Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3762. Odlok o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji – uradno prečiščeno besedilo 2, stran 11565.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 70/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 14. julija 2015 sprejel Uradno prečiščeno besedilo Odloka o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji, ki obsega:
– Odlok o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji – uradno prečiščeno besedilo (Primorske novice, št. 13/2005 z dne 8. 4. 2005) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji (Uradni list RS, št. 69/15 z dne 25. 9. 2015).
O D L O K 
o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji – uradno prečiščeno besedilo 2 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Sprejme se sprememba osnovnega zazidalnega načrta (ZN) Obrtna cona v Luciji in njegovih sprememb (Uradne objave, št. 34/80, 25/88, in 42/98), ki ga je izdelalo podjetje Architecta, d.o.o., Piran septembra 1999 pod št. 57/99.
2. člen 
Osnovni ZN za obravnavano območje se spremeni v naslednjih elementih:
– delno se spremeni meja ZN glede na plan,
– spremeni se prometna navezava območja Obrtne cone Lucija na prometni sistem, območja Lucija in Občine Piran,
– spremeni se notranja prometna ureditev v območju,
– spremeni se rešitev Liminjanskega potoka – hudournika,
– dejavnosti v prostoru se uskladijo z novimi potrebami,
– ZN se dopolni z dejavnostmi in objekti na celotni površini.
3. člen 
Meja območja ZN je razvidna iz grafične priloge – katastrskega načrta M 1:1000, ki je sestavni del tega odloka.
Meja območja, ki je delno spremenjena od osnovnega ZN, bo potekala po naslednjih parcelah:
Izhodiščna točka je na jugozahodu sredi parcele št. 4942 in prečka parceli 4945 in 4946 do zahodnega roba parcele 4948, tu prečka parcelo 4670/1 in nadaljuje po zahodnem robu parcele št. 4882, prečka parcelo 4883 do severozahodnega vogala parcele 4873, ki jo prečka na južni strani. V nadaljevanju prečka parcele 4866, 4865, 4869, 4872, poteka po južnem robu parcel 4673, 4676, 4678, prečka parceli 4677, 4679, nadaljuje po južnem robu parcel 4681, 4652,4653/1, prečka parcele 4683/1, 4686, 4685/2, 4695/1, 4696, poteka po robu 4701/2 preko 4701/1, 4706, 4712, 4714, 4715, po robu 4714, 4716. Vzhodni rob meje poteka po zahodnem robu parcel 4717, 4719, 7689/1, 4728/2 in prečka parcelo 4762. Po vzhodnem robu poteka po parcelah 4575, 4570/2, 4572, 4573/2 in se na severovzhodnem vogalu parcele 4573/2 obrne proti zahodu ter poteka po robu parcel 4578, 4580, 7743/2, 4409, prečka parceli 4363, 4359/1 in nadaljuje po vzhodnem robu parcel 4359/2, 4355/2, 4356/3, 4377/2, 4374/2, kjer se obrne proti jugozahodu ter poteka ob robu koridorja obalne ceste, ki prečka parcele 4338/2, 4334/2, 4334/1, 4277, 4279, 4278/1, 4278/2, 7741/1, 4329/1, 4326/1, 7741/1, 5009/1, 5008/1, 5006/1, 5006/2, 5887/1, 4953/1, 4955/1, 4955/2, 4957, 4954/7, 4954/8, 4954/1, 4947, 4946 in 4945.
Vse parcele so v k.o. Portorož.
II. SPLOŠNE DOLOČBE 
4. člen 
Sprememba ZN Obrtna cona v Luciji skladno s planskimi usmeritvami določa:
– splošne določbe,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve in drugih posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih posegov v prostor,
– urejanje prometa,
– pogoji za oblikovanje komunalne in cestne infrastrukture,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izdelavo predvidenih prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor,
– etapnost in začasna namembnost zemljišč,
– obveznost investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega izvedbenega akta,
– prehodne in končne določbe.
5. člen 
Dokumentacija o spremembi ZN Obrtna cona v Luciji vsebuje:
1. Besedilni del,
2. Odlok,
3. Soglasja,
4. Oceno stroškov za posege v prostor,
5. Poročilo o vplivih na okolje,
6. Grafični del.
Grafični del
1.a Izsek iz planskih aktov (namenska raba M 1:5000, označiti območje ZN),
1.b Izsek iz planskih aktov (prikaz na katastru M 1:5000, označiti območje ZN),
2. Izsek iz ZN M 1:2000,
3. MK z vrisom predvidenih posegov M 1:2000,
4. Topografska karta obstoječega stanja z vrisom meje M 1:2000 (reambulirana karta),
5. Predlog rušitev in ukinitev obstoječih cest in poti na katastrski karti M 1:2000,
6. Pregledna karta ureditvenih karejev M 1:2000,
7. Ureditvena situacija M 1:1000 (prikazani ureditveni kareji, regulančne linije, obvezni odmiki, pogled na strehe, parkirišča, parcelne meje),
8. Arhitektonska zazidalna situacija M 1:1000 (dimenzije objektov, etažnost, višinske kote in nakazani vhodi),
9. Zbirna situacija komunalnih naprav M 1:2000 (obstoječe stanje),
10. Zbirna situacija komunalnih naprav M 1:2000 (predvideno stanje),
11. Predlog zunanje ureditve M 1:2000,
12. Idejne zasnove objektov,
13. Idejne zasnove komunalnih naprav,
14. Prikaz meje območja,
15. Prikaz prometne ureditve kareja 2 s predlogom parcelacije.
III. FUNKCIJA OBMOČJA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 
6. člen 
Zazidalno območje je namenjeno lociranju dejavnosti trgovine, drobnega gospodarstva in obrti v kombinaciji z individualno gradnjo.
Navedeno območje meri 2,01 hektarja in obsega naslednje funkcionalne in oblikovno zaokrožene prostorske celote, kot je razvidno iz grafičnih prilog:
Kare 1:
Kare 1 obsega prostor na zahodni strani ureditvenega območja. Z zahodne, severne in južne strani je omejen z mejo območja, na vzhodni strani pa s cesto. Poleg obstoječih obrtno-trgovskih in poslovnih zgradb se kare dopolni s plinsko centralo, dvema poslovno-proizvodnima halama, obrtno-stanovanjsko stavbo in steklenjakom.
Kare 2:
Kare 2 se nahaja na severu območja urejanja in je na severu, zahodu in vzhodu omejen z mejo območja, na jugu pa z Liminjansko cesto. Poleg obstoječih stanovanjskih stavb se kare dopolni z obrtno-proizvodnimi halami, novima individualnima hišama, dvema novima stanovanjskima hišama v kombinaciji z obrtno delavnico, razdelilno postajo Telekoma in lokalnim rezervoarjem plina, namenjenim izključno za potrebe tega kareja do izgraditve javne plinske napeljave.
Kare 3:
Kare 3 se nahaja v centru območja urejanja in je z vseh strani omejen s cestami. V kareju se nahajajo trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti, ki se dopolnijo z večjim trgovskim centrom ter dozidavami in dopolnilnim programom obstoječih zgradb.
Kare 4:
Kare 4 se prav tako nahaja v centru območja urejanja, vzhodno od kareja 3 in ga z vseh strani obdajajo ceste. Kare se poleg obstoječih dejavnosti dopolni z obrtnoproizvodnimi enotami.
Kare 5:
Kare 5 se nahaja na južni strani centralnega dela območja. Na jugu je omejen z mejo območja, na severu in zahodu s cesto, na vzhodu pa s karejem 7. Kare se dopolni s centralnim skladiščem in poslovno stavbo Mercator Degroja.
Kare 6:
Kare 6 se nahaja na severovzhodnem delu območja. Ker je območje na pobočju, kjer se že nahajajo stanovanjski objekti, se dopolni s stanovanjskimi dvojčki in enojčki v kombinaciji z obrtnimi delavnicami v pritličju.
Kare 7:
Kare 7 se nahaja v jugovzhodnem vogalu območja urejanja. Poleg obstoječih dejavnosti se območje dopolni z obrtnoproizvodnimi halami, stanovanjsko-obrtno hišo, policijsko postajo z nastanitvenimi prostori (samskimi sobami) za policiste, avtoodpadom, odpadom za zbiranje kosovnega materiala podjetje Okolje, odpadom za zapuščena, nepravilno parkirana in zaplenjena vozila in plovila ter parkiriščem za turistične avtobuse.
Na ureditvenih območjih posameznih karejev je razen navedenih posegov dovoljena še gradnja novih (dopolnilnih) objektov, kjer prostor to dopušča in je zagotovljen primeren cestni dostop do parcele ter je mogoča priključitev objektov na kanalizacijo in na drugo komunalno omrežje pod pogojem, da je možno zagotoviti zadostno število parkirnih mest na gradbeni parceli objekta skladno s predvideno dejavnostjo. Namembnost objekta mora biti usklajena z namembnostjo drugih objektov v kareju.
Na območju stanovanjskih in stanovanjsko-obrtnih hiš gradnja novih (dopolnilnih) objektov, ki niso prikazani v grafičnem delu, ni možna.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR NA TEM OBMOČJU 
7. člen 
Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje določajo:
– urbanistične pogoje,
– velikost gradbene parcele,
– lego in oblikovanje objektov ter tolerance,
– dograjevanje in prenavljanje obstoječih objektov,
– spremembo namembnosti,
– vzdrževalna dela,
– gradnjo pomožnih objektov,
– zunanjo ureditev,
– ogrevanje objektov,
– odlaganje odpadkov,
– rušitve obstoječih objektov,
– nadzidavo objektov,
– legalizacijo objektov,
– nadomestno gradnjo,
– novo gradnjo – dopolnilno gradnjo.
8. člen 
Urbanistično urejanje
Za območja, ki jih ureja ta odlok, ni potrebno izdelati lokacijske dokumentacije, pač pa se izda lokacijsko odločbo na podlagi določil tega odloka.
Za vse objekte in naprave, ki še niso dovolj natančno opredeljeni v ZN, in za vse kasnejše eventualne dozidave, adaptacije in nadzidave objektov je potrebno pred izdajo lokacijske odločbe izdelati preveritev posega v prostor.
Za gradnjo dostopne ceste je potrebno izdelati lokacijski načrt.
9. člen 
Velikost gradbene parcele
Gradbene parcele so določene z načrtom gradbenih parcel na osnovi namembnosti in velikosti stavbe z določitvijo varovalnih pasov ob cestah.
Velikosti gradbenih parcel k posameznim objektom so številčno ovrednotene in prikazane v legendi na načrtu gradbenih parcel, ki prikazuje:
– seznam sedanjih uporabnikov,
– položaj, velikost in namembnost novih gradbenih parcel,
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihove vzdrževalce.
Površine in oblike novih parcel je možno spreminjati, če to zahtevajo terenske razmere in ureditev lastninskega stanja, dopustne so tehnične uskladitve z infrastrukturo.
Pri novih (dopolnilnih) objektih, ki niso prikazani v grafičnem delu:
– površina bodoče gradbene parcele ne more biti manjša od 1000 m2,
– pozidane površine vseh objektov (poslovnih in pomožnih objektov na parceli) ne smejo presegati polovice velikosti gradbene parcele,
– na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest skladno z odstavkom Parkirna mesta,
– odmik novega objekta od parcelne meje ne sme biti manjši od 3 m, sicer mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele.
Parcelne meje imajo naslednje odmike od obstoječega in predvidenega cestnega omrežja:
– odmik od roba obstoječe poti je 1,0 m,
– odmik od roba rekonstruirane Liminjanske ceste je 2,0 m,
– predvidene: zbirna cesta A in interne ceste B, C in D ter parkirišča segajo do parcelne meje gradbenih parcel.
Zunanje meje cest A, B, C in D so določene v idejnem projektu Projekt cest “A”, “B”, “C” in “D” in odvodnjavanje cest, ki ga je izdelalo podjetje NGG Izola.
Parkirna mesta za osebna vozila so predvidena na posameznih gradbenih parcelah, in sicer:
– pri obstoječih stanovanjskih hišah sta na vsaki gradbeni parceli predvideni dve parkirni mesti,
– pri novih stanovanjsko-obrtnih hišah so predvidena po najmanj tri parkirna mesta na funkcionalnem zemljišču,
– pri obrtnih halah sta predvideni najmanj dve parkirni mesti, eno pred delavnico na gradbeni parceli, drugo pa na parkirišču ob cesti. Določilo velja za poslovne prostore do 200 m2. Če je poslovni prostor večji od 200 m2, je za vsakih 100 m2 dodatne površine potrebno zagotoviti nadaljnji en parkirni prostor na 100 m2. Zahtevano število parkirnih mest je možno zagotoviti na klasični in mehanski način;
– če se pri obstoječi hiši uredi delavnica, se mora zagotoviti še tretje parkirno mesto na gradbeni parceli.
10. člen 
Lega objektov
Lega objektov je točno določena v arhitektonski zazidalni situaciji.
Lega komunalnih naprav je točno določena v zbirni situaciji komunalnih naprav.
Nove stavbe, prizidki k obstoječim stavbam in drugi novi objekti (razen ograj) morajo biti odmaknjeni od parcelne meje najmanj 3 m. Za razdaljo, manjšo od 3 m, si mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele.
11. člen 
Na celotnem območju ZN so predvideni naslednji ureditveni posegi:
1. ureditev celotnega komunalnega omrežja:
– nadgradnja obstoječega omrežja,
– nadgradnja obstoječega vodovodnega omrežja,
– nadgradnja obstoječega elektroomrežja, navezano na obstoječo TP,
– nadgradnja obstoječega telefonskega omrežja z razdelilno centralo,
– novo plinsko omrežje.
2. regulacija hudournikov,
3. ureditev zelenih površin,
4. zbiranje in odvoz odpadkov.
Izven območja zazidalnega načrta so predvideni naslednji posegi:
1. gradnja dostopne ceste iz Lucije do Liminjanske ceste,
2. gradnja dostopnih cest do objektov, ki zaradi bodoče obalne ceste izgubijo povezavo z javnimi cestami.
Posamezna območja (kareji) se bodo urejala po sledečih postavkah, glede na posamezne kareje:
Kare 1:
Obstoječa funkcija kareja (Agraria, Obrtna zbornica in obrtno-poslovni stavbi) se ohrani in dopolni s plinsko centralo podjetja Ogrevanje iz Pirana, kamionskim terminalom s 27 parkirnimi mesti za tovorna vozila in sedmimi parkirnimi mesti za priklopnike, parkirišče za kolesa, z nadomestno gradnjo stanovanjske hiše s stanovanjsko-obrtno hišo, z dvema obrtno-poslovnima stavbama in steklenjakom pri stavbi Agrarie. Dejavnosti so določene z 12. členom tega odloka.
Kare 2:
Poleg obstoječih stanovanjskih stavb so predvidene dve novi, za potrebe nadomestnih gradenj Občine Piran, in dve z možnostjo ureditve obrtne delavnice v pritličju. Pri obstoječih stanovanjskih hišah je možnost ureditve obrtne delavnice v pritličju in adaptacije objektov. V kareju je predvidenih 12 obrtno-proizvodnih hal, razdeljenih na enote v rastru 9,8 m osno. Dejavnosti so določene z 12. členom tega odloka.
Kare 3:
Poleg obstoječih dejavnosti se območje lahko dopolni še s trgovskimi površinami. Na območju je predvidena še garaža in druge dejavnosti, ki so določene v 12. členu tega odloka.
Kare 4:
Obstoječe dejavnosti se dopolni z obrtnoproizvodnimi halami z enakimi dovoljenimi dejavnostmi iz 12. člena tega odloka.
Kare 5:
Obstoječe dejavnosti se dopolnijo s skladiščnim in poslovno-trgovskim središčem Mercator Degroja.
Kare 6:
Na območju tega kareja se nahajajo obstoječe stanovanjske hiše, ki se jim dovoli ureditev obrtnih dejavnosti v pritličju in adaptacijo ter manjše nadzidave ali dozidave. Drugi prostor dopolnjujejo stanovanjsko-obrtni enojčki oziroma dvojčki z dejavnostmi, določenimi v 12. členu tega odloka, in športno ter otroško igrišče.
Kare 7:
V tem kareju so predvidene obrtnoproizvodne hale in obrtno-stanovanjske hiše z dovoljenimi dejavnostmi iz 12. člena tega odloka: avtoodpad, prostor za zbiranje kosovnih odpadkov Javnega podjetja Okolje, deponije za prisilno odvožena vozila in za druge potrebe Občine Piran, parkirišče za turistične avtobuse in policijska postaja z nastanitvenimi prostori (samskimi sobami) za policiste.
Tlorisni in višinski gabariti novih (dopolnilnih) objektov (ki niso prikazani v grafičnem delu) naj se prilagodijo velikosti zemljišča in velikosti drugih objektov podobne namembnosti v kareju.
12. člen 
Možne dejavnosti na območju urejanja spremembe ZN za Obrtno cono v Luciji:
1. V obrtnoposlovnih in obrtnoproizvodnih halah, ki se nahajajo v karejih 1, 2, 3, 4 in 7, so možne naslednje dejavnosti:
izdelava predmetov iz metala, plastike, lesa in drugih materialov, stavbna obrt, zidarstvo in fasaderstvo, tesarstvo, teracerstvo, soboslikarstvo in pleskarstvo, pečarstvo, kamnoseštvo, steklarstvo, stavbno kleparstvo in kjučavničarstvo, instalaterstvo, elektroinstalaterstvo in ličarstvo, stavbno in pohištveno mizarstvo, dimnikarstvo, žaganje drv, oljarstvo, prehrambena dejavnost, različna čiščenja, tapetništvo in dekoraterstvo, vulkanizacija in podobno, servisna in druga popravila, popravila motornih vozil, čiščenje, avtoelektričarstvo, popravila poljedelskih strojev, popravila gospodinjskih elektroaparatov, radijskih aparatov in TV mehanika ter druge storitvene dejavnosti. Dovoljeno je tudi opravljanje trgovskih in poslovnih dejavnosti.
2. V stanovanjsko-obrtnih hišah so v pritličju in kleti možne enake dejavnosti kot v 1. točki tega člena, v nadstropju in mansardi pa stanovanja.
3. Druge posebne dejavnosti so določene po posameznih karejih v 11. členu tega odloka.
4. Namembnost novih (dopolnilnih) objektov (ki niso prikazani v grafičnem delu) naj se prilagodi namembnosti drugih objektov v kareju (obstoječih in predvidenih).
5. V obrtnoposlovnih in obrtnoproizvodnih halah ter v novih (dopolnilnih) objektih (ki niso prikazani v grafičnem delu) v karejih 1, 2, 3, 4, 5 in 7 ni dovoljena ureditev stanovanjskih prostorov ali poslovnih apartmajev kot nastanitvene kapacitete. Izjema so že obstoječe stanovanjske hiše, predvidene stanovanjsko-obrtne hiše ter objekt Samski dom na parc. št. 4704/1 k.o. Portorož ter predvidena policijska postaja z nastanitvenimi prostori (samskimi sobami) za policiste.
6. Poslovna (obrtna) namembnost spodnje (kletne) etaže v stanovanjsko-obrtnih hišah se ne more spremeniti v stanovanjsko namembnost oziroma v poslovni apartma za nastanitev ali v kakršnekoli nastanitvene kapacitete.
7. Pri dejavnosti ličarstva je pri lokaciji mesta lakirnice potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za naprave, v katerih se nanašajo in sušijo premazna sredstva (Uradni list SFRJ, št. 57/85).
13. člen 
Oblikovanje objektov
Pogoji za oblikovanje objektov so določeni za vsak kare posebej.
Splošni pogoji:
Oblikovanje objektov:
– Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati značilnosti gradnje sodobnih poslovnih in skladiščnih objektov v obrtnih conah.
– Gabariti novih objektov se morajo oblikovati glede na velikost, obliko in orientiranost funkcionalnega zemljišča ter odnosa do sosednjih obstoječih objektov v obrtni coni.
Novogradnje:
– Vse novogradnje morajo upoštevati oblikovno zasnovo, horizontalne in vertikalne gabarite ter odmike, kot so prikazani v grafičnem delu zazidalnega načrta in idejnih zasnov ob upoštevanju dovoljenih toleranc v 29. členu tega odloka.
– Idejne zasnove proizvodnih hal, ki so prikazane v listih 02–04 so obvezujoče glede tlorisnih in višinskih dimenzij novih objektov (ob upoštevanju dovoljenih toleranc) in so priporočljive glede konstrukcije in oblikovanja objektov. Možna je tudi ureditev medetaže samo v eni etaži pod pogojem, da medetaža ne presega tlorisne površine objekta.
Kare 1:
– Plinska postaja: poslovna stavba s skladiščem je P+1, tloris dimenzij 15 x 71 m, plinski rezervoarji, kot je razvidno iz arhitektonsko zazidalne situacije, in razdelilna postaja, ki je P in tlorisnih dimenzij 8,5 x 6,0 m, poslovna stavba P + 1, 25 x 10 m.
– Varnostne razdalje skladiščenja plina v jeklenkah in rezervoarjih morajo biti skladne s pravilnikom o UNP (Uradni list RS, št. 22/91).
– Kamionski terminal: urejene asfaltirane površine brez stavb, kot je razvidno iz grafičnih prilog, 27 parkirnih mest za tovornjake, 7 parkirnih mest za priklopnike.
– Stanovanjsko-obrtna (oljarna) hiša K+P+1+M, dimenzij 10 x 15 m.
– Obrtnoposlovna stavba K+P+1, dimenzij 22 x 40 m.
– Trgovsko-poslovna stavba K+P+1, nepravilne oblike petkotnik s stranicami 30 x 30 x 15 x 27x 8 m.
– Steklenjak P, dimenzij 8 x 50 m.
– Kote pritličja so določene z nadmorsko višino v arhitektonsko zazidalni situaciji z možnimi odstopanji ± 0,50 m.
– Strehe so ravne ali v naklonu 19°–20° glede na tehnologijo in konstrukcijo objekta. Če je streha poševna, mora biti smer slemena vedno v smeri daljše stranice.
Kare 2:
– Obrtnoproizvodne hale so P + 1, tlorisnih dimenzij 20 x 39,20 m, 20 x 58,80 m, 20 x 49 m, 20 x 29,40 m in 20 x 19,60 m, kot je razvidno iz arhitektonsko zazidalne situacije,
– stanovanjska hiša K+P+1, tlorisnih dimenzij 10 x 12 m,
– stanovanjsko-obrtna hiša K+P+1+M s tlorisnimi dimenzijami, kot je razvidno iz arhitektonsko zazidalne situacije,
– kote pritličja so določene z nadmorsko višino v arhitektonsko zazidalni situaciji z možnimi odstopanji ± 0,50 m,
– strehe so pri halah ravne ali v manjšem naklonu, s slemenom v smeri daljše stranice, pri stanovanjskih hišah in obrtno-stanovanjskih stavbah so strehe dvokapne v naklonu 18°–22° s slemenom v smeri daljše stranice in krite s korci.
Kare 3:
– Trgovsko-poslovni center: objekt A je tlorisne velikosti 44,31 m x 26,58 m, po višini obsega K + P, objekt E je tlorisne velikosti 35,35 m x 42,23 m, po višini obsega K + P +1, proizvodni objekt MARIVE (F) je tlorisne velikosti 39,64 m x 9,0 m, po višini obsega delno K + P +1, delno pa P +1. Druge stavbe in prizidki, ki se ne spreminjajo, so po višini K + P +1, tlorisnih dimenzij: G – 49,00 m x 20,00 m, H –12,00 m x 10,00 m, I – 38,80 m x 10,0 m, J – 20,60 m x 10,00 m, K – 30,46 m x 6,5 m, L – 38,80 m x 14,25 m, M – 56,22 m x 38,60 m, N –16,72 m x 7,76 m, O – 32,57 m x 17,02 m, P – 13,44 m x 8,28 m.
– strehe novih objektov so ravne oziroma v naklonu maks. 22°, krite glede na konstrukcijo zgradbe,
– kote pritličja so določene z nadmorsko višino v arhitektonsko zazidalni situaciji z možnimi odstopanji ± 0,50 m.
Kare 4:
– Tlorisni gabariti obrtnoproizvodnih hal so: 15 x 23 m, 18 x 60 m, 16 x 45 m, 20 x 68,60 m, 12 x 30 m in 12 x 24,30 m, kot je razvidno iz arhitektonsko zazidalne situacije, raster enot je lahko znotraj zunanjih gabaritov tudi drugačen,
– kote pritličja so določene z nadmorsko višino v arhitektonsko zazidalni situaciji z možnimi odstopanji ± 0,50 m.
Kare 5:
– Skladiščno-poslovni center Mercator Degro bo zgrajen kot nadomestni objekt, s tem da se obstoječi objekti porušijo. Objekt bo delno P, delno pa P+2. V objektu bodo poslovni prostori uprave in trgovsko-skladiščni prostori.
Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 143,0 m x 67,0 m. Kota pritličja je 17,70 m nv. Višinski gabarit venca je v različnih višinah (gornji rob venca) od 22,0 m nv do maks. 31,0 m nv. Strešne konstrukcije so lahko različne, deloma armiranobetonske, deloma montažne. Fasade pa bodo gladke, z ravnim zaključkom venca, tako da strešna konstrukcija ni vidna v pogledu.
Odstopanja tlorisnih gabaritov so možna znotraj maks. določenega gabarita. Izven gabarita pa samo na tistem mestu, kjer znaša razdalja od parcelne meje več kot 3,0 m. Delitev pritličnega dela od dvonadstropnega dela znotraj maks. tlorisnega gabarita je lahko tudi drugačna od prikazane v grafičnem delu. Objekt se lahko gradi fazno, glede na potrebe investitorja. Za vsako fazo je potrebno zgraditi pripadajočo komunalno infrastrukturo in zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
Kare 6:
– Stanovanjsko-obrtni enojčki ali dvojčki so K+P+1+M, tlorisne dimenzije kot tudi absolutne kote pritličij so razvidni iz arhitektonsko zazidalne situacije,
– strehe so simetrične, dvokapne, v naklonu 18°–22°, s slemenom v smeri daljše stranice oziroma v smeri plastnic in krite s korci,
– kote pritličja so določene z nadmorsko višino v arhitektonsko zazidalni situaciji z možnimi odstopanji ± 0,50 m,
– ureditev športnega in otroškega igrišča se bo izvajala po posebnem projektu.
Kare 7:
– Za obrtnoproizvodne hale velja vse enako kot pri obrtnoproizvodnih halah v kareju 2, dimenzije hal so: 8 x 30 m, 8,0 x 36,40 m, po višini obsega pritličje in nadstropje, 16 x 25 m in 9,70 x 28,70 m, kot je razvidno iz arhitektonsko zazidalne situacije,
– policijska postaja z nastanitvenimi prostori (samskimi sobami) za policiste, tlorisne dimenzije objekta se prilagodi potrebam, višina objekta se prilagodi višini objektov v neposredni bližini (samski dom),
– zbiranje kosovnih odpadkov, poslopje je P, 10 x 5 m, in možnost nadstreška nad celotnim zemljiščem,
– parkirišče za turistične avtobuse, 3,5 x 12 m, skupaj 8 parkirišč,
– obrtno-stanovanjska hiša K+P+1+M, tlorisno 9 x 13,5 m,
– kote pritličja so določene z nadmorsko višino v arhitektonsko zazidalni situaciji z možnimi odstopanji ± 0,50 m,
– dozidava samskega doma na parc. št. 4704/1 k.o. Portorož ni možna.
Pri stanovanjsko-obrtnih hišah v kareju 6 in 2 je možna manjša etažnost objektov od predvidene (do K+P+1).
Dimenzije novih (dopolnilnih) objektov, ki niso prikazani v grafičnem delu, se tlorisno in višinsko prilagodijo večinsko prisotnemu gabaritu objektov v posameznem kareju podobne – iste namembnosti.
14. člen 
Prenavljanje in dograjevanje objekta ter vzdrževanje
Dovoljuje se prenavljanje in dograjevanje že obstoječih objektov v skladu s:
– predvideno spremembo namembnosti,
– potrebo po funkcionalni dopolnitvi in izboljšavi objektov,
– pri obstoječih objektih so možne dozidave v vseh etažah, vendar se stransko ne smejo približati parcelni meji na manj kot 3 m. Za manjši odmik morajo zagotoviti soglasje soseda.
V primeru, da bo s prenovo obstoječih objektov potrebno posegati izven obstoječih gabaritov, je potrebno v skladu z drugo točko 8. člena tega odloka izdelati preveritev posega v prostor.
Dograjevanje objektov
Dograjuje se lahko vse vrste obstoječih objektov (stanovanjski, poslovni, obrtnoposlovni), ki so zgrajeni na osnovi gradbenega dovoljenja, pod naslednjimi pogoji:
– pozidana površina osnovnega objekta in vseh na parceli zgrajenih (pomožnih) objektov ne sme presegati tretjine velikosti gradbene parcele pri stanovanjskih in obrtno-stanovanjskih hišah ter polovice velikosti gradbene parcele pri poslovnih objektih in obrtnoproizvodnih halah,
– glede na velikost prizidka in predvideno dejavnost je potrebno zagotoviti dodatne parkirne prostore,
pri dozidavah obrtnoproizvodnih hal je potrebno upoštevati videz objekta kot celote; Dozidava delov obrtnoproizvodnih hal z enostavnimi objekti (nadstrešnice, lope ipd.), za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ni možna,
dozidava samskega doma na parc. št. 4704/1 k.o. Portorož ni možna.
Nadzidava obstoječih objektov
Možne so nadzidave legalno zgrajenih objektov ali delov objektov do višine in etažnosti večinsko prisotnega gabarita objektov enake – podobne namembnosti v kareju, v katerem se objekt nahaja, če se s tem ne poruši kompozicijsko razmerje do celote in se ne poslabšajo bivalni pogoji pri sosednjih objektih.
Nadomestna gradnja
Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega legalno zgrajenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost,velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani.
Legalizacija objektov
Legalizacija objektov in naprav, zgrajenih brez gradbenega dovoljenja, je možna samo za tiste objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz 9. člena (pozidanost parcele) in 12. člena (namembnost). Legalizacija je možna v gabaritih, ki so obstajali na terenu na dan sprejetja Spremembe in dopolnitve ZN.
Sprememba namembnosti
Pri obstoječih legalno zgrajenih objektih in predvidenih objektih je dovoljena sprememba obstoječe namembnosti oziroma namembnosti, ki je predvidena v Spremembi ZN (objekta v celoti ali dela objekta), kadar je to sprejemljivo za območje (kare), na katerem se objekt nahaja, vendar samo pod pogoji in v dejavnosti, ki so navedene v 12. členu.
15. člen 
Gradnja pomožnih objektov
Gradnja pomožnih objektov je možna (koder to ni izrecno prepovedano) skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
16. člen 
Zunanja ureditev
– Zunanja ureditev v sklopu stanovanjsko-obrtnih objektov bo izvedena z naravnimi materiali in avtohtonim zelenjem. Tlakovane površine za parkirišča in terase naj bodo izvedene s kamnom ali opeko, delovne površine pred delavnicami pa v asfaltu.
– Ograje med parcelnimi mejami so lahko parapetni zidovi do višine 50 cm in živa meja iz zimzelenega grmičja.
– Varovalna ograja, to je ograja, namenjena fizičnemu varovanju poslovnih objektov, nestanovanjskih stavb in drugih površin, na katerih se opravlja dejavnost, je lahko žična oziroma s kovinskimi stebrički, višine do 2,2 m. Ograja ob cestnem telesu ne sme ovirati vidljivost na cestišču. Za gradnjo ograje ob cestnem telesu je potrebno pridobiti mnenje upravljalca ceste.
– Zemljišča, ki se uporabljajo samo kot skladiščne ali manipulativne površine in se na njih ne nahajajo objekti, morajo biti urejena in tlakovana oziroma asfaltirana. Na njih ni dovoljeno deponiranje odpadnega materiala ali kosovnih odpadkov (izjema je sortirnica odpadkov).
– Interna dvorišča proizvodnih hal so tlakovana s kulir ploščami ali asfaltirana. Makadamska izvedba dvorišč ni dovoljena.
– Varovalne pasove ob cestah urejajo upravljalci cest in so točno zarisani v parcelacijskem načrtu. Postavljanje ograj in opornih zidov v varovalnem pasu cest ni dovoljeno.
– Ureditev športnega in otroškega igrišča.
– Vse zelene površine v okviru ZN, ki niso zajete v funkcionalna zemljišča, se smatrajo kot javne zelenice in se urejajo v okviru za to določenega programa ali po posebnem dogovoru.
– Če so oporni zidovi oziroma škarpe (to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, namenjena za preprečevanje usipanja oziroma drsenja zemlje) visoki nad 1,6 m, morajo biti izvedeni z zamikom vsaj 70 cm.
17. člen 
Ogrevanje objektov
– Ogrevanje stanovanjsko-obrtnih objektov je predvideno na plin s priključkom na javno plinsko omrežje oziroma, kjer ni možno individualno, s centralnim ogrevanjem na lahko kurilno olje ali elektriko.
– Ogrevanje obrtnih delavnic je predvideno enako kot pri stanovanjsko-obrtnih hišah.
– Skladiščenje kurilnega olja je predvideno v kleteh objektov ali z vkopanimi cisternami.
– Na območju, na katerem je možna priključitev objektov na javno plinsko omrežje, ni možna postavitev individualnih rezervoarjev za UNP.
18. člen 
Odlaganje odpadkov
– Odlaganje odpadkov pri stanovanjsko-obrtnih hišah je predvideno v kontejnerjih, 50 l za vsako hišo posebej.
– Odlaganje odpadkov pri obrtnih delavnicah je predvideno v večjih kontejnerjih, 700 l za več hal skupaj. Situiranje teh kontejnerjev je prikazano v zbirni situaciji komunalnih naprav.
– Vsi odpadki se odvažajo na deponijo izven obrtne cone – skladno z veljavnim odlokom o odstranjevanju komunalnih odpadkov na območju Občine Piran.
– Upoštevati je treba ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Odjemna mesta morajo biti dostopna za komunalna vozila. Odjemna mesta in ekološki odpadki morajo biti usklajeni z občinskim Programom ravnanja z odpadki.
V. UREJANJE PROMETA 
19. člen 
– Dostop v obrtno cono je predviden po novi cesti iz Lucije, ki mora biti zgrajena v prvi fazi.
– Glavna prometnica v obrtni coni je južna cesta, ki poteka po celotni dolini.
– Drugi deli območja se napajajo preko prečnih povezav na to cesto.
VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE 
20. člen 
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno komunalno in cestno infrastrukturo. Po izgradnji kanalizacije se morajo obstoječi objekti z greznicami priključiti na javno kanalizacijo.
Cestno omrežje
– Rekonstrukcija Liminjanske ceste je predvidena v dolžini 285 m, širini 7,0 m, z enostavnim pločnikom 2,0 m na južni strani. Cesta bo asfaltirana, predvidena obremenitev je 10 ton. Meteorna voda se odvaja v zaprti kanal meteorne kanalizacije.
– Rekonstrukcija obstoječe stanovanjske ceste na zahodnem robu ni predvidena, ker je predvidena za graditev nove obalne ceste.
– Nova glavna cesta ima profil, širok 11,00 m, z enostavnimi pločniki, 1,5 m na obeh straneh, in kolesarsko stezo na eni strani, 2,0 m, ob severni strani je urejen odprt kanal hudournika.
– Obstoječa prečna cesta na zahodu ostane v obstoječem profilu.
– V sredini centralnega dela je nova prečna povezava s profilom 8,0 m in pločnikom na obeh straneh, 1,20 m, cesta se nadaljuje proti severu, kjer napaja obstoječe stanovanjske hiše in novo cono v severnem delu, konča se s priključkom na osrednjo komunikacijo severnega dela.
– Osrednja komunikacija severnega dela ima profil 6,0 m s parkirišči na obeh straneh, 5,0 m, in pločnikom, 1,20 m, nanjo so prečne povezave kot dostopi do posameznih hal, ki se končajo slepo.
– Smerna vzdolžna povezava se uredi na obstoječi trasi s pritokom, 7,0 m, od tega je pločnik, 1,20 m, na južni strani.
– Južni deli ureditvenega območja so povezani s prečnimi povezavami profila 5,0 m.
Mirujoči promet
Mirujoči promet je urejen z zadostnim številom parkirnih mest ob vsaki novozgrajeni stavbi in z večjim kamionskim parkiriščem na zahodnem delu območja.
Če parkirišča v nivoju terena ne zadoščajo potrebam posamezne dejavnosti na njenem funkcionalnem zemljišču, je potrebno urediti parkirišče dvonivojsko. Dvonivojsko parkirišče pri trgovsko-poslovnem centru je maks. tlorisne velikosti 51,61 m x 42,31 m (objekt D).
Kolesarske steze in pešpoti
Kolesarska steza poteka na eni strani nove glavne dovozne ceste do križišča pri pralnici. Pešpoti so urejene kot enostavni pločniki ob glavnih prometnih povezavah znotraj območja urejanja.
20.a člen 
Državna cestna infrastruktura 
Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
– varen potek prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varen potek prometa,
– načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
– da s predlaganim posegom v varovalni pas državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.
Cestni priključki do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, in preko njih na državno cesto.
21. člen 
Vodna oskrba
Območje se oskrbuje z vodo preko že zgrajenega rezervoarja Vinjole na drugi tlačni coni (2000 m3) iz dveh smeri. Zazidalni načrt se priključuje na obstoječi cevovod ACĆ 150 mm (azbestno-cementni cevovod), ki poteka ob Liminjanski cesti. Ta cevovod se spoji na novozgrajeno omrežje, ki je povezano z rezervoarjem Vinjole na koti 75 m n.v. Celotno omrežje se oskrbuje z internim cevovodom, ki poteka ob novopredvidenih cestah (PVC dim. Ř 110 do Ř 160 mm) za pritisk do 10 barov. Hidrantno omrežje je predvideno s hidranti Ř 80, skladno s požarnovarstvenimi predpisi – Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
V primeru, da je za posamezne objekte potrebna večja količina vode, kot je v hidrantnem omrežju, bodo morali objekti do uporabnega dovoljenja zagotoviti dodatno količino vode z nadgradnjo hidrantnega omrežja ali iz drugih virov.
Trase vodovodnih objektov in naprav morajo potekati v javnih površinah.
Dimenzioniranje razdelilnega vodovodnega omrežje znotraj obravnavanega območja se izvede z zankanjem ob upoštevanju podatkov predvidene konične porabe vode in zahtev požarne varnosti objektov.
Prepovedana je izvedba nadzemnih hidrantov na javnem vodovodnem omrežju kot slepih krakov.
Projektant si mora pridobiti in upoštevati vse razpoložljive podatke o obstoječem vodovodnem omrežju ter določbe Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper (Uradni list RS, št. 16/13).
Detajlno morajo biti obdelana vsa križanja in zaščita vodovoda z drugimi komunalnimi napravami.
Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave. Znotraj varovanega koridorja jih ni dovoljeno zasaditi.
Pri načrtovanju vseh posegov v prostor na celotnem območju urejanja je potrebno upoštevati tako obstoječe kot predvidene vodovodne naprave.
S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih objektov.
Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za že obstoječe uporabnike.
Križanja vodovoda s komunalnimi priključki ter odmiki od drugih objektov morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov in normativov ter skladno z določili TP Rižanskega vodovoda Koper.
21.a člen 
Priključevanje objektov na javno vodovodno omrežje
Vodna oskrba in požarno varnost območja ZN se zagotavlja iz vodohrana RZ Vinjole 2000 m3, na koti 69,15 m n.m.
Dimenzioniranje priključka se določi na podlagi predvidenih zahtev vodne oskrbe in notranje požarne varnosti predvidenih objektov.
Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
Priključevanje novih objektov oziroma samostojnih poslovno enot znotraj objekta je možno ob upoštevanju zahtev dobavitelja in zakona o varstvu potrošnikov ter Uredbe o oskrbi s pitno vodo preko samostojnih odjemnih mest.
Tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na javno vodovodno omrežje bo Rižanski vodovod potrdil pri izdaji Soglasja k projektnim rešitvam.
22. člen 
Kanalizacija
Na ureditvenem območju je predviden ločen sistem kanalizacije. Fekalna kanalizacija se priključuje na obstoječ fekalni kolektor v industrijski coni. Za fekalno kanalizacijo so predvidene azbestno-cementne cevi, dimenzionirane na dnevno uporabo 400 l / osebo / dan. Kanalizacija je vezana na centralno čistilno napravo v Piranu.
Za tehnološke odpadne vode je potrebno predvideti ustrezno predčiščenje, skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Meteorna kanalizacija odvaja vse površinske vode z obravnavanega območja z delnim zajetjem še zalednih vod. Za meteorno kanalizacijo so predvidene betonske cevi z izpustom v kanaliziran potok preko lovilca maščob.
23. člen 
Elektroenergetska oskrba
Območje se oskrbuje iz obstoječih elektroenergetskih naprav. V primeru kasnejšega predvidevanja po povečavi potreb po električni energiji bo potrebno skladno s projektnimi rešitvami predvideti nove lokacije transformatorskih postaj in pripadajoča nizkonapetostna omrežja.
Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem območju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega območja.
Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrežje mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno dokumentacijo pa soglasje Elektro Primorske, DE Koper. Vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje bremenijo investitorja.
Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4-kV in ustrezno nazivno moč z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 201. Če bo TP zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in neposredno dostopna od zunaj.
20-kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20-kv kablovodi položeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi.
Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih področjih zgrajeno kot kabelsko omrežje, položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.
24. člen 
Telefonsko omrežje
Naročniško telefonsko omrežje, ki se priključi na krajevno telefonsko omrežje, se izvede s kabli tipa TK OOV za vlečenje v kabelsko kanalizacijo in s kabli tipa TK 10 za neposredno polaganje v zemljo, razvodno omrežje pa s kabli tipa TK 33 AP za neposredno polaganje v zemljo. Omrežje se bo navezalo na novo razdelilno postajo v kareju 2.
25. člen 
Plinsko omrežje
Pri plinskem omrežju je potrebno upoštevati smernice, ki so bile sprejete pri Spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26/98).
Pri projektiranju posameznih priključkov je potrebno upoštevati Pogoje za dobavo in odvzem plina JP Ogrevanje Piran, d.o.o., in odlok o plinifikaciji (v fazi sprejemanja).
Priporoča se oskrba objektov iz plinovodnega omrežja, kar se pred izgradnjo plinovoda lahko rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati predpisane odmike od trase plinskega omrežja po zahtevanih in veljavnih tehničnih predpisih in normativih.
VII. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR 
26. člen 
Regulacija odvodnika
Regulacija odvodnika poteka od severa proti jugu v zahodnem delu ZN. Vodotok je dimenzioniran za pretok maksimalnih vod. Normalni profil (2,00 x 1,70 m) se mora zavarovati s tlakom iz lomljenca. Na posameznih odsekih, prikazanih v situaciji, se mora izvesti betonsko korito, ki zahteva manjšo širino struge. Na mestih, kjer so izraziti dvigi terena, so predvideni betonski pragovi. Na mestih, kjer traso prečka prometnica, je predvidena premostitev s ploščatimi propusti.
26.ačlen
V območju vplivov HC Jagodje-Lucija je potrebno posege v prostor načrtovati na način, da bodo vplivi HC na objekte zmanjšani, zlasti zaradi hrupa.
Ob načrtovani HC je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto.
VIII. VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA 
27. člen 
Za zavarovanje kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebno:
– omejiti hitrost vozil na obravnavanem območju,
– sanirati območja, ki so izpostavljena hrupu.
Varstvo zraka
Pravne osebe morajo poleg stalnega nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaženja zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti k sanaciji izvirov in odpravi nedovoljenih emisij v zrak, kot to predpisuje Zakon o varstvu zraka. Glede na rezultate meritev onesnaženosti je potrebno izvesti smotrn prometni režim na širšem območju.
Varstvo voda in tal
Vse prometne površine morajo biti izvedene za olje nepropustno prevleko in odvodnjavanje preko lovilcev maščob v meteorno kanalizacijo. Vsa skladišča goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v kanalizacijo ali podtalje. Pri vseh posegih v teren je potrebno na ranjenih zemeljskih površinah preprečiti erozijo.
Varstvo pred hrupom
Ravni hrupa ne smejo presegati 80 odstotkov maksimalne dovoljene vrednosti, ki so določene z Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezno območje.
Pri projektiranju gradnje objektov in razporeditvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za okolje, v katerem se nahaja.
Varstvo pred požarom
Pri načrtovanju in izvajanju ureditev je treba upoštevati predpise s področja požarne varnosti.
V skladu s tem zakonom mora biti zagotovljeno naslednje:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– intervencijske prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Če se voda za gašenje zagotavlja iz zunanjega hidrantnega omrežja, mora izgradnja tega biti zaključena do tehničnega pregleda objektov.
Upoštevati se morajo tudi požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov ter tehnoloških procesov,
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
27.a člen 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve (erozivnost ter plazljivost terena) ter cono potresne ogroženosti in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci. Na teh območjih morajo investitorji graditi zaklonišča osnovne zaščite v objektih, namenjenih za:
– javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami,
– vzgojno-varstvene ustanove za več kot 50 otrok,
– redno izobraževanje za več kot 100 udeležencev izobraževalnega programa,
– javne telekomunikacijske in poštne centre,
– nacionalno televizijo in radio,
– javni potniški železniški, avtobusni, pomorski in zračni promet,
– pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito,
– delo državnih organov.
Območje leži v VII. coni potresne nevarnosti, skladno z EC 8 se tla na območju uvrščajo v TIP »E«, – pospešek tal je: 0,1 G, kot to izhaja iz karte projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let.
V primeru gradnje objektov (npr. bencinski servis), kjer je povečana možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno v projektni dokumentaciji tehnično obdelati ukrepe, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi, in ukrepe, ki zmanjšujejo negativne posledice v primeru razlitja nevarnih snovi.
Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090.
27.b člen 
Na poplavnih območjih so – na podlagi zakona, ki ureja področje voda – prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na erozijskem območju je na podlagi zakona prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim.
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče vodotoka, je priobalno zemljišče celinskih voda. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki imajo podlago v zakonu.
Pri načrtovanju poteka tras javne infrastrukture je treba v največji možni meri omejiti prečkanja vodotoka in potek tras po priobalnih zemljiščih. Ob vodotoku je treba zagotoviti prost in neoviran prehod.
Čiščenje in obdelava odpadnih voda mora biti skladna s predpisi.
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču je možna rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja pod naslednjimi pogoji:
– da se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– da se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– da je omogočeno izvajanje javnih služb,
– da se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– da to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
– da se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
Na območju predvidene gradnje je treba evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami ZV-1.
Za vse posege na vodna zemljišča v lasti RS bo treba pridobiti ustrezno pravico gradnje.
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje.
Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
Za območje OPPN je bila izdelana hidrološko-hidravlična analiza OPPN za območje Obrtne cone Lucija – študija poplavne ogroženosti, izdelovalec Isan 12, d.o.o., št. 42/2014, november 2014.
Območje obrtne cone je poplavno ogroženo. Zaradi neurejenih strug Liminjanskega in Lucanskega potoka gorvodno od cone in neustrezne odvodnje zalednih voda se pri obilnejših padavinah vode stekajo na območje obrtne cone. Praviloma so skoraj vsi objekti grajeni nižje od dostopnih cest, zaradi česar se voda steka do objektov.
S študijo je predvidena izvedba omilitvenih vodnogospodarskih ukrepov, ki bodo izboljšali obstoječo poplavno varnost območja.
– Vzdrževanje: Z namenom zagotavljanja projektnih pretokov je potrebno izvedena kanaliziranja in odprte struge redno pregledovati ter izvajati košnjo in čiščenje nanosov. Na črno izvedene prepuste je potrebno odstraniti.
– Višinska umestitev novih stavb: Nove stavbe se višinsko umeščajo s koto praga in koto zunanje ureditve iznad kote obstoječe oziroma predvidene cestne ureditve.
– Strugo Liminjanskega potoka nizvodno od kanaliziranja je potrebno regulirati na Q100.
– Zaščito objektov, ki se nahajajo pod južnim pobočjem, se zagotovi z izvedbo zalednih jarkov. Ti so namenjeni prestrezanju vode, ki se steka s pobočja, in odvajanju vode v Liminjanski potok.
– Zaščito objektov, ki se nahajajo pod severovzhodnim pobočjem, se zagotovi z izvedbo novega cevovoda, premera Φ 800mm, in ustreznim vtokom v kanaliziranje.
– Zaščito obstoječih in novih objektov na severu in severovzhodu se zagotovi z izvedbo levega prestreznega kanala. Traso kanala se prilagodi predvideni pozidavi. Izvede se regulacijo potoka Lucan od navezave na obstoječe prekritje v obrtni coni do severne meje OPPN v dolžini približno 240 m. Regulacija se izvede v obliki odprtega zemeljskega jarka skladno s projektom HC Jagodje-Lucija. Na območju navezave na obstoječe kanaliziranje v OC Lucija se izvede rekonstrukcija obstoječega cevovoda (Φ 1000) z novim cevovodom (Φ 1200) v dolžini 15 m ter vpadni jašek.
– Zaščito objektov, ki se nahajajo pod severozahodnim pobočjem, se zagotovi z izvedbo regulacije desnega pritoka Lucana skladno s projektom HC Jagodje-Lucija. Na odseku znotraj OPPN se izvede novo regulacijo, s prestrezanjem zalednih voda. Strugo se izvede v čim večji meri z odprtim kanalom. Na odsekih, kjer izvedba odprte struge ni mogoča, se izvede kanaliziranje. Sočasno z izvedbo regulacije se izvede razbremenilni cevovod (Φ 600) s srednjega pritoka Lucana. Objekte na skrajnem zahodu je mogoče predhodno varovati z izvedbo manjšega prestreznega kanala.
Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov se rešuje odvodnja vodotokov in zalednih voda, ki gravitirajo na območje obrtne cone. Z ukrepi se ne povečuje prevodne sposobnosti kanalizacijskega sistema.
Omilitveneni ukrepi se izvedejo fazno, kar bo vodilo v postopno izboljšanje poplavne varnosti. Pred predvidenim posegom v prostor je treba preveriti dovoljenost gradnje glede na obstoječe razrede poplavne nevarnosti in pred posegom v prostor zagotoviti izvedbo potrebnih omilitvenih ukrepov. Če pa je možno, se lahko zagotovi poplavno varnost posameznih objektov tudi na alternativen način, z uporabo drugačnih omilitvenih ukrepov od tistih, predvidenih v študiji, vendar skladnih z veljavno zakonodajo.
Za obravnavano območje je bilo izdelano Geološko geomehansko poročilo o pogojih izvedbe objektov Obrtne cone Lucija, št. 25/14, v Ljubljani, dne 9. decembra 2014, ki jo je potrebno upoštevati pri projektiranju in izvajanju gradnje na območju veljave predmetnega odloka.
V samem poročilu so predvideni naslednji protierozijski ukrepi:
– Okrog objektov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano odvesti, da ne bi prišlo do erozijskih poškodb temeljnih tal.
– Iztoke drenaž je potrebno s projektom kontrolirano odvesti v urejeno kanalizacijsko omrežje.
– Prav tako je potrebno vode iz drenažnega sistema izpod izkopnih brežin ter izza morebitnih podpornih konstrukcij ustrezno speljati v zbirne jaške in od tam v urejen sistem odvodnjavanja.
IX. ETAPNOST IN ZAČASNA NAMEMBNOST 
28. člen 
Izvedba zazidalnega načrta je predvidena v več etapah, ki zajemajo gradnjo obrtno-stanovanjskih objektov in delavnic ter pripadajočo komunalno ureditev.
I. faza zajema:
– ureditev nove dovozne ceste iz smeri Lucija.
II. faza zajema:
– kare 1,
– kare 2,
– kare 3,
– kare 4,
– kare 5,
– kare 6,
– kare 7.
Možna je tudi predčasna izgradnja II. faze (hkrati s I. fazo), vendar se morajo finančna sredstva, ki so pridobljena za plačilo sorazmernega deleža komunalne opremljenosti, nameniti izključno v gradnjo dostopne ceste v Obrtno cono Lucija. Rešitve in začasne namembnosti zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi etapi s pogoji za posege v prostor na teh zemljiščih ter opredelitvijo začasnih objektov in naprav:
– območje ZN, zajeto v III. fazo izvajanja ZN, se uporablja še dalje samo v kmetijske namene,
– adaptacije in dozidave stanovanjsko-obrtne hiše, predvidene za rušenje, in pomožnih objektov, predvidenih za rušenje, niso možne,
– dovoljena so vsa pripravljalna dela za izvajanje II. faze ZN.
X. DOVOLJENE TOLERANCE 
29. člen 
1. Pri predvidenih objektih so dovoljena odstopanja od tlorisnih gabaritov glede zmanjševanja in povečanja gabaritov ± 10 odstotkov od dimenzij, določenih s tem odlokom. Pri povečanju tlorisnih gabaritov morajo biti upoštevana določila 9. člena (funkcionalna zemljišča) tega odloka. Dovoljeni so tudi manjši premiki objektov zaradi boljše funkcionalnosti, pri čemer morajo biti upoštevani pogoji 9., 11. in 12. člena tega odloka.
Pri gradnji objektov in naprav se upoštevajo tudi tolerance, navedene v 13. členu tega odloka, določene pri posameznih karejih.
2. Dovoljene so tolerance pri določitvi notranjih rastrov hal znotraj s tem odlokom določenih zunanjih gabaritov.
3. Dovoljena odstopanja pri absolutnih višinskih kotah pritličij so ± 0,50 m oziroma pri višini objekta.
4. Pri gradnji komunalne infrastrukture so dovoljene tolerance, če se pri izdelavi izvedbene dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.
5. Pri stanovanjsko-obrtnih hišah v kareju 2 in 6 je možna manjša etažnost objektov od predvidene (do K + P +1).
6. V primeru, ko bi pri stanovanjsko-obrtnih hišah v kareju 2 in 6 na osnovi vpisane kote pritličja v osnovnem dokumentu in glede na situacijo na terenu bilo potrebno vkopati več kot eno etažo, je možno koto pritličja objekta spremeniti (zvišati), tako da bo vkopana samo ena etaža. Dvig kote pritličja je možen pod pogojem, da kota venca objekta ne presega višine sosednjih ali predvidenih višjeležečih objektov, oziroma se zmanjša etažnost objekta. Namembnost spodnje etaže mora ostati poslovna (obrtna), skladno z 12. členom, ni dovoljena sprememba namembnosti v stanovanjsko namembnost ali poslovne apartmaje kot nastanitvene kapacitete ali v kakršnekoli nastanitvene kapacitete.
7. Za objekte, pri katerih v grafičnem delu osnovnega dokumenta ni vpisana kota pritličja, se kot kota pritličja upoštevajo podatki iz topografskega načrta na obravnavani lokaciji pod pogojem, da je spodnja etaža (klet) vkopana z dveh ali treh straneh ter da kota venca objekta ne presega višine predvidenih višje ležečih objektov podobne – enake namembnosti. Pri nizu objektov morajo biti višinske kote objektov medsebojno usklajene.
8. Pri objektu plinarne je možno zmanjšanje tlorisnih dimenzij objekta in števila rezervoarjev ter razmestitev objektov brez omejitev, skladno s tehnološkimi zahtevami objekta.
9. Pri objektu Mercator je možno zmanjšanje tlorisnih dimenzij novega objekta brez omejitev, skladno s potrebami investitorja.
29.a člen 
Kadar se pri projektiranju uporablja določbe tega člena, ni potrebno upoštevati ne grafičnega dela tega odloka, kot tudi ne določb o oblikovanju objektov, velikosti gradbenih parcel in o pozidanosti le-teh.
Po določbah tega člena se lahko projektira le v primeru načrtovanja drugih upravnih in pisarniških stavb, trgovskih stavb, stavb za druge storitvene dejavnosti, garažnih stavb, industrijskih stavb, rezervoarjev, silosov in skladišč ter stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (skladno z enotno klasifikacijo objektov – CC-SI). Po določbah tega člena se iz podrazreda rezervoarji, silosi in skladišča ne more projektirati rezervoarjev za nafto, žitnih silosov, silosov za cement in druge suhe snovi.
Pri vseh predvidenih objektih so dovoljena odstopanja od tlorisnih gabaritov glede zmanjševanja in povečanja gabaritov, določenih s tem odlokom, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od parcelne meje). Objekte je dovoljeno tudi oblikovati drugače, kot je predvideno v tem odloku.
Ne glede na določbe tega odloka so zaradi zagotavljanja boljše funkcionalnosti objektov, znotraj parcele v lasti posameznega investitorja, dovoljena tudi drugačna lega posameznih objektov, pri čemer je v tem primeru potrebno upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od parcelne meje).
Ne glede na določbe tega odloka je dovoljeno namesto posameznega objekta zgraditi več objektov, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od parcelne meje).
Ne glede na določbe tega odloka je dovoljeno predvideti tudi objekte drugačnih etažnosti (večjih ali manjših) od tistih, ki so predvideni v tem odloku. Višino posamezne etaže je dovoljeno prilagoditi potrebam dejavnosti, ki bodo predvidene v posameznem objektu. Višina objektov ne sme presegati 16 m, merjeno od kote praga do kote venca.
Ne glede na predvidene absolutne kote pritličij objektov, ki so določene v arhitektonski zazidalni situaciji, in na predvidena dopustna odstopanja od le-teh, pa so lahko – zaradi zagotavljanja poplavne varnosti, oziroma zaradi zahtev pristojnih soglasodajalcev, ali zaradi prilagajanja kotam infrastrukture in stanja na terenu – odstopanja pri absolutnih višinskih kotah pritličij objektov tudi večja od 0,5 m.
Ne glede določbe tega odloka, ki določajo kakšne objekte (glede na dejavnost) je mogoče v posameznih karejih graditi, je dovoljeno namesto predvidenih objektov v vseh karejih graditi nestanovanjske objekte, določene v drugem odstavku tega člena.
Kadar se pri projektiranju uporablja določbe tega člena, je potrebno upoštevati pogoje iz tretje alineje zadnjega odstavka 9. člena tega odloka (Parkirna mesta za osebna vozila pri obrtnih halah). Te določbe veljajo pri projektiranju vseh objektov, določenih v drugem odstavku tega člena.
Določbe tega člena veljajo tako za gradnjo novih objektov, kot tudi za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo in spremembo namembnosti objektov, določenih v drugem odstavku tega člena.
29.b člen 
Po določbah tega člena se lahko projektira le v primeru načrtovanja objektov v kareju 6.
V kareju 6 je dovoljeno graditi le objekte, ki so določeni v 11. členu tega odloka.
Pri vseh predvidenih objektih v kareju 6 so dovoljena odstopanja od tlorisnih gabaritov glede zmanjševanja gabaritov, določenih s tem odlokom, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od parcelne meje). Objekte je dovoljeno tudi oblikovati drugače, kot je predvideno v tem odloku.
Ne glede na določbe tega odloka je zaradi zagotavljanja boljše funkcionalnosti objektov v kareju 6, znotraj parcele v lasti posameznega investitorja, dovoljena tudi drugačna lega posameznih objektov, pri čemer je v tem primeru potrebno upoštevati pogoje iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka (odmiki od parcelne meje).
Ne glede na predvidene absolutne kote pritličij objektov, ki so določene v arhitektonski zazidalni situaciji, in na predvidena dopustna odstopanja od le-teh pa so lahko – zaradi zagotavljanja poplavne varnosti, oziroma zaradi zahtev pristojnih soglasodajalcev, ali zaradi prilagajanja kotam infrastrukture in stanja na terenu – odstopanja pri absolutnih višinskih kotah objektov v kareju 6 tudi večja od 0,5 m.
Lega in velikost predvidenega otroškega igrišča v kareju 6 se lahko spremenita oziroma se lahko nahaja v drugem kareju.
29.c člen 
V kareju 2 je potrebno zgraditi glavno dovozno cesto med halami, predvideno v grafičnem delu tega odloka.
Potek ceste iz prejšnjega odstavka je razviden iz grafičnega dela odloka: Prikaz prometne ureditve kareja 2 s predlogom parcelacije. Predlog parcelacije iz prikaza ni zavezujoč.
Ne glede na določbo prvega odstavka 29.a člena odloka je potrebno pri projektiranju objektov v kareju 2 vedno upoštevati risbo iz grafičnega dela odloka: Prikaz prometne ureditve kareja 2 s predlogom parcelacije.
V vseh karejih so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, če gre za prilagajanje stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA 
30. člen 
Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično-arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih soglasodajalcev, ki so sestavni del ZN.
Vsak investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti lokacijsko odločbo na podlagi tega ZN in gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in naprav.
Za vsako spremembo namembnosti izven dovoljenih toleranc je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.
Za vzdrževalna dela in gradnjo pomožnih objektov po tem odloku je potrebno pridobiti potrdilo o priglasitvi del.
Sprememba ZN Obrtna cona v Luciji (Uradne objave Primorskih novic, št. 43/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
Sprememba ZN Obrtne cone Lucija je na vpogled občanom in skupnostim pri Uradu za urejanje prostora Občine Piran in pri Upravni enoti Piran.
32. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Enota Koper – urbanistična inšpekcija.
33. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic Koper.
Iz odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Obrtna cona v Luciji: 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(Dokončanje postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja) 
Upravni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih odlokih.
12. člen 
(Načrtovalec) 
Načrtovalec pri odloku je PIA STUDIO, d.o.o., Portorož, Obala 26, 6320 Portorož.
13. člen 
(Pričetek veljavnosti) 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2013
Piran, dne 14. julija 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 61, comma 5 e l'articolo 96, comma 7 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 corr.), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 70/12), l'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (ZLS – testo ufficiale consolidato 2, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7a seduta ordinaria del 14 luglio 2015 ha approvato il Testo ufficiale consolidato del Decreto di modifica del piano particolareggiato della Zona artigianale di Lucia che comprende:
– Decreto di modifica del piano particolareggiato della Zona artigianale di Lucia – testo ufficiale consolidato (Primorske novice, n. 13/2005 dell'8 aprile 2005) e
– Decreto di modifica e integrazione del Piano particolareggiato Zona artigianale di Lucia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 69/15 del 25 settembre 2015).
D E C R E T O 
di modifica del piano particolareggiato della Zona artigianale di Lucia – testo ufficiale consolidato 2 
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Si accetta la modifica di base del piano particolareggiato (PP) della Zona artigianale di Lucia e le sue modifiche (Bollettino Ufficiale, n. 34/80, 25/88, e 42/98), realizzata dall'impresa Architecta srl, Pirano nel settembre del 1999 al n. 57/99.
Art. 2 
Il PP di base per il territorio trattato viene modificato nei seguenti elementi:
– il confine del PP viene in parte modificato rispetto al piano,
– si modifica l'allacciamento del traffico del comprensorio della Zona artigianale Lucia al sistema di trasporto del territorio di Lucia e del Comune di Pirano,
– si modifica la regolazione del traffico all'interno del comprensorio,
– si modifica la soluzione del torrente – ruscello Limignano,
– si coordinano le attività nell'ambiente con le nuove necessità,
– il PP viene integrato con le attività e gli edifici sull'intera superficie.
Art. 3 
Il confine del comprensorio del PP è evidente dall'allegato grafico – del piano catastale Scala 1:1000, quale parte integrante del presente decreto.
Il confine del comprensorio, il quale è in parte modificato dal PP di base, passerà lungo le seguenti particelle:
Il punto di partenza si trova a sudovest nel mezzo della particella n. 4942 e attraversa le particelle 4945 e 4946 fino al limite occidentale della particella 4948, qui attraversa la particella 4670/1 e prosegue lungo il limite occidentale della particella n. 4882, attraversa la particella 4883 fino all'angolo nordoccidentale della particella 4873, che la attraversa sulla parte meridionale. In seguito attraversa le particelle 4866, 4865, 4869, 4872, passa lungo il limite meridionale delle particelle 4673, 4676, 4678, attraversa le particelle 4677, 4679, continua lungo il limite meridionale delle particelle 4681, 4652,4653/1, attraversa le particelle 4683/1, 4686, 4685/2, 4695/1, 4696, passa lungo il limite della 4701/2 attraverso le 4701/1, 4706, 4712, 4714, 4715, lungo il limite delle 4714, 4716. Il limite orientale del confine passa lungo il limite occidentale delle particelle 4717, 4719, 7689/1, 4728/2 e attraversa la particella 4762. Dopo il limite orientale, passa per le particelle 4575, 4570/2, 4572, 4573/2 e all'angolo nordorientale della particella 4573/2, svolta verso occidente nonché passa lungo il limite delle particelle 4578, 4580, 7743/2, 4409, attraversa le particelle 4363, 4359/1 e continua lungo il limite orientale delle particelle 4359/2, 4355/2, 4356/3, 4377/2, 4374/2, dove svolta verso sudovest nonché passa lungo il corridoio della strada costiera, che attraversa le particelle 4338/2, 4334/2, 4334/1, 4277, 4279, 4278/1, 4278/2, 7741/1, 4329/1, 4326/1, 7741/1, 5009/1, 5008/1, 5006/1, 5006/2, 5887/1, 4953/1, 4955/1, 4955/2, 4957, 4954/7, 4954/8, 4954/1, 4947, 4946 e 4945.
Tutte le particelle sono nel c.c. Portorose.
II DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 4 
La modifica del PP della Zona artigianale di Lucia in conformità alle direttive del piano definisce:
– le disposizioni generali,
– la funzione del comprensorio con le condizioni di utilizzazione e di qualità di costruzione e degli altri interventi nell'ambiente,
– le condizioni per la formazione urbanistica del comprensorio nonché la formazione architettonica degli edifici e impianti ovvero altri interventi nell'ambiente,
– la regolamentazione del traffico,
– le condizioni per la configurazione dell'infrastruttura comunale e stradale,
– altre condizioni rilevanti ai fini della realizzazione degli assetti ambientali previsti ovvero degli interventi nell'ambiente,
– il cronoprogramma e la destinazione d'uso provvisoria dei terreni,
– gli obblighi degli investitori e dei realizzatori nell'attuazione dell'atto esecutivo di pianificazione territoriale,
– le disposizioni transitorie e finali.
Art. 5 
La documentazione sulla modifica del PP della Zona artigianale di Lucia include:
1. Parte testuale;
2. Decreto;
3. Consensi;
4. Quantificazione degli oneri connessi agli interventi nell'ambiente;
5. Relazione sull'impatto ambientale;
6. Parte grafica.
Parte grafica
1.a Estratto dagli atti di pianificazione (destinazione d'uso, scala 1:5000, indicare il territorio del PP),
1.b Estratto dagli atti di pianificazione (rappresentazione al catasto, scala 1:5000, indicare il territorio del PP),
2. Estratto dal PP in scala 1:2000,
3. EM con il disegno degli interventi previsti in scala 1:2000,
4. La carta topografica della situazione attuale con la descrizione del confine in scala 1:2000 (carta integrata),
5. Proposta di demolizione ed eliminazione delle strade e vie esistenti sulla mappa catastale in scala 1:2000,
6. Mappa esplicativa dei carré oggetto di pianificazione in scala 1:2000,
7. Regolamentazione dello stato di fatto in scala 1:1000 (raffigurati i carré oggetto di pianificazione, linee di regolazione, scostamenti obbligatori, visione dei tetti, parcheggi, limiti delle particelle catastali),
8. Stato di fatto architettonico di costruzione in scala 1:1000 (dimensioni degli edifici, numero di piani, quote d'altezza e gli ingressi indicati),
9. Prospetto cumulativo delle infrastrutture comunali in scala 1:2000 (situazione esistente),
10. Prospetto cumulativo delle infrastrutture comunali in scala 1:2000 (situazione prevista),
11. Proposta di assetto esterno Scala 1:2000,
12. Progetto preliminare degli edifici,
13. Progetto preliminare delle infrastrutture comunali,
14. Rappresentazione dei confini del comprensorio,
15. Rappresentazione della regolamentazione del traffico nel carré 2 con la proposta di frazionamento.
III LA FUNZIONE DEL COMPRENSORIO E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA QUALITÀ DELLA COSTRUZIONE OVVERO ALTRI INTERVENTI NELL'AMBIENTE 
Art. 6 
L'area di costruzione è finalizzata a collocare l'attività di commercio, la piccola imprenditoria e l'artigianato in combinazione con le costruzioni individuali.
La sunnominata area ha una superficie di 2,01 ettari e comprende le seguenti unità di spazio completate funzionalmente e di forma come risulta evidente dai seguenti allegati grafici:
Carré 1:
Il carré 1 comprende lo spazio nella parte occidentale del comprensorio oggetto di pianificazione. Dalla parte occidentale, settentrionale e meridionale è delimitato dal confine del comprensorio, mentre nella parte orientale dalla strada. Il carré oltre agli attuali edifici artigianali-commerciali e gli uffici, viene completato dalla centrale del gas, da due capannoni commerciali-produttivi, dall'edificio abitativo-artigianale e dalla serra.
Carré 2:
Il carré 2 si trova a nord del comprensorio oggetto di pianificazione ed è delimitato a nord, ovest e ad est dal confine del comprensorio, mentre a sud dalla Strada di Limignano. Il carré viene completato, oltre agli edifici di abitazione esistenti, da capannoni produttivi-artigianali, da due nuove case individuali, da due case d'abitazione in combinazione con l'officina artigianale, la stazione di distribuzione della Telekom e il serbatoio locale del gas destinato esclusivamente alle necessità di questo carré fino al completamento della costruzione dell'impianto di distribuzione del gas pubblico.
Carré 3:
Il carré si trova al centro del comprensorio oggetto di pianificazione ed è delimitato in ogni direzione dai tracciati stradali. Nel carré si trovano attività d'affari, commerciali e produttive che si integrano con un centro commerciale più grande, nonché edificazioni di ampliamento e il programma di integrazione degli edifici esistenti.
Carré 4:
Il carré 4 si trova altrettanto nel centro del comprensorio oggetto di pianificazione, a est dal carré 3 ed è delimitato in ogni direzione dai tracciati stradali. Oltre alle attività esistenti il carré viene integrato dalle unità artigianali e di produzione.
Carré 5:
Il carré 5 si trova nella parte meridionale di quella centrale del comprensorio. A sud è delimitato dal confine del comprensorio, a nord e ad ovest dalla strada e a est dal carré 7. Il carré viene integrato con il magazzino centrale e l'edificio con gli uffici della Mercator Degro.
Carré 6:
Il carré 6 si trova nella parte a nordest del comprensorio. Poiché il comprensorio è sul versante dove si trovano già gli edifici di abitazione, viene integrato con abitazioni doppie e singole in combinazione con officine artigianali al pianterreno.
Carré 7:
Il carré 7 si trova nell'angolo a sudest del comprensorio oggetto di pianificazione. Oltre alle attività esistenti il comprensorio viene integrato con capannoni produttivi/artigianali, con un edificio abitativo-artigianale, la stazione di polizia con gli spazi alloggio (camere singole) dedicati al personale, l'autodemolizione, il deposito per la raccolta dei rifiuti ingombranti dell'azienda Okolje, il deposito automobili ed imbarcazioni abbandonate ovvero prelevate in quanto in sosta vietata, nonché il parcheggio per i pullman turistici.
Nell'assetto territoriale dei singoli carré, oltre ai succitati interventi, è anche ammessa la costruzione di nuovi edifici (integrativi), a condizione che il contesto ambientale lo permetta e risulti garantito un accesso idoneo alla particella catastale, nonché sia possibile l'allacciamento alle reti idriche urbane e sia realizzato un numero sufficiente di posti auto sulla pertinenza piana del fabbricato, in conformità all'attività prevista. La destinazione d'uso del fabbricato deve essere coordinata con quella degli altri fabbricati nel carré.
Nell'area con gli edifici d'abitazione e abitativo-artigianali non è ammesso l'innalzamento di nuovi edifici (integrativi), che non risultino rappresentati nella parte grafica.
IV CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL COMPRENSORIO NONCHÉ LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI E IMPIANTI OVVERO ALTRI INTERVENTI NELL'AMBIENTE 
Art. 7 
I criteri e le condizioni per la progettazione urbanistica e architettonica regolano:
– le condizioni urbanistiche,
– l'ampiezza della particella edificabile,
– la posizione e l'ideazione degli edifici nonché la tolleranza,
– la costruzione aggiuntiva e la ristrutturazione degli edifici esistenti,
– la modifica della destinazione d'uso,
– i lavori di manutenzione,
– la costruzione di edifici ausiliari,
– l'assetto esterno,
– il riscaldamento degli edifici,
– il deposito dei rifiuti,
– la demolizione degli edifici esistenti,
– la sopraelevazione degli edifici,
– la sanatoria edilizia,
– la costruzione sostitutiva,
– la nuova costruzione – la costruzione aggiuntiva.
Art. 8 
La regolamentazione urbanistica
Per le zone regolate dal presente decreto non è necessario produrre la documentazione di ubicazione, ma si rilascia una delibera di ubicazione in base al presente decreto.
Per tutti gli edifici e impianti che non sono precisamente definiti nel PP, nonché per tutte le ulteriori ed eventuali costruzioni aggiuntive, ristrutturazioni e sopraelevazioni di pertinenza, preliminarmente al rilascio della delibera di ubicazione, è necessario produrre lo studio di sostenibilità dell'impatto ambientale.
Per la realizzazione del percorso d'accesso è necessario predisporre il piano di ubicazione.
Art. 9 
Dimensioni della particella edificabile
Le particelle edificabili sono definite in ragione dello specifico piano, in base alla destinazione d'uso e alle dimensioni del fabbricato, con la definizione delle fasce di rispetto lungo i percorsi stradali.
Le dimensioni delle particelle edificabili dei singoli edifici sono quantificate numericamente e indicate nella legenda dello specifico piano, con cui è data rappresentazione de:
– l'elenco degli attuali utenti,
– posizione, dimensioni e destinazione d'uso delle nuove particelle edificabili,
– destinazione d'uso e dimensioni delle aree pubbliche, delle aree di traffico e dei corridoi comunali, nonché i riferimenti dei relativi addetti alla manutenzione.
Superfici e forme delle nuove particelle catastali risultano modificabili in relazione alle condizioni del terreno ovvero a miglior regolamentazione della situazione di proprietà, nonché sono ammessi i coordinamenti tecnici con l'infrastruttura.
Negli edifici nuovi (aggiuntivi) che non sono rappresentati nella parte grafica:
– la superficie della futura particella edificabile non può essere inferiore di 1000 m2,
– le superfici edificate di tutti gli edifici (edifici commerciali e ausiliari sulla particella) non possono superare la metà delle dimensioni della particella edificabile,
– è necessario garantire sulla particella edificabile un numero sufficiente di posti auto in conformità al paragrafo Stalli di sosta per veicoli,
– lo scostamento del nuovo edificio dal confine della particella non deve essere inferiore ai 3 m, in caso contrario l'investitore dovrà acquisire il consenso del proprietario della particella adiacente.
Gli scostamenti dei confini delle particelle dalla rete stradale esistente e da quella prevista sono:
– lo scostamento dal limite della via esistente è di 1,0 m,
– lo scostamento dal limite della Strada di Limignano ricostruita è di 2,0 m,
– previsti: la strada di congiunzione A e le strade interne B, C e D nonché i parcheggi si estendono fino al limite delle particelle edificabili.
I limiti esterni delle strade A, B, C e D sono definiti nel progetto preliminare Progetto dei percorsi stradali “A”, “B”, “C” e “D” e raccolta deflussi idrici da percorso stradale, realizzato dall'impresa NGG Isola.
Sono previsti stalli di sosta per veicoli sulle singole particelle edificabili e precisamente:
– presso gli alloggi residenziali esistenti sono previsti su ogni particella edificabile due posti auto,
– presso le case abitative-artigianali nuove sono previsti al minimo tre posti auto sul terreno funzionale,
– presso i capannoni artigianali sono previsti al minimo due posti auto, uno sulla particella edificabile davanti all'officina e il secondo nel parcheggio accanto alla strada. La disposizione è valida solo per i locali d'affari fino a 200 m2. Qualora il locale d'affari abbia superficie maggiore di 200 m2, per ogni 100 m2 di superficie supplementari è necessario garantire un ulteriore posto auto. Si può garantire il numero richiesto di posti auto in modo classico e meccanico,
– qualora presso la casa esistente viene allestita un'officina è necessario garantire anche il terzo posto auto sulla particella edificabile.
Art. 10 
Ubicazione degli edifici
L'ubicazione degli edifici è esattamente definita nello stato di fatto architettonico di costruzione.
L'ubicazione degli impianti comunali è esattamente definita nel prospetto cumulativo delle infrastrutture comunali.
Gli edifici nuovi, le costruzioni annesse agli edifici esistenti e altri fabbricati nuovi (eccetto le recinzioni) devono avere uno scostamento di almeno 3 m dal limite della particella. Per scostamenti inferiori ai 3 m l'investitore dovrà acquisire il consenso del proprietario della particella adiacente.
Art. 11 
Su tutto il comprensorio del PP sono previsti i seguenti interventi di assestamento:
1. regolazione dell'intera rete comunale:
– ammodernamento della rete esistente,
– ammodernamento della rete idrica esistente,
– ammodernamento della rete elettrica esistente, in collegamento con la ST attiva,
– ammodernamento della rete telefonica esistente con la centrale di distribuzione,
– nuova rete metano.
2. regolazione dei torrenti,
3. riassetto delle aree verdi,
4. raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Fuori dal comprensorio del piano particolareggiato sono previsti i seguenti interventi:
1. costruzione della strada di accesso da Lucia fino alla Strada di Limignano,
2. costruzione delle strade di accesso fino agli edifici destinati a restare esclusi dal collegamento alla pubblica via, in relazione alla futura costruzione della strada costiera.
Le singole zone (carré) sono oggetto di riadeguamento con osservanza delle prescrizioni più sotto evidenziate, in relazione ai singoli carré:
Carré 1:
Si mantiene la funzione del carré (Agraria, Camera dell'artigianato e gli edifici artigianali-commerciali) e viene integrata con la centrale del gas dell'impresa Ogrevanje di Pirano, il terminal dei camion con 27 stalli a parcheggio per veicoli da trasporto e sette posti parcheggio per i rimorchi, il parcheggio per le biciclette, con la costruzione sostitutiva della struttura residenziale con l'edificio abitativo-artigianale e con due edifici artigianali-commerciali e la serra presso il fabbricato dell'Agraria. Le attività sono stabilite nell'articolo 12 del presente decreto.
Carré 2:
Oltre alle strutture residenziali esistenti, se ne prevedono ulteriori 2 di nuovo innalzamento per le necessità di costruzione sostitutiva del Comune di Pirano e due con la possibilità di trasformazione del pianterreno in officine artigianali. Nelle strutture residenziali esistenti è possibile la trasformazione in officina artigianale nel pianterreno e la ristrutturazione degli edifici. Nel carré sono previsti 12 capannoni produttivi-artigianali frazionati in unità con l'asse della griglia di 9,8 m. Le attività sono stabilite nell'articolo 12 del presente decreto.
Carré 3:
Il comprensorio oltre alle attività esistenti può essere ancora integrato da aree commerciali. Nel comprensorio è prevista anche l'autorimessa e altre attività stabilite nell'articolo 12 del presente decreto.
Carré 4:
Le attività esistenti vengono integrate con i capannoni produttivi-artigianali con le stesse attività ammesse dall'articolo 12 del presente decreto.
Carré 5:
Le attività esistenti vengono integrate con il centro d'affari-commerciale e magazzino della Mercator Degro.
Carré 6:
Nel presente carré si trovano le case di abitazione esistenti alle quali è concesso di trasformare il pianterreno per le attività artigianali, la ristrutturazione nonché minori sopraelevazioni o ampliamenti. Gli altri spazi vengono integrati da singole unità abitative-artigianali ovvero duplex con attività, stabilite nell'articolo 12 del presente decreto ed il campo sportivo nonché giochi per bambini.
Carré 7:
Nel presente carré sono previsti i capannoni produttivi-artigianali e le case abitative-artigianali con le attività ammesse dall'articolo 12 del presente decreto: autodemolizione, deposito per la raccolta dei rifiuti ingombranti dell'Azienda pubblica Okolje, deposito per i veicoli della rimozione forzata e altre necessità del Comune di Pirano, parcheggio dei pullman turistici e la stazione di polizia con gli spazi alloggio (camere singole) dedicati al personale.
Le altezze limite e le dimensioni di pianta limite degli edifici (supplementari) nuovi, (non rappresentati nella parte grafica) avranno rispetto delle dimensioni del terreno e alle dimensioni degli altri edifici nel carré con una simile destinazione d'uso.
Art. 12 
A seguire si rappresentano le attività ammesse nell'area di intervento delle modifiche del PP della Zona artigianale di Lucia:
1. Nei capannoni commerciali-artigianali e produttivi-artigianali, che sono situati nei carré 1, 2, 3, 4 e 7, sono possibili le seguenti attività:
realizzazione di oggetti di metallo, plastica, legno e altri materiali, imprenditoria edilizia, muratura e facciate, carpenteria, terrazze, decorazione e tinteggiatura d'interni, piastrellatura, scalpellatura, vetreria, fabbro e lattoniere edile, installazioni di impianti, elettroinstallazioni, carrozziere, falegnameria edile e arredamento, spazzacamino, taglio legna, produzione di olio, attività alimentare, vari tipi di pulizia, tappezzeria e decorazione, vulcanizzazione e simile, servizi e altre riparazioni, riparazione di veicoli a motore, pulizia, elettrauto, riparazione macchine agricole, riparazione elettrodomestici, apparecchi radio e TV, meccanica nonché altre attività del settore servizi. Si possono eseguire anche attività commerciali e d'affari.
2. Al pianterreno e nelle cantine delle case ad uso abitativo-artigianale si possono svolgere le stesse attività come al punto 1 del presente articolo, mentre gli appartamenti sono al piano superiore e in mansarda.
3. Le altre attività particolari sono stabilite nei singoli carré nell'articolo 11 del presente decreto.
4. La destinazione d'uso degli edifici (supplementari) nuovi, (non rappresentati nella parte grafica) viene adeguata alla destinazione d'uso degli altri edifici nel carré (esistenti e previsti).
5. Nei capannoni commerciali-artigianali e produttivi-artigianali nonché negli edifici (supplementari) nuovi, (non rappresentati nella parte grafica) nei carré 1, 2, 3, 4, 5 e 7 non è permessa la sistemazione degli spazi di abitazione o appartamenti commerciali come capacità di alloggio. Sono già eccezione le case di abitazione esistenti, le case ad uso abitativo-artigianale previste nonché l'edificio del »Samski dom« (dimora per singole persone) sulla particella catastale n. 4704/1 c.c. Portorose nonché la stazione di polizia prevista con gli spazi alloggio (camere singole) per il personale.
6. La destinazione d'uso commerciale (artigianale) del piano inferiore (cantina) dello stabile ad uso abitativo-artigianale non può venir modificata a finalità residenziale, amministrativo-commerciale, ovvero ad altra finalità.
7. Nella realizzazione di locali dedicati a servizi di carrozzeria automobilistica, la valutazione sul posizionamento della cabina di verniciatura terrà osservanza del Regolamento sulle normative tecniche per gli impianti nei quali vengono applicati ed essicati i prodotti di verniciatura (Gazzetta Ufficiale RSFJ, n. 57/85).
Art. 13 
Progettazione degli edifici
Le condizioni per la progettazione degli edifici sono stabilite singolarmente per ogni carré.
Condizioni generali:
Progettazione degli edifici:
– Nella progettazione degli edifici è necessario avere osservanza delle più recenti tecniche di costruzione degli edifici commerciali e magazzini nelle zone artigianali.
– I limiti di impegno degli edifici di nuova realizzazione sono soggetti alla sostenibilità dimensionale, di forma ed orientamento dei terreni di edificazione, tenendo altresì presente lo sviluppo interferenziale e funzionale nei confronti dei preesistenti stabili della zona artigianale.
Costruzioni nuove:
– Tutte le costruzioni nuove devono considerare l'impostazione del progetto, le altezze limite e le dimensioni di pianta limite, nonché gli scostamenti come esposti nella parte grafica del piano particolareggiato e nei progetti preliminari, considerando le tolleranze consentite nell'articolo 29 del presente decreto.
– I progetti preliminari dei capannoni produttivi, esposti nei fogli 02 – 04, sono vincolanti nei confronti delle dimensioni di pianta e altezza dei nuovi edifici (considerando le tolleranze consentite) e raccomandate a riguardo della costruzione e progettazione degli edifici. È possibile anche la sistemazione del mezzanino soltanto in un piano, a condizione che lo stesso non superi le dimensioni di pianta dell'edificio.
Carré 1:
– Stazione del gas: fabbricato commerciale con magazzino è P+1, dimensioni di pianta 15 x 71 m, serbatoi del gas, come risulta dallo stato di fatto architettonico di costruzione, la stazione di distribuzione che è P e dalle dimensioni di pianta 8,5 x 6,0 m, fabbricato commerciale P + 1, 25 x 10 m.
– Le distanze di sicurezza dell'impianto di immagazzinamento del gas nelle bombole e nei serbatoi devono essere in conformità al regolamento sul GPL (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 22/91).
– Terminal autocarri: superfici asfaltate regolari senza fabbricati, come risulta dagli allegati grafici, 27 posti di parcheggio per autocarri motrice, 7 posti per i rimorchi.
– Casa abitativo-artigianale (oleificio) K+P+1+M, dimensioni 10 x 15 m.
– Fabbricato commerciale-artigianale K+P+1, dimensioni 22 x 40 m.
– Fabbricato d'affari-commerciale K+P+1, pentagono di forma irregolare con i lati 30 x 30 x 15 x 27x 8 m.
– Serra P, dimensioni 8 x 50 m.
– Nella situazione architettonica di costruzione le quote del pianterreno sono definite con l'altezza sopra il livello del mare con tolleranze possibili di ± 0,50 m.
– I tetti sono piani o con una inclinazione di 19°–20° in base alla tecnologia e struttura dell'edificio. Se la copertura risulta inclinata, la direzione del colmo deve essere sempre in quella del lato più lungo.
Carré 2:
– I capannoni produttivo-artigianali sono P + 1, dimensioni di pianta 20 x 39,20 m, 20 x 58,80 m, 20 x 49 m, 20 x 29,40 m e 20 x 19,60 m, così come risulta evidente dallo stato di fatto architettonico di costruzione,
– casa di abitazione K+P+1, dimensioni di pianta 10 x 12 m,
– edificio abitativo-artigianale K+P+1+M con le dimensioni di pianta così come risulta evidente dallo stato di fatto architettonico di costruzione,
– le quote del pianterreno sono definite nello stato di fatto architettonico di costruzione con l'altezza sopra il livello del mare con tolleranze possibili di ± 0,50 m,
– i tetti dei capannoni sono piani o con una minima inclinazione ed il colmo in direzione del lato più lungo, mentre nelle case di abitazione e fabbricati abitativo-artigianali i tetti sono a due falde con una inclinazione di 18°–22° con il colmo in direzione del lato più lungo e coperti da tegole.
Carré 3:
– Centro commerciale-d'affari: edificio A con dimensioni di pianta 44,31 m x 26,58 m, in altezza include K + P, edificio E con dimensioni di pianta 35,35 m x 42,23 m, in altezza include K + P +1, edificio produttivo della MARIVA (F) con dimensioni di pianta 39,64 m x 9,0 m, in altezza include parzialmente K + P + 1, invece parzialmente P +1. Altri fabbricati e costruzioni annesse, che non vengono modificate, sono in altezza K + P +1, con dimensioni di pianta: G – 49,00 m x 20,00 m, H – 12,00 m x 10,00m, I – 38,80 m x 10,0 m, J – 20,60 m x 10,00 m, K – 30,46 m x 6,5 m, L – 38,80 m x 14,25 m, M – 56,22 m x 38,60 m, N –16,72 m x 7,76 m, O – 32,57 m x 17,02 m, P – 13,44 m x 8,28 m.
– i tetti dei nuovi edifici sono piani ovvero con una inclinazione massima di 22°, coperti in base alla struttura della costruzione,
– le quote del pianterreno sono definite nello stato di fatto architettonico di costruzione con l'altezza sopra il livello del mare con tolleranze possibili di ± 0,50 m.
Carré 4:
– Le dimensioni di pianta limite dei capannoni produttivo-artigianali sono: 15 x 23 m, 18 x 60 m, 16 x 45 m, 20 x 68,60 m, 12 x 30 m e 12 x 24,30 m, così come risulta evidente dallo stato di fatto architettonico di costruzione, la griglia delle unità può essere anche differente nell'ambito delle dimensioni limite esterne,
– le quote del pianterreno sono definite con l'altezza sopra il livello del mare nello stato di fatto architettonico di costruzione con tolleranze possibili di ± 0,50 m.
Carré 5:
– Il Centro commerciale-magazzino Mercator Degro verrà costruito quale edificio sostitutivo mentre gli edifici esistenti verranno demoliti. L'edificio sarà parzialmente P, parzialmente invece P+2. All'interno dell'edificio saranno gli spazi della direzione e gli spazi commerciali-magazzino.
La dimensione di pianta limite dell'edificio è di 143,0 m x 67,0 m. La quota del pianterreno è di 17,70 m slm. L'altezza limite del cornicione ammette quote distinte (il limite superiore del cornicione) da 22,0 m slm fino al suo massimo di 31,0 m slm. Le strutture dei tetti possono essere differenti, parzialmente in cemento armato, parzialmente prefabbricate. Le facciate saranno lisce, con la parte terminale del cornicione diritta, in modo tale che la struttura di copertura non emerga a vista.
Le tolleranze delle dimensioni di pianta limite sono possibili all'interno della dimensione limite massimale definita. Deroghe in tal senso sono ammesse soltanto nei punti in cui lo scostamento dal confine della particella è superiore ai 3,0 m. La divisione della parte al pianterreno dalla parte a due piani all'interno della dimensione limite massimale della pianta può essere anche differente da quella presentata nella parte grafica. L'edificio può essere costruito anche per fasi in base alle necessità dell'investitore. Per ogni fase è necessario realizzare la corrispondente infrastruttura comunale e garantire un numero sufficiente di stalli parcheggio.
Carré 6:
– Le unità abitativo-artigianali singole o doppie sono K+P+1+M, le dimensioni della pianta così come anche le quote assolute dei pianterreni sono evidenti dallo stato di fatto architettonico di costruzione,
– i tetti sono simmetrici, a due falde, con una inclinazione di 18°–22°, con il colmo in direzione del lato più lungo ovvero in direzione della linea di contorno e coperte da tegole,
– le quote del pianterreno sono definite nello stato di fatto architettonico di costruzione, con altezza sopra il livello del mare con tolleranze possibili di ± 0,50 m,
– il riadeguamento del campo sportivo e area bambini sarà oggetto di progettazione separata e specifica.
Carré 7:
– Per i capannoni produttivo-artigianali vale ugualmente tutto come per i capannoni produttivo-artigianali nel carré 2, le dimensioni dei capannoni sono: 8 x 30 m, 8,0 x 36,40 m, l'altezza include il pianterreno e il piano, 16 x 25 m in 9,70 x 28,70 m, come risulta evidente dallo stato di fatto architettonico di costruzione,
– la stazione di polizia con gli spazi alloggio (camere singole) dedicati al personale, per quanto alle dimensioni di pianta dell'edificio, si conforma alle necessità, l'altezza dell'edificio viene adeguata alle altezze degli edifici adiacenti (»Samski dom« – casa per persone singole),
– raccolta rifiuti ingombranti, lo stabilimento è P, 10 x 5 m, con la possibilità di una tettoia sopra l'intero terreno,
– parcheggio per pullman turistici, 3,5 x 12 m, in totale 8 posti parcheggio,
– casa abitativo-artigianale K+P+1+M, dimensioni di pianta 9 x 13,5 m,
– le quote del pianterreno sono definite nello stato di fatto architettonico di costruzione con l'altezza sopra il livello del mare con tolleranze possibili di ± 0,50 m,
– non è possibile un ampliamento del »Samski dom« sulla particella catastale n. 4704/1 c.c. Portorose.
Nell'innalzamento delle strutture abitativo-artigianali nei carré 6 e 2 è ammesso un numero inferiore di piani da quelli previsti (fino a K+P+1).
Le dimensioni dei nuovi (supplementari) edifici, che non sono rappresentati nella parte grafica, si conformano in pianta ed in altezza alle dimensioni limite maggiormente presenti negli edifici nel singolo carré con simile – stessa destinazione d'uso.
Art. 14 
Ristrutturazione, ampliamento dell'edificio e manutenzione
Si avallano la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici già esistenti in conformità:
– alla modifica della destinazione d'uso prevista,
– alla necessità di integrazione funzionale e miglioria,
– l'ampliamento degli edifici esistenti è ammesso in tutti i piani, dovrà tuttavia rispettarsi lo scostamento lateralmente minimo di 3m dal confine della particella. Per uno scostamento inferiore è richiesto il consenso del proprietario della particella adiacente interessata.
Nel caso in cui si dovrà, con la ristrutturazione degli edifici esistenti, intervenire al di fuori delle dimensioni limite attuali, in base al secondo punto dell'articolo 8 del presente decreto, risulterà propedeutica la valutazione preliminare di impatto ambientale.
Ampliamento degli edifici
Possono essere oggetto d'ampliamento tutti gli edifici esistenti, nelle diverse destinazioni d'uso (abitativi, commerciali, artigianali-d'affari), edificati nel rispetto del permesso di costruzione, alle seguenti condizioni:
– la superficie costruita dell'edificio di base e tutti gli edifici (ausiliari) costruiti sulla particella non deve superare un terzo delle dimensioni della particella edificabile per le case di abitazione e abitativo-artigianali, ovvero la metà della particella edificabile per gli edifici commerciali e capannoni produttivo-artigianali,
– a seconda delle dimensioni della costruzione aggiuntiva e dell'attività prevista è necessario garantire degli stalli parcheggio aggiuntivi.
Nell'ampliamento dei capannoni produttivo-artigianali è necessario considerare l'immagine dell'edificio come parte integrante del complesso; non è ammesso l'ampliamento di parti dei capannoni produttivo-artigianali con fabbricati semplici (tettoie, padiglioni ecc.) e non soggetti a permesso di costruzione preliminare. Contestualmente non è ammesso l'ampliamento della struttura dedicata ad alloggi unipersonali, sita sulla particella catastale n. 4704/1 c.c.
Sopraelevazione degli edifici esistenti
Le sopraelevazioni degli edifici innalzati in piena conformità normativa, oppure di parti degli stessi, fino all'altezza e al piano delle dimensioni massime maggior insistenti ovvero assimilabili per destinazione d'uso nel carré nel quale si trova l'edificio, restano ammesse allorché non ne risulti alterato il rapporto di composizione per intero e non vengono peggiorate le condizioni di alloggio degli edifici vicini.
Ricostruzione
Per ricostruzione si intendono le opere di reinnalzamento di un nuovo edificio, nella medesima posizione dove è stato preliminarmente demolito uno stabile normativamente conforme, ovvero nelle sue immediate vicinanze ma comunque all'interno della particella edificabile, allorché non ne siano sostanzialmente alterati la destinazione d'uso, la parte esteriore, le dimensioni e gli impatti sull'ambiente dell'edificio preesistente.
Sanatoria amministrativa degli edifici non conformi
La sanatoria amministrativa degli edifici ed impianti realizzati in omissione dello specifico permesso di costruire, ove cioè preliminarmente previsto, è possibile soltanto per quegli edifici che soddisfino le condizioni dell'articolo 9 (edificazione della particella) e dell'articolo 12 (destinazione d'uso). Il predetto procedimento è praticabile con esclusività nelle dimensioni limite esistenti sul terreno il giorno dell'accettazione delle Modifiche e integrazioni del PP.
Variazione della destinazione d'uso
Per gli edifici esistenti dotati di documentazione in regola e per quelli altresì edificandi è ammessa la variazione della destinazione d'uso vigente ovvero prevista dalle Modifiche e integrazioni del PP (dell'edificio intero o parte dell'edificio), ove ciò sia sostenibile per il comprensorio (carré) interessato ed esclusivamente alle condizioni e nelle attività di cui all'art. 12.
Art. 15 
Costruzione di edifici ausiliari
L'innalzamento di edifici ausiliari è possibile (ove non espressamente vietato) in conformità al Regolamento sulle tipologie d'edificazione impegnative, limitatamente impegnative e semplici, valendo le condizioni di costruibilità per edifici semplici per i quali non sia prescrittivo il permesso di costruzione, ovvero per prescrizioni insistenti sulle attività d'opera e sui terreni interessati (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 114/03).
Art. 16 
Sistemazione esterna
– Il riadeguamento esterno nell'ambito degli edifici abitativo-artigianali sarà realizzato con materiali naturali e mediante l'impegno di vegetazione autoctona. Le superfici lastricate per i parcheggi e terrazzi che vengano realizzate in pietra o mattonelle, altresì le superfici di lavoro antistanti le officine in asfalto.
– Le recinzioni tra i confini delle particelle possono essere parapetti in muratura fino a 50 cm e siepi di cespugli sempreverdi.
– La recinzione di protezione, destinata a proteggere fisicamente gli edifici commerciali, i fabbricati non abitativi e altre superfici, dove viene svolta l'attività, può essere in filo metallico ovvero con paletti metallici di altezza fino a 2,2 m. La recinzione adiacente al corpo stradale non deve ostruire la visibilità della carreggiata. Per la costruzione della recinzione è necessario ottenere il parere favorevole del concessionario amministrativo della rete stradale.
– I terreni utilizzati esclusivamente quali aree di movimentazione e stoccaggio e su cui non insistano edifici, devono essere mantenuti in ordine e lastricati ovvero asfaltati. Su di essi non è permesso deporre materiale di scarto o rifiuti ingombranti (ad eccezione dell'impianto per la differenziazione rifiuti).
– I cortili interni dei capannoni di produzione sono lastricati con piastre di ciottolo lavato oppure asfaltati. Non è permessa la versione di cortile sterrato.
– Le fasce di rispetto lungo le strade vengono regolate dai rispettivi amministratori e sono riportate esattamente nel piano di frazionamento. Nella fascia di rispetto non è ammesso il posizionamento di recinzioni e muri di sostegno.
– La sistemazione del campo sportivo e dell'area bambini.
– Nell'ambito del PP tutte le aree verdi non incluse nei terreni funzionali si considerano di pubblica utilità e vengono regolate nell'ambito del programma definito appositamente o in base ad un accordo particolare.
– Se i muri di sostegno ovvero di sottoscarpa (struttura tra due altezze del terreno, finalizzata a impedire le frane ovvero lo scivolamento della terra) hanno una altezza superiore a 1,6 m, devono essere realizzati con una rientranza di almeno 70 cm.
Art. 17 
Riscaldamento degli edifici
– Il riscaldamento degli edifici abitativo-artigianali è previsto a metano con l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione ovvero, dove non sia individualmente possibile, mediante riscaldamento centrale a gasolio leggero oppure ad energia elettrica.
– Il riscaldamento delle officine artigianali è previsto nelle medesime modalità di cui le case abitativo-artigianali.
– La cisterna gasolio andrà posizionata nelle cantine degli edifici oppure mediante serbatoio interrato.
– Nelle pertinenze dove non sia possibile l'allacciamento degli edifici alla metanizzazione di rete, non è altresì ammessa la dotazione individuale di serbatoi GPL.
Art. 18 
Deposito rifiuti
– Il deposito dei rifiuti presso le case abitativo-artigianali è previsto per ogni casa separatamente nei cassonetti da 50 l.
– Il deposito dei rifiuti presso le officine artigianali è previsto per più capannoni assieme, in cassonetti più grandi da 700 l. L'ubicazione di tali cassonetti è rappresentata nel prospetto cumulativo degli impianti comunali.
– Tutti i rifiuti vengono trasportati nella discarica fuori dalla zona artigianale – in conformità al decreto in vigore sullo smaltimento dei rifiuti comunali nel territorio del Comune di Pirano.
– Bisogna considerare il sistema di raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti. I punti di raccolta devono essere accessibili ai mezzi di trasporto comunali. I punti di raccolta e i rifiuti ecologici devono essere in conformità al Programma di trattamento dei rifiuti comunale.
V REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO 
Art. 19 
– L'accesso alla zona artigianale è previsto mediante la nuova strada da Lucia, che deve essere costruita nella prima fase.
– Nella zona artigianale è prioritario il percorso stradale meridionale, per la lunghezza dell'intera valle.
– Le altre parti del comprensorio utilizzano i collegamenti trasversali a tale strada.
VI CONDIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E COMUNALI 
Art. 20 
Tutti gli edifici devono essere allacciati alla esistente ovvero nuova infrastruttura stradale e comunale. Gli edifici esistenti con le fosse biologiche, dopo la costruzione della canalizzazione fognaria, si devono allacciare alla rete fognaria pubblica.
Rete stradale
– È prevista la ricostruzione della Strada di Limignano per una lunghezza di 285 m, larghezza 7,0 m, con un marciapiede semplice di 2,0 m sulla parte meridionale. La strada verrà asfaltata, il carico previsto sarà di 10 tonnellate. L'acqua meteorica sarà confluita in un canale chiuso della canalizzazione delle acque meteoriche.
– Non si prevede a ricostruzione della bretella viaria per le abitazioni, come attualmente in uso sul limite occidentale, in quanto è data realizzazione della nuova strada costiera.
– Il profilo della nuova strada principale è largo 11,0 m, con marciapiede semplice di 1,5 m su entrambi i lati, la pista ciclabile di 2,0 m su di un lato, lungo la parte settentrionale è regolato il canale aperto del torrente.
– La strada trasversale esistente in zona ovest mantiene il profilo attuale.
– A metà della sezione centrale si prevede un nuovo collegamento trasversale, con profilo di 8,0 m e con il marciapiede da entrambi i lati di 1,20 m, in direzione nord, dove collega le strutture abitative esistenti e la nuova zona nella parte settentrionale, terminando con l'allacciamento alla via di comunicazione centrale della parte nord.
– La via di comunicazione centrale della parte nord ha un profilo di 6,0 m, con parcheggio su entrambi i lati di 5,0 m, il marciapiede di 1,20 m, su di essa insistono i collegamenti trasversali quale accesso fino ai singoli capannoni, che si estinguono a vicolo cieco.
– Il collegamento in direzione longitudinale è riorganizzato sull'attuale tracciato, con una confluenza sulla parte meridionale di larghezza 7,0 m, di cui 1,20 m di marciapiede.
– Le parti meridionali del comprensorio oggetto di pianificazione sono connesse da collegamenti trasversali di profilo 5,0 m.
Veicoli in sosta
La sosta veicoli è regolamentata mediante l'attivazione di un numero sufficiente di stalli parcheggio nelle adiacenze di ogni fabbricato nuovo e con la creazione di ampia area a parcheggio autocarri nella sezione ovest del comprensorio.
Qualora il numero degli stalli al livello del terreno non soddisfi le necessità delle singole attività per la loro area di pertinenza, sarà necessario provvedere ad impianto parcheggio su due livelli. Il parcheggio a due livelli presso il centro commerciale e d'affari ha le dimensioni massimali in pianta di 51,61 m x 42,31 m (edificio D).
Percorsi ciclabili e pedonali
La pista ciclabile si estende su di un lato della nuova strada principale di accesso fino all'incrocio presso la lavanderia. I percorsi pedonali sono sistemati come marciapiedi semplici accanto ai collegamenti del traffico principali all'interno della zona di assetto territoriale.
Art. 20a 
Infrastruttura della strada statale 
Le pianificazioni ambientali devono garantire:
– uno svolgimento sicuro del traffico per tutti i suoi utenti,
– la disponibilità di segnaletica stradale, con cui fornire tempestiva indicazione delle variazioni delle condizioni per sviluppo del traffico in sicurezza,
– una pianificazione coordinata con il know-how tecnologico di progettazione e costruzione più innovativo in materia di ingegneria stradale, nonché corrispondente nel merito ai parametri di sostenibilità economica ed urbanistica,
– che con l'intervento proposto, nella fascia di rispetto della strada statale, non saranno compromessi i livelli di consolidamento della via di collegamento medesima e del traffico ivi insistente, le condizioni di connessione alla rete ed il tenore manutentivo previsto.
I collegamenti viari fino agli edifici e terreni devono confluire ordinatamente nella strada comunale ovvero non classificata, come normalmente destinata al pubblico utilizzo, garantendone la percorribilità in direzione della strada statale.
Art. 21 
Approvvigionamento idrico
Il comprensorio si rifornisce dell'acqua dal serbatoio Vignole già costruito nella seconda zona di pressione (2000 m3) da due direzioni. Il piano particolareggiato prevede il collegamento alla conduttura esistente ACC 150 mm (conduttura in cemento-amianto), che passa lungo la Strada di Limignano. Questa conduttura viene connessa alla nuova rete costruita, che è collegata con il serbatoio Vignole a quota 75 metri s.l.m.. L'intera rete si rifornisce con la conduttura interna, che passa accanto alle nuove strade previste (PVC dim. Ř 110 fino a Ř 160 mm) per una pressione di 10 bar. La rete di idranti è prevista con l'utilizzo di modelli Ř 80, in conformità alle norme di sicurezza antincendio del – Regolamento sulle normative tecniche per la rete di idranti per lo spegnimento degli incendi (Gazz. Ufficiale della RSFJ, n. 30/91).
Nel caso in cui risulti necessaria una maggiore quantità di acqua per i singoli edifici, usufruendo delle disponibilità della rete idranti, gli edifici dovranno garantire una quantità aggiuntiva di acqua con un potenziamento della rete di idranti o da altre fonti fino all'acquisizione del certificato di agibilità.
I tracciati degli edifici e impianti dell'acquedotto devono passare nelle aree pubbliche.
Il dimensionamento della distribuzione idrica all'interno del comprensorio trattato viene realizzato a sezioni, alla luce dei dati di picco del consumo previsto ed in base alle norme richieste dalla sicurezza antincendio degli edifici.
È vietata la realizzazione di idranti soprassuolo nella rete idrica pubblica, come pure tratti terminali ciechi.
Il progettista si procura ed osserva tutti i dati disponibili sullo status-quo della rete idrica, in particolare i vincoli del Regolamento tecnico del Rižanski vodovod Koper (Gazzetta Ufficiale della RS, n.16/13).
Tutte le intersecazioni e le modalità di protezione dell'impianto acquedotto devono essere dettagliatamente approfondite con ragione degli altri impianti comunali.
L'assetto dell'orticoltura non deve in nessun caso influire dannosamente sugli attuali e previsti impianti idrici. Non è permessa la coltivazione all'interno del corridoio protetto.
Nella pianificazione di tutti gli interventi d'assetto nell'ambiente per l'intero comprensorio è necessario considerare sia gli impianti idrici attuali che quelli previsti.
Gli interventi previsti non intaccheranno in alcun modo le premesse di sicurezza sul lavoro, la regolare manutenzione e la sostenibilità funzionale nel tempo degli impianti, né tantomeno la potabilità e salubrità dell'acqua in rete, ovvero i livelli di approvvigionamento idrico ed il tenore del sistema antincendio a tutela delle utenze già attive.
Gli incroci dell'acquedotto con gli allacciamenti comunali, nonché gli scostamenti dagli altri edifici, devono essere realizzati con ragione delle prescrizioni tecniche e di legge, nonché in conformità con le norme del RT del Rižanski vodovod Koper.
Art. 21a 
Allacciamento degli edifici alla rete idrica pubblica
L'approvvigionamento idrico ed il sistema antincendio del comprensorio del PP sono garantiti dal serbatoio RZ Vignole di 2000 m3 a quota 69,15 s.l.m..
Il dimensionamento dell'allacciamento viene definito in base alle richieste di approvvigionamento idrico e sicurezza antincendio interna degli edifici previsti.
Il sistema di rete idrica interna deve essere realizzato in modo tale da non permettere flussi di ritorno dell'acqua nel sistema idrico pubblico. Lo stesso vale per il sistema di sicurezza antincendio interno, che deve essere elaborato nell'ambito della documentazione di progetto degli edifici previsti, in conformità allo studio e alle prescrizioni sulla sicurezza antincendio, garantendo al contempo l'interscambio idrico.
È possibile l'allacciamento di nuovi edifici ovvero di unità commerciali autonome all'interno dell'edificio, osservando le indicazioni del fornitore e le prescrizioni della Legge sulla tutela dei consumatori e del Regolamento sulla fornitura dell'acqua potabile attraverso punti di fornitura autonoma.
L'Acquedotto del Risano convaliderà, con il rilascio del Consenso alle soluzioni di progetto, le condizioni tecniche propedeutiche all'autorizzazione all'allacciamento dell'edificio alla rete idrica pubblica.
Art. 22 
Canalizzazione fognaria
Nella zona di assetto territoriale è previsto un sistema di canalizzazione fognaria separato. La canalizzazione per acque scure si allaccia al collettore esistente nella zona industriale. Per la predetta canalizzazione sono previste tubature di cemento-amianto, dimensionate per un consumo giornaliero di 400 l/persona/giorno, con collegamento della stessa all'impianto centrale di depurazione di Pirano.
Per le acque reflue industriali è necessario prevedere un adeguato pretrattamento di depurazione in conformità al Regolamento di emissione di sostanze e calore nello smaltimento delle acque reflue dalle fonti di inquinamento (Gazzetta Ufficale della RS, n. 35/96).
La canalizzazione delle acque meteoriche smaltisce tutte le acque di superficie del comprensorio in questione ed in parte cattura anche le acque dell'entroterra. Per la canalizzazione delle acque meteoriche sono previste tubature di cemento con lo scarico nel torrente canalizzato attraverso il separatore di grassi.
Art. 23 
Approvvigionamento elettroenergetico
L'approvvigionamento del comprensorio avviene dagli attuali impianti elettroenergetici. Nel caso in cui si preveda successivamente un aumento del fabbisogno di energia elettrica, in conformità alle soluzioni di progetto sarà necessario prevedere nuove ubicazioni delle stazioni di trasformazione elettrica e le corrispettive reti a bassa tensione.
Prima dell'inizio della costruzione è necessario picchettare tutta l'infrastruttura di distribuzione elettroenergetica sotterranea che si trova nel comprensorio trattato, ossia sul tracciato previsto per l'alimentazione dello stesso comprensorio.
Nell'esecuzione dei lavori di terra nelle immediate vicinanze degli impianti elettroenergetici è necessario considerare le regole di sicurezza per il lavoro in prossimità di impianti sotto tensione. Gli scostamenti dagli attuali impianti elettroenergetici devono essere progettati in conformità con i regolamenti, le norme, gli standard e la tipizzazione in vigore. L'investitore per gli interventi previsti nella rete di distribuzione elettrica deve ottenere le condizioni di progetto, mentre per la documentazione di progetto realizzata, dovrà conseguirsi il nullaosta dell'Elektro Primorska, UD di Capodistria. Tutte le spese di progettazione, di eventuali spostamenti, di protezione o la riparazione di danni alla rete di distribuzione elettrica esistente, durante il periodo di costruzione in questione, sono a carico dell'investitore.
La stazione di trasformazione a cavo (ST) deve essere costruita per una tensione di 20/0,4 kV e una potenza nominale adeguata con un accesso agibile per l'autocarro con gru, di massa complessiva fino a 20 t. Se la ST verrà costruita in un edificio con altre finalità dovrà essere ubicata al pianoterra possibilmente all'angolo dell'edificio con accesso diretto dall'esterno.
Il condotto di cavi da 20 kV deve essere costruito con cavi a filo unico da 20 kV posati nei canali in PVC lungo tutto il tracciato.
Nelle zone urbane i cablaggi di rete a bassa tensione si posizioneranno mediante canalizzazione in PVC a realizzazione radiale impegnativa, con la connessione degli armadi di distribuzione elettrica autoportanti. A difesa dai sovraccarichi sarà abilitato il sistema di disinserimento automatico dell'alimentazione.
L'innalzamento di strutture nella fascia di rispetto degli elettrodotti e impianti osserverà le prescrizioni in materia di emissioni elettromagnetiche e sonore.
Art. 24 
Rete telefonica
La rete telefonica per abbonati in linea con quella locale sarà realizzata con cavi di tipo TK OOV, da tirare nella canalizzazione di cavi e con i cavi di tipo TK 10 per la posa diretta nel terreno. Altresì la rete di distribuzione sarà supportata con cavi di tipo TK 33 AP per la posa diretta nel terreno. La rete verrà collegata alla nuova stazione di distribuzione nel carré 2.
Art. 25 
Metanizzazione di rete.
La metanizzazione di rete è soggetta alle direttive approvate con la Modifica e integrazione delle componenti territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 26/98).
Nella progettazione degli allacciamenti singoli è necessario considerare le Condizioni per la fornitura e prelievo del gas della AP Ogrevanje Pirano srl e il decreto in materia di erogazione gas (in fase di approvazione).
Si predilige la metanizzazione di rete degli edifici costruendi, in quanto realizzabile preliminarmente al gasdotto, eventualmente con l'attivazione di serbatoi temporanei ad alimentazione dei singoli stabili. Nell'esecuzione di tutti gli interventi sull'ambiente saranno osservate le norme di scostamento dal tracciato della rete di distribuzione, in conformità alle prescrizioni tecniche e di legge vigenti.
VII ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI ALLA REGOLAMENTAZIONE AMBIENTALE OVVERO DEGLI INTERVENTI SULL'AMBIENTE 
Art. 26 
Regolazione del deflusso
La regolazione del deflusso avviene da nord verso sud nella parte occidentale del PP. Il tracciato di scorrimento è dimensionato per il flusso massimale di acqua. Il profilo normale (2,00 x 1,70 m) deve essere protetto con un pavimento di pietrisco. Nei singoli tratti rappresentati nella situazione si deve realizzare una vasca di cemento la quale richiede una minore larghezza dell'alveo. Nei tratti dove i rialzi del terreno sono evidenti, sono previste delle traverse in cemento. Nei tratti dove il tracciato è attraversato dalla strada è previsto il superamento con dei passaggi piatti.
Art. 26a 
È necessario pianificare gli interventi sull'ambiente nel comprensorio attraversato dalla SSV Jagodje-Lucia, in modo da contenere l'impatto acustico della medesima sugli edifici.
Gli interventi pianificati dovranno realizzarsi in modo da minimizzare eventuali sviluppi negativi al traffico sul tratto viario predetto.
VIII TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE 
Art. 27 
Per assicurare le condizioni qualitative di abitazione e di tutela ambientale è necessario:
– limitare la velocità dei veicoli nel comprensorio trattato,
– risanare le zone esposte al rumore.
Tutela dell'aria
Le persone giuridiche oltre al controllo permanente dell'inquinamento provocato dalle fonti di inquinamento dell'aria nei loro fabbricati e nelle immediate vicinanze, devono immediatamente aderire al risanamento delle fonti e ad eliminare le emissioni aeriformi vietate, in osservanza alle prescrizioni della Legge sulla tutela dell'aria. In base ai risultati delle misurazioni di inquinamento è necessario realizzare un regime del traffico appropriato sul territorio per esteso.
Tutela delle acque e del suolo
Tutte le superfici del traffico devono essere realizzate con un rivestimento impermeabile all'olio e lo scarico attraverso i separatori di grassi nella canalizzazione di acque meteoriche. Tutti i magazzini di combustibili e derivati del petrolio devono essere realizzati in modo tale da non permettere il versamento nella canalizzazione o nel sottosuolo. In tutti gli interventi nel terreno è necessario impedire l'erosione delle superfici di terreno danneggiate.
Tutela dal rumore
I livelli di rumore non devono superare l'80 percento del valore massimo consentito, come definiti nel Decreto sui livelli massimi di rumore consentito, per il singolo territorio.
Nella progettazione degli edifici e nella disposizione degli spazi gli investitori, i progettisti e gli esecutori materiali devono rispettare le norme sui livelli massimi di rumore consentiti per l'ambiente in cui si trovano.
Sicurezza antincendio
Nella pianificazione e realizzazione delle regolamentazioni si osserva la normativa antincendio.
In conformità alla predetta disciplina sarà garantito quanto segue:
– le condizioni per l'evacuazione in sicurezza delle persone e per la conservazione del patrimonio,
– gli scostamenti necessari tra gli edifici, ovvero un'idonea separazione antincendio tra gli stessi, a contenimento di possibili fenomeni espansivi delle fiamme,
– le aree di intervento per il traffico e il lavoro degli automezzi di intervento,
– fonti per un sufficiente approvvigionamento idrico a spegnimento del fuoco. Se l'acqua per lo spegnimento viene garantita dalla rete di idranti esterna, lo sviluppo della stessa deve terminare entro il controllo tecnico delle costruzioni.
Si devono considerare anche i rischi d'incendio annessi:
– al maggior potenziale di infiammabilità e combustione connesso a specifiche lavorazioni tecniche;
– agli influssi degli edifici industriali esistenti e quelli nuovi nonché i processi tecnologici,
– al rischio d'estensione dell'incendio tra più aree residenziali;
Nell'elaborato Progetto di sicurezza antincendio si darà evidenza delle modalità di soddisfazione delle condizioni di sicurezza antincendio per gli edifici meno impegnativi, mentre con l'elaborato Studio di sicurezza antincendio si espliciteranno le misure prescrittive essenziali per gli edifici più impegnativi, in caso di incendio. La classificazione degli edifici meno impegnativi e quelli più impegnativi è definita nella prescrizione sul progetto e lo studio sulla sicurezza antincendio.
Art. 27a 
Tutela da disastri naturali e altro
Nella costruzione è necessario considerare i limiti naturali (erosione e terreno franabile) nonché la zona a rischio sismico e adeguare le soluzioni tecniche di costruzione nella documentazione di progetto.
Nei comprensori oggetto di pianificazione delle città e altri centri abitati con più di 5000 abitanti si costruiscono i rifugi di protezione fondamentale. In queste zone gli investitori realizzano i rifugi di protezione fondamentale negli edifici destinati a:
– servizio sanitario pubblico con più di 50 letti,
– istituzioni educative-assistenziali per più di 50 bambini,
– istruzione regolare per più di 100 partecipanti al programma istruttivo,
– centri postali e di telecomunicazione pubblici,
– televisione e radio nazionale,
– traffico pubblico passeggeri ferroviario, autobus, marittimo e aereo,
– attività energetica e industriale importante dove si svolgeranno in caso di guerra attività di particolare significato per la protezione e la difesa,
– lavoro degli organi statali.
Il comprensorio si estende nella VII zona di pericolo sismico in conformità con l'EC 8, il terreno nel comprensorio si classifica di TIPO »E«,- l'accelerazione del terreno è di: 0,1 G come risulta per l'accelerazione di progetto per un periodo di ritorno di 475 anni.
Nel caso di costruzione di edifici la cui destinazione d'uso prevista include un crescente il rischio di sversamento di sostanze pericolose, nella documentazione di progetto è necessario produrre rappresentazione tecnica delle misure atte ad impedirne l'eventualità e di quelle altresì finalizzate a contenere gli effetti negativi conseguenti all'evento, ove esso si determini.
La rete stradale pubblica, al verificarsi di eventi accidentali che lo richiedano, avrà funzione di percorso d'accesso d'emergenza, con l'utilizzo dei percorsi emergenziali dedicati anche per le attività di evacuazione di persone e cose.
La costruzione prevista deve garantire le condizioni per un allontanamento sicuro delle persone e del patrimonio, aree di lavoro e di traffico sufficienti per i veicoli di pronto intervento nonché fonti sufficienti per la fornitura di acqua per l'estinzione. Si devono garantire gli scostamenti necessari tra gli edifici e i limiti delle particelle ossia una adeguata separazione degli edifici con la quale si garantiscono le condizioni per limitare l'espansione del fuoco in caso di incendio.
L'assetto degli accessi, passaggi e aree di lavoro è regolato in conformità allo standard DIN 14090.
Art. 27b 
In base alla normativa disciplinante il settore delle acque nelle zone di inondazione sono proibite tutte le attività e tutti gli interventi nell'ambiente che possono, in presenza di fenomeni alluvionali, inficiare la fluibilità delle acque, indebolire i terreni interessati sul corso di deflusso e lungo gli argini, ovvero incrementano potenzialmente il rischio alluvionale, fatta eccezione per gli interventi destinati altresì al contenimento dell'azione corrosiva delle acque medesime.
In base alla legge nella zona di erosione è proibito:
– intervenire nell'ambiente in modo tale da accelerare l'erosione e la formazione di torrenti,
– denudare le superfici,
– disboscare le aree a vegetazione che contengono i rischi di smottamento del terreno, che naturalmente consolidano le condizioni di deflusso o che in qualche altro modo proteggono le aree sottostanti dall'influsso dannoso dell'erosione,
– interrare le sorgenti,
– l'accumulo incontrollato o lo smaltimento delle acque accumulate lungo i terreni soggetti a erosioni o a smottamenti,
– limitare il flusso delle acque torrenziali, accelerare la forza di erosione delle acque e indebolire le relazioni di equilibrio,
– deporre o accumulare legname o altri materiali,
– interrare con materiale da scavo o di scarto,
– l'asportazione di materiali detritici dal fondo e dalle sponde, con esclusione degli interventi migliorativi sullo scorrimento del torrente,
– trascinare legname.
Nella documentazione di progetto devono essere elaborate ed adeguatamente illustrate tutte le misure di prevenzione e contenimento delle eventualità capaci di incidere negativamente sul contesto idrogeologico.
Il terreno direttamente adiacente alla linea di deflusso del corso d'acqua è definito quale linea costiero-fluviale di terraferma e parimenti sono considerati costieri tutti i terreni fra i terrapieni di acqua alta. Il confine esterno dei terreni costieri si estende a 5 metri dal confine del terreno su cui insiste il corso d'acqua.
I terreni su cui insiste il corso d’acqua e su quelli definiti costieri di terraferma non possono subire interventi modificativi del contesto ambientale, fatti salvi i casi di legge.
Nella pianificazione del percorso dei tracciati delle infrastrutture pubbliche occorre minimizzare il numero di punti di attraversamento del corso d'acqua e il percorso dei tracciati sui terreni costieri. Lungo il corso d'acqua bisogna garantire il passaggio libero e senza ostacoli.
La pulizia ed il trattamento delle acque reflue devono essere in conformità con le leggi.
Per gli edifici e gli impianti esistenti, allorché situati sui terreni interessati dal corso d'acqua ovvero su quelli considerati costieri, la ristrutturazione, la destinazione d'uso o la ricostruzione è possibile alle seguenti condizioni:
– non risulta incrementato il rischio di inondazione o pericolo di erosione oppure di insidia,
– non si compromette il contesto idrico,
– i servizi pubblici mantengono regolare esercizio,
– non risulta compromesso l'attuale uso particolare delle acque,
– non si rilevano elementi di conflitto con gli obiettivi di gestione idrica,
– che con la ristrutturazione o ricostruzione non risulta ridotto lo scostamento dal confine del terreno interessato dal corso d'acqua.
Nell'area di edificazione prevista è necessario contrassegnare le eventuali fonti di acqua, mantenerle e riadeguarle opportunamente.
Ogni impegno idrico che oltrepassi i limiti di utilizzo generale richiede il rilascio di specifica autorizzazione ovvero provvedimento concessorio in conformità alla LA-1.
Gli interventi su terreni interessati da corsi d’acqua di pubblico demanio restano vincolati all’ottenimento preliminare di specifico permesso di costruzione.
Nel periodo di costruzione è necessario garantire tutte le misure di sicurezza ed una tale organizzazione del cantiere da impedire l'inquinamento dell'ambiente e delle acque, che potrebbe verificarsi con il trasporto, l'immagazzinamento e l'uso di combustibili liquidi e altre sostanze pericolose ovvero nel caso di infortuni di garantire l'immediato intervento dei lavoratori per ciò abilitati. Tutti i magazzini e punti di erogazione di combustibili e lubrificanti temporanei nonché altre sostanze pericolose devono essere protetti dall'eventuale sversamento nell'ambiente naturale.
Al termine della costruzione è necessario rimuovere tutte le strutture temporanee utilizzate per il periodo di costruzione e rimuovere tutti i resti di discariche. È necessario riportare allo stato primitivo ovvero risistemare adeguatamente tutte le superfici danneggiate dalla costruzione.
Per il comprensorio del PRPC è stata realizzata l'analisi idrologica-idraulica del PRPC per il comprensorio della Zona artigianale di Lucia – studio sul rischio di inondazione, realizzatore Isan 12, srl, n. 42/2014, novembre 2014.
Il comprensorio della zona artigianale è a rischio di inondazioni. A causa degli alvei trascurati dei torrenti Limignano e Luzzano a monte della zona e dell'inadeguato deflusso delle acque dell'entroterra, con le precipitazioni abbondanti le acque convergono nel comprensorio della zona artigianale. Quasi tutti gli edifici sono costruiti normalmente ad un livello inferiore delle strade di accesso e a causa di ciò l'acqua confluisce fino agli edifici.
Con lo studio è prevista la realizzazione di misure di attenuazione dell'economia idrica, che miglioreranno l'attuale sicurezza dalle inondazioni del comprensorio.
– Manutenzione: Al fine di garantire i flussi di progetto è necessario controllare regolarmente le canalizzazioni realizzate e gli alvei aperti nonché effettuare la falciatura e la pulizia degli accumuli. I canali realizzati illegalmente devono essere rimossi.
– Altezza di collocazione dei nuovi edifici: I nuovi edifici si collocano in altezza con la quota della soglia e la quota dell'assetto esterno sopra la quota della strada esistente ovvero prevista.
– A valle dalla canalizzazione è necessario sistemare l'alveo del torrente Limignano a Q100.
– La protezione degli edifici situati sotto il versante meridionale viene garantita con la realizzazione di fossati retrostanti che hanno la funzione di arrestare l'acqua che scorre dal versante e di smaltire le acque nel torrente Limignano.
– La protezione degli edifici situati sotto il versante nord-orientale viene garantita con la realizzazione di una nuova conduttura di diametro Φ800 mm e con un adeguato allacciamento alla canalizzazione.
– La protezione degli edifici esistenti e quelli nuovi a nord e a nord-est viene garantita con la realizzazione del canale sinistro di raccolta. Il tracciato del canale viene adeguato alla costruzione prevista. Si realizza la sistemazione del torrente Luzzano dall'allacciamento all'attuale copertura nella zona artigianale fino al limite settentrionale del PRPC per una lunghezza di circa 240 m. La regolazione viene realizzata sotto forma di fosso di terra aperto in conformità con il progetto della SSV Jagodje-Lucia. Nella zona di allacciamento all'attuale canalizzazione nella ZA di Lucia si realizza la ricostruzione dell'attuale conduttura (Φ1000) con una nuova conduttura (Φ1200) di lunghezza 15 m nonchè il pozzo di ingresso.
– La protezione degli edifici situati sotto il versante nord-occidentale viene garantita realizzando la sistemazione dell'affluente destro del Luzzano in conformità con il progetto SSV Jagodje-Lucia. Nel settore all'interno del PRPC si esegue una nuova sistemazione con l'arresto delle acque dell'entroterra. L'alveo viene realizzato della massima misura possibile con un canale aperto. Nei settori dove la realizzazione dell'alveo aperto non è possibile si realizza la canalizzazione. Contemporaneamente alla realizzazione della regolazione viene realizzata la conduttura di scarico (Φ600) dall'affluente medio del Luzzano. Con la realizzazione di un canale di arresto minore è possibile anticipatamente proteggere gli edifici all'estremo occidente.
Con la realizzazione delle misure di attenuazione previste viene risolto il deflusso dei corsi d'acqua e delle acque dall'entroterra che circolano nel comprensorio della zona artigianale. Adottando queste misure non aumentano le capacità di conduzione del sistema di canalizzazione.
Le misure di attenuazione vengono realizzate per fasi in modo da migliorare gradualmente la sicurezza dalle inondazioni. Prima dell'intervento nell'ambiente previsto è necessario verificare la permissione di costruzione considerando le attuali classi di rischio di inondazione e prima di intervenire nell'ambiente garantire la realizzazione delle misure di attenuazione necessarie. Se possibile si può anche garantire la sicurezza dalle inondazioni per i singoli edifici in modo alternativo con l'utilizzo di altre misure di attenuazione da quelle previste dagli studi comunque conformi alla legge vigente.
Per il comprensorio trattato è stata realizzata la Relazione geologica geomeccanica sulle condizioni di realizzazione degli edifici della Zona artigianale di Lucia, n. 25/14, a Lubiana, il giorno 9 dicembre 2014, la quale deve essere presa in considerazione nella progettazione e nell'esecuzione di costruzioni sul territorio dove è in vigore il decreto in oggetto.
Nella relazione sono previste le seguenti misure antierosione:
– Attorno agli edifici per lo smaltimento dell'acqua è necessario realizzare drenaggi e scarichi delle acque di superficie. Lo smaltimento di tutta l'acqua deve essere controllato per evitare danni da erosione al suolo di base.
– Con il progetto è necessario condurre gli scoli di drenaggio in modo controllato nella rete di canalizzazione regolare.
– Allo stesso modo è necessario condurre adeguatamente le acque del sistema di drenaggio sotto gli argini di scavo nonché dietro ad eventuali costruzioni di supporto negli scarichi di raccolta e poi nei sistemi regolari di smaltimento delle acque.
IX REALIZZAZIONE A TAPPE E DESTINAZIONE D'USO PROVVISORIA 
Art. 28 
La realizzazione del piano particolareggiato è prevista a più tappe, le quali comprendono la costruzione di edifici abitativo-artigianali e officine nonché la regolamentazione comunale corrispondente.
I fase che comprende:
– sistemazione della nuova strada di accesso da Lucia.
II fase che comprende:
– carré 1,
– carré 2,
– carré 3,
– carré 4,
– carré 5,
– carré 6,
– carré 7.
È possibile anche la costruzione anticipata della II fase (contemporaneamente alla I fase), tuttavia i fondi finanziari acquisiti per il pagamento della quota proporzionale delle infrastrutture comunali devono essere stanziati esclusivamente per la costruzione della strada di accesso alla Zona artigianale di Lucia. Le soluzioni e le destinazioni d'uso provvisorie dei terreni, che non vengono cioè edificati nella prima tappa, soggiaciono alle condizioni d'intervento nell'ambiente su tali terreni nonché con la definizione degli edifici e impianti provvisori come a seguire rappresentato:
– il comprensorio PP, compreso nella III fase di realizzazione del PP, viene ulteriormente utilizzato solo a destinazione d'uso agricola,
– non sono possibili ristrutturazioni e ampliamenti della casa abitativo-artigianale prevista alla demolizione e gli edifici ausiliari previsti alla demolizione,
– sono ammessi tutti i lavori di preparazione per la realizzazione della II fase del PP.
X TOLLERANZE PERMESSE 
Art. 29 
1. Per gli edifici previsti sono permesse delle tolleranze delle dimensioni di pianta, di diminuzione e aumento della dimensione limite del ± 10 percento dalle dimensioni definite dal presente decreto. Nell'aumento delle dimensioni di pianta devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 9 (terreni funzionali) del presente decreto. Per una migliore funzionalità sono permessi anche dei minimi spostamenti degli edifici, per i quali si devono considerare le condizioni degli articoli 9, 11 e 12 del presente decreto.
Nella costruzione di edifici e impianti si considerano anche le tolleranze, citate nell'articolo 13 del presente decreto, definite nei singoli carré.
2. Le tolleranze sono permesse nella definizione delle griglie interne dei capannoni nell'ambito delle dimensioni limite esterne definite dal presente decreto.
3. Gli scostamenti permessi nelle quote d'altezza assolute del pianterreno sono di ± 0,50 m ovvero dell'altezza dell'edificio.
4. Nella costruzione dell'infrastruttura comunale sono permesse delle tolleranze qualora viene constatato che, nella realizzazione della documentazione di esecuzione e nella costruzione stessa, apportando modifiche minime si può ottenere una soluzione tecnica ed economica più vantaggiosa per cui la stessa non peggiora la situazione esistente ovvero quella prevista.
5. Nelle case abitativo-artigianali nei carré 2 e 6 è possibile avere edifici con un numero inferiore di piani da quelli previsti (fino a K + P +1).
6. Nel caso in cui fosse necessario interrare più di un piano, nelle case abitativo-artigianali nei carré 2 e 6 in base alle quote iscritte del pianterreno nel documento di base e riguardo alla situazione sul terreno, è possibile modificare (aumentare) la quota del pianterreno dell'edificio in modo tale da interrare un piano solo. L'aumento della quota del pianterreno è possibile alla condizione, che la quota del cornicione dell'edificio non superi l'altezza degli edifici vicini o degli edifici previsti ubicati più in alto, oppure si diminuisce il numero di piani dell'edificio. La destinazione d'uso del pianterreno deve rimanere commerciale (artigianale) in conformità all'articolo 12, non è permessa la modifica di destinazione d'uso in quella abitativa o di appartamenti commerciali quali capacità di alloggio o qualsiasi altro tipo di capacità ad uso abitativo.
7. Per gli edifici, in cui nella parte grafica del documento di base non è riportata la quota del pianterreno, quale quota del pianterreno vengono considerati i dati del piano topografico nella posizione trattata alla condizione, che il piano inferiore (cantina) è interrato da due o tre lati nonché la quota del cornicione non deve superare l'altezza degli edifici previsti ubicati più in alto con simile – uguale destinazione d'uso. Per gli edifici in serie le quote d'altezza devono essere coordinate tra di loro.
8. Per l'edificio di erogazione gas è possibile diminuire le dimensioni in pianta dell'edificio e il numero di serbatoi nonché dislocare gli edifici senza limitazioni in conformità alle esigenze tecnologiche dell'edificio.
9. Per l'edificio Mercator è possibile diminuire le dimensioni in pianta del nuovo edificio senza limitazioni in conformità alle esigenze dell'investitore.
Art. 29a 
Nella progettazione quando si utilizzano le disposizioni del presente articolo non è necessario considerare la parte grafica del presente decreto e nemmeno le disposizioni sulle progettazioni degli edifici, le dimensioni delle particelle edificabili e della loro edificazione.
In base alle disposizioni del presente articolo si può progettare soltanto in caso di pianificazione di altri edifici con uffici e di amministrazione, edifici commerciali, edifici per altre attività di servizi, edifici garage, edifici industriali, serbatoi, silos e magazzini nonché edifici per l'istruzione e il lavoro scientifico di ricerca (in conformità con la classificazione unitaria degli edifici – CC-SI). Dalla sottocategoria serbatoi, silos e magazzini, in base alle disposizioni del presente articolo, non si possono progettare serbatoi di petrolio, silos di cereali, silos di cemento e altre sostanze secche.
Per tutti gli edifici previsti sono ammesse delle differenze delle dimensioni in pianta riguardanti la diminuzione o l'aumento delle dimensioni limite, definite dal presente decreto, tenendo in considerazione le condizioni del terzo capoverso dell'art. 10 del presente decreto (scostamenti dai limiti della particella). È ammesso cambiare la forma degli edifici così come previsto dal presente decreto.
Per garantire una migliore funzionalità degli edifici, a prescindere dalle disposizioni del presente decreto, è permessa anche una differente ubicazione dei singoli edifici all'interno della particella catastale di proprietà del singolo investitore, considerando in tal caso le condizioni del terzo capoverso dell'articolo 10 del presente decreto (scostamenti dai limiti della particella).
A prescindere dalle disposizioni del presente decreto è permesso anche costruire più edifici in sostituzione del singolo edificio, considerando però le condizioni del terzo capoverso dell'articolo 10 del presente decreto (scostamenti dai limiti della particella).
A prescindere dalle disposizioni del presente decreto è permesso anche prevedere edifici con un numero di piani differente (maggiore o minore) da quelli previsti nel presente decreto. È permesso adeguare l'altezza del singolo piano in base alle necessità dell'attività che saranno previste nel singolo edificio. L'altezza degli edifici non deve superare i 16 m, misurando la quota della soglia fino alla quota del cornicione.
A prescindere dalle quote assolute previste per i pianoterra degli edifici, che sono definite nello stato di fatto architettonico di costruzione, ed alle tolleranze ammissibili previste dalle stesse, sono possibili – per garantire la sicurezza da inondazioni ossia a causa delle richieste degli organi competenti che rilasciano i consensi oppure a causa dell'adeguamento alle quote dell'infrastruttura e della situazione sul terreno – scostamenti delle quote d'altezza assolute dei pianterreni degli edifici maggiori anche di 0,5 m.
A prescindere dalle disposizioni del presente decreto, che definiscono quale tipo di edifici (in base all'attività) si possono costruire nei singoli carré, è ammesso costruire in sostituzione degli edifici previsti, edifici ad uso non abitativo in tutti i carré, come definito nel secondo capoverso del presente articolo.
Nella progettazione quando si adottano le disposizioni del presente articolo è necessario rispettare le condizioni della terza allinea dell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del presente decreto (Posti parcheggio per autovetture presso i capannoni artigianali). Queste disposizioni sono valide nella progettazione di tutti gli edifici definiti nel secondo capoverso del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo sono valide sia per la costruzione di nuovi edifici come anche per la ristrutturazione, per l'ampliamento, per la sopraelevazione e per la modifica di destinazione d'uso degli edifici, definiti dal secondo capoverso del presente articolo.
Art. 29b 
In base alle disposizioni del presente articolo si può progettare solo nel caso di pianificazione di edifici nel carré 6.
Nel carré 6 è ammesso costruire soltanto edifici definiti dall'articolo 11 del presente decreto.
Per tutti gli edifici previsti nel carré 6 sono ammessi degli scostamenti dalle dimensioni in pianta a riguardo della diminuzione delle dimensioni limite definite con il presente decreto, per cui è necessario considerare le condizioni dal terzo capoverso dell'articolo 10 del presente decreto (scostamenti dai limiti della particella). È ammesso anche cambiare la forma degli edifici così come previsto nel presente decreto.
A prescindere dalle disposizioni del presente decreto per assicurare una migliore funzionalità degli edifici nel carré 6, all'interno delle particelle catastali di proprietà del singolo investitore, è ammessa anche una differente ubicazione degli edifici, rispettando però le condizioni del terzo capoverso dell'articolo 10 del presente decreto (scostamenti dai limiti della particella).
A prescindere dalle quote assolute previste per i pianoterra degli edifici, che sono definite nello stato di fatto architettonico di costruzione, ed alle tolleranze ammissibili previste dalle stesse, sono possibili – per garantire la sicurezza da inondazioni ossia a causa delle richieste degli organi competenti che rilasciano i consensi oppure a causa dell'adeguamento alle quote dell'infrastruttura e della situazione sul terreno – scostamenti delle quote d'altezza assolute degli edifici nel carré 6 maggiori anche di 0,5 m.
L'ubicazione e le dimensioni del campo giochi per bambini previsto nel carré 6 possono anche variare ovvero si può collocare in un altro carré.
Art. 29c 
Nel carré 2 è necessario costruire la strada principale di accesso tra i capannoni come previsto nella parte grafica del presente decreto.
Il percorso della strada, come dal capoverso precedente, risulta evidente nella parte grafica del decreto: Presentazione dell'assetto del traffico nel carré 2 con la proposta di frazionamento. La proposta di frazionamento dalla presentazione non è vincolante.
Nella progettazione degli edifici nel carré 2 è necessario, a prescindere dalla disposizione del primo capoverso dell'articolo 29 a del decreto, considerare sempre il disegno nella parte grafica del decreto: Presentazione dell'assetto del traffico nel carré 2 con la proposta di frazionamento.
In tutti i carré sono consentiti gli scostamenti dei tracciati degli impianti comunali e dell'assetto del traffico da quelli presentati, se si tratta dell'adeguamento alla situazione sul terreno, l'adeguamento all'impostazione degli edifici e alla costruzione di piani sotterranei, al miglioramento delle soluzioni tecniche, che sono più opportune dal punto di vista progettuale, di tecnica del traffico, di rinverdimento o ambientalistico, senza però peggiorare le condizioni territoriali e ambientali o pregiudicare e ostacolare i futuri assetti rispettando le norme vigenti per tali reti ed impianti. Alle stesse condizioni è possibile realizzare reti e impianti sotterranei aggiuntivi per migliorare la situazione dell'infrastruttura del comprensorio.
XI OBBLIGHI DEGLI INVESTITORI E REALIZZATORI NELL'ATTUARE L'ATTO ESECUTIVO TERRITORIALE 
Art. 30 
Oltre alle condizioni urbanistico-architettoniche, l'investitore e il realizzatore devono considerare tutte le istruzioni e condizioni dei singoli soggetti che hanno dato il loro consenso, quali parte integrante del PP.
Ogni investitore deve ottenere prima dell'intervento edilizio la delibera di ubicazione in base a questo PP e il permesso di costruire per la costruzione degli edifici e impianti.
Per ogni modifica di destinazione d'uso all'infuori delle tolleranze ammesse è necessario ottenere il permesso di ubicazione.
Per i lavori manutenzione e di costruzione degli edifici ausiliari in base al presente decreto è necessario ottenere il certificato di consenso dei lavori.
La modifica del PP Zona artigianale di Lucia (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 43/99) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:
XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 31 
La visione della modifica del PP Zona artigianale di Lucia è disponibile ai cittadini e alle comunità presso L'Ufficio per l'assetto del territorio del Comune di Pirano e presso l'Unità amministrativa di Pirano.
Art. 32 
La supervisione dell'attuazione del presente decreto viene eseguita dal Ministero dell'ambiente e del territorio, Unità di Capodistria – ispezione urbanistica.
Art. 33 
Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.
Dal decreto di modifica e integrazione del PP della Zona artigianale di Lucia: 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 11 
(Ultimazione dei procedimenti per il rilascio del permesso di costruire) 
I procedimenti amministrativi per il rilascio del permesso di costruire, che sono stati intrapresi prima dell'attuazione del presente decreto, vengono conclusi in base ai decreti fino allora in vigore.
Art. 12 
(Pianificatore) 
La pianificazione del presente decreto è affidata a: PIA STUDIO, srl, Portorose, Lungomare 26, 6320 Portorose.
Art. 13 
(Inizio di validità) 
Il presente decreto entra in vigore il 15o giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-11/2013
Pirano, 14 luglio 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.