvajanja nadzora nad temi deli sistema.
IV. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE Z DRUGIM ENERGETSKIM PLINOM 
8. člen 
(zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja) 
(1) Distributer zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sistema.
(2) Distributer mora v zvezi z obratovanjem distribucijskega sistema v SON določiti vsaj:
– obveznosti in odgovornosti distributerja in odjemalcev z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja;
– splošne ukrepe za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema;
– nadzor in zavarovanje distribucijskega sistema;
– obvezo upoštevanja veljavnih tehničnih predpisov in standardov pri vseh delih na distribucijskem sistemu in na napeljavah ter napravah odjemalca;
– postopke v primeru rednih in izrednih prekinitev oskrbe, v primerih motenj na sistemu, izrednih del ali ogroženosti distribucijskega sistema.
9. člen 
(zahteve glede vzdrževanja) 
(1) Distributer je dolžan vzdrževati distribucijski sistem tako, da so ves čas ohranjeni funkcionalna in obratovalna usposobljenost ter varnost delovanja distribucijskega sistema.
(2) V SON se podrobneje opredelijo vrste in postopki rednega in izrednega vzdrževanja, pravice in obveznosti distributerja in odjemalcev ter način objavljanja informacij o rednih in izrednih vzdrževalnih delih, če le-ta vplivajo na odjemalce.
(3) V zvezi z vzdrževanjem distribucijskega sistema distributer v SON določi način izvajanja sprotnega in investicijskega vzdrževanja distribucijskega sistema, ki čim manj omeji distribucijo drugega energetskega plina do odjemnih mest, ter v obdobju, ki čim manj prizadene odjemalce.
(4) Distributer v SON opredeli minimalne zahteve glede kontrol in vzdrževanja za napeljave in naprave v lasti odjemalca.
(5) Distributer v SON opredeli vrsto vzdrževalnih del na napeljavah in napravah v lasti odjemalca, ko mora odjemalec obvestiti distributerja o izvedbi vzdrževalnih del.
10. člen 
(motnje oskrbe) 
(1) V primerih motenj oskrbe je dolžan distributer nemudoma ukrepati na način, ki bo v najkrajšem možnem času zagotovil funkcionalno in obratovalno usposobljenost ter varnost delovanja distribucijskega sistema.
(2) Distributer v SON podrobno opredeli način sprejemanja prijav odjemalcev pri motnjah oskrbe.
(3) Distributer mora v SON podrobneje opredeliti vse načine zagotavljanja informacij v povezavi z delovanjem distribucijskega sistema ter predvidenimi posegi, pri izvajanju katerih lahko prihaja do motenj pri oskrbi odjemalcev. Način informiranja mora biti zagotovljen na uveljavljen način, tako da bodo informacije dosegle vse prizadete odjemalce.
(4) Distributer mora v SON podrobneje opredeliti postopke in delovanje distribucijskega sistema v primeru prekinitev oskrbe zaradi izvajanja rednih ali izrednih del, motenj na distribucijskem sistemu ter odgovornosti in pravice distributerja in odjemalca v obdobju trajanja prekinitev oziroma motenj na distribucijskem sistemu.
(5) Distributer mora v SON opredeliti tudi način morebitnega omejevanja prevzema drugega energetskega plina v primeru motenj na distribucijskem sistemu.
V. POGOJI IN NAČIN PRIKLJUČITVE NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM 
11. člen 
(pravica do priključitve) 
(1) V SON je treba opredeliti način pridobitve pravice do priključitve na distribucijski sistem, pogoje njenega izvrševanja in pogoje, pod katerimi ta pravica preneha.
(2) Opredeliti je treba vsaj:
– pogoje za priključitev na distribucijski sistem;
– postopek izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem (v nadaljnjem besedilu: soglasje);
– vsebina zahtevka za izdajo soglasja in listine, ki jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izdajo soglasja;
– določitev in način plačila nesorazmernih stroškov;
– obvezne vsebine soglasja;
– veljavnost soglasja.
(3) V zvezi z izdajanjem soglasij je treba v SON urediti tudi:
– pogoje in postopek za izdajo novega soglasja;
– pogoje in postopek prenosa soglasja.
12. člen 
(stroški priključitve) 
(1) Distributer v SON podrobneje opredeli:
– način določitve stroškov, ki so potrebni za izvedbo zahtevane priključitve;
– način določitve sorazmernih stroškov;
– način določitve nesorazmernih stroškov.
(2) V SON je treba na razumljiv in pregleden način določiti metodo izračuna morebitnega obstoja nesorazmernih stroškov. Distributer mora v SON upoštevati ekonomsko dobo ter opredeliti druge parametre in način določitve vrednosti parametrov, ki so ključni za izračun nesorazmernih stroškov ter se upoštevajo v izračunu nesorazmernih stroškov.
13. člen 
(soglasje) 
Distributer v SON podrobneje uredi vsebino soglasja, ki opredeljuje vsaj:
a) pogoje za priključitev;
b) priključno mesto na omrežju;
c) lastništvo priključka;
d) osnovne parametre priključka:
– skupna priključna moč plinskih naprav, oskrbovanih preko priključka;
– namen uporabe priključka;
– priključno mesto;
e) nesorazmerne stroške priključitve;
f) veljavnost soglasja.
14. člen 
(pogodba o priključitvi) 
Distributer v SON določi bistvene sestavine pogodbenega dogovora, katerega predmet je ureditev medsebojnih razmerij, ki se nanašajo na izvedbo, uporabo in vzdrževanje priključka (pogodba o priključitvi). Navedena vsebina je lahko tudi predmet pogodbe o dobavi iz 20. člena tega akta.
15. člen 
(priključevanje) 
Distributer je dolžan priključiti odjemalca na distribucijski sistem v skladu s pogoji za priključitev iz soglasja in postopkom, določenim v SON.
16. člen 
(zaplinjanje) 
(1) V zvezi z zaplinjanjem mora distributer v SON opredeliti tudi druge pogoje, ki morajo biti poleg pogodbe o priključitvi izpolnjeni pred izvedbo zaplinjanja.
(2) Če distributer za izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka zahteva od odjemalca predložitev dodatnih listin ali dokumentacije mora te listine določiti v SON.
17. člen 
(spremembe osnovnih parametrov obstoječega priključka) 
(1) Distributer v SON podrobneje določi postopke v primeru spremembe osnovnih parametrov priključka po sklenitvi pogodbe o priključitvi.
(2) V zvezi s spremembo osnovnih parametrov priključka distributer v SON podrobneje določi spremembe tehničnih značilnosti priključka oziroma parametrov, ki so razlog za izdajo novega soglasja.
(3) Novo soglasje izda distributer na zahtevo odjemalca.
18. člen 
(pravila v zvezi z odklopom) 
(1) V zvezi z odklopom od distribucijskega sistema distributer v SON podrobneje opredeli postopke odklopa ter pravice in obveznosti distributerja in odjemalcev v zvezi s tem.
(2) Distributer podrobno opredeli tudi postopke v zvezi s ponovno priključitvijo odjemnih mest, ki so bila začasno ali trajno odklopljena, ter postopek in stroške v zvezi s ponovno priključitvijo odjemnih mest, ki so bila odklopljena na zahtevo odjemalca.
(3) Distributer v SON podrobneje opredeli:
– primere, v katerih lahko v skladu z EZ-1 distributer začasno odklopi ali odklopi odjemalca upoštevaje nujno oskrbo gospodinjskega odjemalca;
– postopke odklopa v primeru začasnih odklopov;
– postopke odklopa po predhodnem obvestilu;
– postopke odklopa brez predhodnega obvestila;
– postopke odklopa na zahtevo odjemalca.
19. člen 
(ponovna priključitev in povrnitev škode) 
Distributer v skladu z EZ-1 v SON določi postopek ponovne priključitve na distribucijski sistem:
– na zahtevo odjemalca, po odpravi razlogov, zaradi katerih je bil ta odklopljen, in postopek v primeru zahteve distributerja za povračilo nastale škode zaradi ravnanja odjemalca;
– v primeru neupravičenega odklopa odjemalca s strani distributerja ter postopek v primeru zahteve odjemalca za povračilo nastale škode zaradi neupravičenega odklopa.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM 
20. člen 
(pogodba o dobavi) 
(1) Odjemalec ima pravico do dobave drugega energetskega plina iz distribucijskega sistema na način, kot ga distributer opredeli v SON in v pogodbi o dobavi.
(2) Distributer si mora prizadevati, da odjemalcu zagotavlja neprekinjeno dobavo drugega energetskega plina ustrezne kakovosti (določene kemijske sestave in kurilnosti) v obsegu in na pogodbeno dogovorjen način.
(3) Distributer v SON določi obvezno vsebino pogodbe o dobavi, katere sestavni del so splošni pogodbeni pogoji, in postopek sklepanja pogodbe o dobavi.
(4) Distributer v SON določi način sporočanja sprememb odjemalca in način ter obrazce za prevzem pogodbenih obveznosti s strani odjemalca.
(5) Distributer v SON podrobneje določi obveznosti in postopke v primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani distributerja ali končnega odjemalca.
(6) V zvezi z odstopom od pogodbe o dobavi distributer v SON določi odpovedni rok in izrecno navede primere, v katerih odstop od pogodbe o dobavi ni mogoč.
(7) Če odjemalec zaradi sprememb splošnih pogodbenih pogojev ne želi več odjemati drugega energetskega plina pod navedenimi pogoji, lahko odstopi od pogodbe o dobavi z odpovednim rokom 30 dni.
(8) Distributer v SON določi postopek sklenitve pogodbe o dobavi z osebo, ki ni imetnik soglasja, če ta oseba pridobi dovoljenje imetnika soglasja, da ta oseba preko njegovega priključka odjema drugi energetski plin, pri čemer mora omogočiti imetniku soglasja, da lahko vsak čas svoje dovoljenje prekliče in ves čas uveljavlja svoje pravice.
21. člen 
(merjenje pretoka in količin) 
Distributer mora v zvezi z merjenjem pretoka in količin drugega energetskega plina v SON določiti:
– merilna mesta, pravice, obveznosti in odgovornosti distributerja ter odjemalcev v povezavi z zagotavljanjem meritev na teh merilnih mestih ter dostopom do podatkov merjenja;
– tehnične zahteve merilnih mest in merilnih naprav za tipične odjemalce;
– pravila za določanje predanih količin, ki se uporabijo v primeru odpovedi ali okvare merilne naprave, ali če odjemalec onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin;
– pogoje, ko gre za neupravičen odjem;
– način in obdobje prenosa podatkov iz merilnih mest.
22. člen 
(napake pri merjenju) 
(1) Distributer je dolžan v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne napake pri merjenju.
(2) V SON distributer podrobneje opredeli postopke obveščanja o morebitnih napakah, ki so nastale pri merjenju pretokov, postopke odprave napak ter načine določitve pretoka v času napačnega merjenja pretokov in količin.
23. člen 
(določitev dobavljenih količin) 
(1) Distributer v SON opredeli način določanja predanih količin na odjemnih mestih, ki temelji na merjenju pretoka in količin drugega energetskega plina.
(2) Distributer distribucijskega sistema v SON podrobno opredeli način določanja dobavljenih količin za posamezne tipe odjemalcev, pri čemer upošteva dolžino obračunskega obdobja in značilnost odjema.
(3) Distributer v SON podrobno določi tudi obračunska obdobja za posamezne tipe odjemalcev.
(4) Distributer v SON opredeli postopek in način posredovanja podatkov o porabi, ki jih posreduje končni odjemalec oziroma pooblaščena tretja oseba, ter odgovornost za pravilnost posredovanih podatkov.
(5) Distributer v SON določi vrstni red upoštevanja odčitka merilne naprave (odčitek distributerja, odčitek odjemalca), ki se upošteva pri določitvi dobavljenih količin.
(6) Distributer v SON podrobno opredeli način določitve dobavljenih količin, kadar ne razpolaga z odčitkom merilne naprave.
(7) Distributer v povezavi z določitvijo dobavljenih količin opredeli način porazdelitve količine odjema odjemnih mest, za katere niso bili posredovani odčitki merilne naprave s strani odjemalca ali izvedeni odčitki s strani distributerja.
24. člen 
(način plačil in postopek opominjanja) 
(1) Distributer v SON podrobneje določi možnosti in način plačila za izvedene storitve.
(2) Distributer v SON podrobneje določi tudi postopke opominjanja in ukrepanja v primeru neplačila.
25. člen 
(obveščanje) 
(1) Distributer v SON opredeli način zagotavljanja informacij odjemalcem v skladu z določbami 289. člena EZ-1 in pravice odjemalcev glede obveščanja v skladu z določbami 290. člena EZ-1.
(2) Distributer v SON opredeli informacije, njihovo obliko in postopek posredovanja podatkov o porabi drugega energetskega plina končnemu odjemalcu ter o značilnostih te porabe. Te informacije so za končne odjemalce brezplačne.
26. člen 
(varnost pri uporabi) 
Distributer v SON opredeli način zagotavljanja informacij odjemalcem o varni uporabi drugega energetskega plina.
27. člen 
(neupravičen odjem) 
Distributer v SON podrobneje določi vsebino neupravičenega odjema, postopek ter pravice in obveznosti distributerja in odjemalca v primeru ugotovljenega neupravičenega odjema.
28. člen 
(kakovost drugega energetskega plina) 
V zvezi s kakovostjo drugega energetskega plina distributer v SON opredeli:
– sestavo in lastnosti drugega energetskega plina, ki se dobavlja odjemalcem;
– način določitve kurilnosti drugega energetskega plina, vrste dokazil za izkaz kurilnosti ter način objave podatkov o kurilnosti;
– obvezo zagotavljanja kurilnosti drugega energetskega plina v skladu z določili pogodbe o dobavi;
– način upoštevanja kurilne vrednosti pri obračunu porabljenih količin drugega energetskega plina.
29. člen 
(nujna oskrba gospodinjskega odjemalca) 
(1) Distributer v SON podrobneje opredeli postopke pri zagotavljanju nujne oskrbe gospodinjskega odjemalca.
(2) Distributer v SON podrobneje določi tudi nabor dokazil, ki jih mora gospodinjski odjemalec predložiti distributerju za odobritev nujne oskrbe in roke za predložitev dokazil.
30. člen 
(reklamacije) 
(1) Distributer v SON podrobneje določi postopek reševanja reklamacij v povezavi z dobavo drugega energetskega plina.
(2) V zvezi z reklamacijami ugotovljenih količin in kakovostjo drugega energetskega plina distributer v SON določi rok za odgovor na reklamacijo in rok za odpravo napak.
(3) Distributer v SON določi postopek reševanja reklamacij, ki mora biti merljiv in se ga da kontrolirati.
VII. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI ZA DOBAVO DRUGIH ENERGETSKIH PLINOV 
1. Splošne določbe
31. člen 
(splošno) 
(1) Distributer v SON opredeli tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov, in tarifne elemente za dobavo drugih energetskih plinov različnim kategorijam odjemalcev.
(2) Tarifni sistem, tarifni elementi in tarifne postavke za dobavo drugih energetskih plinov morajo biti načrtovani pregledno in nediskriminatorno tako, da se posameznemu odjemalcu zaračuna dobava glede na dejansko porabo drugega energetskega plina in delež obremenitve (uporabe) distribucijskega sistema, pri čemer se lahko upoštevajo moč, vrsta in karakteristika odjema, kvaliteta in drugi elementi.
(3) Distributer v SON opredeli kategorije odjemnih skupin in kriterije za razvrščanje odjemnih mest končnih odjemalcev v različne odjemne skupine.
(4) Distributer v tarifnem sistemu za namen zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov določi fiksni del tarife, ki odraža strošek uporabe distribucijskega sistema, in variabilni del tarife, ki odraža strošek za dobavljen drug energetski plin.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko distributer za namen zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov določi enotno tarifo porabe, ki odraža vse stroške, ki jih ima distributer z dobavo drugega energetskega plina končnim odjemalcem.
(6) Distributer v tarifnem sistemu za namen zaračunavanja dobave drugih energetskih plinov opredeli tudi tarifne postavke za izvajanje meritev dobave.
32. člen 
(preglednost vsebine) 
(1) Vsebina tarifnega sistema mora biti pregledna in mora nuditi odjemalcu zlasti informacije o načinu obračuna, o načinu in kriterijih razvrščanja odjemalcev v odjemne skupine, načinu zaračunavanja dobavljenega drugega energetskega plina in načinu zaračunavanja meritev.
(2) Distributer v tarifnem sistemu opredeli, kateri upravičeni stroški se pokrivajo s tarifnimi postavkami fiksnega dela in kateri s tarifnimi postavkami variabilnega dela dobave drugega energetskega plina.
33. člen 
(upoštevanje učinkovitosti in prilagajanja odjema odjemalca) 
(1) Distributer, ki razpolaga s tehničnimi možnostmi za uvajanje dodatnih tarifnih postavk, ki omogočajo, da se pri ceni dobave upošteva tudi pripravljenost odjemalca za prilagajanje odjema, ki prispeva k ugodnejši obremenitvi in izkoristku distribucijskega sistema, lahko ponudi takšnemu odjemalcu ugodnejše pogoje oskrbe.
(2) Če distributer ponuja odjemalcem možnost zaračunavanja dobave pod ugodnejšimi pogoji zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, mora pogoje in kriterije za takšno obravnavo odjemalca določiti v SON.
2. Tarifni sistem
34. člen 
(tarifni elementi in tarifne postavke za dobavo) 
Tarifni elementi, za katere distributer določi tarifne postavke na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, so:
– pavšal, ki zajema strošek uporabe distribucijskega sistema in
– poraba, ki zajema dobavo drugega energetskega plina;
oziroma v primeru določitve enotnega tarifnega elementa:
– poraba, ki zajema dobavo drugega energetskega plina in uporabo distribucijskega sistema.
35. člen 
(tarifni elementi in tarifne postavke za meritve) 
(1) Distributer določi tarifne elemente in tarifne postavke za meritve, pri določitvi katerih upošteva tip in velikostni razred merilne naprave ter morebitno uporabo korektorja temperature in tlaka.
(2) Distributer določi tarifne postavke za meritve tako, da upošteva dejanske stroške, povezane z izvajanjem meritev, prenosom, obdelavo in arhiviranjem merjenih podatkov ter vzdrževanjem merilnih naprav na način, ki zagotavlja funkcionalno stanje merilnih naprav in z upoštevanjem določil veljavne zakonodaje.
36. člen 
(objava tarifnih postavk) 
Distributer mora pred začetkom zaračunavanja dobave javno objaviti tarifne postavke.
VIII. OBRAČUNAVANJE IZVEDENIH STORITEV 
37. člen 
(obračunavanje dobavljene energije) 
(1) Distributer v SON opredeli obvezo plačila dobave drugega energetskega plina na podlagi pogodbe o dobavi, ki jo končni odjemalec sklene z distributerjem.
(2) Distributer v SON podrobneje opredeli dolžino obračunskega obdobja glede vrste oziroma razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino. Obračunsko obdobje ne sme presegati časovnega obdobja enega leta.
(3) Distributer v SON opredeli periodiko obračuna dobavljene energije končnemu odjemalcu, ki se lahko izvaja na osnovi akontacij ali pa po dejanski porabi v obračunskem intervalu.
38. člen 
(obračunavanje meritev porabe) 
Distributer v SON opredeli obvezo plačila stroškov izvajanja meritev porabe, ki se končnemu odjemalcu zaračuna skupaj z dobavo drugega energetskega plina v obračunskem intervalu oziroma obračunskem obdobju.
39. člen 
(dodatni obračun na zahtevo končnega odjemalca) 
Distributer v SON opredeli način izvajanja dodatnega obračuna za dobavo drugega energetskega plina na zahtevo končnega odjemalca.
IX. PRIDOBITEV SOGLASJA AGENCIJE ZA ENERGIJO 
40. člen 
(oblikovanje SON) 
(1) Distributer mora za opravljanje svoje dejavnosti izdati SON, s katerimi uredi pogoje uporabe, obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema.
(2) Distributer sprejme SON in poda Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) vlogo za izdajo soglasja k SON.
(3) Če agencija meni, da SON niso v skladu z veljavno zakonodajo, od distributerja zahteva, da spremeni ali dopolni sprejeta SON.
41. člen 
(spremembe in dopolnitve SON) 
(1) Če so bile s strani distributerja ali agencije ugotovljene pomanjkljivosti SON, jih je distributer dolžan odpraviti ter pripraviti spremenjena oziroma dopolnjena SON najkasneje v roku šestih mesecev od dneva ugotovljenih pomanjkljivosti.
(2) Za spremembo oziroma dopolnitve SON se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena tega akta.
42. člen 
(veljavnost SON) 
SON veljajo za območje distribucijskega sistema, na katerem distributer izvaja gospodarsko javno službo distribucije drugih energetskih plinov v skladu z EZ-1.
43. člen 
(objava SON) 
Distributer SON po izdaji soglasja agencije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
X. KONČNA DOLOČBA 
44. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-1/2016-09/262
Maribor, dne 5. maja 2016
EVA 2016-2430-0039
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti