Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1429. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, stran 3803.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 1. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) ter 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK – UPB-1, št. 02/09) sta Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 8. 4. 2015 in Občinski svet Občine Komenda na 6. seji dne 23. 4. 2015 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik in Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata javni zavod Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občini Kamnik in Komenda po naslednjem ključu, ki izhaja iz delitvene bilance:
– Občina Kamnik 85,67%,
– Občina Komenda 14,33%.
Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanovita Svet ustanoviteljic.
STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.
Skrajšano ime zavoda je: KFBK.
Sedež zavoda je: Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik.
Zavod ima poleg osrednje knjižnice v sestavi naslednje organizacijske enote:
– Krajevna knjižnica Komenda, Glavarjeva ulica 37, 1218 Komenda,
– Krajevna knjižnica Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik,
– Krajevna knjižnica Motnik, Motnik 8, 1221 Motnik,
– Potujoča knjižnica.
3. člen
Zavod pri poslovanju uporablja pečat, njegovo obliko in vsebino določa pravilnik knjižnice o obliki, vsebini in uporabi pečatov.
4. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata veljavna zakonodaja in ta odlok.
Posamezne organizacijske enote zavoda, navedene v 2. členu tega odloka, nimajo pravne subjektivitete. Zanje opravlja pravne posle zavod, zastopa ter predstavlja pa jih direktor zavoda.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko 6730/91.
POSLANSTVO ZAVODA
6. člen
Zavod je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, namenjene prebivalcem občin Kamnik in Komenda. V skladu s strokovnimi usmeritvami zavod organizira zbirko knjižničnega gradiva, virov informacij in storitev z namenom, da posameznikom in skupinam prebivalstva zagotavlja dostopnost, možnost izposoje in uporabe knjižničnega gradiva ter informacijskih virov. Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi prebivalcem občin Kamnik in Komenda približuje knjige, kulturo, znanje in informacije, podpira njihovo vseživljenjsko učenje ter spodbuja njihovo ustvarjalnost.
DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod izvaja kot javno službo knjižnično dejavnost, ki je v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: Uredba) vodena pod šifro 91.011, v okviru katere:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda.
8. člen
Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
    tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
    in muzikalij
62.020 Svetovanje o računalniških napravah
    in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezana
    dejavnost
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
    nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
    družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
    najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
    pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
    področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
ORGANIZIRANOST IN ORGANI ZAVODA
9. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo njegove posle v mejah pooblastil zakona in tega odloka:
– svet zavoda in
– direktor.
Svet zavoda
10. člen
Svet zavoda je sestavljen iz devetih članov, in sicer:
– treh predstavnikov, ki jih imenujeta ustanoviteljici,
– treh predstavnikov, ki jih izvolijo delavci zavoda,
– treh predstavnikov, ki jih imenujejo uporabniki oziroma zainteresirana javnost.
Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljici po naslednjem ključu:
– 2 predstavnika Občina Kamnik in
– 1 predstavnika Občina Komenda.
Ustanoviteljici imenujeta člane sveta zavoda izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
Predstavnike delavcev v svet zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne le, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
Svet zavoda najkasneje v 60-ih dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet, opozori ustanoviteljici, da imenujejo predstavnike v svet ter pripravi končno poročilo.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Kulturniška zbornica Slovenije oziroma Zveza bibliotekarskih društev Slovenije v okviru te zveze iz občanov občin Kamnik in Komenda, in sicer v razmerju 2:1.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno imenovana, vendar ne več kot dvakrat zapored. Direktor je najmanj 90 dni pred potekom mandata članom sveta dolžan o tem obvestiti ustanovitelja.
Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Konstitutivno sejo sveta skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
V primeru, da do izteka mandata sveta zavoda, nov svet še ni imenovan, opravlja obstoječi svet zavoda naloge do konstituiranja novega sveta.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan katere izmed ustanoviteljic. Če predsednik sveta ne skliče seje v 15 dneh po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče in vodi direktor zavoda ali župan katere izmed ustanoviteljic.
Svet zavoda je kolegijski organ in odloča na sejah. Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov sveta, razen v primerih, ko je z zakonom ali odlokom določeno drugače.
11. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– potrjuje letno poročilo,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema statut in druge akte, če ni s predpisi ali tem odlokom določeno, da jih sprejme direktor zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja na podlagi soglasja ustanoviteljic in mnenja strokovnih sodelavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje druge organe zavoda,
– razpiše glasovanje v skladu z določili tega odloka,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje soglasje k ustanovitvi novih enot knjižnice,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela knjižnice in daje direktorju mnenja in pobude za reševanje teh vprašanj,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
Član sveta se mora vsako leto udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister. Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo. Član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje v roku šestih mesecev od nastopa mandata. Člana sveta, ki se programa usposabljanja ne udeleži v skladu s tem členom, se razreši oziroma odpokliče.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
12. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali se sej udeležuje neredno, brez opravičenih razlogov,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– iz kateregakoli razloga ne more opravljati svojih dolžnosti,
– ne zastopa interesov ustanoviteljic,
– ustanoviteljici ugotovita, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član, po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
Direktor
13. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov z javnimi sredstvi ravnati kot dober gospodar.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda. Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev zavoda.
Strokovni delavci zavoda o mnenju k predlaganemu kandidatu za direktorja glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet, izvede ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet.
Svet zavoda si mora pridobiti soglasja in mnenje k imenovanju direktorja le za tistega kandidata za direktorja, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje direktorja in ki ga sam predlaga za imenovanje.
Če ustanovitelji ali strokovni delavci zavoda mnenja ne podajo v roku 60 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, se šteje, da je bilo soglasje podano oziroma da so bila mnenja pozitivna.
Svet zavoda po pridobitvi soglasij in mnenj imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja zavoda traja pet let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
14. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali drugo ustrezno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri in opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture, izobraževanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– izkazuje znanje najmanj enega tujega jezika,
– je državljan Republike Slovenije,
– izpolnjuje druge, z razpisom določene, pogoje.
Kandidat za direktorja mora prijavi predložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
15. člen
Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod,
– vodi strokovno delo in odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela zavoda,
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju sindikata zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– poroča ustanoviteljicama in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo, finančni načrt in druge akte zavoda,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci zavoda in druge delovršne pogodbe v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij,
– organizira in vključi v delo zavoda novoustanovljeno organizacijsko enoto zavoda, ki jo ustanovita ustanoviteljici,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
16. člen
Svet razreši direktorja zavoda pred potekom časa, za katerega je imenovan, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri izmed razlogov za prenehanje delovnega razmerja po veljavnem zakonu o delovnih razmerjih,
– direktor pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavno zakonodajo, po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– nastane drug razlog, določen z veljavno zakonodajo.
Direktorja razreši svet z večino glasov vseh članov sveta. Pred razrešitvijo direktorja mora svet pridobiti soglasje ustanoviteljic in mnenje strokovnih delavcev zavoda.
Direktorja se seznani o razlogih za njegovo razrešitev in se mu poda možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če za direktorja ni imenovan nihče izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda do imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno leto.
VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
18. člen
Ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, vključno s prostori za izvajanje osnovne knjižnične dejavnosti. Sredstva ustanoviteljici zagotavljata na podlagi deležev, določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 1998, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na izredni seji, dne 1. 7. 1999, Občinski svet Občine Komenda pa na redni seji, dne 25. 11. 1999. Na podlagi tega sklepa je delitev sredstev naslednja:
– Občina Kamnik 85,67%,
– Občina Komenda 14,33%.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz:
– proračunov ustanoviteljic,
– proračuna Republike Slovenije in drugih javnih virov,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– plačil za storitve nadstandardnega programa,
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavodu se zagotavljajo sredstva iz proračunov ustanoviteljic na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima sta ustanoviteljici podali soglasje.
Zavod pripravi predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter jih posreduje ustanoviteljicama.
Sredstva, ki jih zavod pridobiva iz naslova zaračunavanja dodatnih stroškov uporabnikom, se v celoti namenijo za izvajanje knjižnične dejavnosti.
Zavod lahko pridobiva sredstva na trgu z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, s katerimi dopolnjuje ali izboljšuje storitev javne službe.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva iz 19. člena tega odloka za financiranje:
– stroškov dela zaposlenih,
– materialnih in drugih programskih stroškov,
– nakupa knjižničnega gradiva,
– tekočega vzdrževanja,
– nakupa osnovnih sredstev,
– potujoče knjižnice.
RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju knjižnične dejavnosti, sme zavod uporabiti izključno za opravljanje in razvoj te dejavnosti.
O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju drugih dejavnosti, odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Prihodkov iz prvega odstavka tega člena zavod ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne podata predhodnega soglasja ustanoviteljici.
22. člen
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata ustanoviteljici na predlog direktorja zavoda po predhodnem mnenju sveta zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod ne more sklepati kreditnih poslov brez soglasja ustanoviteljic.
24. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljic.
25. člen
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanoviteljic v najem, nameni izključno za opravljanje in razvoj knjižnične dejavnosti.
Zavod ne sme samostojno sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljic in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
26. člen
Ustanoviteljici med drugim izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice in dolžnosti:
– dajeta soglasje k statutu zavoda, njegovim spremembam ter drugim splošnim aktom zavoda,
– dajeta soglasje k sistemizaciji delovnih mest zavoda,
– imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda,
– dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– dajeta soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
– dajeta soglasje k imenovanju in razreševanju drugih organov zavoda,
– dajeta soglasje za nagrajevanje delovne uspešnosti,
– dajeta soglasje k razširitvi dejavnosti zavoda,
– dajeta soglasje k programu dela in finančnemu načrtu zavoda,
– dajeta soglasje k zavodski kolektivni pogodbi,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom,
– dajeta soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki zavoda,
– odločata o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev,
– podajata soglasja za sklepanje morebitnih kreditnih poslov zavoda,
– podajata soglasja za upravljanje z nepremičnim premoženjem, ki je v njuni lasti,
– v soglasju s svetom zavoda odločata o ustanovitvi novih enot zavoda,
– potrjujeta obratovalni čas zavoda,
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvideni v proračunih ustanoviteljic za opravljanje dejavnosti zavoda, po ključu, ki je določen v 1. členu tega odloka.
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Zavod je dolžan na zahtevo katerekoli izmed ustanoviteljic predložiti letni program dela in načrt upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljici o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanoviteljic posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
Svet ustanoviteljic
27. člen
Zaradi zagotavljanja javne službe na področju knjižnične dejavnosti občin Kamnik in Komenda ter gospodarnejšega in učinkovitejšega uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti zavoda, Občina Kamnik in Občina Komenda ustanovita Svet ustanoviteljic.
28. člen
Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic.
Sedež Sveta ustanoviteljic je v Kamniku, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.
Svet ustanoviteljic predstavlja župan Občine Kamnik, v njegovi odsotnosti pa drug član Sveta ustanoviteljic, ki ga za to pooblasti župan Občine Kamnik.
29. člen
Naloge Sveta ustanoviteljic:
– izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe v zavodu.
Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo Sveta ustanoviteljic, opravlja občinska uprava Občine Kamnik.
Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic obsegajo materialne stroške in stroške strokovnega in administrativno tehničnega dela v občinski upravi Občine Kamnik in jih občini ustanoviteljici zagotavljata po ključu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
30. člen
Svet ustanoviteljic se sestaja na sejah, ki jih skliče župan Občine Kamnik.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina soustanoviteljica.
31. člen
Župana sprejemata odločitve na sejah s konsenzom.
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločita občinska sveta Občine Kamnik in Občine Komenda z navadno večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov.
Svet ustanoviteljic mora odločitev sprejeti v 60 dneh po podani zahtevi.
SPLOŠNI AKTI
32. člen
Zavod mora v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, urediti svojo notranjo organizacijo in delo s statutom, ki mora biti skladen s tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.
S statutom se podrobneje uredi poslovanje zavoda, zlasti organizacijo zavoda, organe upravljanja in njihove pristojnosti, način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko podata pozitivno soglasje nanj obe ustanoviteljici in svet zavoda.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zavod mora svoje interne akte in organizacijo uskladiti z določbami tega odloka v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
34. člen
Direktor knjižnice, imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja funkcijo direktorja do izteka mandata.
Člani sveta knjižnice, imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, opravljajo funkcijo člana do izteka mandata.
35. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljico in zavodom, ki niso določene s tem odlokom, se določijo s pogodbo.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 3/04).
37. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu Občine Komenda.
38. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi občine ustanoviteljice.
Št. 007- 0004/2015
Kamnik, dne 8. aprila 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
Št. 007-0001/2015
Komenda, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Komenda
Stanislav Poglajen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti