Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, stran 8267.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 92/12 in 49/13) se v 5. členu:
– besedna zveza »likovna vzgoja« v vseh primerih nadomesti z besedno zvezo »likovna umetnost« v ustreznem sklonu,
– besedna zveza »glasbena vzgoja« v vseh primerih nadomesti z besedno zvezo »glasbena umetnost« v ustreznem sklonu,
– besedna zveza »državljanska in domovinska vzgoja ter etika« v vseh primerih nadomesti z besedno zvezo »domovinska in državljanska kultura in etika« v ustreznem sklonu,
– točka 1. 1. 5. Športna vzgoja spremeni tako, da se glasi:
»1. 1. 5. Šport
Učitelj športa v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj športa v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.
Učitelj športa v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.«,
– točka 1. 1. 7. Angleščina spremeni tako, da se glasi:
»1. 1. 7. Angleščina
Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz angleščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), poučevanje angleščine ali anglistika.
Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje angleščine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz angleščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), poučevanje angleščine ali anglistika.
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.«,
– točki 1. 1. 8. Nemščina se spremeni tako, da se glasi:
»1. 1. 8. Nemščina
Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz nemščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz nemščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.«,
– v točki 1. 1. 14. Naravoslovje doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, fizike in kemije v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.«,
– v drugi alineji prvega odstavka v točki 1. 1. 17. Kemija za besedilo »magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija) in pred besedno zvezo »kemijsko izobraževanje« doda vejico,
– točka 1. 1. 20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja) se spremeni tako, da se glasi:
»1. 1. 20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja)
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz italijanščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z italijanščino), italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«,
– točka 1. 2. 21. Srečanja s kulturami spremeni tako, da se glasi »1. 2. 21. Etnologija – dediščina in načini življenja«,
– točka 1. 2. 22. Sodobnosti z razsežnostmi dediščine črta,
– prvi odstavek točke 1. 2. 21. Etnologija – dediščina in načini življenja spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj predmeta etnologija – dediščina in načini življenja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje etnologije in kulturne antropologije.«,
– v drugem odstavku točke 1. 2. 21. Etnologija – dediščina in načini življenja se besedilo »srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine« nadomesti z besedilom »etnologija – dediščina in načini življenja«,
– v drugi alineji točke 1. 2. 35. Retorika beseda »ali« za besedno zvezo »sociologija – sociologija vsakdanjega življenja« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »sociologija – upravljanje človeških virov in znanja« pa se doda besedilo »ali kateregakoli tujega jezika«,
– v točkah 1. 2. 60. Šport za zdravje, 1. 2. 61. Izbrani šport in 1.2. 62. Šport za sprostitev se besedna zveza »športne vzgoje« nadomesti z besedo »športa«,
– v drugi alineji drugega odstavka točke 1. 5. Učitelj individualne in skupinske pomoči beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »inkluzivna pedagogika« pa se doda besedilo »ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju«,
– v drugi alineji prvega odstavka točke 1. 6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »inkluzivna pedagogika« pa se doda besedilo »ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju«, v prvi alineji drugega odstavka pa se besedilo spremeni tako, da se glasi »univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,«, doda se nova druga alineja, ki se glasi: »magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali«, druga alineja pa postane tretja alineja drugega odstavka,
– za točko 1. 6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč se doda nova točka, ki se glasi: »1. 7. Učitelji neobveznih izbirnih predmetov
1. 7. 1. Angleščina v prvem razredu
Učitelj angleščine v prvem razredu je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta angleščina v prvem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 2. Nemščina v prvem razredu
Učitelj nemščine v prvem razredu je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta nemščina v prvem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 3. Angleščina kot drugi tuji jezik
Učitelj angleščine kot drugega tujega jezika v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta angleščina v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
Učitelj angleščine kot drugega tujega jezika v tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta angleščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 4. Nemščina kot drugi tuji jezik
Učitelj nemščine kot drugega tujega jezika v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta nemščina v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
Učitelj nemščine kot drugega tujega jezika v tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta nemščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 5. Italijanščina kot drugi tuji jezik
Učitelj italijanščine kot drugega tujega jezika v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja) v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
Učitelj italijanščine kot drugega tujega jezika v tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta italijanščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 6. Madžarščina kot drugi tuji jezik
Učitelj madžarščine kot drugega tujega jezika v drugem in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz madžarskega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje madžarski jezik s književnostjo.
1. 7. 7. Hrvaščina kot drugi tuji jezik
Učitelj hrvaščine kot drugega tujega jezika v drugem in tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta hrvaščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 8. Francoščina kot drugi tuji jezik
Učitelj francoščine kot drugega tujega jezika v drugem in tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta francoščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 9. Umetnost
Učitelj umetnosti v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta likovna umetnost v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali obveznega predmeta glasbena umetnost v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
Učitelj umetnosti v drugem obdobju je lahko tudi, kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 10. Računalništvo
Učitelj računalništva v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedija ali računalniška omrežja v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 11. Šport
Učitelj športa v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta šport v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 7. 12. Tehnika
Učitelj tehnike v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta tehnika in tehnologija v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.«,
– v drugi alineji točke 2. Svetovalni delavec beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »inkluzivna pedagogika« pa se doda besedilo »ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju«.
2. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe tega pravilnika je za laboranta ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS ali po študijskem programu, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje, v skladu s 15. členom ZViS-E, če je vseboval zadosten obseg ustreznih vsebin v skladu s 6. točko 5. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-50/2015
Ljubljana, dne 24. septembra 2015
EVA 2015-3330-0036
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti