Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1218. Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015, stran 4148.

  
Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 102. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2016
Mokronog, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.