Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

228. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 529.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 14. seji 20. novembra 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13) se v drugem odstavku 1. člena za besedilom »str. 68« v oklepaju doda besedilo »; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/52/EU«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V skladu s 4. členom Direktive 2012/52/EU Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo iz 77.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: zakon) zagotavlja tudi informacije o elementih, ki jih morajo na podlagi Direktive 2012/52/EU vsebovati recepti, receptni obrazci, naročilnice in naročilnice EU, ki se predpišejo v eni državi članici Evropske unije in izdajo v drugi.
(4) Izrazi »recept«, »receptni obrazec«, »naročilnica« in »naročilnica EU« pomenijo enako, kot je določeno v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14).«.
2. člen
V 2. členu se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Obrazci iz prvega odstavka prejšnjega člena so:«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-21/2014/DI/16
Ljubljana, dne 20. novembra 2014
EVA 2014-2711-0066
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.

AAA Zlata odličnost