Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013

Kazalo

3216. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke, stran 9647.

Na podlagi prve, druge, četrte in pete alineje prvega odstavka 50. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
1. člen
V Pravilniku o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 105/08, 100/10 in 24/12) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
"(1) Ta pravilnik določa tehnične in varnostne zahteve za eksplozive in pirotehnične izdelke, postopke za ugotavljanje skladnosti ter način, vsebino in obliko označevanja pirotehničnih izdelkov, v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom (UL L št. 121 z dne 15. 5. 1993, str. 20), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1), Direktivo 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (UL L št. 154 z dne 14. 6. 2007, str. 1) in Direktivo 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev) (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 27).".
2. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Pirotehnični izdelki ne smejo vsebovati eksplozivov razen črnega smodnika in snovi za bliskanje. Pirotehnični izdelki kategorij P1, P2, T2 in izdelki za ognjemete kategorije 4 smejo vsebovati eksplozive, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da eksplozivov ni mogoče enostavno ločiti od pirotehničnega izdelka;
– da izdelek kategorije P1 ni eksploziven ali tak, kot je bil zasnovan in izdelan, ne more sprožiti sekundarnih eksplozivov;
– da so izdelki kategorije 4, T2 in P2 načrtovani tako in namenjen temu, da ne delujejo kot eksploziv, če pa so načrtovani kot eksploziv, taki, kot so bili zasnovani in izdelani, ne morejo sprožiti sekundarnih eksplozivov.".
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-559/2013
Ljubljana, dne 23. oktobra 2013
EVA 2013-1711-0077
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost