Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

381. Pravilnik o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije, stran 861.

Na podlagi tretjega odstavka 76. člena, četrtega odstavka 76.a člena, petega odstavka 84. člena in tretjega odstavka 103. člena ter za izvrševanje 75. in 76.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo in 90/14) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– postopek nastanitve tujca v Centru za tujce (v nadaljnjem besedilu: center),
– pravila bivanja tujca v centru,
– pogoje in postopek deponiranja lastnih denarnih sredstev tujca in vračila teh sredstev tujcu, ki mu je policija odredila omejitev gibanja in nastanitev v centru,
– obliko, vsebino in postopek izdaje izkaznice o dovolitvi zadrževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik velja v prostorih centra (sprejemni prostori, nastanitveni prostori, prostori za obiske, sanitarni prostori, prostori za rekreacijo, jedilnica in poslovni prostori) in na celotnem območju centra (funkcionalno zemljišče in objekti znotraj ograje centra) za zaposlene, obiskovalce, zunanje sodelavce in za vse tujce, nastanjene v centru na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo in 90/14; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik, razen 6., 11., 43. člena, tretje alineje 45. člena in 48. člena, se uporablja tudi za prosilce za mednarodno zaščito, nastanjene v centru na podlagi 51. in 59. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13 in 114/13 – odl. US).
3. člen
(seznanitev s pravili)
(1) Ta pravilnik je preveden v albanski, angleški, arabski, farsi, urdu, ruski, francoski, italijanski, nemški, srbski in španski jezik. Po potrebi se pravilnik lahko prevede še v druge jezike.
(2) Pristojni uslužbenec centra tujca ob nastanitvi v center ustno seznani s pravili bivanja v centru in požarnim redom ter mu izroči izvod pravilnika v njemu razumljivem jeziku. Tujec ob prevzemu pravilnika podpiše izjavo o seznanitvi z določbami tega pravilnika in požarnim redom.
4. člen
(nastanitveni prostori)
Tujci so v centru nastanjeni na enega izmed naslednjih oddelkov oziroma bivalnih prostorov:
– sprejemna soba (ženska, moška, izolacija),
– moški oddelek,
– oddelek za mladoletnike,
– oddelek za ranljive kategorije,
– bivalni prostor s strožjim policijskim nadzorom,
– posebej varovana soba.
5. člen
(dnevni red)
Urnik organiziranih aktivnosti kot so: bujenje, osebna higiena, čiščenje bivalnih in drugih prostorov, prehranjevanje, športne rekreativne, kulturne in druge prostočasne dejavnosti, nakupi, oddaja pisemskih in drugih pošiljk, obiski, psihosocialni razgovori, razgovori z inšpektorji in drugimi strokovnimi delavci, obisk pri zdravniku, rekreacija na prostem, uporaba telefona in računalnika, spremljanje televizijskih in radijskih programov, nočni počitek ipd. določi vodja centra z dnevnim redom in tedenskim programom dela, ki sta objavljena na oglasni deski centra.
II. SPREJEM TUJCA V CENTER
6. člen
(nastanitev v centru)
Odločbo o nastanitvi tujca v center izda generalni direktor policije ali direktor policijske uprave oziroma oseba, ki jo pooblastita.
7. člen
(postopek nastanitve)
(1) Nastanitev tujca v centru obsega: sprejemni upravno-­varnostni postopek, sanitarno-dezinfekcijski postopek, zdravniški pregled in namestitev na ustrezen oddelek v centru.
(2) Sprejemni upravno-varnostni postopek opravijo policisti s tem, da prevzamejo tujčeve dokumente, njegovo prtljago, predmete, primerne za napad ali obrambo, nakit večje vrednosti, prenosne telefone ter denar. Z razpoložljivimi dokumenti preverijo tujčevo istovetnost ter opravijo varnostni pregled tujca in prvi informativni razgovor.
(3) Sanitarno-dezinfekcijski postopek in prvi preventivni zdravniški pregled opravi uslužbenec centra, ki je zadolžen za zdravstveno varstvo in oskrbo tujca v času nastanitve. Sanitarno-dezinfekcijski postopek zajema pripravo tujca za namestitev na ustrezen oddelek centra.
(4) Zdravniški pregled tujca se praviloma opravi pred njegovo namestitvijo na ustrezen oddelek centra. Z zdravniškim pregledom se ugotovi zdravstveno in psihofizično stanje tujca. O vseh ugotovitvah, ki so pomembne za nastanitev tujca v centru in za odstranitev tujca, zdravnik obvešča vodjo centra oziroma osebo, ki jo on pooblasti.
(5) Za nastanitev tujca poskrbi socialni delavec centra. S tujcem opravi razgovor in ga seznani s pravili bivanja v centru ter požarnim redom centra. Če tujec ne razume jezika, v katerem poteka nastanitev, mu center zagotovi prevajalca.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se tujca, za katerega je pričakovati, da ga bo na podlagi mednarodnega sporazuma iz države mogoče odstraniti v 48 urah, namesti na ustrezen oddelek v centru, sanitarno-dezinfekcijski postopek ter zdravniški pregled pa se ne opravita.
8. člen
(osebni predmeti)
Po sprejemu v center lahko tujec obdrži pri sebi osebne predmete, in sicer:
– zdravstvene pripomočke,
– stvari za vzdrževanje osebne higiene, dodeljene s strani centra,
– predmete verske vsebine,
– tobačne izdelke,
– knjige,
– igre za prosti čas,
– avdio aparat s slušalkami, v katerem ni vgrajene kamere ali fotoaparata in s katerim Wi-fi povezava ni mogoča,
– trajno nepokvarljivo hrano v varnostno neoporečni embalaži.
III. POGOJI IN POSTOPEK DEPONIRANJA TER VRAČILA LASTNIH DENARNIH SREDSTEV TUJCA
9. člen
(pogoji in postopek deponiranja)
(1) Tujec, ki ima denarna sredstva in mu je izdana odločba o nastanitvi v center, mora ob nastanitvi v center ta sredstva deponirati. Deponirana denarna sredstva se hranijo v blagajni centra.
(2) Denarna sredstva prevzamejo policisti centra in tujcu izročijo potrdilo o hrambi denarnih sredstev. Obrazec potrdila je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je prevedeno v najmanj pet tujih jezikov.
10. člen
(osebne potrebe)
(1) Zaradi zadovoljevanja nujnih osebnih potreb v času nastanitve v centru lahko tujec zaprosi za vračilo dela deponiranih denarnih sredstev. Znesek vrnjenih sredstev se določi ob upoštevanju potreb tujca, navedenih v zaprosilu.
(2) Za nujne osebne potrebe iz prejšnjega odstavka se šteje nakup tobačnih izdelkov, potrebščin za komunikacijo in drugih potrebščin, ki jih tujec nujno potrebuje za sebe in jih ne zagotavlja center, vnos in uporaba teh potrebščin pa ni v nasprotju s tem pravilnikom.
(3) Znesek vrnjenih denarnih sredstev se evidentira na potrdilu.
11. člen
(obračun stroškov)
(1) Ob zaključku nastanitve tujca v centru se po obračunu stroškov preživljanja, nastanitve in odstranitve morebiten ostanek deponiranih denarnih sredstev vrne tujcu.
(2) Znesek vrnjenih denarnih sredstev se evidentira na potrdilu.
IV. PRAVILA BIVANJA V CENTRU
12. člen
(odnosi)
Tujci morajo imeti korekten in strpen medsebojni odnos in odnos do uslužbencev centra.
13. člen
(ravnanje z opremo)
(1) Tujec mora vestno ravnati z inventarjem, električnimi, vodovodnimi, grelnimi in drugimi napravami ter predmeti, ki so last centra in jih uporablja za osebno in skupno rabo.
(2) Spreminjanje razporeda opreme po sobah in premeščanje inventarja ni dovoljeno brez odobritve uslužbenca centra.
(3) Tujec mora dopustiti pregledovanje dodeljene sobe in inventarja.
14. člen
(čiščenje prostorov)
(1) Bivalni prostori morajo biti pospravljeni in prezračeni.
(2) Splošno urejanje in čiščenje sob ter skupnih prostorov se izvaja najmanj enkrat tedensko. Opravljajo ga vsi tujci po programu, ki ga pripravi pristojni uslužbenec centra.
15. člen
(kajenje)
Kajenje v prostorih centra ni dovoljeno. Kajenje je mogoče le v kadilnicah oziroma v za to določenih prostorih. Cigaretne ogorke mora tujec odlagati v za to določeno posodo.
16. člen
(uporaba televizorja)
Televizijski sprejemniki morajo biti nameščeni na za to določenih mestih in delovati s tako jakostjo, da ne motijo reda in discipline v centru. Če se tujci kljub opozorilu na držijo reda, se sprejemnik začasno odvzame.
17. člen
(odlaganje odpadkov)
Tujec mora odlagati odpadke v posode za smeti skladno z navodili o ločevanju odpadkov.
18. člen
(prehrana)
(1) Tujec mora dnevno dobiti tri obroke hrane: zajtrk, kosilo in večerjo, od tega ima pravico do najmanj enega toplega obroka, potrebne količine napitkov ali pitne vode. Otrok do 15. leta starosti in nosečnica dobita dve dodatni otroški malici. Jedilnik za tekoči teden je preveden v angleški jezik in je objavljen na oglasni deski v jedilnici.
(2) Praviloma se tujec prehranjuje v jedilnici v skladu z dnevnim redom. Tujec, nastanjen v sprejemni sobi in posebej varovani sobi, se lahko prehranjuje tudi v teh prostorih.
(3) Iz jedilnice tujci ne smejo odnašati hrane in jedilnega pribora. Za seboj morajo počistiti.
(4) V bivalnih prostorih ni dovoljeno pripravljati toplih obrokov hrane. Tople napitke je dovoljeno pripravljati na mestih, ki so za to določena.
19. člen
(dietna hrana)
Center organizira pripravo dietne hrane, ki jo tujcem predpiše zdravnik. Tujcem, ki zaradi verskih in drugih razlogov ne jedo določene hrane, se v skladu z možnostmi zagotovi ustrezna prehrana.
20. člen
(oblačila)
(1) Tujec v času nastanitve v centru praviloma nosi oblačila, perilo in obutev centra. Svoja oblačila lahko nosi tujec, ki je nastanjen na oddelku za ranljive kategorije in oddelku za mladoletnike, z dovoljenjem vodje centra pa tudi drugi tujci, ki imajo posebne potrebe.
(2) Tujec lastno obleko hrani v za to določenih prostorih centra.
(3) Pred prevzemom čistih oblačil in perila tujec izroči predhodno dodeljeno in uporabljeno oblačilo oziroma perilo. Obleka in perilo se menjata po potrebi.
(4) Center zagotavlja brezplačno pranje obleke in perila, ki je last tujca.
(5) Tujec mora skrbeti za osebno higieno in urejenost.
21. člen
(posteljnina)
(1) Tujec ob sprejemu v center dobi čisto posteljno odejo, vzglavnik in posteljnino. Posteljnina se zamenja enkrat na teden.
(2) Center zagotavlja čiščenje in razkuževanje posteljnih odej in vzglavnikov po potrebi, najmanj pa enkrat na mesec.
22. člen
(britje)
Britje poteka v za to določenih sanitarnih prostorih pod nadzorom policistov. Pribor za britje deli zdravstveni delavec, ki mu tujec po zaključenem britju pribor tudi vrne.
23. člen
(oddaja pošiljk)
(1) Tujec lahko pošilja pisanja in pisemske pošiljke. Pisemske in druge pošiljke, ki so naslovljene na ime tujca, sprejme tujec sam.
(2) Tujec odda pisemsko pošiljko v zaprti kuverti uslužbencu centra. Na zadnji strani pisemske ovojnice mora navesti svoje osebno ime ter naslov centra, sicer se pošiljka ne odpošlje.
24. člen
(sprejem pošiljk)
(1) Pošiljke in pisanja tujec sprejema po pošti ali od obiskovalcev.
(2) V pošiljkah s hrano sme tujec prejeti sveže sadje, predpakirana živila in brezalkoholne pijače v količini za enkratno uporabo (en obrok). Embalaža, v kateri so živila, mora omogočati pregled vsebine. Tujec ne sme prejemati hitro pokvarljivih živil, pijače ter živil, ki jih je treba hraniti v hladilnikih.
25. člen
(pregled pošiljk)
Pisma, pakete in darila, ki jih tujec prejme od fizičnih oseb ali po pošti, se ob prevzemu ob tujčevi navzočnosti pregledajo z namenom ugotovitve, ali pošiljka vsebuje predmete ali snovi, ki bi ogrozile varnost v centru.
26. člen
(obiski)
(1) Obiski tujcev se izvajajo po dnevnem redu.
(2) Obiski se izvajajo v določenem prostoru, ki je video nadzorovan. Hkrati lahko, če to dopuščajo varnostne razmere v centru, tujca obiščejo največ trije obiskovalci. Obiskovalci na obisk praviloma čakajo izven varovanega območja centra.
27. člen
(telefonski razgovori)
(1) Telefonski pogovori tujcev se izvajajo po dnevnem redu.
(2) Tujcu se omogočijo telefonski pogovori z družinskimi člani ali drugimi osebami, ki jih izbere tujec. Telefonski pogovor se opravi na telefonih, ki so nameščeni v določenih prostorih centra in javnih telefonskih govorilnicah. Praviloma telefonski pogovor traja do pet minut, izjemoma, če za to obstaja potreba in če to dopuščajo razmere v centru, pa tudi več.
(3) Tujec ima pravico do brezplačnega telefonskega klica ob sprejemu v center. Drugi brezplačni telefonski klici se opravijo, če za to obstaja potreba.
28. člen
(sprejem denarja)
Tujec lahko sprejema denar preko poštnih nakaznic oziroma pri obiskih.
29. člen
(nakupi v centru)
Center organizira prodajo in nakup blaga in predmetov, ki jih smejo tujci posedovati, telefonske kartice in predmete za osebno uporabo.
30. člen
(zdravstvena oskrba)
(1) Zaradi varovanja javnega zdravja v Republiki Sloveniji se mora tujec podrediti zdravniškemu pregledu.
(2) Center vodi zdravstveni karton o splošnem zdravstvenem stanju tujca na način, ki ga določi zdravnik v soglasju z vodjo centra.
(3) Predpisana terapija se izvaja vsakodnevno v skladu z navodili zdravnika v ambulanti centra.
31. člen
(prijava za pregled)
(1) Prijavo za pregled pri zdravniku tujec izroči zdravstvenemu uslužbencu centra.
(2) V nujnih primerih mora prijavo za pregled k zdravniku sprejeti vsak uslužbenec centra in jo izročiti zdravstvenemu delavcu, ki stori vse potrebno, da se tujcu zagotovi ustrezna zdravniška pomoč.
(3) Na specialistični zdravniški pregled se tujca napoti na podlagi napotnice zdravnika.
32. člen
(zagotavljanje oskrbe)
(1) Tujcu se zdravniška oskrba praviloma zagotovi v prostorih centra, razen če je potrebna bolnišnična oskrba ali druga nujna zdravstvena oskrba.
(2) Če je tujec odpeljan na zdravljenje izven centra, se ukrepi za preprečitev pobega tujca lahko izvajajo tudi v zdravstveni ustanovi.
33. člen
(sanitarno-higienska kontrola)
Sanitarno-higiensko kontrolo nad delitvijo hrane, napitkov, osebno higieno tujcev, higieno bivalnih prostorov, obleko in perilom opravlja zdravstvena služba centra.
34. člen
(psihosocialna oskrba)
(1) Psihosocialna obravnava tujca temelji na individualni obravnavi in skupinskem delu s tujci. Po potrebi socialni delavec izdela individualni program obravnave tujca.
(2) V individualnih pogovorih socialni delavec seznani tujca z njegovimi pravicami in obveznostmi ter zbere podatke o tujčevi osebnosti in posebnostih.
(3) Skupinsko delo s tujci pomeni organiziranje prostočasnih aktivnosti, izvajanje motivacijskih in ustvarjalnih delavnic ter vključevanje nevladnih organizacij pri preživljanju prostega časa tujcev.
V. ŠPORTNE, VERSKE, KULTURNE IN DRUGE DEJAVNOSTI
35. člen
(preživljanje prostega časa)
(1) V centru so organizirane različne dejavnosti za preživljanje prostega časa tujcev, ki potekajo po dnevnem redu.
(2) Tujec se z dovoljenjem centra lahko udeleži vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, verskih in športnih aktivnosti v centru in izven centra, ki jih organizirajo nevladne organizacije in društva.
(3) Iz knjižnice si tujec lahko izposodi knjige.
36. člen
(uporaba računalnikov)
(1) Uporaba računalnikov se tujcu omogoči v za to namenjenem prostoru centra v skladu z dnevnim redom.
(2) Na računalnike, ki so last centra, ni dovoljeno nalaganje datotek iz podatkovnih nosilcev, vsebin z interneta ali podatkovnih nosilcev, ki kršijo avtorske pravice ali dostojanstvo človeka.
37. člen
(verski obredi)
Urnik verskih dejavnosti v centru se določi v sodelovanju s predstavnikom verske skupnosti.
VI. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC
38. člen
(razgovori)
(1) Uslužbenci centra opravijo razgovor s tujcem po potrebi glede na reševanje posameznega primera.
(2) Tujec se na razgovore z uslužbenci centra prijavi s pisno prijavnico, ki jo odda uslužbencu centra, ta pa jo izroči pristojnemu uslužbencu centra.
39. člen
(pritožbe)
(1) Tujec lahko vloži pritožbo vodji centra, če meni, da so bile kršene njegove pravice med nastanitvijo v centru ali zaradi drugih nepravilnosti v centru, za katere ni zagotovljenega sodnega varstva.
(2) Tujec ima pravico komunicirati s pristojnimi državnimi oziroma mednarodnimi institucijami ali organizacijami s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so zlasti varuh človekovih pravic, pristojna državna oziroma mednarodna sodišča, drugi državni oziroma mednarodni nadzorni organi ter nevladne ali humanitarne organizacije.
(3) Pobudo, prošnjo ali pritožbo subjektom iz tega člena lahko tujec odda v zaprti kuverti, policisti pa nimajo pravice do vpogleda v pisanje.
40. člen
(ugotavljanje kršitev)
Postopek ugotavljanja kršitve pravil se uvede in vodi v centru. Predlog za uvedbo postopka zaradi kršitve pravil lahko podajo uslužbenci centra in tujec, ki je zaradi nedopustnega ravnanja druge osebe telesno poškodovan ali kakorkoli osebno prizadet.
41. člen
(opozorilo)
Opozorilo je lahko ustno ali pisno. Izrečeno opozorilo se zabeleži v poročilu dežurnega.
42. člen
(izrek ukrepa)
(1) Ukrep zaradi kršitve pravil se tujcu izreče v obliki odločbe, razen opozorila, ki se lahko izreče ustno.
(2) Če se med trajanjem ukrepa ugotovi, da je ukrep dosegel svoj namen, lahko vodja centra odloči o prenehanju ukrepa.
VII. GIBANJE ZUNAJ OBMOČJA CENTRA
43. člen
(gibanje zunaj območja centra)
(1) Vodja centra oziroma uslužbenec centra, ki ga ta pooblasti, lahko tujcu na njegovo prošnjo ali na predlog zdravnika dovoli nadzorovano ali nenadzorovano gibanje izven območja centra. Pri odločitvi se upoštevajo možnosti za uspeh pri urejanju zadev, ki bi lahko pripomogle k hitrejši in učinkovitejši odstranitvi tujca iz države, ali mnenje zdravnika o tujčevem zdravju. Če je prošnja tujca zavrnjena, se tujcu pojasnijo razlogi, zaradi katerih je bila sprejeta taka odločitev.
(2) Nadzorovano gibanje izven območja centra v spremstvu uslužbenca centra, ki ga pooblasti vodja centra, lahko traja do štiri ure. Nenadzorovano gibanje izven območja centra sme trajati nepretrgoma najdlje 30 dni.
(3) Tujec mora med gibanjem zunaj območja centra imeti pri sebi pisno dovoljenje za izhod, v katerem so navedeni osebni podatki tujca, čas dovoljenega gibanja zunaj območja centra, tujčeva fotografija in razlogi za izdajo dovoljenja.
VIII. STROŽJI POLICIJSKI NADZOR
44. člen
(izvajanje strožjega policijskega nadzora)
(1) Tujec, ki mu je odrejen strožji policijski nadzor, se sme gibati le v za to določenih prostorih centra, ki jih določi vodja centra. Te prostore sme zapustiti le v spremstvu policista.
(2) Tudi za tujca, ki mu je odrejen strožji policijski nadzor, praviloma velja dnevni red. Izvajanje nadzirajo policisti.
IX. PRENEHANJE BIVANJA V CENTRU
45. člen
(obveznosti tujca)
Preden tujec zapusti center:
– vrne nepoškodovano opremo in inventar,
– plača stroške popravil, uničenega ali izgubljenega inventarja, ki so nastali zaradi njegove krivde ali malomarnosti,
– plača stroške bivanja in odstranitve v skladu z zakonom.
46. člen
(vrnitev deponiranih predmetov)
Ko je tujcu bivanje v centru zaključeno, se mu proti potrdilu izroči obleko in druge predmete, ki so mu bili odvzeti ali jih je sam izročil v hrambo centru.
47. člen
(samovoljna zapustitev centra)
Če tujec samovoljno zapusti center, se z njegovimi predmeti, ki jih hrani center, ravna kot z najdenimi stvarmi v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja.
X. IZKAZNICA O DOVOLITVI ZADRŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN POSTOPEK NJENE IZDAJE
48. člen
(oblika in vsebina ter postopek izdaje izkaznice o dovolitvi zadrževanja)
(1) Izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji se izda na obrazcu z vsebino, ki je določena v prilogi 2, in je sestavni del tega pravilnika.
(2) Z izkaznico o dovolitvi zadrževanja tujec izkazuje istovetnost in uveljavlja pravice iz 75. člena zakona.
(3) Izkaznica o dovolitvi zadrževanja se izda na podlagi odločbe o dovolitvi zadrževanja in velja za čas dovoljenega zadrževanja. V primeru podaljšanja dovoljenega zadrževanja se tujcu izda nova izkaznica.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek veljavnost izkaznice o dovolitvi zadrževanja preneha:
– ko se tujca odstrani iz Republike Slovenije ali
– če tujec v Republiki Sloveniji pridobi dovoljenje za prebivanje.
(5) Izkaznico o dovolitvi zadrževanja mora imetnik v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka vrniti centru pred odstranitvijo iz države, v primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka pa najpozneje v osmih dneh po vročitvi dovoljenja za prebivanje.
XI. KONČNE DOLOČBE
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/12) in Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu (Uradni list RS, št. 87/12).
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-696/2014
Ljubljana, dne 16. februarja 2015
EVA 2014-1711-0078
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti