Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija, stran 561.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) in na predlog Sveta Vrtca Idrija je Občinski svet Občine Idrija na 3. seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
1. člen
V Pravilniku o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/11, 84/11) se v tretjem odstavku 3. člena beseda »prijav« nadomesti z besedilom »oddanih vlog za vpis otroka v vrtec«.
V četrtem odstavku se besedilo »rednem vpisu« nadomesti z besedilom »poteku javnega razpisa za vpis v vrtec«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Oddelki se oblikujejo pred šolskim letom za celo šolsko leto.«
3. člen
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se briše besedilo »ali enoti«.
V drugem stavku prvega odstavka 6. člena se briše besedilo »ali občine in je sestavni del tega pravilnika«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporejanju otrok v oddelke vrtca upoštevati naslednji vrstni red kriterijev in točkovanje:
1. Ustrezna starost, 11 mesecev in več – 20 točk.
2. Odložitev šolanja oziroma vstopa v šolo – 15 točk.
3. Zaposlenost obeh staršev oziroma enega, če gre za eno starševsko družino – 10 točk.
4. Oba starša še študenta, dijaka – 10 točk.
5. Eden od staršev študent, eden zaposlen – 10 točk.
6. Dnevni program – 10 točk.
7. Stalno ali začasno prebivališče najmanj enega člana družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca – 9 točk.
8. Otrok, uvrščen v prednostni vrstni red iz preteklega leta – 7 točk.
9. Otrok staršev, ki imajo v želeni enoti že vključenega otroka – 5 točk.
10. Družina s tremi ali več otroki do 10 let starosti – 2 točki.
11. Starši prvič vpisujejo otroka v vrtec – 1 točka.
Kriterij iz 11. točke ni upoštevan v primeru, da so starši že kdaj vpisali otroka v vrtec, pri čemer je bil sprejet, vendar niso podpisali pogodbe z vrtcem ali so podpisano pogodbo prekinili še pred začetkom obiskovanja vrtca (najkasneje 15 dni pred začetkom šolskega leta).
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka, pri čemer ima prednost starejši otrok.
Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec z novim šolskim letom za njihovega otroka ni več dolžan zagotoviti prostega mesta v isti oziroma izbrani enoti.«
5. člen
V 9. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Če starši ob vpisu predložijo zdravstveno potrdilo, ki nakazuje potrebo po dietni prehrani ali druge zdravstvene posebnosti, se otroka razporedi v centralno enoto oziroma enoto, ki je po oddaljenosti staršem bližja. Določba velja samo v primeru, ko je lahko ogroženo njegovo življenje (astma, sladkorna bolezen, epilepsija, hude alergične reakcije itd.). Otrok, za katerega starši predložijo zdravstveno dokazilo, ki nakazuje zdravstvene posebnosti, pri vključitvi v vrtec nima prednosti, ampak se upošteva določbe 7. in 9. člena tega pravilnika; zdravstveno potrdilo se upošteva zgolj pri razvrstitvi v želeno enoto, če je to mogoče.
Kolikor vrtec ne razpolaga s prostimi mesti v ustrezni enoti, ko je otrok na vrsti za vključitev v vrtec, se staršem ponudi mesto v drugi enoti vrtca. Če starši mesto sprejmejo, ima ta otrok pri morebitni premestitvi v ustrezno enoto prednost pred ostalimi otroki. Če starši prosto mesto odklonijo in ne podpišejo pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca v določenem roku, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, iz česar sledi, da se postopek za sprejem otroka v vrtec ustavi. Starši, ki so umaknili vlogo za sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
V postopku obravnave vlog za vpis otrok v vrtec komisija upošteva tudi pravočasno oddane Obrazce za premestitev otrok v drugo enoto (v nadaljevanju: obrazec za premestitev). Premestitev otrok je možna glede na predvidene oddelke za naslednje šolsko leto in samo s 1. septembrom, kolikor starši oddajo ustrezni obrazec do poteka javnega razpisa za vpis otroka v vrtec, to je do 31. marca tekočega leta. V primeru omejenega števila premestitev imajo prednost pri premestitvi otroci, katerih sorojenci že obiskujejo želeno enoto. Tekom šolskega leta se razporeja samo otroke, ki po zaključenem vpisu za naslednje šolsko leto niso bili razporejeni v želeno enoto; razporeja se s prvim dnem v mesecu.«
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
6. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo. Izpolnjeno in podpisano izpisnico oddajo starši osebno na upravo vrtca, pošljejo po pošti ali elektronski pošti na naslov vrtca. Izpisnico je potrebno oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom izpisa. Izpis za nazaj ni mogoč. V primeru izpisa vrtec ob ponovnem vpisu ni dolžan otroku ponuditi mesta v istem oddelku.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-17
Idrija, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.