Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3755. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2015, stran 11559.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji dne 2. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15 in 76/15) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.853.235
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.104.812
70
DAVČNI PRIHODKI
9.905.530
700 Davki na dohodek in dobiček
7.912.530
703 Davki na premoženje
1.660.000
704 Domači davki na blago in storitve
333.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.199.282
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
763.474
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Globe in druge denarne kazni
13.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.500
714 Drugi nedavčni prihodki
397.308
72
KAPITALSKI PRIHODKI
388.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
18.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
370.000
73
PREJETE DONACIJE
6.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 
6.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
354.423
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
193.923
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
160.500
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.062.025
40
TEKOČI ODHODKI
3.670.761
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
619.725
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
101.880
402 Izdatki za blago in storitve
2.773.656
403 Plačila domačih obresti
105.500
409 Rezerve
70.000
41
TEKOČI TRANSFERI
5.175.600
410 Subvencije
322.250
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.005.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
411.750
413 Drugi tekoči domači transferi
1.436.600
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.146.964
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.146.964
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
68.700
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
63.700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.208.790
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
590.500
55
ODPLAČILA DOLGA
590.500
550 Odplačila domačega dolga
590.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.799.290
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–590.500
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.208.790
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.799.290
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2015.
Št. 410-172/2014-17
Medvode, dne 2. decembra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.