Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013

Kazalo

3204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice, stran 9593.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 16. člen Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se, ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/11 – obvezna razlaga) (v nadaljevanju: OPN Litija), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja VČ-06 ZK (v nadaljevanju: OPPN) (širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice), ki ga je v juniju 2013 izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., pod številko projekta OPPN-001/2012-LIT.
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje besedilni del, kartografski del:
I. Odlok o OPPN
II Kartografski del:                  Merilo
List 1.1 Izsek iz kartografskega dela
prostorskega plana občine               M 1:2500
List 1.2 Lega prostorske ureditve v širšem
območju                        M 1:1250
List 1.3 Geodetski načrt                M 1:400
List 2.1 Načrt prometne infrastrukture         M 1:500
List 2.2 Načrt komunalne in energetske
infrastrukture                     M 1:500
List 2.3 Načrt ureditve                M 1:500
List 2.4 Načrt parcelacije z zakoličbenimi
točkami                        M 1:500
List 2.5 Značilni prerezi               M 1:400
List 3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi    M 1:500
območji
List 3.2 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami                       M 1:500
List 3.3 Razporeditev javnih in privatnih površin   M 1:500
List 3.4 Etapnost izvedbe               M 1:500
List 4.0 Tloris poslovilne vežice           M 1:100.
3. člen
(območje OPPN)
Območje zajema delno obstoječe pokopališče s cerkvijo Žalostne Matere božje, ki je varovana kot kulturna dediščina, ter nove površine, ki so namenjene širitvi obstoječega pokopališča in so v OPN Litija opredeljene kot zelene površine. Območje na zahodnem delu meji na obstoječo pozidavo. Do območja je urejen dostop po obstoječi javni poti JP 710511, ki pa je preozka in jo bo potrebno rekonstruirati tako, da bo po rekonstruirani cesti mogoč nemoten dostop smetarskim vozilom in avtobusom.
Meja območja predmetnega OPPN je določena v OPN Litija in obsega površine v velikosti približno 1,34 ha. Območje urejanja je določeno okvirno in ker je po sprejetju OPN Litija bila izkazana potreba po manjši površini območja za širitev pokopališča od predvidene, se bo z OPPN uredil le del predvidenega območja, in sicer vzhodni del, ki zajema naslednje zemljiške parcele: 125/2, 126/1, 126/2, 128/2, 130/3, 130/4, 2256/2, 2256/1, vse k.o. 1832 Vače, ter dele zemljiških parcel 125/1, 128/3, 129, 130, vse k.o. 1832 Vače, okvirno 0,73 ha.
Obravnavano območje je komunalno urejeno, saj ima urejen priključek na javno električno omrežje in vodovodno omrežje, ki se mora preurediti skladno z določbami OPPN. Vključeno je v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.
Obravnavano območje se nahaja v območje kulturne dediščine (arheološko najdišče) z oznako A 796 Vače – Prazgodovinsko gradišče z grobišči in Vače – Cerkev Žalostne Matere božje, kjer je po Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine predlagan 1., 2. in 3. varstveni režim varovanja.
Območje obdelave je prikazano na grafičnih prilogah List št. 1.1. in List št. 1.2.
II. SKUPNA DOLOČILA
4. člen
(umestitev prostorske ureditve v prostor)
Glavni cilj OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo poslovilne vežice in razširitev obstoječega pokopališča z ureditvijo grobnih polj, zelenih in pohodnih površin ob upoštevanju pomena obstoječe cerkve kot obstoječe dominante v prostoru ter rekonstrukcija obstoječe javne poti JP 710511 do pokopališča. Po zapolnitvi predvidenega novega dela pokopališča, pa je možnost razširitve pokopališča še proti severu poleg starega dela pokopališča znotraj meja OPPN-ja. Oblika morebitne razširitve mora biti podobna obliki novega dela pokopališča.
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Sosednja območja predvidene prostorske ureditve so regionalna cesta RT 921, odsek 4306 Kandrše–Vače–Spodnji Hotič na jugozahodni strani, geološka naravna vrednota Vače – fosilna obala vzdolž severne meje parcele 128/2, k.o. 1832 Vače, ki je v neposredni bližini meje območja OPPN in kmetijska zemljišča, ki obdajajo lokacijo z vseh ostalih strani. V bližnji okolici se južno in jugozahodno od pokopališča nahaja skupina stanovanjskih in kmetijskih objektov.
Vplivno območje prostorske ureditve obsega le ureditveno območje. Vplivi navzven bodo zaradi gradnje in delovanja zanemarljivi ali začasni in ne bodo pomenili pomembne spremembe kakovosti okolja.
Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Pri rekonstrukciji javne poti večjih vplivov na promet ne bo, razen občasni zastoji zaradi gradnje, ki se bodo razbremenili z ustreznimi prometnimi ukrepi. Rekonstrukcija dostopne poti mora potekati v skladu s predpisi, ki določajo merila o cestnih priključkih na regionalne ceste. Vplivov v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala z minimalno povečanim prometom na obstoječo regionalno cesto RT 921, odsek 4306 Kandrše–Vače–Spodnji Hotič.
Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je prikazano v grafični prilogi »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji« (list št. 3.1).
6. člen
(predvidene ureditve)
Na obravnavanem območju se izvede širitev pokopališča Vače, ki bo obsegala naslednje objekte in ureditve:
– novo pokopališče z navezavo na obstoječe pokopališče in ureditev okolice le-tega,
– nov pokopališki objekt (poslovilna vežica),
– nova grobna polja z dostopnimi potmi do grobov,
– zelene in parkovne površine,
– dostopno cesto, parkirišče in pešpoti,
– dovozno cesto za dostop do sosednjih parcel.
Ureditveno območje pokopališča je razdeljeno na šest sklopov, in sicer:
– parcela pokopališča (P3) velikosti 983,495 m2 in (P5) velikosti 526,057 m2 v skupni velikosti 1509,55 m2,
– parcela parkirišča (P2) v velikosti 338,01 m2 in
– parcela dostopne ceste (P1) v velikosti 435,64 m2,
– parcela obvozne ceste do kmetijskih zemljišč (P4) velikosti 198,755 m2 in (P6) velikosti 338,345 m2 v skupni velikosti 537,10 m2.
Pri parcelaciji so dovoljene tolerance ±30 %.
Urbanistično oblikovanje zemljišč, namenjenih za gradnjo, je prikazano v grafični prilogi »Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami« (list št. 2.4).
III. POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSLOVILNE VEŽICE
7. člen
Nov objekt za poslovitev – poslovilna vežica mora biti locirana na sredi območja namenjenega razširitvi pokopališča in v osi obstoječega pokopališča nasproti obstoječe kapele.
Poslovilna vežica (v nadaljevanju: objekt) je sestavljena iz osnovnega objekta in nadstreška. Osnovni objekt (skupaj z dvema stebroma), mora biti na stiku z zemljiščem dimenzije 9,00 x 8,30 m, nadstrešek pa mora biti podprt na štirih betonskih stebrih, skupne tlorisne dimenzije 3,00 x 4,80 m (glej prilogo »Tloris poslovilne vežice (list 4.0)«)
V objektu so prostor za pokojnika z ločenim vhodom, shramba, prostor za svojce, prostor za orodje, čajna kuhinja, stranišče za ženske in invalide, predprostor – sanitarije ter moško stranišče. Pravokotno na zaprti del je postavljen nadstrešek na stebrih. Streha nadstrešnice je skladna z osnovnim objektom.
Objekt mora biti zasnovan kot klasična armirano betonska in zidana konstrukcija s štirikapno streho, z naklonom strešin 40º do 45º. Fasada mora biti klasično ometana v svetlih pastelnih barvah, lahko pa je v kombinaciji z drugimi materiali (kamen, les …).
Oblikovani volumen predstavlja veduto na glavno sprevodno pot. Ploščad se tlakuje s kamnom ali drugim primernim materialom. Mejo med parkiriščem in ploščadjo pred objektom se loči z ograjo z dvokrilnimi železnimi vrati.
Za dostavna vozila se uredi servisni dostop z dvokrilnimi železnimi vrati na južni strani novega pokopališča.
Zasnova, dimenzije in umestitev objekta so razvidne iz grafičnih prilog. Dovoljene so tolerance pri tlorisih in gabaritih s ±20 %.
IV. POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV
8. člen
(ureditve vhodne ploščadi in ograje okoli novega dela pokopališča)
Celotna površina okrog poslovilne vežice se tlakuje in tako na vstopu v pokopališče služi kot vstopna ploščad. Omenjeni tlakovani prostor povezuje stari in novi del pokopališča.
Parkirišče in vstopno ploščad mejijo dvokrilna železna vrata, ki omogočajo dostop pogrebnih vozil do osrednjega pokopališkega objekta, ter manjše krilo, ki služi kot vstopna vrata na pokopališče.
Pri tlakovanju ploščadi je, zaradi slabih temeljnih tal, treba upoštevati zmrzlinsko odpornost zgornjega ustroja.
Približna struktura je:
+------------------------+---------------------------+
|   Debelina (cm)   |              |
+------------------------+---------------------------+
|      10      |     tlakovec     |
+------------------------+---------------------------+
|      25      |    Tampon 0/32    |
+------------------------+---------------------------+
|      35      |   Posteljica 0/64   |
+------------------------+---------------------------+
Okoli vstopne ploščadi, se namestijo drogovi javne razsvetljave. Luči javne razsvetljave so prižgane samo takrat, ko v poslovilnem objektu leži pokojnik. Pri nekaterih klopcah so postavljene pritlične svetilke, ki svetijo proti njim.
Ograja okoli novega dela pokopališča je kamnito obzidje, ki mora biti v enakem stilu in iz istega materiala kot obzidje obstoječega pokopališča, ali pa se zasadi živa meja s žičnato ograjo v zeleni barvi, v višini max. 2,0 m, pri tem pa ni potrebna drenaža, kot je prikazana v načrtu Načrt komunalne in energetske infrastrukture« (št. lista 2.2). Ograja se lahko gradi v fazah glede na potrebe izgradnje poslovilne vežice in dinamike širitve grobnih polj.
Med grobnimi polji na vzhodni strani poslovilne vežice (ob vzhodni meji zemljiške parcele 130/3, k.o. 1832 Vače), se začasno zasadi živa meja ter postavi žičnata ograja v zeleni barvi, v višini max. 2,0 m, zaradi faznosti gradnje.
Celotna zunanja ureditev pokopališča je prikazana v grafični prilogi »Načrt ureditve« (list št. 2.3).
9. člen
(posegi v teren)
Teren, kjer je predvidena ureditev novega dela pokopališča, je raven in ni potrebnih posebnih posegov v teren.
10. člen
(zelene površine)
Za zasaditve se morajo uporabiti izključno avtohtone sorte (tujerodne niso sprejemljive). Za zasaditev sta tako primerni slednji avtohtoni in hitro rastoči rastlini srednje rasti: kostaničevje (Lonicera nitida) ali kalino (Ligustrum vulgare »Atrosinensis«), ki sta vedno zeleni. Lahko se pa uporabijo tudi listopadne vrste, ki so nezahtevne in hitro rastejo, kot sta maklen (Acer campestre) ali gaber (Carpinus sp.).
Zelene površine so razvidne v grafičnem delu.
Za izvajanje krajinske tehnike so za zgled nemške din norme:
– Nemška norma DIN 18916: Priprava rastišča, sajenje in vzdrževanje rastlin v krajini,
– Nemška norma DIN 18915: Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji zemeljska dela.
11. člen
(grobna polja)
Grobna polja morajo biti sestavljena iz vrst, v katere so nanizani enojni, dvojni ter žarni grobovi. Poleg grobov so sestavni del posameznega grobnega polja tudi zelene površine z drevesi in klopmi.
Velikosti grobov so naslednje:
– enojni grob 100cm x 200 cm,
– dvojni grob 200cm x 200cm,
– žarni grob 100cm x 100cm.
Predvideno število grobov je:
– enojnih: 50,
– dvojnih: 13,
– žarnih 109.
Skupno število grobov 172.
Med posameznimi grobnimi vrstami se uredijo poti širine 1,50 m, ki bodo peščene.
12. člen
(tlakovane površine)
Območje sedanje glavne dostopne poti, skupaj s ploščadjo pred osrednjim objektom, je potrebno urediti kot celoto. Glavne poti po pokopališču, ter ploščad se enotno tlakuje. Utrjene glavne tlakovane dostopne poti morajo biti širine 2,5 m, glavna pot iz vhodne ploščadi proti vzhodnem delu novega pokopališča pa 2,75 m.
Prečni profil glavne poti se zaključi z granitnimi kockami, ki hkrati služijo za oblikovanje muld.
13. člen
(oprema pokopališča)
Zelene površine se opremi s klopcami za počitek.
Za osvetlitev pokopališča se postavi nizke diskretne svetilke. Močneje se osvetlijo vhodi, in sicer 2 svetlobnima stebričkoma, višine 100 cm, ob vhodu na novi del pokopališča iz parkirišča ter iz južne strani in 2 enaka stebrička pri stranskem vhodu na stari del pokopališča.
Korita za vodo se razporedi vzdolž obodne ograje, in sicer na južni ter zahodni strani.
Pri oblikovanju nagrobnih plošč je potrebno upoštevati maksimalne višine, ki znašajo:
– pri žarnih grobovih 1m,
– pri enojnih in dvojnih grobovih 1,2 m.
Celotna zunanja ureditev je prikazana v grafični prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 2.3).
14. člen
(priprava zemljišča za pokop)
Zemljišče se na območju za pokopavanje pripravi v skladu s sledečimi geotehničnimi navodili:
– odriv humusnega sloja;
– izkop do globine 2,30 m pod koto projektirane ureditve, oziroma 1,30 m na območju žarnih grobov;
– nasipavanje izkopane zemljine.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
15. člen
(motorni promet)
Območje urejanja se navezuje na regionalno cesto RT 921, odsek 4306 Kandrše–Vače–Spodnji Hotič.
Parkirišče ob pokopališču ima dovoz z regionalne ceste RT 921, odsek 4306 Kandrše–Vače–Spodnji Hotič, s katerega se desno zavije na parkirišče. Preko parkirišča mora biti speljana dovozna pot, katera se nadaljuje ob južni strani pokopališča do sosednjih parcel na vzhodni strani. Dovoz s parkirišča naravnost v smeri osrednje ploščadi je namenjen pogrebnim in servisnim vozilom ter vozilom za odvoz odpadkov. Na južnem delu je predviden ločen servisni dostop do osrednjega objekta in pokopališča.
Prometna ureditev je prikazana v grafični prilogi »Načrt prometne infrastrukture« (št. lista 2.1).
16. člen
(mirujoč promet)
Ob vhodu na pokopališče se uredi parkirišče, ki je locirano delno znotraj, delno pa izven območja OPPN-ja in ki sočasno služi parkiranju osebnih vozil, avtobusov in kot povezovalna pot med priključkom z regionalne ceste RT 921, odsek 4306 Kandrše–Vače–Spodnji Hotič ter dostopne ceste, ki se uredi na južni strani pokopališča, do sosednjih zemljišč. Na delu parkirišča, ki je znotraj območja OPPN-ja, se uredijo 3 PM + 2PM za invalide.
17. člen
(pešpoti)
Glavni dostop do pokopališča je s parkirišča na zahodni strani pokopališča, dodatni servisni in peš dostop se uredi na južni strani pokopališča.
Obstoječi osrednji del starega pokopališča se z novim delom pokopališča povezuje preko glavne poti, ki poteka od osrednjega objekta. Na glavno pot se navezujejo pomožne dostopne poti, ki služijo za dostop do grobov. Širina utrjenih peščenih dostopnih poti med posameznimi grobnimi vrstami je 1,50 m. Utrjene glavne tlakovane dostopne poti morajo biti širine 2,5 m, glavna pot iz vhodne ploščadi proti vzhodnem delu novega pokopališča pa 2,75 m. Vse poti so zaključene z granitnimi kockami.
Pri gradnji poti znotraj pokopališča so dovoljenja odstopanja ±20?% %.
Celotna ureditev parkirišča in pešpoti sta prikazana v grafični prilogi »Načrt ureditve« (list št. 2.3).
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
18. člen
(meteorne in komunalne odpadne vode)
Vsa meteorna kanalizacija se izvede v vodotesnih cevovodih. Čiste meteorne vode s streh in osrednje ploščadi na novem delu pokopališča ter meteorna voda s starega dela pokopališča, skupaj z meteorno vodo s cestišč in parkirišča, se spelje na obstoječo kanalizacijsko omrežje pri osnovni šoli, ki ima svojo ponikovalnico na par. št. 47/11, k.o. Vače. Meteorna voda s cestišč in parkirišča se mora pred priklopom na kanalizacijsko omrežje, delno prečistiti preko lovilca olj.
Meteorne vode s cestišč se stekajo v zbirne kanale z litoželeznimi rešetkami. Kjer je to mogoče se izvede odprte mulde.
Komunalne odpadne vode iz poslovilne vežice morajo biti speljane v zaprto nepretočno greznico na praznjenje, ki mora biti zgrajena na parceli P3 poleg poslovilne vežice.
Potek komunalne infrastrukture je prikazan na grafični prilogi »Načrt komunalne in energetske infrastrukture« (št. lista 2.2).
19. člen
(vodovodno omrežje)
Priklop na obstoječe vodovodno omrežje je na parcelni št. 124/2, k.o. Vače. Vod poteka preko parkirišča, do spodnjega dela pokopališča in dalje ob obodnem zidu. Za vodovodni razvod od obstoječega vodovodnega jaška do pokopališča se po končanem polaganju vodovodnih cevi izvede pasovni odkop in zasip z istim materialom.
Za vodno oskrbo znotraj pokopališča mora biti zgrajeno vodovodno omrežje do lokacij, ker bo potekal odvzem vode (vodnih korit in poslovilne vežice).
Mesto priklopa ter potek vodovodnega omrežja je prikazano na grafični prilogi »Načrt komunalne in energetske infrastrukture« (št. lista 2.2).
20. člen
(električno omrežje)
Na območju OPPN-ja poteka trasa nadzemnega voda, ki ga je potrebno podzemljiti, ter postaviti elektroomarico za napajanje pokopališča z elektriko.
Na obravnavanem območju se predvidijo elektroinstalacije, in sicer:
– Poslovilna vežica, ki se priključuje na elektroomarico pri vhodu v novo pokopališče.
– Javna razsvetljava pokopališča: Osvetlitev pokopališča ob klopcah ter na vhodu v novi del ter stari del pokopališča se priklaplja na elektroomarico pri vhodu v novi del pokopališča. Svetilke so nizko porabne, ter se prižigajo preko svetlobnega senzorja.
– Javna razsvetljava parkirišča ter vstopne ploščadi: Osvetlitev parkirišča ter vhodne ploščadi se vklaplja takrat, ko leži pokojni v poslovilnem objektu. Parkirišče se lahko osvetli tudi v primerih, ko v naselju potekajo kakršne koli prireditve, predstave in podobno.
Obvezna je uporaba svetilk, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabiti se morajo žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljevanja se načrtuje tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči.
Mesto priklopa, prestavitev ter potek električnega omrežja je prikazano na grafični prilogi »Načrt komunalne in energetske infrastrukture« (št. lista 2.2).
21. člen
(odvoz odpadkov)
Na območju urejanja se uredi mesto z zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov. Prostor za zbiranje odpadkov mora biti lociran na levi strani glavnega vhoda na pokopališče, in sicer med zelenico in parkiriščem oziroma pešpotjo. Prostor za zbiranje odpadkov ob glavnem vhodu se uredi tako, da je na severni strani obsajen z živo mejo in proti glavni dostopni poti ločen s stebrički. Na prostoru za odpadke sta predvidena dva večja zabojnika – za sveče in biološke odplake.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJENJE NARAVE
22. člen
(varstvo naravne dediščine)
Na območju, ki se ureja z OPPN, ni zavarovanih območij, naravnih vrednot ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Vzdolž severne meje starega pokopališča se nahaja geološka naravna vrednota Vače – fosilna obala, ki je zavarovana kot naravni spomenik. Ob urejanju naj se spoštuje predpisani varstveni režim.
23. člen
(varstvo objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju OPPN so naslednja območja in objekti kulturne dediščine:
– Vače – Prazgodovinsko gradišče z grobišči, EŠD 796,
– Vače – Cerkev Žalostne Matere božje, EŠD 23733.
Varstveni režim
Na območju kulturnega spomenika Vače – Prazgodovinsko gradišče z grobišči velja pravni režim, kot ga opredeljuje akt o razglasitvi, Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Vače za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 44/1988).
Poslovilna vežica se uredi skladno z usmeritvami, ki se jih pridobi na Zavodu za kulturno dediščino Slovenije. Objekt se uredi kot prostor pietetnega pomena (prostor za postavitev spominskega obeležja, simbola, kipa, prostor za prižiganje sveč).
Na predvidenem območju so bile opravljene predhodne arheološke raziskave, ki jih je izdelalo podjetje Arheofakt iz Kisovca, in so potekale v skladu z določili sedemindvajsete alineje 3. člena 30., 33., 34. in 85. člena ZVKD-1.
Na območju urejanja morajo biti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja opravljene arheološke raziskave:
– v skladu z rezultati predhodnih arheoloških raziskav, ki jih je izvedel ARHEOFAKT, Rudarska 34, 1412 Kisovec (glej Poročilo o arheološkem terenskem pregledu na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pokopališča in gradnjo mrliške vežice parc. št. 130/3, 128/3, 129, 130/1, 130/4, 125/1, 124/1, 124/2, vse k.o. Vače; Kisovec, maj 2013) je potrebno na območju znotraj OPPN (kjer so predvideni posegi v zemeljske plasti ali nasipavanje terena) na parc. št. 125/1, 124/1, 130/3, 130/4, 2256/2, vse k.o. Vače, izvesti arheološke raziskave v naslednjem obsegu;
– na celotnem območju predvidenih izkopavanj se z grobim strojnim odrivom odstrani 0,40 m zgornjih plasti (ruša, ornica) ob stalni prisotnosti arheološke ekipe. Nato se v kombinaciji finega strojnega in ročnega izkopa odstrani 0,10 m – 0,20 m kulturnih plasti. Na celotnem območju posega predvideva še 5 % vkopov geološko osnovo povprečne globine 0,30 m, ki se jih izkoplje ročno;
– na območju parc. št. 128/3, 129, 2256/2, vse k.o. Vače, pa se izvede arheološko dokumentiranje ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin nemudoma preide v arheološka izkopavanja, katerih obseg določi pristojni konservator z vpisom v gradbeni dnevnik.
Na podlagi 34. člena ZVKD-1 mora arheološke raziskave zagotoviti investitor posega v prostor.
V primeru izjemnih najdb se mora spremeniti izvedbeni projekt in predstaviti odkrite arheološke ostaline in situ.
24. člen
(vodovarstveno območje)
Območje OPPN-ja se nahaja znotraj vodovarstvenega območja – režim 3, zato je potrebno upoštevati vse omejitve in pogoje Odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02).
25. člen
(varstvo pred hrupom)
V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa.
26. člen
(ravnanje z rodovitno prstjo)
Zgornjo plast humusa se pravilno odgrne, začasno in ustrezno deponira ter ponovno uporabi za rekultivacijo poškodovanih zemljišč in ureditev funkcionalnih zemljišč ob objektih.
S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se bo ohranila njena količina in rodovitnost in da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljino.
Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi odloki.
Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj površin. S transportnih in gradbenih površin se prepreči emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico.
27. člen
(varstvo zraka)
Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne presegajo s predpisi dovoljenih ravni.
28. člen
(krajinsko oblikovanje)
Površine, ki niso predvidene za pozidavo, se ohrani v prvotni funkciji. Obcestni prostor napajalne ceste se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami ali drevesi ob zagotavljanju preglednosti pri vključevanju v promet.
29. člen
(ravnanje z odpadki)
Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi odpadki, glede na možnost ponovne uporabe.
VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
30. člen
(splošne določbe)
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so prikazani v načrtu »Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami« (št. lista 3.2).
31. člen
(varstvo pred požarom)
Zaradi zagotovitve doseganja splošnih ciljev varstva pred požarom se pri ureditvi upoštevajo potrebni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi se zagotavljajo:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja; predvideti je potrebno preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka požara in ukrepe za pravočasno odkrivanje in javljanje požara ter načrtovati evakuacijske poti za varen umik ljudi in varni dostop za gašenje požara in reševanje;
– potrebni odmiki med objekti – požarna ločitev; določijo se v skladu z določili SZPV 204, odmik od meje naj bo min. 1 m;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila; predvidijo se v skladu s standardom SIST din 14090, ki predpisuje potrebno širino, svetlo višino in druge elemente za dostopne in dovozne poti ter delovne in postavitvene površine;
– oskrba z vodo za gašenje; če je možna izvedba hidrantnega omrežja, se ta izvede v skladu z veljavnim predpisom;
– opredelitev požarnega tveganja; predvideti čim manjšo uporabo požarno nevarnih in gorljivih snovi, s samo ureditvijo pa čim bolj zmanjšati možnost za širjenje požara iz obravnavanega območja v okolico in obratno.
32. člen
(varstvo pred poplavami, erozivnosti ter plazovitosti terena)
Območje OPPN-ja ne leži na ogroženem območju, kjer bi bila nevarnost poplav in visoke podtalnice, erozivnosti ter plazovitosti terena.
IX. ETAPE IZVAJANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
33. člen
(etapnost izvedbe)
OPPN se lahko izvaja fazno.
Prvo fazo izvedbe predstavlja izgradnja energetske in komunalne infrastrukture, ureditev parkirišča, izgradnja poslovilne vežice in obnova obstoječega obzidja okoli starega dela pokopališča. Zaradi ozke dovozne poti, se gradbena mehanizacija prilagodi dovoznim razmeram (manjši tovornjaki in gradbeni stroji).
Druga faza ureditve pokopališča predstavlja ureditev zelenih površin ter grobnih polj. Hkrati z urejanjem grobnih polj se uredijo tudi vmesni odseki med grobovi, namenjeni zasaditvi zelenih površin. To velja za prvi dve grobni polji, do zasajene žive meje z žičnato ograjo (ob vzhodni meji zemljiške parcele 130/3, k.o. 1832 Vače). V drugo fazo je vključena še dovozna makadamska pot do kmetijskih zemljišč.
Ko se napolnijo grobovi v grobnih polji št. 1. in 2. (3. in 4. gradbena faza), se odstrani živa meja in žičnata ograja ter se začne peta gradbena faza, za ureditev zadnjega dela pokopališča.
Grobna polja se zapolnjujejo eden za drugim glede na vrsto grobov (žarni, enojni, dvojni grobovi) brez izpuščanja praznih grobov. Vrsta istovrstnih grobov se mora zapolnitvi v celoti preden se začne zapolnjevati nova vrsta istovrstnih grobov.
Grobno polje št. 1 se začne zapolnjevati z grobovi na južnem delu v smeri od poslovilne vežice proti vzhodu. Grobno polje št. 2 se začne zapolnjevati po zapolnitvi prvega grobnega polja, in sicer se začne zapolnjevati na južnem delu v smeri od poslovilne vežice proti zahodu. Grobno polje št. 3 se začne zapolnjevati po zapolnitvi grobnega polja št. 2, in sicer se začne zapolnjevati na južnem delu, v smeri od grobnega polja št. 1 proti vzhodu.
Sistem in smeri polnjenja grobih polj glede na vrsto grobov (žarni, enojni, dvojni grobovi) je predstavljen v grafičnem delu odloka.
Pokopi na novem delu pokopališča se začnejo izvajati šele potem, ko bo stari del pokopališča popolnoma zapolnjen (vključno z opuščenimi grobovi).
Ne glede na zgoraj določene faze izvedbe, se lahko rekonstrukcija ceste, izgradnja energetske in komunalne infrastrukture ter ureditev parkirišč izvaja samostojno ali hkrati s katerokoli zgoraj navedeno fazo izvedbe.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
34. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Odstopanja pri poteku prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter drugih javnih površin so dopustna znotraj gradbenih meja, kolikor se s projektnimi rešitvami doseže ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba komunalnih priključkov, kar se obrazloži v vodilni mapi PGD.
X. KONČNE DOLOČBE
35. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na:
– Občini Litija,
– Upravni enoti Litija.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni državni in občinski inšpektorat.
37. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2012
Litija, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.