Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016

Kazalo

431. Sklep o poročanju skrbnika, stran 1360.

  
Na podlagi petega odstavka 167. člena in petega odstavka 171. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o poročanju skrbnika 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev;
2. vsebino, način in roke poročanja skrbnika Agenciji o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.
2. člen 
(poročanje o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada) 
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o domnevnih nepravilnostih, ki so posledica aktivnosti družbe za upravljanje in bi lahko pomenile kršitev določb pravil upravljanja ali statuta investicijskega sklada oziroma določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ali na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.
(2) V primeru, ko skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad ugotovi domnevno nepravilnost, mora o tem poročati Agenciji najkasneje v treh delovnih dneh od dne, ko je bila domnevna nepravilnost ugotovljena.
(3) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz prvega odstavka tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada iz priloge 1 k temu sklepu v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (v nadaljnjem besedilu: NRS) in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.
3. člen 
(poročanje o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada) 
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih:
1. iz tretje alineje drugega odstavka 162. člena ZISDU-3, če ga družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom, ki v poslu nastopa v vlogi primarnega vpisnika oziroma vzdrževalca trga s temi finančnimi instrumenti;
2. iz četrte alineje drugega odstavka 162. člena ZISDU-3, če družba za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejme prevzemno ponudbo po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik;
3. iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, katerih predmet so denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom;
4. iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga v postopku njihove prve prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom.
(2) Skrbnik poroča podatke o poslih iz prejšnjega odstavka polletno, in sicer do osmega dne v mesecu juliju in januarju.
(3) Skrbnik poroča podatke iz tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu v elektronski obliki preko NRS in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.
4. člen 
(smiselna uporaba sklepa za vzajemni pokojninski sklad oziroma kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritno premoženje pokojninske družbe) 
Določbe 2. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za poročanje skrbnika Agenciji o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 33/12, 69/12 in 31/15 – ZISDU-3).
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-21/2015-4
Ljubljana, dne 4. novembra 2015
EVA 2015-1611-0114
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost