Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

891. Uredba o energetski infrastrukturi, stran 3013.

  
Na podlagi petega odstavka 462. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o energetski infrastrukturi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta uredba določa vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega pa imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– energetska dejavnost: je dejavnost proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije; dejavnost proizvodnje, distribucije in prenosa zemeljskega plina; dejavnost distribucije drugih plinov in dejavnost sistema za utekočinjen naftni plin (v nadaljnjem besedilu: UNP);
– izvajalec energetske dejavnosti: je pravna ali fizična oseba, ki opravlja energetsko dejavnost;
– naprava: je sklop medsebojno funkcijsko povezanih izdelkov in polizdelkov, ki izvaja posamezne funkcije v energetski dejavnosti;
– objekt: je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov ter skupaj z vgrajenimi instalacijami in tehnološkimi napravami namenjen izvajanju energetske dejavnosti;
– omrežje: je medsebojno povezan sklop vodov in energetskih naprav, ki omogoča pretok energije ali goriva med dvema točkama dostopa do omrežja;
– sestavni del infrastrukture: je izdelek ali polizdelek, ki je neposredno fizično povezan z energetsko infrastrukturo in nujno potreben za njeno normalno delovanje.
II. OBJEKTI, NAPRAVE IN OMREŽJA, KI SO ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
3. člen 
Energetsko infrastrukturo za proizvodnjo električne energije sestavljajo termoelektrarne, jedrska elektrarna, hidroelektrarne z nazivno močjo nad 10 MW, naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote z nazivno močjo nad 10 MWe ter njihovi sestavni deli.
4. člen 
Energetsko infrastrukturo za prenos električne energije sestavljajo nadzemni in podzemni električni vodi nazivne napetosti 110 kV in več, razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP), razdelilne postaje, telekomunikacijsko omrežje, naprave in programska oprema za upravljanje in vodenje infrastrukture, dispečerski center ter drugi objekti, naprave in omrežja, potrebni za izvajanje gospodarske javne službe na področju prenosa električne energije, in njihovi sestavni deli.
5. člen 
Energetsko infrastrukturo za distribucijo električne energije sestavljajo nadzemni in podzemni električni vodi nazivne napetosti 110 kV in manj, RTP, energetski transformatorji, telekomunikacijsko omrežje, naprave in programska oprema za upravljanje in vodenje infrastrukture, distribucijski center vodenja, javna infrastruktura hitrih polnilnic električnih cestnih vozil ter drugi objekti, naprave in omrežja, potrebni za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti distribucijskega operaterja, ter njihovi sestavni deli.
6. člen 
Energetsko infrastrukturo za proizvodnjo zemeljskega plina sestavljajo plinovodi od plinskih vrtin do centralne plinske postaje (v nadaljnjem besedilu: CPP), plinovodi od CPP do uporabnikov in plinovodi od vrtin do zbirne postaje ter njihovi sestavni deli.
7. člen 
Energetsko infrastrukturo za prenos zemeljskega plina sestavljajo prenosno plinovodno omrežje, kompresorske postaje, dispečerski center, merilno-regulacijska postaja (v nadaljnjem besedilu: MRP) in drugi objekti, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju prenosa zemeljskega plina, ter njihovi sestavni deli.
8. člen 
(1) Energetsko infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina sestavljajo distribucijsko plinovodno omrežje, dispečerski center, MRP in drugi objekti, potrebni za izvajanje gospodarske javne službe na področju distribucije zemeljskega plina.
(2) Energetsko infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina sestavljajo tudi objekti, omrežja in naprave za zagotavljanje zemeljskega plina z lokalnim uparjanjem utekočinjenega zemeljskega plina brez povezave na prenosno plinovodno omrežje, ki imajo skupno nazivno moč priključenih naprav odjemalcev na omrežju večjo od 500 kW.
9. člen 
Objekti, omrežja in naprave za:
– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje,
– distribucijo UNP in
– distribucijo drugih energetskih plinov,
ki imajo skupno nazivno moč priključenih naprav odjemalcev na omrežju večjo od 500 kW, sestavljajo energetsko infrastrukturo.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10, 53/11 in 17/14 – EZ-1).
11. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-9/2016
Ljubljana, dne 24. marca 2016
EVA 2015-2430-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti