Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

847. Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, stran 2884.

  
Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike 
1. člen
(vsebina) 
S tem aktom se ureja način določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike v skupni strukturi dobavljene elektrike v zadnjem preteklem koledarskem letu na izdanih računih, spletu in promocijskih gradivih dobavitelja elektrike (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), ki dobavlja elektriko končnemu odjemalcu v katerem koli delu tekočega koledarskega leta.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 36. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– promocijsko gradivo: je gradivo, ki se izroči ali pošlje neposredno končnim odjemalcem in ne vključuje oglasov v medijih (npr. v časopisih in revijah, na televiziji in oglaševalskih plakatih), obeskov za ključe, zastav, pisal, balonov in podobno.
3. člen 
(način prikazovanja informacij) 
(1) Informacije o deležu vsakega posameznega vira energije v skupni sestavi proizvodnih virov dobavitelja morajo biti resnične, točne in objavljene v obliki tabele, ki mora biti lahko berljiva in objavljena na takšnem mestu računa, spletnih strani ali promocijskih gradiv, da jo odjemalec z lahkoto opazi. Te informacije se nanašajo na zadnje preteklo koledarsko leto, kar mora biti tudi jasno navedeno.
(2) Tabela iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj informacije, kot jih določa Priloga, ki je sestavni del tega akta.
(3) Informacije iz prvega odstavka morajo biti objavljene tudi v obliki tortnega grafikona, v katerem morajo biti predstavljeni deleži naslednjih virov energije: premog in lignit, zemeljski plin, naftni derivati, jedrsko gorivo in obnovljivi viri.
(4) Dobavitelj, ki ne dobavlja elektrike iz obnovljivih virov, objavi skrajšano tabelo, v katero vnese nič odstotkov pod navedbo »obnovljivi viri«.
(5) Informacije iz prvega odstavka se nanašajo na skupno dobavljeno elektriko posameznega dobavitelja v zadnjem preteklem koledarskem letu. Če dobavitelj ponuja različne produkte dobave elektrike glede na njen izvor, mora najprej navesti deleže za konkretni produkt, šele nato pa glede na skupno dobavljeno količino dobavitelja.
4. člen 
(ločeno predstavljanje deležev) 
(1) Informacije iz prvega odstavka 3. člena tega akta temeljijo na količini razveljavljenih potrdil o izvoru na ime dobavitelja ali njegovega odjemalca, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru, in na preostali sestavi proizvodnih virov na ravni Republike Slovenije, ki jo objavi Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Dobavitelj mora ločeno predstavljati deleže elektrike, proizvedene iz premoga, zemeljskega plina, naftnih derivatov, jedrskega goriva in obnovljivih virov, pri katerih mora ločeno prikazovati deleže elektrike, pridobljene iz vodne energije, vetra, sončne energije, geotermalne energije in biomase.
5. člen 
(uporaba potrdil o izvoru) 
(1) Količine elektrike, katerih deleže dobavitelj dokazuje z razveljavljenimi potrdili o izvoru, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru, se lahko v sestavi proizvodnih virov dobavitelja upoštevajo le, če je bilo v obdobju od 1. aprila leta, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov, do 31. marca naslednjega leta v slovenskem registru na njegovo ime ali na ime njegovega odjemalca razveljavljeno ustrezno število potrdil o izvoru.
(2) Vsa potrdila o izvoru, ki se nanašajo na elektriko, za katero so bile v obdobju od 1. januarja do 31. decembra leta, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov, pridobljene podpore v obliki zagotovljenega odkupa, se razveljavijo na imena dobaviteljev v razmerju tržnih deležev njihove dobave končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v letu, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov. Tržne deleže dobave določi in na svojih spletnih straneh objavi agencija najkasneje do 31. maja v letu, ki sledi letu, na katero se nanaša sestava proizvodnih virov.
(3) Količine potrdil o izvoru, ki so bile v slovenskem registru razveljavljene z namenom prikaza vira elektrike pri dobavitelju ali končnem odjemalcu izven območja Republike Slovenije, se ne upoštevajo kot elektrika iz tega vira pri dobavitelju, ki je izvedel tako razveljavitev.
(4) Vse količine elektrike dobavitelja, ki niso pokrite z razveljavljenimi potrdili o izvoru iz prvega odstavka, se v sestavi proizvodnih virov dobavitelja nadomestijo s skupno preostalo sestavo proizvodnih virov.
6. člen 
(preostala sestava proizvodnih virov) 
(1) Nacionalna preostala sestava proizvodnih virov je struktura proizvodnih virov, ki ustreza nacionalni preostali proizvodnji elektrike.
(2) Nacionalna preostala proizvodnja elektrike je proizvodnja elektrike v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, od katere se odštejejo tiste količine, za katere so bila izdana in v obdobju med 1. aprilom zadevnega in 31. marcem naslednjega leta na ime slovenskih končnih odjemalcev ali dobaviteljev tudi razveljavljena potrdila o izvoru. V nacionalno preostalo proizvodnjo se vključijo tudi potrdila o izvoru, ki jim je v obdobju med 1. aprilom leta, za katero se določa nacionalna preostala proizvodnja elektrike, in 31. marcem naslednjega leta potekla veljavnost. Pri določitvi nacionalne preostale proizvodnje elektrike se uporabijo merilni podatki o proizvedeni elektriki, razen za vire, za katere se v Republiki Sloveniji izdajajo potrdila o izvoru, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru.
(3) Če so količine v Republiki Sloveniji porabljene elektrike v letu, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov, večje od vsote nacionalne preostale proizvodnje elektrike in v skladu z določbami prvega odstavka 5. člena tega akta razveljavljenih potrdil o izvoru, se manjkajoče količine nadomestijo z ustreznimi količinami evropske preostale proizvodnje elektrike.
(4) Preostala evropska proizvodnja elektrike se določi v koordinaciji pristojnih organov evropskih držav po izračunu preostalih nacionalnih proizvodenj elektrike in preostalih sestav proizvodnih virov v posameznih državah. Preostali evropski proizvodnji elektrike ustreza preostala evropska sestava proizvodnih virov.
(5) Skupna preostala sestava proizvodnih virov se določi tako, da se nacionalni preostali sestavi proizvodnih virov doda evropska preostala sestava proizvodnih virov, pri čemer se deleži obeh upoštevajo v razmerju med nacionalno preostalo proizvodnjo elektrike in deležem v Republiki Sloveniji porabljene elektrike, ki ni pokrit z nacionalno preostalo proizvodnjo in v skladu z določbami prvega odstavka 5. člena tega akta razveljavljenih potrdil o izvoru.
(6) Skupno preostalo sestavo proizvodnih virov določi agencija in jo objavi na svojih spletnih straneh najkasneje do 31. maja v letu, ki sledi letu, na katero se ta sestava proizvodnih virov nanaša.
(7) Dobavitelj svojo strukturo proizvodnih virov izračuna tako, da količine v preteklem letu dobavljene elektrike, za katere je na svoje ime ali na ime končnega odjemalca, ki mu dobavlja elektriko, v obdobju od 1. aprila leta, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov, do 31. marca naslednjega leta razveljavil potrdila o izvoru ali so bila na njegovo ime razveljavljena na podlagi drugega odstavka 5. člena tega akta, prikaže kot elektriko iz virov za proizvodnjo elektrike, za katere so bila ta potrdila o izvoru izdana, vse preostale količine dobavljene elektrike pa nadomesti s skupno preostalo sestavo proizvodnih virov. Če dobavitelj ponuja več produktov, mora ravnati v skladu s petim odstavkom 3. člena tega akta.
7. člen 
(obdobje objave informacij) 
Dobavitelji so informacije iz tega akta dolžni objavljati za preteklo koledarsko leto v obdobju od 1. julija tekočega koledarskega leta do 30. junija leta, ki sledi tekočemu koledarskemu letu.
8. člen 
(objava informacij za nove dobavitelje) 
Dobavitelji, ki v preteklem koledarskem letu niso dobavljali elektrike končnim odjemalcem, na izdanih računih, spletu in promocijskih gradivih, objavijo skupno preostalo sestavo proizvodnih virov v skladu z določbami tega akta.
9. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Dobavitelji morajo informacije v skladu z določbami tega akta na spletu začeti prikazovati v roku enega meseca od uveljavitve tega akta.
(2) Določbe 4., 5. in 6. člena ter Priloga tega akta se začnejo uporabljati za prikazovanje deležev proizvodnih virov za elektriko, dobavljeno končnim odjemalcem v letu 2015.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 10/15 in 34/15), razen določb 4., 5. in 6. člena ter Priloge, ki se uporabljajo do 30. junija 2016 za prikazovanje deležev proizvodnih virov za elektriko, dobavljeno končnim odjemalcem v letu 2014.
11. člen 
(uveljavitev akta) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-3/2015-11/203
Maribor, dne 3. marca 2016
EVA 2016-2430-0018
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti