Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013

Kazalo

3195. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 9587.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) na 72. seji dne 17. 10. 2013 sprejel
A K T
o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1. člen
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11, 51/12 in 6/13; v nadaljevanju: Merila) se v prvi vrstici 10. člena beseda »ustanovitev« zamenja z besedo »akreditacijo«.
2. člen
Drugi odstavek 25. člena Meril se spremeni tako, da se glasi:
»Področja, ki so predmet presoje kakovosti študijskega programa, so enaka področjem presoje visokošolskega zavoda iz prvega odstavka tega člena z razliko, da se v okviru posameznega področja presojajo zgolj določena merila. Pri presoji kakovosti organizacije in izvedbe študijskega programa se tako poleg meril, ki so zapisana v 7. in 8. točki 26. člena presojajo še naslednja merila:
1. vpetost v okolje (27. člen: 4. točka);
2. delovanje visokošolskega zavoda (28. člen: 9.–13. točka ter 16.–18. točka);
3. kadri (29. člen: 1.–5. točka ter 8. in 9. točka);
4. študenti (30. člen);
5. materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje) (31. člen: 2.–6. točka ter 8. in 9. točka);
6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti (32. člen).«
3. člen
Tretja in peta točka 27. člena Meril se črtata. Dosedanja četrta točka 27. člena Meril postane tretja točka 27. člena Meril.
4. člen
Besedilo 34. člena Meril se besedilo v točki D./, ki se glasi »D./ Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa« spremeni tako, da se po novem glasi:
»D./ Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda.«
5. člen
V 34. členu Meril se za točko D./ Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda, doda nova točka E./, ki se glasi:
»E./ Podaljšanje akreditacije študijskega programa:
1. samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda za študijsko leto pred katerim se opravlja zunanja evalvacija in analizo vseh področij delovanja visokošolskega zavoda vezano na študijski program iz vseh let po zadnji akreditaciji študijskega programa z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in ukrepi za njihovo odpravo;
2. dokazila o kakovosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter znanstvenih delavcev, kot jih priznava stroka;
3. analize izsledkov študentskih anket oziroma drugih oblik spremljanja mnenj študentov o kakovosti izvajanja študijskega programa za zadnja tri študijska leta; če je od zadnje akreditacije poteklo manj kot tri leta, pa za celotno obdobje po njej;
4. analize izsledkov anket in drugih oblik spremljanja diplomantov študijskega programa.«
6. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/37
Ljubljana, dne 17. oktobra 2013
dr. Andreja Kocijančič l.r.
Predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost