Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1166. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, stran 3135.

Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določajo:
– tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov sistema glede na značilnost njihove uporabe sistema v določenih največjih razponih teh značilnosti;
– storitve, ki jih lahko operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema;
– način izračuna omrežnin;
– način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
   – odjemna skupina:  je skupina, v katero operater
             distribucijskega sistema razvrsti
             posamezno odjemno mesto končnega
             odjemalca glede na letno predvideno
             distribuirano količino;
  – pogodbena     je največja dnevna količina zemeljskega
  distribucijska    plina, ki je za končnega odjemalca
  zmogljivost:     določena v pogodbi
             o dostopu za prevzem na odjemnem mestu,
             izražena v standardnih kubičnih metrih
             na dan (v nadaljnjem besedilu: Sm3/dan);
  – standardni kubični je količina zemeljskega plina
  meter (v nadaljnjem v volumnu enega kubičnega metra pri
             absolutnem tlaku 1,01325 bara
  besedilu: Sm3):   in temperaturi 15 °C;
  – tarifa:      pomeni strukturirani seznam tarifnih
             elementov, ki na podlagi tarifnih
             postavk omogočajo izračun omrežnine in
             drugih prihodkov iz naslova opravljenih
             ostalih storitev;
  – tarifna postavka: je znesek na obračunsko enoto;
  – tarifni element:  je obračunski element iz tarife,
             ki se ovrednoti s tarifno postavko.
II. STORITVE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
3. člen
(distribucija zemeljskega plina)
Operater distribucijskega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju distribucijskega sistema v obliki omrežnine.
4. člen
(ostale storitve)
(1) Operater distribucijskega sistema lahko uporabnikom sistema poleg omrežnine zaračuna samo ostale storitve, ki so neposredno povezane z izvajanjem gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema.
(2) Vrste ostalih storitev operater distribucijskega sistema določi v skladu s tem aktom.
5. člen
(soglasje k tarifnim postavkam)
Operater distribucijskega sistema lahko uporabnikom sistema zaračuna opravljene storitve samo na osnovi tarifnih postavk, h katerim je bilo izdano soglasje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
III. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
6. člen
(opredelitev metode)
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine za geografsko območje, ki je določeno v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev RO), temelji na uporabi metode poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk omrežnine v okviru posamezne odjemne skupine.
(2) Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje na distribucijskem sistemu in za vsa posamezna odjemna mesta odjemalcev, ki so razvrščeni po odjemnih skupinah.
(3) Tarifne postavke omrežnine so za operaterja distribucijskega sistema mehanizem za obračunavanje omrežnine pri uporabnikih sistema.
(4) Omrežnino za posamezno odjemno mesto obračunava operater distribucijskega sistema na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom.
IV. TARIFE IN TARIFNI ELEMENTI
7. člen
(tarifne postavke omrežnine)
(1) Tarifne postavke omrežnine določi operater distribucijskega sistema na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, ob upoštevanju omrežnine, določene v skladu z metodologijo za določitev RO.
(2) Operater distribucijskega sistema določi v obliki tarif iz Tabele 1 in Tabele 2 Priloge 1 tega akta, ki je njegov sestavni del, naslednje tarifne postavke omrežnine:
– tarifne postavke za distribucijo (C(FPi), C(FMi), C(FZi), C(VPi));
– tarifne postavke za meritve (V(L), V(U), V(N)),
in jih po pridobitvi soglasja agencije k tarifnim postavkam omrežnine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
(3) Tarifne postavke omrežnine iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom regulativnega obdobja za posamezna leta regulativnega obdobja, ki je določeno v skladu z metodologijo za določitev RO.
8. člen
(omrežnina za distribucijo)
Z omrežninami za distribucijo se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki se ne nanašajo na stroške za meritve in se ne pokrijejo z drugimi prihodki operaterja distribucijskega sistema ter so povezani z:
– zagotavljanjem dostopa do distribucijskega sistema;
– izvajanjem distribucije;
– varnim, zanesljivim in učinkovitim obratovanjem in vzdrževanjem distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti;
– razvojem distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema;
– zagotavljanjem dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, ki omogoča razumne zahteve za priključitev na distribucijski sistem in dostop do njega;
– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo distribucijskega sistema;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega sistema in njegovo uporabo.
9. člen
(tarifni elementi za distribucijo)
(1) Tarifni elementi tarife za distribucijo, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– pavšal;
– moč;
– zmogljivost;
– poraba,
pri čemer pavšal, moč in zmogljivost predstavljajo fiksni del tarife za distribucijo, poraba pa variabilni del tarife za distribucijo.
(2) Fiksni del tarife za distribucijo se obračunava v obliki tarifnih postavk:
– pavšala (C(FPi)) v EUR, za odjemalce, ki jim operater distribucijskega sistema preda do 4500 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– pavšala (C(FPi)) v EUR in moči (C(FMi)) v EUR/kW, za odjemalce, ki jim operater distribucijskega sistema preda od 4 501 Sm3 do 70 000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– pavšala (C(FPi)) v EUR, moči (C(FMi)) v EUR/kW in zmogljivosti (C(FZi)) v EUR/(Sm3/dan) za odjemalce, ki jim operater distribucijskega sistema preda od 70001 Sm3 do 100 000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– zmogljivosti (C(FZi)) v EUR/(Sm3/dan), za odjemalce, ki jim operater distribucijskega sistema preda več kot 100 000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu.
(3) Variabilni del tarife za distribucijo se obračunava v obliki tarifne postavke za porabo (C(VPi)) glede na distribuirano količino v EUR/Sm3.
10. člen
(omrežnina za meritve)
(1) Z omrežninami za meritve se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki se nanaša na stroške, povezane z izvajanjem meritev, prenosom, obdelavo in arhiviranjem merjenih podatkov.
(2) Z omrežninami za meritve se pokriva tudi tisti del upravičenih stroškov, ki se nanaša na stroške, povezane z vzdrževanjem, umerjanjem in s predpisi določene periodične menjave merilnih naprav, v primerih, ko je za to odgovoren operater distribucijskega sistema.
11. člen
(tarifni elementi za meritve)
Tarifni elementi tarife za meritve, za katere se določajo tarifne postavke za meritve, so:
– faktor velikosti in tipa merilne naprave in
– faktor uporabe korektorja temperature in tlaka.
12. člen
(način določitve tarifnih postavk omrežnine)
(1) Tarifne postavke omrežnine mora operater distribucijskega sistema določiti za posamezna leta regulativnega obdobja v skladu s tem aktom, tako da ob načrtovani uporabi distribucijskega sistema prihodki iz omrežnin dosežejo znesek reguliranega prihodka iz omrežnin v regulativnem obdobju, pri čemer ne sme diskriminirati oddaljenih območij.
(2) Tarifne postavke omrežnine mora operater distribucijskega sistema določiti objektivno, pregledno in nediskriminatorno ter na način, ki spodbuja uporabo plina iz obnovljivih virov.
(3) Agencija lahko na osnovi primerjalne analize tarifnih postavk omrežnine učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja distribucijskega sistema za posamezno regulativno obdobje od operaterja distribucijskega sistema zahteva uskladitev tarifnih postavk.
13. člen
(način določitve tarifnih postavk za distribucijo)
(1) Operater distribucijskega sistema določi tarifne postavke za distribucijo tako, da prek fiksnega dela tarife za distribucijo obračuna najmanj 20 in največ 50 odstotkov omrežnine za distribucijo.
(2) Operater distribucijskega sistema lahko posameznim odjemnim skupinam (C(DKi)) določi enake tarifne postavke za distribucijo.
14. člen
(način določitve tarifnih postavk za meritve)
Operater distribucijskega sistema določi tarifne postavke za meritve v skladu s Tabelo 2 iz Priloge 1 tega akta, ki je njegov sestavni del.
15. člen
(tarifne postavke za ostale storitve)
(1) Posamezne ostale storitve, ki jih operater distribucijskega sistema lahko zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe, so določene v Tabeli 1 iz Priloge 2 tega akta, ki je njegov sestavni del.
(2) Operater distribucijskega sistema določi tarifne postavke za ostale storitve pred začetkom regulativnega obdobja za posamezna leta regulativnega obdobja, ki je določeno v skladu z metodologijo za določitev RO, in jih po predhodni pridobitvi soglasja agencije k tarifnim postavkam za ostale storitve objavi na svoji spletni strani.
16. člen
(način določitve tarifnih postavk za ostale storitve)
(1) Tarifne postavke za ostale storitve, ki niso vsebovane v omrežnini, določi operater distribucijskega sistema v skladu s tem aktom tako, da upošteva dejanske stroške teh storitev.
(2) Operater distribucijskega sistema določi stroške teh storitev ob upoštevanju stroškovno učinkovitega izvajanja dejavnosti operaterja distribucijskega sistema.
17. člen
(dovoljene spremembe tarifnih postavk)
(1) Operater distribucijskega sistema mora zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk med posameznimi leti regulativnega obdobja pri določitvi tarifnih postavk za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi)) upoštevati faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (J) in faktor dovoljene spremembe prihodka (I).
(2) Operater distribucijskega sistema pri izračunu tarifnih postavk za distribucijo upošteva faktor dovoljene spremembe prihodka (I), ki mora biti v naslednjem območju:
l < / = 0,03
(3) Faktor dovoljene spremembe prihodka (I) se upošteva pri pobiranju prihodka iz omrežnine za distribucijo iz 8. člena tega akta na naslednji način:
OMR(DK(t+1)) = OMR(DK(t)) * (1+l) [EUR],
ob pogoju, da se pri določitvi tarifnih postavk za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi)) upošteva faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (J) na naslednji način:
C(FPi,(t+1)) =C(FPi,(t)) * (1+J) [EUR],
C(FMi,(t+1)) =C(FMi,(t)) * (1+J) [EUR],
C(FZi,(t+1)) =C(FZi,(t)) * (1+J) [EUR],
C(VPi,(t+1)) =C(FPi,(t)) * (1+J) [EUR],
pri čemer mora biti faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (J) v naslednjem območju:
J < / = 0,15,
kjer oznake pomenijo:
C(FPi)     tarifna postavka za pavšal na mesec, v EUR;
C(FMi)     tarifna postavka za moč na mesec, v EUR/kW;
C(FZi)     tarifna postavka za zmogljivost na mesec, v
        EUR/(Sm3/dan);
C(VPi)     tarifna postavka za porabo, v EUR/Sm3;
OMR(DK(t+1))  omrežnina za distribucijo za leto (t+1)
        regulativnega obdobja, izračunana ob
        upoštevanju tarifnih postavk za distribucijo
        za leto (t) regulativnega obdobja, v EUR;
OMR(DK(t))   omrežnina za distribucijo za leto (t)
        regulativnega obdobja, v EUR;
i        odjemna skupina (i), iz Tabele 1 Priloge 1
        tega akta;
I        faktor dovoljene spremembe prihodka, v deležu;
J        faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk, v
        deležu;
t        leto regulativnega obdobja.
V. NAČIN IZRAČUNA OMREŽNIN
18. člen
(obračunavanje omrežnine za distribucijo)
(1) Pri obračunavanju omrežnine za distribucijo operater distribucijskega sistema upošteva uvrstitev posameznega odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino v skladu s Tabelo 1 Priloge 1 tega akta.
(2) Operater distribucijskega sistema pri razvrstitvi odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino upošteva predvideno letno distribuirano količino oziroma pogodbeno distribucijsko zmogljivost.
(3) Operater distribucijskega sistema pri obračunavanju omrežnine za distribucijo ob razvrstitvi odjemnega mesta v odjemno skupino upošteva še obračunsko moč, pogodbeno distribucijsko zmogljivost in distribuirano količino.
(4) Odjemno mesto končnega odjemalca, ki ima predvideno distribuirano količino več kot 100 000 Sm3/leto, vendar nima vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto, je do vgradnje merilne naprave s tarifno spominsko enoto uvrščen v odjemno skupino C(DK9) Tabele 1 Priloge 1 tega akta.
19. člen
(izračun zneska za distribucijo)
Operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu obračuna mesečni znesek za distribucijo (MD), ki se določi na naslednji način:
MD = Z(F) + Z(V) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
   Z(F)   fiksni del mesečnega zneska za distribucijo, v EUR;
  Z(V)   variabilni del mesečnega zneska za distribucijo, v
       EUR.
20. člen
(izračun fiksnega dela zneska za distribucijo)
(1) Fiksni del mesečnega zneska za distribucijo se določi na naslednji način:
Z(F) = C(FPi) + C(FMi) * D(M) + C(FZi) * DK(D) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
   C(FPi)  tarifna postavka za pavšal na mesec, v EUR;
  C(FMi)  tarifna postavka za moč na mesec, v EUR/kW;
  D(M)   obračunska moč trošil, v kW;
  C(FZi)  tarifna postavka za zmogljivost na mesec, v EUR/
       (Sm3/dan);
  DK(D)   pogodbena distribucijska zmogljivost, v Sm3/dan.
(2) Operater distribucijskega sistema obračuna fiksni del mesečnega zneska za distribucijo za odjemno mesto končnega odjemalca za sorazmerni del meseca, ko je bilo odjemno mesto končnega odjemalca priključeno na distribucijski sistem.
(3) V primerih, ko je odjemno mesto uporabnika sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev, odklopljeno iz distribucijskega sistema zaradi razlogov na strani končnega odjemalca in je čas odklopa krajši od enega leta, obračuna operater distribucijskega sistema fiksni del zneska za distribucijo v času odklopa ob ponovnem priklopu na distribucijski sistem.
21. člen
(izračun variabilnega dela zneska za distribucijo)
Variabilni del mesečnega zneska za distribucijo se določi na naslednji način:
Z(V) = C(VPi) * Q(R,M) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
   C(VPi)  tarifna postavka za porabo v EUR/Sm3;
  Q(R,M)  mesečna distribuirana količina v Sm3.
22. člen
(izračun zneska za prekoračitev pogodbenega obsega distribucije)
(1) V primeru prekoračitve pogodbenega obsega distribucije operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu obračuna znesek prekoračitev pogodbenega obsega distribucije (Z(DK)).
(2) Prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti v obračunskem mesecu (O(DK,M)) se določi na naslednji način:
O(DK,M) = DK(MAX) - DK(D) [SM3/dan],
kjer oznake pomenijo:
   O(DK,M)  prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti,
       v Sm3/dan;
  DK(MAX)  največja uporabljena distribucijska zmogljivost v
       mesecu, v Sm3/dan;
  DK(D)   pogodbena distribucijska zmogljivost, v Sm3/dan.
(3) Prekoračitev se obračuna, kadar je O(DK,M) > 0.
(4) Znesek za prekoračitev pogodbenega obsega distribucije se zaračuna za obračunsko obdobje, v katerem je nastopila prekoračitev pogodbenega obsega distribucije, in se določi na naslednji način:
Z(DK) = O(DK,M) * C(FZi) * 3 [EUR],
kjer oznake pomenijo:
   Z(DK)  znesek za prekoračitev pogodbenega obsega
       distribucije, v EUR;
  O(DK,M) prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti,
       v Sm3/dan;
  C(FZi)   tarifna postavka za zmogljivost na mesec, v EUR/
       (Sm3/dan).
(5) S plačilom prekoračitve pogodbenega obsega distribucije v obračunskem mesecu uporabnik sistema v naslednjih mesecih nima pravice uporabljati višje zmogljivosti od pogodbeno določene.
23. člen
(obračunavanje omrežnine za meritve)
(1) Pri obračunavanju omrežnine za meritve operater distribucijskega sistema upošteva lastništvo merilne naprave in dolžnost vzdrževanja ter umerjanja merilne naprave.
(2) Pri obračunavanju omrežnine za meritve operater distribucijskega sistema upošteva tudi velikost in tip merilne naprave ter morebitno uporabo korektorja temperature in tlaka.
24. člen
(izračun zneska za meritev)
(1) Mesečni znesek za meritve (Z(M)) za posamezno merilno mesto se določi na naslednji način:
Z(M) = V(L) * (f1 + f2) [EUR], ali
Z(M) = V(U) * (f1 + f2) [EUR], ali
Z(M) = V(N) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
   V(L)    tarifna postavka za meritve, kadar končni
        odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
        operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja
        in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave
        merilne naprave, v EUR;
  V(U)    tarifna postavka za meritve, kadar operater
        distribucijskega sistema ni lastnik merilne
        naprave in jo vzdržuje in umerja, v EUR;
  V(N)    tarifna postavka za meritve, kadar operater
        distribucijskega sistema ni lastnik merilne
        naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja, v EUR;
  f(1)    faktor velikosti in tipa merilne naprave;
  f(2)    faktor uporabe korektorja temperature in tlaka.
(2) Znesek za meritve vsebuje tudi 1-kratno odčitavanje količin predanega zemeljskega plina na enem merilnem mestu na obračunsko obdobje, ki je določeno v sistemskih obratovalnih navodilih operaterja distribucijskega sistema.
(3) Vrednosti faktorjev (f(1) in f(2)) so določene v Tabeli 3 in Tabeli 4 Priloge 1 tega akta.
(4) V primerih, ko je odjemno mesto uporabnika sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev, odklopljeno iz distribucijskega sistema zaradi razlogov na strani končnega odjemalca in je čas odklopa krajši od enega leta, obračuna operater distribucijskega sistema znesek za meritve v času odklopa ob ponovnem priklopu na distribucijski sistem.
25. člen
(obračunavanje omrežnine)
(1) Operater distribucijskega sistema zaračunava omrežnino tako, da končnemu odjemalcu za vsako odjemno mesto (merilno napravo) obračuna:
– znesek za distribucijo;
– znesek za meritve.
(2) Operater distribucijskega sistema obračuna končnemu odjemalcu znesek za distribucijo na podlagi razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino v skladu z 18. členom tega akta, na podlagi uporabe tarifnih postavk za distribucijo za posamezno odjemno skupino in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine iz tega akta.
(3) Če končni odjemalec prekorači pogodbeni obseg distribucije, mu operater distribucijskega sistema v okviru obračuna omrežnine za distribucijo obračuna znesek za prekoračitev pogodbenega obsega distribucije Z(DK) v skladu z 22. členom tega akta.
(4) Operater distribucijskega sistema obračuna končnemu odjemalcu mesečni znesek za meritve glede na število in značilnost merilnih mest.
VI. NAČIN ZARAČUNAVANJA OMREŽNINE IN OSTALIH STORITEV
26. člen
(izstavljanje računov za omrežnino)
(1) Operater distribucijskega sistema najkasneje v roku desetih dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se nanaša distribucija, končnemu odjemalcu izstavi račun, ki vsebuje naslednje zneske:
– znesek za distribucijo iz 19. in 22. člena tega akta in
– znesek za meritve iz 24. člena tega akta.
(2) Operater distribucijskega sistema najkasneje v roku petih delovnih dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se nanaša distribucija, dobavitelju zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) v primeru iz 29. člena tega akta izstavi račun, ki vsebuje prilogo po posameznih odjemnih mestih in končnih odjemalcih, iz katere je za vsako odjemno mesto razviden:
– znesek za distribucijo iz 19. in 22. člena tega akta in
– znesek za meritve iz 24. člena tega akta.
(3) V primeru več odjemnih mest končnega odjemalca, mora operater distribucijskega sistema k računu priložiti obračun po posameznih odjemnih mestih, ali na računu navesti zneske iz prvega odstavka tega člena ločeno za posamezna odjemna mesta.
(4) Če je obračunsko obdobje iz prvega odstavka daljše od enega meseca, se znesek za distribucijo in znesek za meritve pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko obračunata skupaj za celotno obdobje, ki pa ne sme biti daljše od 12 mesecev.
27. člen
(davki, takse, trošarine in druge dajatve)
Zneski iz 26. in 30. člena ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev, ki jih operater distribucijskega sistema zaračunava končnemu odjemalcu.
28. člen
(prikaz obračunskih elementov na računu)
Operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu na računu zaračuna in izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 26. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
29. člen
(enotni račun)
(1) Če končni odjemalec pooblasti dobavitelja za izdajanje enotnega računa za omrežnino in porabljen zemeljski plin, je operater distribucijskega sistema dobavitelju dolžan omogočiti izstavitev enotnega računa. Vsa razmerja med operaterjem distribucijskega sistema in dobaviteljem, ki se nanašajo na zagotavljanje potrebnih podatkov za zaračunavanje omrežnine, plačevanje omrežnine, zavarovanje plačil in druga razmerja operater distribucijskega sistema in dobavitelj določita v sporazumu o izdajanju enotnega računa, katerega vzorec objavi agencija na svoji spletni strani v skladu z drugim odstavkom 249. člena EZ-1.
(2) Končnemu odjemalcu, ki dobavitelja pooblasti za plačevanje omrežnine operaterju distribucijskega sistema, dobavitelj, za račun operaterja distribucijskega sistema, na računu zaračuna in izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 26. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
(3) Končni odjemalec ali dobavitelj, ki ima sklenjen sporazum, na podlagi katerega plačuje omrežnino za končnega odjemalca, plača omrežnino najkasneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa operaterja distribucijskega sistema.
30. člen
(izstavljanje računov za ostale storitve)
(1) Operater distribucijskega sistema izstavi račun za izvedene ostale storitve najkasneje v roku desetih dni po izvedeni storitvi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko operater distribucijskega sistema zaračuna izvedene ostale storitve na istem računu skupaj z omrežnino.
VII. KONČNI DOLOČBI
31. člen
(prenehanje uporabe predpisov)
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehata uporabljati Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr., 66/13 in 17/14 – EZ-1) in Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.).
32. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-1/2015-25/262
Maribor, dne 26. marca 2015
EVA 2015-2430-0039
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost