Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 16.

  
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 28. seji 28. oktobra 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13 in 8/15) se v 3. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Listini iz 3. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena sta lahko tudi v elektronski obliki, v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.«.
2. člen 
V Prilogi se listini Recept (Obr. Rp) in Delovni nalog (Obr. DN) nadomestita z novima listinama, ki sta v Prilogi tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Listina Recept (Obr. Rp), ki je bila določena s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08, 94/10 in 104/13), in dosedanja listina Recept (Obr. Rp) se lahko uporabljata do 1. maja 2016, dosedanja listina Delovni nalog (Obr. DN) pa do 30. septembra 2016.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-22/2015-DI/17
Ljubljana, dne 28. oktobra 2015
EVA 2015-2711-0044
Predsednica 
Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Lučka Böhm l.r.
 

AAA Zlata odličnost