Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1620. Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, stran 4346.

  
Na podlagi četrtega odstavka 448. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta akt določa vrsto uporabljenih sistemov za identifikacijo entitet, pravila in obveznosti izvajanja storitve dodeljevanja identifikatorjev posameznih entitet ter prehodno obdobje uvajanja novih sistemov identificiranja.
(2) Namen akta je zagotoviti učinkovito, standardizirano in avtomatizirano izmenjavo podatkov med izvajalci energetskih dejavnosti in drugimi udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom z uporabo standardiziranih sistemov identificiranja. Izvajalci energetskih dejavnosti morajo na način, kot ga določa ta akt, enoumno označiti entitete, ki so predmet izmenjave podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v 4., 36. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– avtomatizirana 
izmenjava podatkov:
je elektronska izmenjava podatkov dveh subjektov brez človeške interakcije, običajno implementirana na osnovi spletnih storitev, ki zagotavljajo enostavno povezljivost različnih informacijskih sistemov; 
– domena:
je razmejeno področje, ki je enoumno identificirano za specifičen namen in področje, kjer je možno določiti porabo, proizvodnjo ali trgovanje (na primer področja omrežja, kjer se nahajajo merilna mesta in izvajajo meritve, področja tržne izravnave s skupnimi tržnimi pravili, ki obsegajo več lokalnih omrežij ali kontrolnih področij);
– Energy Identification Coding (v nadaljnjem besedilu: EIC):
je sistem identificiranja Evropskega združenja operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (v nadaljnjem besedilu: ENTSO-E), ki je opredeljen v standardu Energy Identification Coding Scheme (EIC) – Reference manual;
– entiteta:
je fizični objekt (npr. merilna naprava), virtualni (logični) objekt (npr. merilna točka), storitev (npr. dobava energije), produkt (npr. energija) ali subjekt na trgu, ki ima svoje značilnosti in ga je treba globalno in enoumno identificirati za potrebe učinkovitega delovanja trga z električno energijo in zemeljskim plinom;
– GS1:
je sistem identificiranja organizacije GS1, ki je opredeljen v standardu GS1 General Specifications;
– harmonizirani model vlog na trgu z energijo:
je odprt standard, ki ga vzdržujejo ENTSO-E, Evropski forum za izmenjavo poslovnih informacij (ebIX®) in Evropska federacija trgovcev električne energije (EFET). Opisuje harmoniziran model na ravni Evropske unije, ki opredeljuje vse logične vloge, v katerih nastopajo subjekti na trgu;
– identificiranje entitet:
pomeni dodeljevanje identifikatorja posamezni entiteti;
– identifikator:
je identifikacijski ključ, ki se uporablja za razlikovanje entitet, tako da lahko uporabniki učinkovito pridobivajo informacije ali poslovna sporočila v zvezi z njimi. Identifikatorji nastopajo kot enolični kazalci na podatke, ki se navezujejo na označeno entiteto;
– pridobivanje 
identifikatorjev:
pomeni pridobivanje enega ali več identifikatorjev od upravljavca določenega sistema identificiranja za potrebe identificiranja entitet;
– sistem identificiranja:
je skupek standardov oziroma pravil, ki omogočajo enoumno določitev globalnih identifikatorjev, s katerimi označujemo različne entitete; 
– subjekt na trgu:
je izvajalec energetskih dejavnosti ali drugi udeleženec na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, ki sodeluje v poslovni transakciji in v njej prevzema eno samo ali več logičnih vlog (na primer operaterji, trgovci, proizvajalci in večji odjemalci, borze, distribucijska podjetja, dobavitelji, ponudniki energetskih storitev);
– uporaba 
identifikatorjev:
pomeni uporabo identifikatorja entitet v avtomatizirani izmenjavi podatkov;
– večji odjemalec:
je odjemalec, ki ima porabo enako ali večjo od 600 GWh/leto;
– vloga na trgu 
z energijo:
pomeni vsako vlogo, v kateri nastopa subjekt na trgu v okviru izvajanja svoje dejavnosti in je posebej opredeljena v harmoniziranem modelu vlog na trgu z energijo (npr. sistemski operater, trgovec, dobavitelj, odgovorni bilančne skupine itd.). Posamezne vloge na trgu z energijo ni možno deliti med več subjektov na trgu. Vloga na trgu z energijo določa predvideno obnašanje subjekta na trgu navzven. Vloge opisujejo zunanje poslovne interakcije subjekta na trgu z drugimi subjekti na trgu v povezavi s ciljem posamezne poslovne transakcije. 
3. člen
(minimalne zahteve za sisteme identificiranja)
(1) Sistem identificiranja je ustrezen, če ostajajo izdani identifikatorji skozi čas nespremenjeni, in če ostane pomen posameznega identifikatorja vedno enak.
(2) Vsak uporabljen sistem identificiranja mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– identifikatorji morajo biti globalno unikatni;
– identifikatorji ne smejo imeti nobenega drugega pomena kot unikatno identifikacijo: vsa semantika oziroma značilnosti (lastnosti) morajo biti shranjene v objekt oziroma entiteto, ki je predmet identifikacije in ne v sam identifikator;
– ob statusnem preoblikovanju družb ni potrebe po preštevilčenju izdanih identifikatorjev;
– identifikatorji morajo vsebovati kontrolno vsoto za učinkovito ugotavljanje napak.
4. člen
(predmet identifikacije)
(1) Predmet identifikacije po tem aktu so tiste podatkovne entitete, ki nastopajo v procesih izmenjave podatkov med posameznimi vlogami na trgu z energijo.
(2) Predmet enoumnega označevanja so najmanj sledeče entitete:
– subjekti na trgu;
– domene;
– merilna mesta, kjer se meri električna energija oziroma zemeljski plin;
– merilne točke, v katerih evidentiramo količine oziroma agregate količin za poravnavo ali obračun, čezmejne povezave in drugo;
– resursni objekti, v katerih se proizvaja, porablja ali hrani energija (na primer proizvodna enota in drugo);
– povezovalni vodi, ki povezujejo dve področji izravnave;
– lokacije oziroma fizični naslov, kjer se nahaja subjekt na trgu ali informacijski sistem subjekta na trgu;
– fizična oprema (na primer merilna oprema kot so števci, registri, zbiralke in drugo);
– produkti in storitve (na primer energija, moč, zemeljski plin in drugo), ki imajo določeno ceno, so naročeni ali obračunani v kateri koli točki dobavne verige.
5. člen
(vloge in odgovornosti pri identifikaciji entitet)
(1) Subjekti na trgu morajo v avtomatizirani izmenjavi podatkov na trgu in za potrebe registracije uporabljati v skladu s tem aktom dodeljene identifikatorje entitet.
(2) Identifikatorje entitet dodeljujejo naslednji izvajalci energetskih dejavnosti:
– sistemski operater prenosa električne energije in operater prenosnega sistema zemeljskega plina dodeljujeta identifikatorje entitetam iz drugega odstavka 4. člena za namene učinkovitega delovanja trga ter zanesljivega delovanja in obratovanja prenosnega sistema;
– distribucijski operater električne energije in operater distribucijskega sistema zemeljskega plina morata identificirati vsa merilna mesta za potrebe registra merilnih mest, vse obračunske merilne točke oziroma prevzemno-predajna mesta, števce in po potrebi ostale entitete iz drugega odstavka 4. člena za namene učinkovitega delovanja trga ter zanesljivega delovanja in obratovanja distribucijskega sistema;
– operater trga z električno energijo in operater prenosnega sistema zemeljskega plina morata identificirati bilančne skupine, ki jih upravljata.
(3) Subjekti na trgu, ki sodelujejo v izmenjavi podatkov, imajo glede na svoje vloge naslednje odgovornosti:
– operater trga z električno energijo in operater prenosnega sistema zemeljskega plina morata uporabljati identifikatorje članov bilančne sheme v skladu z določbami tega akta za potrebe enoumnega identificiranja članov in vodenja bilančne sheme;
– operaterji, dobavitelji, trgovci in večji proizvajalci nad 1 MW, ki trgujejo na trgu z energijo, morajo pridobiti lastni identifikator subjekta za potrebe registracije v bilančnih shemah, nacionalnem registru udeležencev na trgu v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: REMIT), borzah in drugo;
– odjemalci, ki jih zavezujejo določbe REMIT, morajo pridobiti lastni identifikator za potrebe poročanja podatkov.
(4) Izvajalci energetskih dejavnosti, ki dodeljujejo identifikatorje, morajo ravnati v skladu s pravili, ki veljajo za posamezne sisteme identificiranja, predvsem pa skrbeti za pravilno upravljanje njihovega življenjskega cikla.
(5) Izvajalci energetskih dejavnosti, ki dodeljujejo identifikatorje, so dolžni skrbeti, da ne pride do dodeljevanja že uporabljenih identifikatorjev kateri koli drugi entiteti tudi v primeru, ko entiteta, ki ji je bil dodeljen določen identifikator, zaključi svoj življenjski cikel.
6. člen
(identifikacija subjektov na trgu)
Subjekti na trgu morajo uporabljati en lasten identifikator za vse vloge, ki so opredeljene v harmoniziranem modelu vlog na trgu z energijo. Subjekti na trgu lahko uporabljajo različne sisteme identificiranja na različnih področjih svojega delovanja.
II. SISTEMI IDENTIFICIRANJA
7. člen
(uporaba sistemov identificiranja)
(1) Izvajalci energetskih dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena morajo pri izbiri sistemov identificiranja upoštevati odprte standarde ter priporočila in smernice Evropske unije s ciljem aktivno prispevati k vzpostavitvi enotnega notranjega trga z energijo.
(2) Pri elektronski izmenjavi podatkov se prednostno uporabljata sistema EIC in GS1.
(3) Identifikatorji EIC se uporabljajo v skladu s standardom EIC in priporočili ENTSO-E.
(4) Izvajalci energetskih dejavnosti, ki uporabijo sistem GS1, morajo pri dodeljevanju uporabiti naslednje vrste identifikatorjev:
– GS1 GLN za lastni identifikator subjekta na trgu;
– GS1 GSRN za domene, merilna mesta, merilne točke oziroma prevzemno-predajna mesta;
– GS1 GIAI za fizično opremo (gradnike infrastrukture);
– GS1 GTIN za produkte.
(5) Dovoljena je uporaba drugih sistemov, če so skladni z odprtimi standardi in določbami tega akta.
8. člen
(privzetje obstoječih identifikatorjev)
Subjekti na trgu morajo v avtomatizirani izmenjavi podatkov za produkte uporabljati naslednje identifikatorje GS1-GTIN:
– delovna energija (npr. kWh): 8716867000030;
– jalova energija (npr. kvarh): 8716867000047;
– delovna moč (npr. kW): 8716867000016;
– jalova moč (npr. kvar): 8716867000023;
– zmogljivost priključka (npr. A ali kVA): 8716867000054;
– uporaba priključka (npr. kWh): 8716867000061;
– prenosna zmogljivost (npr. kVA): 8716867000078;
– uporaba prenosne zmogljivosti (npr. kWh): 5410000100085;
– zemeljski plin (npr. Sm3 ali kWh ali Nm3): 5410000100016;
– kapacitivna jalova energija (npr. kvarh): 8716867000139;
– induktivna jalova energija (npr. kvarh): 8716867000146;
– voda (npr. m3): 8716867009911.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prehodno obdobje)
(1) Uporaba ustreznega sistema identificiranja domen na področju trga z električno energijo se vzpostavi najkasneje do 1. januarja 2017.
(2) Uporaba ustreznega sistema identificiranja domen na področju trga z zemeljskim plinom se vzpostavi najkasneje do 30. junija 2017.
(3) Uporaba obstoječih identifikatorjev produktov se vzpostavi najkasneje do 30. junija 2016.
10. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-5/2015-15/735
Maribor, dne 22. maja 2015
EVA 2015-2430-0044
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti