Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice, stran 11561.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 12/13, 38/14, 37/15, 56/15) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 9. redni seji dne 30. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice 
1. člen 
V celotnem besedilu Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 34/96, 52/97, 19/07, 6/09), se naziv "komunalni redar", nadomesti z nazivom "občinski redar", v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
V 5. členu odloka se črta številka: »32B«.
3. člen 
V 50. členu odloka se v drugem odstavku črta številka: »42.«, ter doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 500,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 500,00 EUR pa fizična oseba, ki krši 42. člen.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2015-3
Moravske Toplice, dne 3. decembra 2015
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.