Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3432. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, stran 10329.

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) ter 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08) se v četrtem odstavku 4. člena besedilo »osmih let« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2015«.
2. člen
Tretji in četrti odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
(4) Člane strokovne komisije imenuje vlada.«.
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se beseda »sklene« nadomesti z besedo »podpiše«.
4. člen
V prvem odstavku 24.a člena se besedilo »le s predhodnim dovoljenjem ministrstva« nadomesti z besedilom »z odločbo vlade«.
V drugem odstavku se beseda »Dovoljenje« nadomesti z besedo »Odločbo«.
V tretjem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Vlada«.
V četrtem odstavku se besedilo »dovoljenja ministrstva« nadomesti z besedilom »odločbe vlade«.
V petem odstavku se beseda »dovoljenja« nadomesti z besedo »odločbe«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je koncesionar samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi dalj časa trajajoče bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more izvajati koncesije, lahko vlada z odločbo, vendar največ do 31. decembra 2015, določi začasnega prevzemnika koncesije. Vlada lahko zavrne izdajo odločbe za določitev začasnega prevzemnika le iz razlogov iz tretjega odstavka tega člena. Začasni prevzemnik izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene s koncesionarjem, ki ne more sam izvajati koncesije. Po preteku trajanja začasnega prevzema preide koncesija nazaj na koncesionarja, o čemer mora koncesionar obvestiti ministrstvo.«.
5. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 27. člena se črtajo.
6. člen
V prvem odstavku 40.c člena se besedilo »z dokončno odločbo Vlade Republike Slovenije izbrani koncesionar« nadomesti z besedilom »koncesionar na podlagi veljavne koncesijske pogodbe«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-59/2013
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2330-0151
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost