Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

242. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje, stran 823.

Na podlagi četrtega odstavka 30. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje
1. člen
V Pravilniku o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/05 in 8/08) se tretji odstavek 1. člena črta.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedilom »Evropske unije« črta vejica in doda besedilo »ter za Slovence brez slovenskega državljanstva«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»3) V razpisu za vpis so tudi vpisna mesta, namenjena kandidatom, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije oziroma drugih držav članic Evropske unije, vendar so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.«.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) V razpisu za vpis v redni študij se lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.
2) Kandidati iz prejšnjega odstavka se lahko po zaključku drugega prijavnega roka vpišejo tudi na še prosta vpisna mesta, razpisana za vpis v redni študij.«.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) V razpisu za vpis v izredni študij se lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za vpis tujcev, in sicer največ do 50 odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.
2) Tujci se lahko vpisujejo tudi na še nezasedena vpisna mesta razpisa za vpis v izredni študij po zaključku drugega prijavnega roka.
3) Tujec po tem pravilniku je oseba, ki:
– nima državljanstva Republike Slovenije,
– nima statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva,
– nima državljanstva drugih držav članic Evropske unije,
– ni sam ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene in
– ni državljan države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti.«.
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge višješolske prijavne službe izvaja javna višja strokovna šola, ki jo določi minister.«.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Kandidati za vpis v višje strokovne šole za redni in izredni študij se prijavljajo v dveh prijavnih rokih, določenih z razpisom za vpis, in sicer s prijavnico za vpis na obrazcu, ki ga določi minister in je objavljen na spletnem portalu višješolske prijavne službe.
2) V prijavi se po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri višje strokovne šole in študijski programi, po katerih se kandidat želi izobraževati.
3) Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala višješolske prijavne službe.
4) Kandidat mora elektronsko prijavo, ki jo je poslal preko portala višješolske prijavne službe, še natisnjeno in podpisano oddati osebno ali poslati priporočeno po pošti na naslov višješolske prijavne službe do izteka prijavnega roka, določenega z razpisom.
5) Kandidat pošlje dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program priporočeno po pošti ali jih odda osebno višješolski prijavni službi v rokih, določenih z razpisom za vpis. Ne glede na prejšnji stavek kandidatom, ki so opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis ali so jih opravili po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.
6) Višješolska prijavna služba analizira vse prijave za vpis in pošlje podatke o tem vsem višjim strokovnim šolam.«.
7. člen
Četrti odstavek 11. člena se črta.
8. člen
V 13. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»1) Poleg dokazil, navedenih v prejšnjem členu, so dokazila o izpolnjevanju pogojev tudi druge šolske javne listine in druge listine, določene v tem členu.«.
Dosedanji prvi, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»2) Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je diploma International Baccalaureat – IB oziroma listina o uspehu na mednarodni maturi (IBO Results summary), ki vsebuje navedbo, da je mednarodna matura opravljena »Diploma awarded«.«.
Dosedanji drugi do dvanajsti odstavek postanejo tretji do trinajsti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedi »z rokovnikom« nadomestita z besedilom »razpisom za vpis«.
V drugem odstavku se besedilo »deset dni pred tem.« nadomesti z besedilom »v rokih, določenih z razpisom za vpis.«.
10. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Kandidati, ki so se prijavili za vpis v študijski program, za katerega ni omejen vpis, so sprejeti v ta program, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program.
2) Kandidati, ki so se prijavili za vpis v študijski program, za katerega je omejen vpis ali če se za vpis vanj ugotavlja posebna nadarjenost oziroma spretnost ali psihofizična sposobnost, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in dosegajo v skladu z merili za izbiro pri omejitvi vpisa ustrezno število točk, potrebno za vpis.
3) Kandidati, ki so dosegli enako število točk in so se v izbirnem postopku uvrstili na zadnje mesto, ki omogoča vpis, so tudi sprejeti v ta program.
4) Kandidate se uvršča v izbirni postopek za vpis v študijski program po vrstnem redu, navedenem v prijavnici za vpis v študijski program, tako da se najprej uvrstijo kandidati, ki so ta študijski program navedli na prvem mestu v prijavnici. Če so ostala še nezapolnjena razpisna mesta, se v ta izbirni postopek uvrstijo kandidati, ki so ta študijski program navedli na drugem mestu v prijavnici, in nazadnje se uvrstijo kandidati, ki so ta študijski program navedli na tretjem mestu v prijavnici.«.
11. člen
V prvem odstavku 22. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »1) V skladu z določbami tega pravilnika se lahko naknadno vpišejo tudi kandidati, ki:«.
12. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Za izobraževanje po študijskih programih, za katera so še prosta vpisna mesta, se kandidati lahko prijavijo v drugem prijavnem roku, določenem v razpisu za vpis.
2) Po zaključku drugega prijavnega roka se kandidati za izredni študij lahko vpišejo na še prosta mesta na višji strokovni šoli do začetka študijskega leta.«.
13. člen
V 28. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»1) Kandidati, ki so bili sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku, se lahko vpišejo v višjo strokovno šolo v rokih, določenih z razpisom za vpis.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom se kandidat lahko pritoži na višjo strokovno šolo, v rokih, določenih z razpisom za vpis.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»2) Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri višješolski prijavni službi, ki jo skupaj z vsemi podatki in dokumenti, potrebnimi za odločanje, pošlje višji strokovni šoli, na katero se pritožba nanaša. Višja strokovna šola odloči o pritožbah v rokih, določenih z razpisom za vpis.«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2014
Ljubljana, dne 4. februarja 2014
EVA 2014-3330-0008
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti