Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015

Kazalo

2569. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina, stran 7127.

  
Na podlagi petega odstavka 268. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) S tem aktom se določa obvezna vsebina sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: SON) ter pravila in načela, v skladu s katerimi mora operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) pripraviti SON.
(2)  SON morajo biti oblikovana pregledno, objektivno in nediskriminatorno za uporabnike sistema (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ob upoštevanju ciljev, da SON prispevajo k učinkovitemu, zanesljivemu in varnemu delovanju distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem) ter delovanju trga z zemeljskim plinom v skladu z veljavnimi predpisi.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– notranja plinska napeljava:
je napeljava z vso opremo, od glavne plinske zaporne pipe do vključno plinskih trošil oziroma odvoda dimnih plinov;
– priključek:
pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne na priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim mestom uporabnika;
– priključno mesto na omrežju:
pomeni točko na distribucijskem sistemu, kjer je oziroma bo priključen priključek uporabnika;
– priključno mesto uporabnika:
pomeni točko na koncu priključka neposredno za glavno plinsko zaporno pipo, kjer je oziroma bo priključena notranja plinska napeljava uporabnika;
– predajno mesto:
je točka, na kateri operater distribucijskega sistema preda uporabniku zemeljski plin in na kateri se izvajajo meritve količin zemeljskega plina za uporabnika;
– prevzemno mesto:
je točka na distribucijskem sistemu, v kateri operater distribucijskega sistema na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina.
II. SPLOŠNO O VSEBINI SON
3. člen
(obvezne sestavine SON)
(1) Operater distribucijskega sistema mora v SON urediti vsa vprašanja iz drugega odstavka 268. člena EZ-1 in druga vprašanja, za katera je v EZ-1 posebej določeno, da jih operater distribucijskega sistema uredi v SON.
(2) V SON mora operater distribucijskega sistema urediti tudi pravila, potrebna za izvajanje nalog operaterja distribucijskega sistema v skladu z drugimi predpisi ter splošnimi akti, ki urejajo dejavnost operaterja distribucijskega sistema.
4. člen
(temeljna načela za pripravo SON)
(1) V skladu z načelom preglednosti morajo biti SON oblikovana jasno in na splošno razumljiv način.
(2) V skladu z načelom nediskriminatornosti je pri urejanju razmerij z uporabniki prepovedana diskriminacija uporabnikov.
5. člen
(vsebina SON)
(1) SON morajo vsebovati jasna in razumljiva pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih operaterja distribucijskega sistema in uporabnikov.
(2) Pri določanju pravic in obveznosti v SON je operater distribucijskega sistema dolžan upoštevati določbe veljavnih predpisov.
(3) V SON mora operater distribucijskega sistema urediti najmanj naslednja poglavja in njihove vsebine:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom;
– pogoje in način priključitve na distribucijski sistem;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih operaterjev sistemov;
– način izvajanja dostopa do distribucijskega sistema;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskih sistemov v kriznih stanjih;
– splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina;
– druge vsebine, kot jih določa EZ-1.
III. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
6. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)
Operater distribucijskega sistema v SON podrobno opredeli distribucijski sistem in njegove sestavne dele, na katere se nanašajo določbe SON. Opredelitev in opis distribucijskega sistema morata biti dovolj natančna, da je na njuni podlagi mogoče razmejiti objekte in naprave distribucijskega sistema in ga ločiti od drugih sistemov oziroma plinovodnih omrežij, objektov ali naprav.
7. člen
(zahteve glede pravnega statusa distribucijskega sistema)
(1) S SON je treba opredeliti pravni status distribucijskega sistema glede na lastništvo pravic na stvareh, ki sestavljajo distribucijski sistem.
(2) V povezavi z lastništvom naprav se določi lastništvo posameznih delov oziroma sestavin distribucijskega sistema ter meja lastništva.
(3) V zvezi z deli distribucijskega sistema, ki niso v lasti operaterja distribucijskega sistema, se v SON določi tudi gradnja, obratovanje, odpravljanje napak, vzdrževanje in izvajanje nadzora nad deli sistema, ki jih operater distribucijskega sistema nima v lasti.
IV. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM
8. člen
(zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sistema.
(2) Operater distribucijskega sistema mora v zvezi z obratovanjem distribucijskega sistema v SON določiti vsaj:
– obveznosti in odgovornosti operaterja distribucijskega sistema in uporabnikov z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja;
– splošne ukrepe za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema;
– nadzor in zavarovanje distribucijskega sistema;
– opredelitev kriznega stanja in zagotavljanje obratovanja v kriznem stanju;
– obvezo upoštevanja veljavnih tehničnih predpisov in standardov pri vseh delih na distribucijskem sistemu.
(3) V SON se podrobneje opredeli tudi obveznost operaterja distribucijskega sistema glede informiranja uporabnikov o delovanju distribucijskega sistema.
9. člen
(zahteve glede vzdrževanja)
(1) Operater distribucijskega sistema je dolžan vzdrževati distribucijski sistem tako, da so ves čas ohranjeni funkcionalna in obratovalna usposobljenost ter varnost delovanja distribucijskega sistema.
(2) V SON se podrobneje opredelijo vrste in postopki rednega in izrednega vzdrževanja, pravice in obveznosti operaterja distribucijskega sistema in uporabnikov ter način objavljanja informacij o rednih in izrednih vzdrževalnih delih, če le-ta vplivajo na uporabnike.
(3) V zvezi z vzdrževanjem distribucijskega sistema operater distribucijskega sistema v SON določi način izvajanja sprotnega in investicijskega vzdrževanja distribucijskega sistema, ki čim manj omeji distribucijo zemeljskega plina do odjemnih mest, ter v obdobju, ki čim manj prizadene uporabnike.
V. POGOJI IN NAČIN PRIKLJUČITVE NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM
10. člen
(pravica do priključitve)
(1) V SON je treba opredeliti način pridobitve pravice do priključitve na distribucijski sistem, pogoje njenega izvrševanja in pogoje, pod katerimi ta pravica preneha.
(2) Opredeliti je treba vsaj:
– pogoje za priključitev na distribucijski sistem;
– postopek izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem (v nadaljnjem besedilu: soglasje);
– vsebina zahtevka za izdajo soglasja in listine, ki jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izdajo soglasja;
– določitev in način plačila nesorazmernih stroškov;
– obvezne vsebine soglasja;
– veljavnost soglasja.
(3) V zvezi z izdajanjem soglasij je treba v SON urediti tudi:
– pogoje in postopek za izdajo novega soglasja;
– pogoje in postopek prenosa soglasja.
11. člen
(stroški priključitve)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje opredeli:
– način določitve stroškov, ki so potrebni za izvedbo zahtevane priključitve;
– način določitve sorazmernih stroškov;
– način določitve nesorazmernih stroškov.
(2) V SON je treba na razumljiv in pregleden način določiti metodo izračuna morebitnega obstoja nesorazmernih stroškov. Operater distribucijskega sistema mora v SON upoštevati ekonomsko dobo 20 let ter opredeliti druge parametre in način določitve vrednosti parametrov, ki so ključni za izračun nesorazmernih stroškov ter se upoštevajo v izračunu nesorazmernih stroškov.
12. člen
(soglasje)
Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje uredi vsebino soglasja, ki opredeljuje vsaj:
a) pogoje za priključitev;
b) priključno mesto na omrežju;
c) lastništvo priključka;
d) osnovne parametre priključka:
 skupna priključna moč plinskih naprav, oskrbovanih preko priključka;
 namen uporabe priključka;
 priključno mesto uporabnika;
e) nesorazmerne stroške priključitve;
f) veljavnost soglasja.
13. člen
(pogodba o priključitvi)
Operater distribucijskega sistema v SON določi bistvene sestavine pogodbenega dogovora, katerega predmet je ureditev medsebojnih razmerij, ki se nanašajo na izvedbo, uporabo in vzdrževanje priključka (pogodba o priključitvi).
14. člen
(zaplinjanje)
(1) V zvezi z zaplinjanjem mora operater distribucijskega sistema v SON opredeliti tudi druge pogoje, ki morajo biti poleg pogodbe o priključitvi izpolnjeni pred izvedbo zaplinjanja.
(2) Če operater distribucijskega sistema za izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka zahteva predložitev dodatnih listin ali dokumentacije od uporabnika, je treba te listine navesti v SON.
15. člen
(spremembe osnovnih parametrov obstoječega priključka)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi postopke v primeru spremembe osnovnih parametrov priključka po sklenitvi pogodbe o priključitvi.
(2) V zvezi s spremembo osnovnih parametrov priključka operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi spremembe osnovnih parametrov, ki so razlog za izdajo novega soglasja.
16. člen
(pravila v zvezi z odklopom)
(1) V zvezi z odklopom od distribucijskega sistema operater distribucijskega sistema v SON podrobneje opredeli postopke odklopa ter pravice in obveznosti operaterja distribucijskega sistema in uporabnikov v zvezi s tem.
(2) Operater distribucijskega sistema podrobno opredeli tudi postopke v zvezi s ponovno priključitvijo odjemnih mest, ki so bila začasno ali trajno odklopljena, ter postopek in stroške v zvezi s ponovno priključitvijo odjemnih mest, ki so bila odklopljena na zahtevo uporabnika.
(3) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje opredeli:
– primere, v katerih lahko v skladu z EZ-1 operater distribucijskega sistema začasno odklopi ali odklopi odjemalca upoštevaje nujno oskrbo gospodinjskega odjemalca;
– postopke odklopa v primeru začasnih odklopov;
– postopke odklopa po predhodnem obvestilu;
– postopke odklopa brez predhodnega obvestila;
– postopke odklopa na zahtevo uporabnika.
(4) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi obveznosti in postopek ravnanja operaterja distribucijskega sistema in dobavitelja v primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali končnega odjemalca. Če dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi zaradi razlogov na strani končnega odjemalca, je stroške, ki pri tem nastanejo operaterju distribucijskega sistema dolžan plačati končni odjemalec.
VI. TEHNIČNI POGOJI ZA MEDSEBOJNO PRIKLJUČITEV IN DELOVANJE SISTEMOV RAZLIČNIH OPERATERJEV SISTEMOV
17. člen
(pogoji za priključitev različnih operaterjev)
(1) V SON operater distribucijskega sistema podrobno predpiše tehnične in druge pogoje za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih operaterjev sistemov.
(2) V SON je treba predvideti tudi smiselno uporabo določb o priključitvi končnih odjemalcev na distribucijski sistem za priključevanje skladišč, pridobivalnih omrežij in obratov za utekočinjen zemeljski plin na distribucijski sistem.
VII. NAČIN IZVAJANJA DOSTOPA DO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
18. člen
(pogoji za dostop do distribucijskega sistema)
Operater distribucijskega sistema mora v SON določiti pogoje, na podlagi katerih se uporabniku omogoči dostop do distribucijskega sistema.
19. člen
(pogodba o dostopu)
(1) V zvezi s ponudbo storitev dostopa do distribucijskega sistema mora operater distribucijskega sistema v SON določiti postopek sklenitve pisne pogodbe o dostopu.
(2) V pogodbi o dostopu operater distribucijskega sistema in uporabnik uredita medsebojna razmerja glede načina izvajanja dostopa ter pravice in odgovornosti operaterja distribucijskega sistema ter uporabnika.
(3) V pogodbi o dostopu se navedejo vsaj:
– podatki o uporabniku;
– podatki o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina;
– največja distribucijska zmogljivost v Sm3/h;
– pogodbena distribucijska zmogljivost v Sm3/dan ali predvidena letna distribuirana količina zemeljskega plina v Sm3;
– lokacija predajnega mesta;
– nazivni in minimalni delovni tlak zemeljskega plina na odjemnem mestu;
– obdobje trajanja pogodbe;
– tip in velikost merilne naprave.
VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA SISTEMSKIH STORITEV
20. člen
(sistemske storitve)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja (sistemske) storitve, ki izvirajo iz nalog izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema v skladu z EZ-1.
(2) V SON operater distribucijskega sistema podrobneje uredi vsebino in način zagotavljanja sistemskih storitev tako, da opredeli:
– vrste sistemskih storitev;
– način izvajanja sistemskih storitev.
IX. POSTOPKI ZA OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV V KRIZNIH STANJIH
21. člen
(delovanje v kriznih stanjih)
Operater distribucijskega sistema mora v SON podrobneje opredeliti postopke in delovanje operaterja distribucijskega sistema v času kriznega stanja. Operater distribucijskega sistema v SON v skladu s pravili zanesljive oskrbe določi pravice in obveznosti operaterja distribucijskega sistema in uporabnikov v času kriznega stanja, postopke obveščanja uporabnikov in omejevanje distribucije zemeljskega plina.
X. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA
22. člen
(priključevanje)
Operater distribucijskega sistema je dolžan priključiti uporabnika na distribucijski sistem v skladu s pogoji za priključitev in načinom priključitve na distribucijski sistem.
23. člen
(dostop)
(1) Uporabnik sistema ima pravico dostopati do distribucijskega sistema na takšen način, kot ga operater distribucijskega sistema uredi v SON. Dostop do distribucijskega sistema ima uporabnik zagotovljen s sklenitvijo pisne pogodbe o dostopu.
(2) Operater distribucijskega sistema mora uporabniku zagotavljati neprekinjeno distribucijo zemeljskega plina v skladu s sklenjeno pogodbo o priključitvi, pogodbo o dostopu in določbami tega akta.
(3) Operater distribucijskega sistema si mora prizadevati, da uporabniku zagotavlja neprekinjeno distribucijo zemeljskega plina ustrezne kakovosti v obsegu in na pogodbeno dogovorjen način. Operater distribucijskega sistema mora dejavnost operaterja distribucijskega sistema opravljati na pregleden in nepristranski način, ki zagotavlja enako obravnavo uporabnikov.
24. člen
(merjenje pretoka in količin zemeljskega plina)
Operater distribucijskega sistema mora v zvezi z merjenjem pretoka in količin zemeljskega plina v SON določiti:
– merilna mesta, pravice, obveznosti in odgovornosti operaterja distribucijskega sistema ter uporabnikov v povezavi z zagotavljanjem meritev na teh merilnih mestih ter dostopom do podatkov merjenja;
– tehnične zahteve glede merilnih mest in merilnih naprav za tipične uporabnike;
– pravila za določanje količin zemeljskega plina, ki se uporabijo v primeru odpovedi ali okvare merilne naprave, ali če uporabnik onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin;
– pogoje, ko gre za neupravičen odjem zemeljskega plina;
– način in obdobje prenosa podatkov iz merilnih mest.
25. člen
(napake pri merjenju)
(1) Operater distribucijskega sistema je dolžan v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne napake pri merjenju.
(2) V SON operater distribucijskega sistema podrobneje opredeli postopke obveščanja o morebitnih napakah, ki so nastale pri merjenju pretokov, postopke odprave napak ter načine določitve pretoka v času napačnega merjenja pretokov in količin.
26. člen
(določitev distribuiranih količin)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON opredeli način določanja distribuiranih količin na odjemnih mestih, ki temelji na merjenju pretoka in količin zemeljskega plina.
(2) Operater distribucijskega sistema v SON podrobno opredeli način določanja distribuiranih količin za posamezne tipe uporabnikov, pri čemer upošteva dolžino obračunskega obdobja in značilnost odjema.
(3) Operater distribucijskega sistema v SON podrobno določi tudi obračunska obdobja za posamezne tipe uporabnikov.
(4) Operater distribucijskega sistema v SON opredeli postopek in način posredovanja podatkov o porabi, ki jih posreduje končni odjemalec oziroma pooblaščena tretja oseba, ter odgovornost za pravilnost posredovanih podatkov.
(5) Operater distribucijskega sistema v SON določi vrstni red upoštevanja odčitka merilne naprave (odčitek operaterja distribucijskega sistema, odčitek uporabnika), ki se upošteva pri določitvi distribuiranih količin.
(6) Operater distribucijskega sistema v SON podrobno opredeli način določitve distribuiranih količin, kadar ne razpolaga z odčitkom merilne naprave.
(7) Operater distribucijskega sistema v povezavi z določitvijo distribuiranih količin opredeli način porazdelitve količine odjema odjemnih mest, za katere odčitki merilne naprave s strani uporabnika niso bili posredovani, ali izvedeni odčitki s strani operaterja distribucijskega sistema.
27. člen
(način plačil in postopek opominjanja)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi možnosti in način plačila za izvedene storitve operaterja distribucijskega sistema.
(2) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi tudi postopke opominjanja in ukrepanja v primeru neplačila.
28. člen
(obveščanje)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON opredeli informacije, njihovo obliko in postopek posredovanja podatkov o porabi zemeljskega plina končnemu odjemalcu ter o značilnostih te porabe. Te informacije so za končne odjemalce brezplačne.
(2) Na zahtevo končnega odjemalca ali na podlagi soglasja končnega odjemalca operater distribucijskega sistema posreduje informacije iz prejšnjega odstavka tudi drugi pravni ali fizični osebi v primernem roku, ki ga v SON določi operater distribucijskega sistema. Morebitni stroški tega obvestila lahko bremenijo le druge pravne ali fizične osebe in le v višini neposrednih stroškov storitve operaterja distribucijskega sistema.
(3) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi način obveščanja o rednih in izrednih vzdrževalnih delih, izrednih dogodkih, kriznih stanjih in drugih motnjah distribucije, ki vplivajo na oskrbo uporabnikov.
29. člen
(menjava dobavitelja)
V zvezi z menjavo dobavitelja operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi:
– postopek menjave dobavitelja ter pravice in obveznosti končnega odjemalca in operaterja distribucijskega sistema;
– odgovornosti glede zagotavljanja podatkov o odčitkih merilne naprave;
– način posredovanja podatkov med udeleženci v postopku menjave dobavitelja.
30. člen
(motnje)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON podrobno opredeli način sprejemanja prijav uporabnikov o motnjah pri distribuciji zemeljskega plina.
(2) Operater distribucijskega sistema si mora prizadevati za odstranitev motenj v delovanju distribucijskega sistema v najkrajšem možnem času.
(3) Operater distribucijskega sistema v SON opredeli tudi način informiranja uporabnikov v primerih omejevanja distribucije zemeljskega plina, ki pomenijo za uporabnika motnje pri zagotavljanju distribucije. Način informiranja mora biti zagotovljen na uveljavljen način prek sredstev javnega obveščanja.
31. člen
(neupravičen odjem)
Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi vsebino neupravičenega odjema, postopek ter pravice in obveznosti operaterja distribucijskega sistema in uporabnikov v primeru neupravičenega odjema.
32. člen
(kakovost zemeljskega plina)
V zvezi s kakovostjo zemeljskega plina operater distribucijskega sistema v SON določi vsaj:
– minimalne zahteve glede lastnosti zemeljskega plina, ki se zahtevajo za prevzem zemeljskega plina v distribucijski sistem;
– način ugotavljanja ustrezne kakovosti zemeljskega plina na prevzemnih mestih in obveznosti operaterja distribucijskega sistema in dobaviteljev ali uporabnikov v zvezi s tem;
– način določitve dnevne kurilnosti zemeljskega plina.
33. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje opredeli postopke pri zagotavljanju nujne oskrbe v primeru izkazanega statusa ranljivega odjemalca.
(2) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje opredeli tudi odgovornosti ranljivih odjemalcev glede plačila stroškov nujne oskrbe.
34. člen
(reklamacije, pritožbe in spori)
(1) Operater distribucijskega sistema v SON podrobneje določi postopek reševanja reklamacij, pritožb in sporov v povezavi z izvajanjem dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, za reševanje katerih je pristojen operater distribucijskega sistema.
(2) Operater distribucijskega sistema v SON določi tudi postopek reševanja reklamacij, pritožb in sporov v primerih, ko dobavitelj končnemu odjemalcu izdaja enoten račun za storitev dobave in uporabo distribucijskega sistema.
XI. PRIDOBITEV SOGLASJA AGENCIJE ZA ENERGIJO
35. člen
(oblikovanje SON)
(1) Operater distribucijskega sistema mora za opravljanje svoje dejavnosti izdati SON, s katerimi uredi pogoje uporabe, obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema.
(2) Operater distribucijskega sistema sprejme SON in poda Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) vlogo za izdajo soglasja k SON.
(3) Če agencija meni, da SON niso v skladu z veljavno zakonodajo, od operaterja distribucijskega sistema zahteva, da spremeni ali dopolni sprejeta SON.
36. člen
(spremembe in dopolnitve SON)
(1) Operater distribucijskega sistema mora v primeru, ko so bile s strani operaterja distribucijskega sistema ali agencije ugotovljene pomanjkljivosti SON, le-te odpraviti ter pripraviti spremenjena oziroma dopolnjena SON najkasneje v roku šestih mesecev od dneva ugotovljenih pomanjkljivosti.
(2) Za spremembo oziroma dopolnitve SON se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena tega akta.
(3) Po vsaki spremembi oziroma dopolnitvi SON pripravi operater distribucijskega sistema neuradno prečiščeno besedilo SON in ga objavi na svoji spletni strani.
37. člen
(veljavnost SON)
SON veljajo za vsa območja distribucijskega sistema, na katerih operater distribucijskega sistema opravlja dejavnost gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema v skladu z EZ-1.
38. člen
(objava SON)
Operater distribucijskega sistema SON po izdaji soglasja agencije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
XII. KONČNI DOLOČBI
39. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05 – popr. in 17/14 – EZ-1).
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-7/2015-09/262
Maribor, dne 30. julija 2015
EVA 2015-2430-0069
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost