Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3036. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B), stran 9190.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.
Št. 003-02-8/2013-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-1B)
1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 in 57/12) se v 3. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– "podjetje" je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko,«.
2. člen
4. in 5. člen se spremenita tako, da se glasita:
»4. člen
(industrijska politika)
(1) Temeljni dokument načrtovanja v podjetništvu in pri inovativnosti na državni ravni je strategija, ki opredeljuje industrijsko politiko Republike Slovenije. Strategijo sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za gospodarstvo).
(2) Strategija je skladna s strateškimi razvojnimi dokumenti Republike Slovenije.
(3) Industrijska politika postavlja usmeritve, ki vsebujejo ukrepe za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za trajnostni razvoj industrije.
5. člen
(razvojne spodbude za podjetništvo in inovativnost)
(1) Razvojne spodbude so spodbude, namenjene spodbujanju podjetništva in inovativnosti, ki prispevajo k uresničevanju temeljnih ciljev tega zakona. Razvojne spodbude so povratna ali nepovratna sredstva za:
– regionalne spodbude,
– mikro podjetja, mala in srednje velika podjetja (MSP),
– rizični kapital,
– raziskave, razvoj in inovacije,
– usposabljanje,
– spodbude po pravilu "de minimis" in
– druge neposredne in posredne spodbude.
(2) Kadar za razvojne spodbude kandidirajo podjetja, morajo ta na dan oddaje vloge izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– da ima podjetje sedež ali naslov v Republiki Sloveniji,
– da podjetje ni podjetje v težavah skladno s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– da podjetje nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije iz davkov in prispevkov.
(3) Osnovna merila za dodeljevanje razvojnih spodbud podjetjem so:
– prispevek k doseganju ciljev, opredeljenih v industrijski politiki,
– kakovost projekta,
– finančna konstrukcija projekta in
– usposobljenost za izvedbo projekta.
(4) Podrobnejše pogoje, merila in vrste spodbud za podjetništvo in inovativnost določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.«.
3. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 57/12) se črta 6. člen.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Uredbo iz 2. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije v enem letu od uveljavitve tega zakona.
5. člen
Do izdaje uredbe iz 2. člena tega zakona se uporablja Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je vlada sprejela na seji 6. julija 2006, in veljavne sheme državnih pomoči.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/13-15/16
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1418-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti