Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015

Kazalo

74. Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov, stran 173.

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja način vlaganja prijav za registracijo znamke in modela v elektronski obliki oziroma po elektronski poti prek informacijskega sistema za elektronsko vlaganje (v nadaljnjem besedilu: sistem za e-vlaganje), ki ga upravlja Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »časovni žig« in »varni časovni žig« sta časovna žiga v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis;
2. »kvalificirano potrdilo« je kvalificirano potrdilo v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis;
3. »elektronska vloga« (v nadaljnjem besedilu: e-vloga) je elektronski dokument z vsebino vloge stranke in elektronskimi prilogami k vlogi, poslan prek sistema za e-vlaganje;
4. »elektronska priloga« (v nadaljnjem besedilu: priloga) je v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži e- vlogi;
5. »elektronsko opravilo« (v nadaljnjem besedilu: e-opravilo) je elektronska vložitev e-vloge;
6. »uporabniki sistema za e-vlaganje« (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so osebe, ki v skladu z zakonom, ki ureja industrijsko lastnino, in tem pravilnikom opravljajo e-opravila.
3. člen
(uporaba sistema za e-vlaganje)
(1) Uporabnik e-vlogo vloži na enega od naslednjih dveh načinov:
1. podpisano s kvalificiranim potrdilom;
2. lastnoročno podpisan natisnjen izpis e-vloge, izdelan preko sistema za e-vlaganje, poslan na urad po pošti.
(2) Če uporabnik preko sistema za e-vlaganje odda vlogo, ki ni podpisana s kvalificiranim potrdilom, mora v petih delovnih dneh od oddaje uradu po pošti posredovati lastnoročno podpisan izpis e-vloge, izdelan preko sistema za e-vlaganje.
4. člen
(pomoč uporabnikom)
Urad pogoje tehnične in vsebinske pomoči določa s splošnimi pogoji uporabe sistema za e-vlaganje, s katerim se uporabnik seznani pred vložitvijo e-vloge.
5. člen
(vložitev e-vloge prek sistema za e-vlaganje)
(1) Uporabnik vloži e-vlogo tako, da:
1. v sistemu za e-vlaganje izbere ustrezno e-opravilo in v zaslonski obrazec vnese zahtevane podatke;
2. priloge sestavi v eni izmed oblik, določenih v 6. členu tega pravilnika;
3. priloge priloži e-vlogi;
4. e-vlogo podpiše na način iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
5. e-vlogo odda tako, da izbere funkcionalnost za oddajo e-vloge in potrdi oddajo.
(2) Sistem za e-vlaganje zagotovi, da:
1. se vsaka oddana e-vloga opremi s časovnim žigom časa oddaje e-vloge;
2. se uporabniku prikaže potrdilo o oddaji e-vloge;
3. se uporabniku omogoči izpis potrdila o oddaji e-vloge in prenos potrdila na njegov računalnik;
4. se uporabniku na e-naslov, ki ga mora navesti v enem od korakov izpolnjevanja e-vloge, pošlje obvestilo o uspešno oddani e-vlogi.
(3) Za e-vlogo se šteje, da je vložena, ko jo prek sistema za e-vlaganje prejme strežnik.
6. člen
(priloge k e-vlogi)
K e-vlogi so lahko priložene naslednje priloge:
– besedilne;
– grafične;
– zvokovne.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-234/2013
Ljubljana, dne 23. decembra 2014
EVA 2013-2130-0054
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo