Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3756. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode, stran 11561.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Pobudnik Jani Iskra, direktor podjetja Pohištvo Iskra d.o.o., Barletova c. 3, 1215 Medvode, je podal pobudo za spremembo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode v delu, ki se nanaša na dopustno stopnjo pozidanosti zemljišča parc. št. 157/2, 157/3, 157/4, 158 in 160/2 k.o. Preska.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Zemljišče se nahaja v območju urejanja PI 9/2 Preska, v morfološki enoti 6E/1, kjer je dovoljena 40 % stopnja pozidanost zemljišča.
Na zemljišču stoji poslovno-obrtni objekt, grajen na podlagi gradbenega dovoljenja, v katerem ima podjetje sedež in opravlja svojo dejavnost – izdelavo pohištva.
Investitor želi v območju razvijati svojo obrtno dejavnost, zato želi, da se dopolnijo posebna merila in pogoji, ki bi v navedenem območju dopuščala 60 % stopnjo pozidanosti zemljišča.
3. člen 
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev posebnih določil prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode se nanaša na 18. člen, ki določa posebna in dodatna merila in pogoje glede gradnje v območju urejanja PI 9/2 Preska.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem) 
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-22/2015-1
Medvode, dne 7. novembra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.