Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1423. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014, stran 3798.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji 23. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škofljica za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014 izkazuje:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |     v €|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI             |  7.487.731|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI              |  8.025.948|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   –538.217|
|    |TEKOČEGA LETA (I.-II.)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |   106.667|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   –644.884|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –106.667|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   538.217|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2014 se krije iz sredstev na računih preteklega leta.
   Stanje denarnih sredstev         3.122.717,70 EUR
  na dan 31. 12. 2013
  Sprememba stanja sredstev         –644.883,66 EUR
  na računih 2014
  ----------------------------------------------------------
  Stanje denarnih sredstev         2.477.834,04 EUR
  na dan 31. 12. 2014
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2015
Škofljica, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.