Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3303. Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A), stran 9838.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-4
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA (SPZ-A)
1. člen
V Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/02) se v 2. členu črta tretja alineja. Četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja.
2. člen
V drugem odstavku 108. člena in v drugem odstavku 110. člena se črta besedilo »ali zemljiškim dolgom«.
3. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prehod hipoteke
111. člen
Hipoteka, ki bremeni celotno nepremičnino, ki se razdeli na etažno lastnino, preide na vse posamezne dele v etažni lastnini.«.
4. člen
Naslov VII. dela, ki se glasi: »ZEMLJIŠKI DOLG« in členi od 192 do 200 se črtajo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Za zemljiške dolgove, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo tega zakona in zemljiške dolgove, ki so vpisani v zemljiško knjigo po uveljavitvi tega zakona na podlagi zemljiškoknjižnega predloga, vloženega pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo določbe drugega odstavka 108. člena, drugega odstavka 110. člena, 111. člena in 192. do 200. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/13-6/15
Ljubljana, dne 24. oktobra 2013
EPA 1372-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti