Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 7388.

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14) se za drugim odstavkom 3. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je vlagatelj za ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014 čebelar, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je vpisan v register čebelnjakov.«.
2. člen
V 5. členu se v 2. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ukrep llI: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014.«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 4. oddelek ter novi 11.a, 11.b in 11.c člen, ki se glasijo:
»4. Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014
11.a člen
(predmet in namen podpore)
(1) Namen podpore je ohranitev ekonomske sposobnosti čebelarjev, da nadaljujejo čebelarjenje.
(2) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja (v nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri ukrepu III).
11.b člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelj mora za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– v letu 2014 je do 30. junija 2014 sporočil število čebeljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 1. januarjem in 30. junijem 2014;
– ima na dan 30. junija 2014 prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin, kar je razvidno iz registra čebelnjakov.
11.c člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi škodnega dogodka pri ukrepu III, se zagotovijo sredstva do višine 476.690,00 eurov.
(2) Finančna pomoč znaša 5,00 eurov na čebeljo družino.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-46/2014
Ljubljana, dne 3. septembra 2014
EVA 2014-2330-0184
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost